ЗНО 2020 Українська мова. Комплексне видання + ДПА : Данилевська О. Літера. купити

Артикул: 9789661785709
150 грн
129 грн
Характеристики
Видавництво
«Літера»
Формат
210x297мм (А4)
Кількість сторінок
368
Обкладинка
м'яка
Рік видання
2019
Автор
Данилевська О.
 • Поставивши собі за мету вступити до вищого навчального закладу, ви, безперечно, замислилися про те, як готуватися найефективніше. Добре, якщо ви не гаяли час у школі, прекрасно, коли маєте гарного вчителя-порадника. Та в будь-якому разі успішна підготовка до іспиту передбачає вашу самостійну працю. Саме для такої роботи підготували посібник, який ви тримаєте в руках. У книжці запропоновано 55 уроків з української мови, у яких компетентно, вичерпно й дохідливо викладено весь матеріал, передбачений програмою зовнішнього незалежного оцінювання, - від звуків до створення власного висловлення. Звертаю вашу увагу, що теоретична частина посібника - це виклад-пояснення найскладніших програмових питань, акцент на причиново-наслідкових зв'язках між частинами матеріалу, розтлумачення зовні схожих, проте відмінних за сутністю мовних явищ, коментар найтиповіших помилок. Адже добре засвоїти можна лише те, що розумієш. У посібнику знайдете також практичні поради, які допоможуть засвоїти най'складніші орфограми й пунктограми. Орієнтуванню у великому за обсягом корпусі теоретичного матеріалу сприятиме вдала структура посібника, у якому, крім поділу на теми-уроки, запропоновано систему настановчих запитань та рубрику «Зверніть увагу», схеми й таблиці. Кожен урок передбачає виконання системи тестових вправ, вибудуваної за принципом . «від простішого - до складнішого», що сприятиме формуванню відповідних умінь і слугуватиме запорукою успішного розв'язання будь-яких завдань у форматі ЗНО. Звертаю вашу увагу, що саме «прості» тести в кожному уроці спрямовані на засвоєння винятків, найскладніших орфограм і пунктограм, розмежування явищ, які призводять до помилок через сплутування. Ефективній підготовці до іспиту сприятиме й тренувальний характер запропонованих тестових вправ, оскільки всі вони за формою відповідають специфікації тесту ЗНО з української мови (чи не до кожного уроку, зокрема, запропоновано тести на встановлення відповідностей та завдання до мікротексту). Комплексний характер підготовки за посібником виявляється також у можливості самоперевірки й корекції, що досягається взаємопроникненням і переплетенням питань різних тем у тестовій частині кожного уроку. Наприклад, теоретичні засади правопису слів зі знаком м'якшення розглядаються в різних темах програми: позначення м'якості приголосних, правопис слів іншомовного походження, правопис суфіксів, правопис числівників, тож розв'язування тестів зі словами, у яких пишемо знак м'якшення, після різних уроків, переконані, сприятиме випрацюванню стійких навичок; помилки ж у таких завданнях свідчать про потребу ретельніших студій відповідних частин теоретичного матеріалу. Маю надію, що вашій ефективній підготовці до іспиту сприятиме й живе слово фахівця - узагальнений і стислий коментар до кожного уроку за опорною схемою. Акценти досвідченого викладача допоможуть систематизувати ваші знання, ієрархізувати вміння й навички.

