ЗНО 2021 Фізика. Комплексне видання : Альошина М. : Літера. купити

Артикул: 9789661786898
150 грн
129 грн
Характеристики
Видавництво
«Літера»
Формат
210x297мм (А4)
Кількість сторінок
384
Обкладинка
м'яка
Рік видання
2019
Автор
Альошина М. О., Богданова Г. С.
 • Видання допоможе учням оновити й узагальнити знання, ефективно підготуватися до ЗНО з фізики, закріпити навички самостійної роботи з довідковою літературою. Посібник складається з трьох частин.
  Перша частина являє собою довідник, супроводжений прикладами розв’язування завдань та завданнями для самостійного розв’язання. Теоретичний матеріал складається з розділів, що відповідають тематичним блокам програми ЗНО з фізики. Чітка структуризація матеріалу, ілюстрованого схемами, рисунками й таблицями, дозволяє поглибити й оновити знання. Розділи довідника доповнено прикладами розв’язування тестових завдань. Завдання з вибором однієї правильної відповіді супроводжені аналізом типових помилок, яких припускаються учні під час написання тестів, та розбором неправильних тверджень. Завдання на встановлення відповідності мають обґрунтування вибору варіанта відповіді. Завдання з короткою відповіддю мають докладні розв’язання. У цій частині посібника також наведено тестові завдання для самостійного розв’язання та відповіді до них.
  У другій частині наведено прийоми роз-в’язування типових задач з рекомендаціями та коментарями. Усі задачі систематизовано за те-мами і підтемами шкільного курсу фізики. Як типові серед інших задач використовувались задачі, аналогічні тим, які найчастіше зустрі-чаються у тестах ЗНО (вони мають позначку *).
  Форма подання матеріалу спрямована на розвиток в учнів уміння аналізувати зміст задачі, на усвідомлення фізичної суті процесів, які розглядаються. Матеріал структуровано таким чином, щоб передусім були зрозумілими принцип і логіка розв’язання певного типу фізичної задачі. Для кращого усвідомлення доцільності кожного кроку розв’язання задіяно систему посилань; запропоновано низку задач для самостійного розв’язання та відповіді до них.
  У третій частині наведено 5 варіантів тесту у форматі ЗНО. Зміст тесту відповідає програмі ЗНО з фізики. Таким чином, кожний варіант тесту містить завдання трьох форм.
  Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№ 1-20) складаються із запитання
  та чотирьох варіантів відповідей, серед яких тільки один є правильним. Завдання вважається виконаним правильно, якщо вибрано і позначено у бланку правильний варіант відповіді. Завдання вважається виконаним неправильно, якщо: а) позначено неправильний варіант відповіді; б) позначено два або більше варіантів відповіді, навіть якщо поміж них є правильний; в) не позначено жодного варіанта відповіді.
  Завдання на встановлення відповідності (№ 21-24) складаються із вказівки, що необхідно зробити, та поданої у двох колонках інформації, яку позначено цифрами (ліворуч) і літерами (праворуч). Необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами і літерами, — утворити логічні пари. Завдання вважається виконаним правильно, якщо вибрано і позначено у бланку відповідей правильну літеру (від А до Д) навпроти кожної цифри (від 1 до 4).
  Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (№ 25-34) потребують отримання числового результату відповідно до вимог. Розв’язання у чернетці не перевіряються і до уваги не беруться.
  Завдання в межах кожної з форм розташовані за тематичними блоками. Кількість завдань у блоці визначається кількістю годин, відведених на викладання тієї чи іншої теми.
  До кожного варіанту тесту вміщено докладні розв’язання, супроводжені відповідним алгоритмом або коментарем, а також відповіді у вигляді правильно заповнених бланків відповідей.
  Тести допоможуть учням навчитися правильно оцінювати свої можливості й час, відведений на виконання. В тексті завдань містяться всі необхідні довідкові дані, після кожного тесту наведено таблицю префіксів до позначень одиниць та бланк відповідей, який учні мають заповнити. Наприкінці посібника вміщено періодичну систему хімічних елементів Д. І. Менделєєва.
  Для зручності видання має додаток «Короткий фізичний довідник», який містить найбільш уживані формули.

