ЗНО 2020 Хімія. Комплексне видання : Березан О. Підручники і посібники. купити

Артикул: 9789660723320
150 грн
125 грн
Характеристики
Видавництво
«Підручники і посібники»
Формат
210x297мм (А4)
Кількість сторінок
368
Обкладинка
м'яка
Рік видання
2019
Автор
Березан О.
 • Посібник призначений для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з хімії на 2020 рік. Він містить теоретичний матеріал, поданий відповідно до чинної програми з хімії для загальноосвітніх шкіл та програми ЗНО; приклади розв’язання типових задач; тематичні тестові завдання.

  У посібнику, відповідно до чинної програми з хімії для загальноосвітніх закладів та програми зовнішнього незалежного оцінювання з хімії, висвітлено навчальний матеріал, наведено приклади розв’язання типових задач, запропоновано розв’язати тематичні тестові завдання.

  У розділі I («Загальна хімія») сформульовано основні поняття, закони і загально-теоретичні основи хімії: будова атома, хімічний зв’язок, хімічна реакція, періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, електролітична дисоціація, окисно-відновні реакції.

  У розділі II («Неорганічна хімія») розглянуто основні класи неорганічних хімічних сполук, подано відомості про металічні та неметалічні елементи, їхні сполуки (описано хімічні властивості, лабораторні й промислові способи добування, застосування).

  Розділ III («Органічна хімія») містить дані про будову, склад, номенклатуру, властивості основних класів органічних сполук; у ньому розглянуто синтетичні високомолекулярні речовини і полімерні матеріали на їхній основі, показано генетичні зв’язки між класами органічних сполук.

  У додатках, крім таблиць Д. І. Менделєєва і розчинності речовин у воді, містяться дані про якісні реакції на катіони, аніони, органічні речовини; лабораторні та промислові способи добування органічних речовин; склад і назви мінералів, сумішей, кристалогідратів. Ця інформація допоможе школярам повторити та узагальнити важливий матеріал різних розділів.

  До всіх тестових завдань уміщено відповіді.

  Назви сполук та хімічних елементів подано за номенклатурою IUPAC[1].

  Автор вважає доцільним при підготовці до ЗНО скористатись Збірником тестових 
  завдань.

