ЗНО 2019 Географія. Комплексне видання. Авт: Стадник О. Вид-во: Літера. купити

Артикул: 9789661786188
120 грн
110 грн
Характеристики
Видавництво
«Літера»
Формат
210x297мм (А4)
Кількість сторінок
416
Обкладинка
м'яка
Рік видання
2018
Автор
Стадник О.Г.
 • Посібник допоможе систематизувати й поглибити теоретичні знання з усіх навчальних курсів географії, потренуватися у виконання завдань на зразок тестів зовнішнього незалежного оцінювання, навчитися безпомилково заповнювати бланк відповідей. Матеріал посібника структурований за темами і складається з діагностичного тесту, теоретичного матеріалу та підсумкових тестів. Наприкінці наведено два варіанти тестів на зразок ЗНО. У посібнику наведено правильні відповіді до всіх завдань. Призначено для учнів загальноосвітніх закладів, абітурієнтів та вчителів географії.

 • Загальна географія
  Географія як наука, розвиток географічних досліджень З
  Об’єкт та предмет вивчення географії.
  Місце географічних дисциплін у системі наук З
  Джерела географічних знань.
  Методи географічних досліджень З
  Розвиток уявлень про форму, розміри та рухи Землі. Найвизначніші географічні відкриття, видатні мандрівники 4
  Сучасні географічні дослідження
  та їх значення 6
  Географічні дослідження України в різні історичні епохи 6
  Вітчизняні вчені-географи 7
  Тестові завдання 8
  Способи зображення Землі 10
  Зображення земної поверхні на малюнку, плані, карті, глобусі, аерофотознімку та космічному знімку. Легенда карт 10
  Види масштабу 12
  Орієнтування на місцевості за місцевими ознаками.
  Поняття про азимут 12
  Визначення абсолютної та відносної
  висоти місцевості, глибини
  морів і океанів 14
  Елементи градусної сітки. Визначення географічних координат об’єктів 14
  Способи вимірювання відстаней на різних географічних
  і топографічних картах 15
  Картографічні проекції та спотворення.... 16
  Класифікація карт 17
  Топографічні карти та їх практичне використання 17
  Тестові завдання ' 18
  Літосфера та рельєф 21
  Внутрішня будова Землі 21
  Будова та типи земної кори, породи та мінерали, що її складають 21
  Корисні копалини та їх класифікація за походженням 22
  Рухи літосферних плит.
  Походження материків і океанів 22
  Геологічне літочислення, геологічний
  вік, геохронологічна таблиця 23
  Тектонічні структури.
  Внутрішні процеси в літосфері 24
  Вулкани та землетруси,
  райони їх поширення 24
  Зовнішні сили, що змінюють
  земну поверхню 25
  Основні форми земної поверхні:
  гори і рівнини 26
  Рельєф дна Світового океану 27
  Значення рельєфу в господарській діяльності людини та вплив діяльності людини на рельєф 27
  Тестові завдання 28
  Атмосфера та клімат 30
  Поняття «атмосфера», її склад
  та будова, значення ЗО
  Сонячна радіація та її розподіл в атмосфері й на земній поверхні ЗО
  Температура земної поверхні та повітря,
  її зміни з висотою і розподіл залежно
  від кута падіння сонячних променів 31

