ЗНО 2020 Українська мова. Комплексне видання + ДПА : Білецька О. Підручники і посібники. купити

Артикул: 9789660730052
150 грн
125 грн
Характеристики
Видавництво
«Підручники і посібники»
Формат
210x297мм (А4)
Кількість сторінок
592
Обкладинка
м'яка
Рік видання
2019
Автор
Білецька О.
 • Посібник призначений для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання та ДПА з української мови 2020. Він укладений відповідно до чинних програми з української мови для середньої загальноосвітньої школи та програми ЗНО 2020.
  Для старшокласників, вступників до вищих навчальних закладів, учителів та всіх, хто цікавиться українською мовою.

  Пропонований посібник призначений для підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів до зовнішнього незалежного оцінювання та державної підсумкової атестації з української мови. Він складений відповідно до чинних програми з української мови та літератури для середньої загальноосвітньої школи та програми ЗНО з української мови та літератури. 
  У посібнику подано теоретичні відомості з української мови, тренувальні вправи, 2075 тренувальних тестових завдань, матеріали для написання власного висловлення, варіанти у форматі ЗНО. Запропоновані в посібнику матеріали допоможуть повторити, узагальнити й систематизувати знання з української мови. Тестові завдання, подані в посібнику, відповідають за формою тестам, які використовуються під час проведення ЗНО. 
  Наприкінці посібника подано відповіді до всіх тестових завдань, а також розв’язаний варіант Сертифікаційної роботи з української мови і літератури 2019 року.
  Сертифікаційна робота з української мови і літератури складається із завдань трьох форм:
  1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№1–23, 29–33, 34–53). До кожного із завдань подано чотири або п’ять варіантів відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання вибрав і позначив правильну відповідь у бланку відповідей А.
  2. Завдання на встановлення відповідності (№24–28, 54–57). До кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити «логічні пари»). Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання правильно зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Д) у таблиці бланка відповідей А.
  3. Завдання з розгорнутою відповіддю (№58). Завдання цієї форми передбачає створення учасником зовнішнього незалежного оцінювання власного аргументативного висловлення на дискусійну тему в бланку відповідей Б.
  Увага!
  – завдання з української мови, результат виконання яких буде зараховуватися як державна підсумкова атестація.
  Сподіваємось, що посібник допоможе випускникам та абітурієнтам належним чином підготуватися до ДПА та ЗНО з української мови.

 • ЗМІСТ
  Передмова 3
  УКРАЇНСЬКА МОВА. ТЕОРІЯ ТА ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 4
  Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія
  Фонетика. Класифікація звуків. Голосні й приголосні звуки. Приголосні тверді і м’які, дзвінкі й глухі 4
  Графіка. Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт. Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв Я, Ю, Є, Ї, Щ 6
  Орфоепія. Основні орфоепічні норми української мови. Особливості вимови груп приголосних 8
  Основні випадки уподібнення приголосних звуків 23
  Наголос 27
  Орфографія.Спрощення груп приголосних 38
  Чергування у – в, і – й 46
  Чергування голосних звуків 51
  Найпоширеніші випадки чергування приголосних звуків 58
  Правопис літер, що позначають ненаголошені голосні [е], [и], [о] 66
  Сполучення ьо, йо 71
  Правила вживання м’якого знака 73
  Правила вживання апострофа 77
  Подвоєння букв на позначення подовжених м’яких приголосних і збігу однакових приголосних звуків 82
  Правопис префіксів 89
  Правопис суфіксів 96
  Правопис великої літери. Лапки у власних назвах 100
  Написання слів іншомовного походження 108
  Основні правила переносу слів 118
  Написання складних слів разом і через дефіс. Правопис складноскорочених слів 120
  Лексика. Фразеологія
  Лексичне значення слова 129
  Багатозначні й однозначні слова. Пряме та переносне значення слова 130
  Омоніми 134
  Синоніми 143
  Антоніми 158
  Пароніми 166
  Лексика української мови за походженням. Власне українська лексика. 
  Лексичні запозичення з інших мов 173
  Загальновживані слова. Професійна, діалектна, розмовна лексика. Терміни 179
  Застарілі й нові слова (неологізми) 180
  Нейтральна й емоційно забарвлена лексика 187
  Поняття про фразеологізми 196
  Будова слова. Словотвір
  Будова слова. Основа слова й закінчення. Значущі частини слова: корінь, префікс, суфікс, закінчення 222
  Словотвір 223
  Морфологія
  Морфологія. Частини мови 234
  Іменник як частина мови 234
  Прикметник як частина мови 270
  Числівник як частина мови 285
  Займенник як частина мови 299
  Дієслово як частина мови 314
  Дієприкметник як особлива форма дієслова 341
  Дієприслівник як особлива форма дієслова 349
  Прислівник як частина мови 355
  Прийменник як службова частина мови 364
  Сполучник як службова частина мови 372
  Частка як службова частина мови 379
  Правопис службових частин мови 382
  Вигук як частина мови 390
  Синтаксис. Пунктуація
  Синтаксис. Словосполучення й речення як основні одиниці синтаксису. Підрядний і сурядний зв’язок між словами й частинами складного речення 394
  Речення як основна синтаксична одиниця. Граматична основа речень. Порядок слів у реченні 400
  Просте двоскладне речення. Підмет і присудок як головні члени двоскладного речення. Зв’язок підмета з присудком 410
  Тире між підметом і присудком 420
  Другорядні члени речення 422
  Порівняльний зворот 434
  Односкладні речення. Граматична основа односкладного речення. Типи односкладних речень за способом вираження та значенням головного члена 438
  Просте ускладнене речення. Речення з однорідними членами 444
  Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами 445
  Речення зі звертанням 455
  Речення зі вставними словами, словосполученнями, реченнями, їх значення 458
  Речення з відокремленими членами 462
  Складне речення. Типи складних речень за способом зв’язку їх частин 474
  Сурядний і підрядний зв’язок між частинами складного речення. Складносурядне речення. Розділові знаки у складносурядному реченні 475
  Складнопідрядне речення, його будова. Головна і підрядна частини. Підрядні сполучники й сполучні слова як засоби зв’язку в складнопідрядному реченні. Основнів види складнопідрядних речень 481
  Складнопідрядне речення з кількома підрядними, розділові знаки в них 486
  Безсполучникове складне речення 500
  Складне речення з різними типами зв’язку 508
  Способи відтворення чужого мовлення 513
  Культура мовлення
  Поняття про культуру мовлення 522
  Стилістика. Розвиток мовлення
  Стилі мовлення, їх основні ознаки, функції. Спілкування та мовлення. Поняття про текст 541
  ВЛАСНЕ ВИСЛОВЛЕННЯ 553
  Завдання та відповіді до сертифікаційної роботи з української мови 2018 року 561
  Варіанти у форматі ЗНО 568
  Відповіді до тестових завдань 582
  Використана література 586

Відгуки покупців
Поки немає жодного відгуку. Станьте першим!
Тільки авторизовані користувачі можуть залишати відгуки Вхід