 • Вступ 
  Частина І. Навчальний довідник з прикладами та завданнями
  МЕХАНІКА , 8
  1. Основи кінематики 8
  1.1. Основні поняття 8
  1.2. Операції з векторними величинами. . 9
  1.3. Фізичні величини, які характери¬зують механічний рух 10
  1.4. Відносність механічного руху 11
  Приклади розв’язування тестових завдань 11
  Тестові завдання для самостійного розв’язання 13
  1.5. Прямолінійний рух 13
  Приклади розв’язування тестових завдань 16
  Тестові завдання для самостійного розв’язання 18
  1.6. Криволінійний рух 19
  Приклади розв’язування тестових завдань 20
  Тестові завдання для самостійного розв’язання 22
  2. Основи динаміки 23
  2.1. Основні поняття 23
  2.2. Фізичні величини 23
  2.3. Закони Ньютона 24
  Приклади розв’язування тестових завдань 25
  Тестові завдання для самостійного розв’язання 27
  2.4. Сили в механіці 27
  Приклади розв’язування тестових завдань 31
  Тестові завдання для самостійного розв’язання 35
  2.5. Механіка твердого тіла 36
  Приклади розв’язування тестових завдань 37
  Тестові завдання для самостійного розв’язання 39
  3. Закони збереження в механіці 40
  3.1. Імпульс. Закон збереження імпульсу 40
  3.2. Енергія. Закон збереження енергії. . . 40

  Приклади розв’язування тестових завдань 42

  Тестові завдання для самостійного розв’язання 44
  3.3. Механічна робота. Потужність .... 45
  3.4. Прості механізми 46
  Приклади розв’язування тестових завдань 48
  Тестові завдання для самостійного розв’язання 50
  4. Елементи механіки рідин та газів 51
  4.1. Тиск. Сил а тиску 51
  4.2. Гідростатичний тиск. Сполучені посудини 51
  4.3. Архімедова сила. Умови плавання тіл 52
  4.4. Атмосферний тиск та його вимірювання 53
  Приклади розв’язування тестових завдань 55
  Тестові завдання для самостійного розв’язання 57
  МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА. . 58
  1. Основи молекулярно-кінетичної теорії. . . 58
  1.1. Основні положення молекулярно-кіне- тичної теорії та їх дослідне обґрунту-вання 58
  1.2. Маса атомів і молекул 59
  1.3. Молярна маса. Кількість речовини 59
  1.4. Ідеальний газ. Основне рівняння МКТ ідеального газу 59
  1.5. Температура. Термодинамічна пікала температур Кельвіна 60
  1.6. Середня квадратична швидкість поступального руху молекул ідеального газу. 60
  2. Властивості газів (газові закони) 61
  2.1. Рівняння стану ідеального газу .... 61
  2.2. Газові закони 61
  2.3. Закон Дальтона 62
  Приклади розв’язування тестових завдань 62
  Тестові завдання для самостійного розв’язання 66
  3. Властивості пари 67
  3.1. Пара. Випаровування і конденсація. . 67
  3.2. Насичена і ненасичена пара 68
  3.3. Вологість повітря. Точка роси 68
  3.4. Кипіння. Перегріта рідина 69
  4. Властивості рідин 70
  4.1. Особливості поверхневого шару рідини 70
  4.2. Явище змочування. Капілярні явища 71
  5. Властивості твердих тіл 72
  5.1. Кристалічні та аморфні тіла. їхні властивості 72
  5.2. Механічні властивості твердих тіл. . . 72

  Приклади розв’язування тестових завдань 73
  Тестові завдання для самостійного розв’язання 75
  6. Основи термодинаміки 76
  6.1. Внутрішня енергія і її зміна при теплопередачі та виконанні роботи . . 76
  6.2. Закони термодинаміки 80
  6.3. Теплові двигуни 81
  Приклади розв’язування тестових завдань 82
  Тестові завдання для самостійного розв’язання 84
  ЕЛЕКТРОДИНАМІКА 85
  1. Основи електростатики 85
  1.1. Електричний заряд. Закон Кулона. . . 85
  1.2. Електричне поле. Напруженість
  і потенціал електричного поля 86
  1.3. Електричне поле у речовині 88
  1.4. Електроємність. Конденсатори .... 91 Приклади розв’язування тестових
  завдань 92
  Тестові завдання для самостійного розв’язання . 96
  2. Закони постійного струму 97
  2.1. Електричний струм. Сила струму. Напруга 97
  2.2. Електричний опір. Закон Ома
  для ділянки кола 98
  2.3. Послідовне і паралельне з’єднання провідників 98
  2.4. ЕРС. Закон Ома для повного кола. З’єднання елементів 100
  2.5. Робота і потужність струму.
  Закон Джоуля — Ленца 101
  Приклади розв’язування тестових
  завдань 102
  Тестові завдання для самостійного розв’язання 106
  3. Електричний струм у різних середовищах 107
  3.1. Електричний струм в металах.
  Явище надпровідності 107
  3.2. Струм в електролітах 107
  3.3. Електричний струм у газах 108
  3.4. Струм у напівпровідниках 110
  3.5. Струм у вакуумі (струм
  переносу) 112
  Приклади розв’язування тестових
  завдань 114
  Тестові завдання для самостійного
  розв’язання 117
  4. Магнітне поле, електромагнітна
  індукція 118
  4.1. Магнітне поле. Магнітна
  індукція 118
  4.2. Дія магнітного поля на рухомий заряд і провідник зі струмом 119
  4.3. Магнітні властивості речовини.
  Діа-, пара- та феромагнетики 121
  Приклади розв’язування тестових
  завдань 123
  Тестові завдання для самостійного розв’язання 125
  4.4. Явище електромагнітної
  індукції . . . 126
  4.5. Самоіндукція. Індуктивність.
  Енергія магнітного поля 128
  4.6. Електромагнітне поле. Теорія максвелла в якісному вигляді .... 129
  Приклади розв’язування тестових
  завдань . 130
  Тестові завдання для самостійного
  розв’язання 132
  КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ. ОПТИКА 134
  1. Механічні коливання і хвилі 134
  1.1. Основні поняття 134
  1.2. Гармонічні коливання 135
  1.3. Механічні хвилі. Звук 137
  Приклади розв’язування тестових
  завдань 139
  Тестові завдання для самостійного розв’язання 141
  2. Електромагнітні коливання 143
  2.1. Вільні електромагнітні коливання. Коливальний
  контур 143
  2.2. Вимушені електромагнітні коливання. Змінний струм 145
  2.3. Трансформатор 147
  Приклади розв’язування тестових
  завдань 148
  Тестові завдання для самостійного розв’язання 150