 • ПЕРЕДМОВА 3
  РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ 4
  1. Основні хімічні поняття. Речовина 4
  1.1. Предмет хімії 4
  1.2. Речовина 4
  1.3. Хімічні символи і формули 4
  1.4. Валентність 5
  1.5. Прості та складні речовини. Алотропія 7
  1.6. Відносна атомна маса, молекулярна маса, формульна маса 8
  1.7. Кількість речовини, молярна маса 8
  1.8. Закон Авогадро. Молярний об’єм газу. Об’ємні співвідношення газів у реакціях 9
  Приклади розв’язування типових задач 11
  І. Розрахунки за формулами для обчислення кількості речовини 11
  ІІ. Обчислення масової частки елемента в сполуці 14
  ІІІ. Обчислення відносної густини газу 14
  ІV. Визначення масової та об’ємної часток компонента в суміші 15
  V. Визначення середньої молярної маси суміші газів 17
  VI. Виведення формули сполуки 18
  Тести 21
  2. Будова атома 29
  2.1. Склад атома. Нуклон, протонне число, нуклонне число 29
  2.2. Нукліди, ізотопи 30
  2.3. Радіоактивність 30
  2.4. Електрон. Електронні шари́ 31
  2.4.1. Послідовність заповнення орбіталей електронами 32
  2.4.2. Збуджений стан атома 33
  2.4.3. Стійкість електронних шарів. Перетворення атомів на йони 34
  Приклади розв’язування типових задач 34
  Тести 36
  3. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва 42
  3.1. Основні закономірності зміни властивостей елементів 48
  4. Хімічний зв’язок 49
  4.1. Поняття про електронегативність елемента 49
  4.2. Атомний радіус 49
  4.3. Ковалентний зв’язок 50
  4.4. Гібридизація електронних орбіталей 51
  4.5. Сигма- і пі-зв’язок 52
  4.6. Найважливіші характеристики ковалентного зв’язку 54
  4.7. Йонний, металічний і водневий зв’язки 56
  4.7.1. Йонний зв’язок 56
  4.7.2. Металічний зв’язок 56
  4.7.3. Водневий зв’язок 56
  4.8. Кристалічні та аморфні речовини 57
  Приклади розв’язування типових задач 58
  4.9. Ступінь окиснення 59
  Приклади розв’язування типових задач 64
  Тести 65
  5. Хімічна реакція 68
  5.1. Хімічні реакції. Схеми реакцій, хімічні рівняння 68
  5.2. Атомно-молекулярне вчення. Закони збереження маси речовин, сталості складу речовин 69
  5.3. Типи хімічних реакцій 70
  5.4. Енергетика хімічних реакцій. Тепловий ефект реакції 71
  Приклади розв’язування типових задач (розрахунки за термохімічними рівняннями) 73
  5.5. Окисно-відновні реакції 74
  5.6. Складання рівнянь окисно-відновних реакцій 74
  Приклади розв’язування типових задач 75
  5.7. Типи окисно-відновних реакцій 76
  5.8. Швидкість хімічної реакції. Каталізатор 77
  5.9. Оборотність хімічних реакцій 79
  5.9.1. Хімічна рівновага 79
  Приклади розв’язування типових задач 82
  І. Швидкість хімічної реакції 82
  ІІ. Розрахунки за рівняннями хімічних реакцій 84
  Тести 94
  6. Суміші речовин. Розчини 99
  6.1. Чисті речовини та суміші 99
  6.2. Суміші, їхні типи, назви, склад, методи розділення 99
  6.3. Розчини 101
  Приклади розв’язування типових задач 103
  6.4. Будова молекули води. Водневий зв’язок між молекулами води 107
  6.5. Сольвати, гідрати, кристалогідрати. Теплові ефекти, які супроводжують процес 108
  6.6. Електролітична дисоціація 108
  6.6.1. Механізми електролітичної дисоціації у водному розчині 108
  6.6.2. Основні положення теорії електролітичної дисоціації 109
  6.6.3. Ступінь електролітичної дисоціації 110
  6.6.4. Константа дисоціації 110
  6.7. Властивості кислот, основ і солей з погляду теорії електролітичної дисоціації 112
  6.8. Дисоціація води. Водневий показник 112
  6.9. Забарвлення індикаторів 113
  6.10. Реакції в розчинах електролітів. Складання молекулярних і йонно-молекулярних рівнянь 113
  Приклади розв’язування типових задач 115
  6.11. Гідроліз солей як окремий випадок реакцій йонного обміну у водних розчинах електролітів 116
  Приклади розв’язування типових задач 118
  6.12. Ряд електрохімічних потенціалів металів 122