  Теплові пояси та їхні межі
  (тропіки і полярні кола) 32
  Атмосферний тиск, його вимірювання .... 33
  Основні пояси атмосферного
  тиску Землі 33
  Сезонні та місцеві вітри 34
  Повітряні маси й атмосферні фронти 35
  Загальна циркуляція атмосфери.
  Постійні вітри 35
  Циклони й антициклони 36
  Вода в атмосфері. Вологість повітря 37
  Хмари 37
  Атмосферні опади та їх утворення 38
  Розподіл опадів на поверхні земної кулі. . . 38
  Погода, добові та сезонні коливання її метеорологічних елементів 39
  Спостереження за погодою
  та її прогнозування 39
  Поняття «клімат». Залежність клімату від широти місцевості, морських течій, близькості до морів, рельєфу, антропогенного впливу 39
  Кліматичні пояси та області 40
  Кліматична карта 40
  Вплив клімату та погоди
  на господарську діяльність 41
  Тестові завдання 41
  Гідросфера 44
  Поняття «гідросфера»
  та її основні частини 44
  Світовий океан та його частини:
  океани, моря, затоки, протоки 45
  Суходіл в океані 45
  Властивості вод Світового океану та причини їхньої неоднорідності 46
  Водні маси 46
  Рух води у Світовому океані. Вітрові хвилі, цунамі, припливи, відпливи 47
  Морські течії 47
  Води суходолу. Річка та її частини.
  Елементи річкової долини. Річкові басейни. Живлення та режим річок 48
  Озера, їхнє походження 49
  Болота 49
  Штучні водойми 50
  Льодовики, багаторічна мерзлота 50
  Підземні води. Джерела 51
  Використання Світового океану та вод суходолу в господарській діяльності людини 51
  Тестові завдання 52
  Біосфера 55
  Поняття «біосфера», її складові та межі. .. 55
  Ґрунти, їхні властивості та відмінності. ... 56
  Рослинність суходолу і океану.
  Тваринний світ суходолу і океану 57
  Вплив біосфери на інші оболонки 58
  Вплив людини на біосферу.
  Охорона біосфери 58
  Географічна оболонка. Загальні закономірності природи Землі 59
  Поняття «географічна оболонка» 59
  Загальні закономірності географічної оболонки 59
  Зональні та азональні природні комплекси 60
  Зміна природних комплексів під
  впливом господарської діяльності
  людини 61
  Тестові завдання 61
  Узагальнюючий тест за розділом «Загальна географія» 65
  Географія материків і океанів
  Предмет вивчення географії материків та океанів 73
  Значення курсу географії материків і океанів. Океани 73
  Поняття «материк» і «частина світу» 73
  Основні географічні закономірності розвитку природи Землі: закономірності формування рельєфу, клімату 73
  Формування зональних та азональних природних комплексів на материках 75
  ОКЕАНИ: Тихий, Атлантичний,
  Індійський, Північний Льодовитий 75
  Тихий океан. План характеристики природного комплексу океану 75
  Атлантичний океан 77
  Індійський океан 79

  Північний Льодовитий океан 80
  Тестові завдання 81
  Материки 84
  Африка 84
  Тестові завдання 88
  Австралія 92
  Антарктида 96
  Тестові завдання 98
  Південна Америка 102
  Тестові завдання 107
  Північна Америка 110
  Тестові завдання 116
  Євразія 119
  Земля — наш спільний дім 128
  Взаємодія людини і природи.
  Природні ресурси материків і океанів, їх класифікація 128
  Зміна взаємозв’язків між компонентами природи під впливом господарської діяльності людини. Порушення рівноваги в природних комплексах материків та океанів 129
  Види забруднень, основні джерела їх надходження. Проблема забруднення навколишнього середовища 129
  Природоохоронні території. Міжнародні організації з охорони природи 130
  Тестові завдання 131
  Узагальнюючий тест за розділом «Географія материків і океанів» 134
  Фізична географія України
  Україна та її географічні дослідження 142
  Географічне положення, формування
  території України. Загальні відомості
  про Україну 142
  Географічне положення, кордони, розташування території України щодо годинних поясів 143
  Україна на політичній та економічній карті світу. Господарська оцінка економіко-географічного положення 143
  Природні умови і ресурси України 144
  Рельєф, тектонічна, геологічна будова, мінеральні ресурси 144
  Особливості геологічної будови території України 147
  Основні риси рельєфу: низовини, височини, гори 148
  Мінерально-сировинні ресурси
  та їх класифікація. Закономірності
  поширення, характеристика
  та господарська оцінка паливних,
  рудних і нерудних корисних копалин. ... 149
  Тестові завдання 151
  Кліматичні умови та ресурси 154
  Внутрішні води та водні ресурси 157
  Несприятливі гідрологічні явища і заходи запобігання їм 160
  Водні ресурси України, шляхи їх раціонального використання і охорони. .. 160
  Тестові завдання 160
  Ґрунти, рослинний покрив, тваринний світ.. 163
  Ґрунтовий покрив 163
  Тестові завдання 170
  Природні комплекси України 172
  Природно-територіальні комплекси 172
  Природні комплекси рівнин 174
  Господарська характеристика природних зон, проблеми використання природних ресурсів й охорони природи . . 175
  Тестові завдання 176
  Гірські природні комплекси.
  Природні комплекси морів 179
  Природногосподарська характеристика гірських областей, проблеми використання ресурсів й охорони природи 181
  Природні комплекси морів 182
  Природногосподарська характеристика морів, проблеми використання ресурсів та охорони природи •. 182
  Тестові завдання 183
  Використання природних умов і ресурсів
  та їх охорона 186
  Геоекологічна ситуація 186
  Використання та охорона природних
  умов і природних ресурсів 187

