ЗНО 2020 Хімія. Збірник тестів : Березан О. Підручники і посібники. купити

Артикул: 9789660725355
75 грн
Характеристики
Видавництво
«Підручники і посібники»
Формат
210x297мм (А4)
Кількість сторінок
256
Обкладинка
м'яка
Рік видання
2019
Автор
Березан О.
 • Збірник містить запитання, вправи та задачі, більшість яких подано у вигляді тестів.

  Посібник має 24 розділи, які охоплюють матеріал шкільної програми з хімії: питання загальної, неорганічної та органічної хімії.

  Розділи поділені на 3 частини:

  • частина І — загальна хімія (розділи 1–8)
  • частина ІІ — неорганічна хімія (розділи 9–16)
  • частина ІІІ — органічна хімія (розділи 17–23)

  Значну увагу приділено питанням практичного використання речовин, методам їх добування. Для цього у зміст окремих завдань закладена навчальна інформація. Більшість таких завдань містить розділ 24 «Одержання й використання органічних та неорганічних речовин».

  Задачі у збірнику згруповано за рівнями складності. Перший рівень — найпростіші, типові 
  задачі, які потребують уміння застосовувати на практиці теоретичні знання і проводити елементарні розрахунки. Другий і третій рівень — більш складні, комбіновані задачі, розв’язання яких потребує пошуків нестандартних розв’язків, сприяє формуванню творчого мислення.

  До тестових завдань на вибір вірної відповіді пропонується 4–5 варіантів відповідей, одна з яких 
  є правильною. У збірник включено тестові завдання на встановлення відповідності. Ці завдання 
  передбачають встановлення відповідності між термінами першого стовпчика (формулами, реакціями тощо) та означеннями другого стовпчика (типами сполук, реакцій, назвами речовин тощо) й подання відповіді у вигляді комбінацій цифр і букв. Також у кожному розділі містяться завдання на встановлення послідовності, у яких відповіді потрібно розмістити у правильній послідовності згідно із запропонованим завданням.

  Виконання тестових завдань першого та другого рівнів складності дає можливість не тільки 
  усунути прогалини у знаннях і вміннях, а й сприяє формуванню в учнів умінь самоконтролю та самокорегування. Виконуючи ці завдання, школярі та абітурієнти підготуються до виконання складніших, творчих завдань (ІІІ рівень), які сприятимуть розвитку вмінь встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, логічно розмірковувати, порівнювати й узагальнювати, встановлювати нові зв’язки між 
  знаннями, переносити уміння і навички в нові умови.

  Незважаючи на те що посібник призначений перш за все для самостійного контролю знань 
  з хімії, він сприятиме поглибленню рівня засвоєння теоретичного матеріалу та закріпленню вмінь 
  вирішувати проблемні завдання та розрахункові задачі.

  Використання посібника сприятиме навчанню організації самостійної навчальної роботи, 
  допоможе вирішувати завдання швидко та правильно, розумно керувати собою та правильно 
  розпоряджатись своїм часом.

  Зміст тесту визначається на основі Програми для зовнішнього незалежного оцінювання з хімії (затверджено Міністерством освіти і науки України, додаток № 9 до наказу № 791 від 14. 07. 2011 р.).

  Загальна кількість завдань тесту — 60.

  Композиція завдань у тесті ґрунтується на таких засадах: завдання, в межах кожної з форм, 
  розташовуються в послідовності за змістовими блоками:

  а) «Хімічний елемент» охоплює 23 % завдань зовнішнього оцінювання (14 питань);

  б) «Речовина» охоплює 25 % завдань зовнішнього оцінювання (15 питань);

  в) «Хімічна реакція» охоплює 25 % завдань зовнішнього оцінювання (15 питань);

  г) «Застосування знань про речовини та хімічні реакції» охоплює 27 % завдань зовнішнього 
  оцінювання (16 питань).

  Це регламентується кількістю годин, відведених на вивчення хімії відповідно до програми 
  загальноосвітніх навчальних закладів з хімії.

  На виконання тесту з хімії відведено 150 хвилин.

  Тест складається із завдань чотирьох форм:

  1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№ 1–35).