  6.13. Електроліз 122
  6.13.1. Електроліз розплавів 123
  6.13.2. Електроліз водних розчинів електролітів (кислот, основ, солей) 124
  Тести 126
  РОЗДІЛ ІІ. НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ 130
  7. Основні класи неорганічних сполук 130
  7.1. Оксиди 130
  7.1.1. Осно́вні оксиди 130
  7.1.2. Кислотні оксиди 132
  7.1.3. Амфотерні оксиди 133
  7.2. Основи 133
  7.3. Кислоти 135
  7.4. Солі 138
  7.5. Амфотерні сполуки 140
  7.5.1. Амфотерні оксиди 140
  7.5.2. Амфотерні гідроксиди 141
  7.6. Генетичні зв’язки між класами неорганічних речовин 142
  Приклади розв’язування типових задач 143
  Тести 145
  8. Металічні елементи та їхні сполуки. Метали 151
  8.1. Загальні відомості про металічні елементи та метали 151
  8.1.1. Електронна будова атомів металічних елементів 152
  8.1.2. Фізичні властивості металів 152
  8.1.3. Загальні хімічні властивості металів 153
  8.1.4. Корозія металів 154
  8.1.5. Загальні способи добування металів 156
  8.1.6. Сплави на основі заліза (чавун, сталь) 157
  8.2. Елементи головної підгрупи І групи 159
  8.2.1. Загальна характеристика 159
  8.2.2. Натрій і Калій 159
  8.2.3. Оксиди і гідроксиди Натрію та Калію 161
  8.2.4. Калійні добрива 163
  8.3. Металічні елементи головної підгрупи ІІ групи 164
  8.3.1. Загальна характеристика 164
  8.3.2. Магній 164
  8.3.3. Магній оксид 165
  8.3.4. Магній гідроксид 166
  8.3.5. Кальцій 166
  8.3.6. Кальцій оксид 167
  8.3.7. Кальцій гідроксид 168
  8.3.8. Солі Кальцію 168
  8.3.9. Твердість води 169
  8.4. Алюміній 170
  8.4.1. Алюміній оксид 171
  8.4.2. Алюміній гідроксид 172
  8.4.3. Солі Алюмінію 172
  8.5. Ферум 173
  8.5.1. Сполуки Феруму (ІІ) 175
  8.5.2. Сполуки Феруму (ІІІ) 176
  Тести 177
  9. Неметалічні елементи та їхні сполуки. Неметали 186
  9.1. Гідроген 186
  9.1.1. Водень 187
  9.1.2. Вода 189
  9.1.3. Очищення води 191
  9.1.4. Гідроген пероксид 192
  9.2. Галогени 193
  9.2.1. Хлор 194
  9.2.2. Гідроген хлорид. Хлоридна кислота 196
  9.2.3. Хлориди 198
  9.3. Елементи VІА групи 198
  9.3.1. Загальна характеристика 198
  9.3.2. Оксиген 199
  9.3.3. Кисень 199
  9.3.4. Озон 201
  9.3.5. Сульфур 202
  9.3.6. Сірка 202
  9.3.7. Сірководень (гідроген сульфід). Сірководнева (сульфідна) кислота. Сульфіди 204
  9.3.8. Оксиди Сульфуру 206
  9.3.9. Сульфітна кислота та її солі 208
  9.3.10. Сульфатна кислота 209
  9.4. Елементи VА групи 212
  9.4.1. Загальна характеристика 212
  9.4.2. Нітроген 213
  9.4.3. Амоніак 214
  9.4.4. Солі амонію 216
  9.4.5. Нітроген(ІV) оксид 218
  9.4.6. Нітратна кислота 219
  9.4.7. Нітрати 221
  9.4.8. Нітратні добрива 222
  9.4.9. Фосфор 222
  9.4.10. Фосфор(V) оксид 224
  9.4.11. Ортофосфатна кислота 224
  9.4.12. Солі ортофосфатної кислоти 226
  9.4.13. Фосфорні добрива та їхнє добування 227
  9.5. Елементи ІV групи 227
  9.5.1. Загальна характеристика 227
  9.5.2. Карбон 228
  9.5.3. Оксиди Карбону 231
  9.5.4. Карбонатна кислота 233
  9.5.5. Добування кальцинованої соди амоніачно-хлоридним способом 234
  9.5.6. Силіцій 234
  9.5.7. Силіцій(ІV) оксид 236
  9.5.8. Силікатна кислота, силікати 237
  9.5.9. Силікатні матеріали 237
  Тести 238
  РОЗДІЛ ІІІ. ОРГАНІЧНА ХІМІЯ 246
  10. Теоретичні основи органічної хімії 246
  10.1. Найважливіші елементи-органогени, природні та синтетичні органічні сполуки 246
  10.2. Основні положення теорії хімічної будови органічних сполук О. М. Бутлерова (1861 р.) 247
  10.3. Формули в органічній хімії 247
  10.4. Електронна природа хімічних зв’язків у молекулах органічних сполук 248
  10.5. Класифікація органічних речовин 249
  10.6. Гомологічний ряд 249
  10.7. Функціональна група 250
  10.8. Ізомерія 251
  10.9. Типи реакцій в органічній хімії 252
  11. Вуглеводні 253
  11.1. Алкани 253
  11.1.1. Циклоалкани 257
  11.1.2. Галогенопохідні алканів 259