  3. Електромагнітні хвіуіі . 151
  3.1. Електромагнітні хвилі та їх властивості 151
  3.2. Радіохвилі 152
  3.3. Шкала електромагнітних хвиль. . . 153 Приклади розв’язування тестових
  завдань 154
  Тестові завдання для самостійного розв’язання 157
  4. Оптика 158
  4.1. Хвильова оптика 158
  Приклади розв’язування тестових
  завдань 164
  Тестові завдання для самостійного розв’язання 168
  4.2. Геометрична оптика 169
  Приклади розв’язування тестових
  завдань 174
  Тестові завдання для самостійного розв’язання 177
  КВАНТОВА ФІЗИКА. ЕЛЕМЕНТИ
  ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ 178
  1. Елементи теорії відносності 178
  1.1. Основні поняття 178
  1.2. Постулати спеціальної теорії відносності 178
  1.3. Висновки спеціальної теорії відносності 178
  Приклади розв’язування тестових
  завдань 179
  Тестові завдання для самостійного розв’язання 181
  2. Світлові кванти 181
  2.1. Фотони 181
  2.2. Фотоефект 182
  2.3. Світловий тиск 183
  2.4. Корпускулярно-хвильовий
  дуалізм 184
  Приклади розв’язування тестових
  завдань 184
  Тестові завдання для самостійного розв’язання 188
  3. Атом та атомне ядро 189
  3.1. Будова атома. Постулати бора .... 189
  3.2. Будова атомного ядра 190
  3.3. Ядерні реакції. Енергетичний
  вихід ядерних реакцій 191
  3.4. Основи ядерної енергетики 192
  3.5. Радіоактивність 193
  3.6. Елементарні частинки 194
  Приклади розв’язування тестових
  завдань 195
  Тестові завдання для самостійного
  розв’язання 199
  Відповіді на тестові завдання
  для самостійного розв’язання 200
  Частина II. Прийоми розв'язування деяких типових задач
  Частина III. Пробний тест
  МЕХАНІКА
  1. Основи кінематики 202
  2. Основи динаміки 214
  3. Закони збереження в механіці 224
  4. Елементи механіки рідин та газів 228
  МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА
  1. Основи молекулярно-кінетичної теорії 234
  2. Основи термодинаміки 239
  3. Властивості газів, рідин
  і твердих тіл 247
  ЕЛЕКТРОДИНАМІКА
  1. Основи електростатики 253
  2. Закони постійного струму 262
  3. Магнітне поле. Електромагнітна індукція ^ 270
  КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ. ОПТИКА
  1. Механічні коливання і хвилі 277
  2. Електромагнітні коливання
  і хвилі 284
  3. Оптика 292
  КВАНТОВА ФІЗИКА. ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ
  1. Світлові кванти. Фотоефект 301
  2. Атом та атомне ядро 304
  Відповіді до задач 308
  Тест 1 310
  Тест 2 317
  Тест 3 325
  Тест 4 332
  Тест 5 340
  Розв’язання, вказівки 348
  Відповіді 378

Відгуки покупців
Поки немає жодного відгуку. Станьте першим!
Тільки авторизовані користувачі можуть залишати відгуки Вхід