  До кожного завдання пропонується 4 варіанта відповіді, з яких лише один правильний. 
  Завдання вважається виконаним і оцінюється в 1 бал, якщо вибрано та позначено правильну відповідь у бланку А. Завдання вважається невиконаним, якщо:

  а) позначено неправильну відповідь;

  б) позначено два або більше варіантів відповіді, навіть якщо серед них є правильний;

  в) відповідь не позначено взагалі.

  1. Завдання на встановлення відповідності (№ 36–40).

  До кожного завдання у двох колонках подано інформацію, яку позначено цифрами 
  (ліворуч) і буквами (праворуч). Виконуючи завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами і буквами (утворити логічні пари). Завдання вважається виконаним, якщо учасник вибрав та позначив правильну букву (від А до Д) навпроти кожної цифри (від 1 до 4). Оцінювання: 1 бал дається за одну правильно встановлену відповідність, 2 бали — за дві і т. д.)

  1. Завдання на встановлення правильної послідовності (№ 41–50).

  У завданні пропонується розташувати поняття (формули, характеристики тощо), позначені 
  літерами, у певній послідовності, де одне поняття повинно відповідати цифрі 1, друге — 2, третє — 3, четверте — 4. Наприклад, правильна відповідь до завдання — послідовність АБВГ — оцінюється 
  у 2 бали. Частково правильними відповідями (оцінюються в 1 бал) вважатимуться такі варіанти:

  • правильно позначено першу та другу події — АБГВ
  • правильно позначено другу та третю події — ГБВА
  • правильно позначено третю та четверту події — БАВГ
  • правильно позначено першу та четверту події — АВБГ
  1. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (№ 51–60).

  Зазвичай це розрахункова задача або завдання на складання електронного балансу. Числову 
  відповідь необхідно вписати до бланку відповідей. Завдання вважається виконаним, якщо у бланку А записана правильна відповідь (оцінюються в 2 бали).

  Усі інші варіанти відповіді вважаються невірними і оцінюватимуться в 0 тестових балів.

   

 • Передмова 3
  ЧАСТИНА І. ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ 4
  Розділ 1. Основні поняття і закони хімії 4
  Розділ 2. Класи неорганічних сполук 12
  Розділ 3. Будова атома 23
  Розділ 4. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів 31
  Розділ 5. Хімічний зв’язок 40
  Розділ 6. Класифікація та закономірності перебігу хімічних реакцій 48
  Розділ 7. Розчини. Теорія електролітичної дисоціації. Гідроліз солей 57
  Розділ 8. Окисно-відновні процеси. Електроліз 67
  ЧАСТИНА ІІ. НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ 80
  Розділ 9. Гідроген та його сполуки 80
  Розділ 10. Галогени. Хлор та його найважливіші сполуки 85
  Розділ 11. Оксиген, Сульфур та їх сполуки 92
  Розділ 12. Нітроген, Фосфор та їх сполуки 103
  Розділ 13. Карбон, Силіцій та їх сполуки 117
  Розділ 14. Лужні та лужноземельні метали 128
  Розділ 15. Алюміній та його сполуки 136
  Розділ 16. Ферум та його сполуки 143
  ЧАСТИНА ІІІ. ОРГАНІЧНА ХІМІЯ 153
  Розділ 17. Теорія хімічної будови органічних сполук. Насичені вуглеводні 153
  Розділ 18. Ненасичені вуглеводні 164
  Розділ 19. Ароматичні вуглеводні. Природні джерела вуглеводнів та їх переробка 176
  Розділ 20. Насичені одноатомні спирти. Багатоатомні спирти. Фенол 189
  Розділ 21. Альдегіди. Карбонові кислоти. Естери. Жири 203
  Розділ 22. Вуглеводи 218
  Розділ 23. Нітрогеновмісні органічні сполуки 226
  Розділ 24. Одержання та використання найважливіших органічних і неорганічних речовин 234
  Відповіді 243
  Додаткові матеріали 250
  Валентності деяких хімічних елементів 250
  Ряд електронегативності елементів 250
  Cила неорганічних кислот 250
  Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва 251
  Таблиця розчинності кислот, основ та солей у воді за температури 20–25 ºС 252
  Для нотаток 253

Відгуки покупців
Поки немає жодного відгуку. Станьте першим!
Тільки авторизовані користувачі можуть залишати відгуки Вхід