  11.1.3. Застосування насичених вуглеводнів та їхніх похідних 260
  11.2. Речовини з подвійними зв’язками (алкени, алкадієни) 261
  11.2.1. Алкени (олефіни) 261
  11.2.2. Алкадієни 265
  11.3. Алкіни 266
  11.3.1. Етин 269
  11.4. Арени 270
  11.4.1. Бензен. Особливості будови молекули. Поняття про ароматичність 271
  11.5. Природні джерела вуглеводнів та їхня переробка 273
  11.6. Детонаційна стійкість бензину 274
  11.7. Добування рідкого пального з вугілля та альтернативних джерел 275
  Тести 275
  12. Оксигеновмісні органічні сполуки 281
  12.1. Спирти 281
  12.1.1. Насичені одноатомні спирти 281
  12.1.2. Згубна дія алкоголю 285
  12.1.3. Багатоатомні спирти 285
  12.2. Феноли 287
  12.2.1. Фенол 287
  12.3. Альдегіди 289
  12.4. Карбонові кислоти 292
  12.4.1. Насичені монокарбонові кислоти 293
  12.5. Естери. Жири 296
  12.5.1. Естери 296
  12.5.2. Жири 298
  12.5.3. Мила і синтетичні мийні засоби 300
  Тести 301
  12.6. Вуглеводи 307
  12.6.1. Моноcахариди 308
  12.6.2. Дисахариди. Сахароза 310
  12.6.3. Полісахариди. Крохмаль і целюлоза 311
  Тести 313
  13. Нітрогеновмісні органічні сполуки 316
  13.1. Нітросполуки 316
  13.2. Аміни 317
  13.2.1. Аліфатичні аміни 317
  13.2.2. Ароматичні аміни. Анілін 318
  13.3. Амінокислоти 320
  13.4. Білки 323
  Тести 325
  14. Синтетичні високомолекулярні речовини і полімерні матеріали на їхній основі 328
  14.1. Основні поняття хімії високомолекулярних сполук 328
  14.2. Класифікація високомолекулярних сполук 329
  14.3. Способи синтезу високомолекулярних речовин 330
  14.4. Властивості полімерів 331
  14.5. Значення полімерів у суспільному господарстві та побуті. Поняття про синтетичні волокна 332
  14.5.1. Пластичні маси 332
  14.5.2. Каучуки і гуми 333
  14.5.3. Волокна 334
  14.5.4. Лаки і фарби 334
  14.5.5. Клеї 335
  14.5.6. Іоннообмінні смоли 335
  14.5.7. Композиційні матеріали 335
  14.5.8. Біополімери 336
  14.6. Екологічні аспекти виробництва, зберігання, транспортування і застосування органічних сполук 336
  ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ 339
  Що потрібно робити у день тестування 339
  Що потрібно робити під час тестування 339
  Зміст тесту 340
  Як визначити результат ЗНО з хімії (після здачі тесту) 341
  Завдання сертифікаційної роботи з хімії 2018 р. (зошит 7) 342
  Завдання сертифікаційної роботи з хімії 2019 р. (зошит 1) 348
  ДОДАТКИ 355
  Додаток 1. Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва 355
  Додаток 2. ЕлекПотронегативність елементів (за Полінгом) 356
  Додаток 3. Таблиця розчинності кислот, основ та солей у воді за температури 25 ºС 357
  Додаток 4. Ряд електроактивності металів 357
  Додаток 5. Назви та склад найпоширеніших неорганічних речовин, мінералів та деяких сумішей 357
  Додаток 6. Числові префікси, які використовуються у назвах кристалогідратів 360
  Додаток 7. Склад і назви найважливіших кристалогідратів 360
  Додаток 8. Найпоширеніші назви та склад деяких органічних речовин та їхніх сумішей 360
  Додаток 9. Якісне виявлення деяких іонів 362
  Додаток 10. Якісні реакції на органічні сполуки 363
  Додаток 11. Взаємодія деяких оксигено- та нітрогеновмісних сполук з реагентами 365
  Додаток 12. Взаємодія вуглеводнів з деякими реагентами 366
  Додаток 13. Лабораторні та промислові способи добування деяких неорганічних речовин 366
  Додаток 14. Реакції термічного розкладу деяких солей 367
  Додаток 15. Використання деяких неорганічних сполук 367
  Додаток 16. Використання деяких органічних сполук 369
  Додаток 17. Іменні реакції в органічній хімії 370
  Додаток 18. Перелік рекомендованої навчальної літератури 370
  ВІДПОВІДІ ДО ТЕМАТИЧНИХ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ 371
  ДЛЯ НОТАТОК 378

Відгуки покупців
Поки немає жодного відгуку. Станьте першим!
Тільки авторизовані користувачі можуть залишати відгуки Вхід