ЗНО 2020 Українська мова. Збірник тестів : Білецька О. Підручники і посібники. купити

Артикул: 9789660725935
75 грн
Характеристики
Видавництво
«Підручники і посібники»
Формат
210x297мм (А4)
Кількість сторінок
304
Обкладинка
м'яка
Рік видання
2019
Автор
Білецька О.
 • У збірнику подано тестові завдання для підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів до ЗНО та ДПА з української мови. Пропонований у посібнику матеріал допоможе повторити, узагальнити й систематизувати знання з української мови.

  Згідно з вимогами чинної Програми ЗНО з української мови, учасники зовнішнього незалежного оцінювання повинні:

  • знати зміст лінгвістичних понять і термінів;
  • розпізнавати мовні явища й закономірності;
  • групувати і класифікувати вивчені мовні явища;
  • визначати істотні ознаки мовних явищ;
  • розуміти значення й особливості функціонування мовних одиниць;
  • установлювати причинно-наслідкові зв’язки мовних явищ;
  • застосовувати знання з фонетики, лексики, фразеології, морфеміки, слово­твору, морфології, синтаксису та лінгвістики тексту в практичних ситуаціях;
  • розуміти фактичний зміст, причинно-наслідкові зв’язки, тему, основну думку та виражально-зображувальні засоби прочитаного тексту;
  • оцінювати мовлення з погляду дотримання основних орфоепічних, лексичних, морфологічних, синтаксичних норм української мови;
  • оцінювати письмові висловлювання з погляду мовного оформлення й ефективності досягнення поставлених комунікативних завдань;
  • відрізняти випадки правильного використання мовних засобів від помилкових тощо.

  Подані тестові завдання складено відповідно до чинної програми з української мови для середньої загальноосвітньої школи та програми ЗНО й угруповано за такими роз­ділами: «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія», «Лексикологія. Фразеологія», «Будова слова. Словотвір», «Морфологія», «Синтаксис. Пунктуація», «Культура мовлення», «Стилістика. Розвиток мовлення».

  Тестові завдання розроблено у форматі ЗНО і подано в таких формах:

  • завдання з вибором однієї правильної відповіді. До кожного завдання пропонується 4 або 5 варіантів відповіді, з яких лише один правильний.
  • завдання на встановлення відповідності. У завданнях пропонується співвіднести характеристику мовного явища, позначеного літерою, з прикладом цього явища, позначеним цифрою.

  Матеріал, поданий у посібнику, допоможе перевірити повноту засвоєння лінгвістичної змістової лінії навчальної програми та рівень сформованості у випускників загальноосвітніх навчальних закладів мовної компетенції.

 • Передмова 3
  ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ 
  Фонетика. Графіка 4
  Наголос 16
  Основні випадки уподібнення приголосних звуків 21
  Спрощення груп приголосних 23
  Чергування у – в, і – й 30
  Правопис літер, що позначають ненаголошені голосні [е], [и], [о], в коренях слів 33
  Сполучення ьо, йо 36
  Правила вживання м’якого знака 37
  Правила вживання апострофа 39
  Подвоєння букв на позначення подовжених м’яких приголосних і збігу однакових приголосних звуків 42
  Чергування голосних звуків 46
  Правопис префіксів 50
  Правопис суфіксів 53
  Найпоширеніші випадки чергування приголосних звуків 55
  Правопис великої літери. Лапки у власних назвах 59
  Написання слів іншомовного походження 62
  Основні правила переносу слів 69
  Написання складних слів разом і через дефіс. Правопис складноскорочених слів 70
  ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГІЯ 
  Лексика 74
  Фразеологія 96
  БУДОВА СЛОВА. СЛОВОТВІР 
  Будова слова 112
  Словотвір* 115
  МОРФОЛОГІЯ 
  Іменник 121
  Прикметник 139
  Числівник 148
  Займенник 157
  Дієслово 166
  Дієприкметник 183
  Дієприслівник 187
  Прислівник 191
  Прийменник 195
  Сполучник 199
  Частка 203
  Правопис службових частин мови 205
  Вигук 207
  СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ 
  Синтаксис. Словосполучення й речення як основні одиниці синтаксису. Словосполучення 210
  Поняття про речення. Класифікація речень. Просте речення 212
  Просте двоскладне речення 219
  Тире між підметом і присудком* 222
  Другорядні члени речення 223
  Порівняльний зворот 231
  Односкладні речення 232
  Просте ускладнене речення. Речення з однорідними членами 236
  Речення зі звертанням 243
  Речення зі вставними словами, словосполученнями, реченнями 244
  Речення з відокремленими членами 246
  Складне речення. Складносурядне речення 252
  Складнопідрядне речення 255
  Безсполучникове складне речення 264
  Складне речення з різними типами зв’язку 269
  Способи відтворення чужого мовлення 271
  Культура мовлення 275
  Стилістика. Розвиток мовлення 289
  Відповіді до тестових завдань 297
  Використана література 301

Відгуки покупців
Поки немає жодного відгуку. Станьте першим!
Тільки авторизовані користувачі можуть залишати відгуки Вхід