  Національна екологічна мережа.
  Моніторинг навколишнього середовища . . 189
  Тестові завдання 190
  Узагальнюючий тест за розділом «Фізична географія України» 193
  Загальні положення економічної та соціальної географії
  Вступ. Населення 201
  Економічна та соціальна географія
  як наука 201
  Населення . 202
  Статево-віковий склад населення,
  його наслідки 203
  Механічний рух (міграції) населення.
  Поняття «еміграція», «імміграція», «міграція», «сальдо міграції».
  Внутрішні й зовнішні міграції 204
  Міграційні процеси й міграційна
  політика держав 204
  Система розселення населення 204
  Трудові ресурси та зайнятість
  населення. Поняття «трудові ресурси» ... 206
  Економічно активне населення,
  безробіття 206
  Зайнятість населення 207
  Взаємодія суспільства і природи.
  Географічне середовище як сфера взаємодії суспільства і природи 207
  Природокористування:
  раціональне і нераціональне 207
  Ресурсозабезпеченість 208
  Тестові завдання 208
  Господарство. Загальна характеристика господарства. Економічний потенціал. Промисловість 211
  Загальна характеристика господарства . . .211
  Економічний потенціал 213
  Промисловість 214
  Тестові завдання 219
  Сільське господарство. Транспорт.
  Соціальна сфера 222
  Транспорт 224
  Соціальна сфера 227
  Тестові завдання 228
  Економічна і соціальна географія України
  Населення України 232
  Кількість, розміщення, статева і вікова структури населення 232
  ' Національний та етнічний склад населення 235
  Система розселення населення 237
  Трудові ресурси, зайнятість населення ... 239
  Тестові завдання 240
  Господарство України 242
  Загальна характеристика господарства, економічний потенціал 242
  Промисловість 244
  Паливна промисловість 245
  Металургійна промисловість 248
  Тестові завдання 250
  Машинобудівна та металообробна промисловість. Значення, місце і роль у господарстві. Структура галузі та принципи розміщення окремих виробництв: важкого, сільськогосподар¬ського, транспортного, електротехніч¬ного та ін. Територіальна організація машинобудування 253
  Хімічна промисловість. Значення, місце і роль галузі. Сировинна база. Галузева структура хімічної промисловості.
  Географія окремих виробництв хімічної промисловості 255
  Лісова промисловість. Структура і значення. Лісове господарство (лісозаготівля). Основні райони заготівлі лісу, проблеми відтворення і раціональ¬ного використання лісових ресурсів. Географія виробництв лісової промисловості 257
  Деревообробна промисловість 257
  Целюлозно-паперове та лісохімічне виробництво 258
  Промисловість будівельних матеріалів. Структура і значення. Чинники розвитку і розміщення.
  Сировинна база 258
  Легка промисловість. Художні промисли. Структура, принципи розміщення. Географія текстильної (бавовняної, вовняної, лляної і шовкової), швейної та трикотажної, шкіряно-взуттєвої промисловості 260

  Харчова промисловість. Галузева структура, особливості спеціалізації, принципи розміщення і географія. ...... 261
  Тестові завдання ; . 262
  Сільське господарство. Соціальна сфера. ^
  Транспорт і зовнішньоекономічні
  зв’язки України 265
  Соціальна сфера 267
  Транспорт і зовнішньоекономічні
  зв’язки України . . 268
  Тестові завдання 271
  Економіко-географічні райони України 273
  Характеристика економічних районів. ... 273
  Тестові завдання 287
  Узагальнюючий тест за розділами «Загальні положення економічної та соціальної географії», «Економічна і соціальна географія України» 290
  Економічна та соціальна географія світу
  4
  Загальна економіко-географічна характеристика світу 299
  Сучасна політична карта світу 299
  Населення 304
  Географія світових природних ресурсів. . . 308
  Тестові завдання 310
  Світове господарство 312
  Географія сільського господарства. 318
  Географія транспорту 320
  Глобальні проблеми людства 323
  Тестові завдання 324
  Регіони та країни світу 327
  Економіко-географічна характеристика регіонів та країн світу 327
  Німеччина 329
  Велика Британія 331
  Франція 333
  Італійська Республіка 335
  Республіка Польща 336
  Білорусь . 338
  Росія 339
  Тестові завдання 341
  Загальна-характеристика країн Азії. Японія.
  Китай. Індія 344
  Загальна характеристика країн Азії 344
  Японія 347
  Китай 350
  Індія 354
  Тестові завдання 357
  Країни Америки. США, Канада. Загальна характеристика країн Латинської Америки. Загальна характеристика країн Африки.
  Загальна характеристика Австралії
  та країн Океанії 361
  Країни Америки. СІЛА, Канада 361
  СІЛА 361
  Канада 364
  Загальна характеристика країн Латинської Америки 367
  Загальна характеристика
  країн Африки 370
  Загальна характеристика Австралії
  та країн Океанії 372
  Австралія ..: 372
  Океанія 375
  Тестові завдання 376
  Узагальнюючий тест за розділом «Економічна та соціальна географія світу» 380

  Підсумкові тести 391
  Відповіді до тестових завдань 407

Відгуки покупців
Поки немає жодного відгуку. Станьте першим!
Тільки авторизовані користувачі можуть залишати відгуки Вхід