 • Звукове значення букв. Фонетична
  транскрипuія . Український алфавіт . .. . . . . ..... 5
  2 Голосні звуки . Складоподіл. Правопис
  ненаголошених голосних .. .................. 9
  3 Приголосні звуки. Основні правила вимови
  приголосних звуків в українській мові . .... . . . 13
  4 Спроще ння в групах приголосних звуків .
  Зміни приголосних п ід час словотвору ... •.... 18
  5 Позначення м ' якості приголосних .
  Уживання знака м'якшення . .. .. . . . . . .. ..... 21
  6 Уживання апострофа . . . ..... . ..... . . . . . ... . 25
  7 Подовження та подвоєння приголосних . . . . . .. 28
  8 Нейпоширеніші випадки чергування
  голосних і приголосних звуків . .. . ........ . .. 32
  9 Основні випадки чер~:ування у- в, і - й .... . .. 36
  10 Лексикологія . Лексичне значення слова .. .. ... 40
  11 Синоніми . Антоніми . Явище паронімії . . ... ... 45
  12 Активна та пасивна лексика . . ..... . .. ....... 50
  13 Лексичні запозичення. Правопис слів _
  іншомовного походження .. . .. .... ._ ... .. .. . . 56
  14 Фраз еологія . .. .. . . .. .. ... . . . . . . . ....... . . 62
  15 Будова слова. Основні способи словотвору .. .. 67
  16 Префіксальний словотвір. Правопис
  префіксів .. . . . ... . ................ . ... .. . 72
  17 Суфіксальний словотвір . Правопис
  суфі~сів . .... .. . . . .... ... .- .. . . ... .. . . . ... 76
  18 Складні слова . Правопис складних слів . . ...... 80
  19 Іменник як частина мови. Іменники власні
  і заг11Льні назви. Велика літера у власних
  назвах . . ............. . .... . ... . . ... . ... .. 83
  20 Рід і LJисло іменників . . .. . ...... . .. ...... . . 88
  21 Відмінки іменників . Поділ іменників
  на відміни та групи . . : . . .... . . .. .... ... .... 92
  22 Правопис відмінкових закінчень іменника
  в однині ......... . ........ . ........ .. .... 1ОО
  23 Закінчення іменників у кличному відмінку.
  Творення та правопис чоловічих і жіночих
  імен по батькові ...... .. ........... ..... . . 106
  24 Правопис відмінкових закінчень іменників
  у множині. Невідмінювані іменники
  в українській мові . .... . ......... .. ....... 111
  25 Прикметник як частина мови: загальне
  значення , словозміна та правопис . ...... .. . . 117
  26 Правопис складних іменників
  та 'прикметників ... ......... .... .. .. ...... 124
  27 Числівник як частина мови. Правопис
  числівників ...... ... ... . ....... .. ........ 129
  28 Відмінювання кількісних числівників .. . .... . J35
  29 Відмінювання збірних і дробових числів-
  -ників. Узгодження числівників з іменниками .
  Уживання числівників для позначення часу ... 141
  30 Займенник як частина мови . ... . ... . ...... . . 147
  31- Дієслово як частина мови. Вид дієсл ова ... .. . 155
  32 Час і спосіб дієслова . Словозміна дієслів ..... 163
  33 Дієприкметник як особлива форма дієслова . . . 171
  34 Дієприслівник як особлива форма дієслова.
  Правопис частки 11е з різними формами
  дієслова ............ . ..... ... ..... . . . .. . 177
  35 Прислівник як частина мови. Правопис
  прислівників ... .. ........ .. ... . .. .. . .. . . 183
  36 Прийменник як службова частина мови . . . . .. Ї 89
  37 Сполучник як службова частина мови . . . .... І 95
  38 Частка як службова частина мови. Правопис
  частки не з різними частинами мови . . . .• .. . . 201
  39 Вигук як частина мови. Розрізнення
  службових та співзвучних повнозначних
  слів. Загальна морфологія . . .... . . . ...... . . 207
  40 Словосполучення і речення як основні
  одиниці синтаксису . Класифікація речень . ... 212
  41 Підмет і присудок як головні члени
  двоскладноrо речення . Тире м:іж підметом
  і присудком .. . ...... .. ... ... ...... . ..... 223
  42 Другорядні члени ·речення ......... ... . .. . . 230
  43 Односкладні речення . Непов11і речення . . ... . 238
  44 Р-ечення з однорідними членами . ... .. . ..... 243
  45 Речення зі звертанням. Речення
  із вставними словами .. . ......... ........ . 250
  46 Речення з відокремленими членами .. . ...... . 257
  47 Складне речення . .. .... . .... . .. . ... ... . . . 263
  48 Складносурядне речення. Розділові знаки
  в складносурядному реченні ... .. .......... 269
  4q Складнопідрядне речення .... . ........... . 274
  50 Безсполучникове складне речення ...... . .. . . 281
  51- Багатокомпонентні складні речення . ........ 28?
  52 Способи передавання чужої мови . . ......... 295
  53 Стилі мови .... . . . . . .... ...... ... . ....... ЗО 1
  54 Основні ознаки текс:rу . Класифікація
  текстів за типами мовлення ... .... . . ....... 3 l О
  55 Композиція власного висловлеІшя .. . ....... 325
  Відповіді до тренувальних тестів ........ . , . : .. . 333
  Тести у форматі ЗНО . .. .- . . .. ..... . ... . ... . .. . 335
  Відповіді до тестів у форматі ЗНО . .... .... .. .... 368

Відгуки покупців
Поки немає жодного відгуку. Станьте першим!
Тільки авторизовані користувачі можуть залишати відгуки Вхід