Біологія. Довідник школяра та абітурієнта. Барна І. Підручники і посібники. купити

Артикул: 9789660727564
200 грн
Характеристики
Формат
210x297мм (А4)
Кількість сторінок
768
Обкладинка
тверда
Рік видання
2019
Автор
Барна І.
 • Формування сучасного наукового світогляду передбачає оволодіння основами знань з природничих наук. Біологія посідає серед них одне з чільних місць, оскільки відіграє провідну роль у розв’язанні таких актуальних проблем сучасності як взаємодія людини й біосфери, раціональне використання природних ресурсів, доводить, що прискорення науково-технічного прогресу має обов’язково поєднуватися з бережливим ставленням до них, ураховуючи закономірності існування живої природи. Досягнення біології вражають своєю глибиною і різноманіттям проникнення у проб¬леми існування живого. Вони стосуються усіх без винятку сфер людського існування — від суто прагматичних до пізнавальних й естетичних.
  У пропонованому довіднику висвітлено основні питання сучасної біології, зокрема таких її галузей як загальна біологія, цитологія, гістологія, морфологія, фізіологія, біохімія, біофізика, систематика, географія таксонів, загальна екологія, еволюційне вчення, генетика, селекція, мікробіологія.
  Деякі матеріали в довіднику подано конспективно, але більшість — дещо ширше для створення повнішого уявлення про той чи інший розділ біології. Додаткові пізнавальні матеріали та цікаві факти до відповідних тем містяться у рубриках «і+». Поряд із загальновживаними поняттями й термінами використано й наукову термінологію. Це полегшить поглиблене засвоєння матеріалу у вищих нав¬чальних закладах
  У вступній частині розглянуто зв’язки біології з іншими науками, наукові поняття та методи біологічних досліджень, основні ознаки живого та рівні організації живої матерії. Далі виклад матеріалу продовжують розділи «Молекулярний рівень організації життя», «Клітинний рівень організації життя», «Поділ клітини», «Обмін речовин та енергії», «Неклітинні форми життя», «Організмовий рівень організації життя», «Біологія людини», «Основні властивості організмів», «Надорганізмові рівні життя».
  Текст довідника ілюстрований. Уміщені в ньому малюнки, світлини, схеми й таблиці полегшують сприйняття матеріалу та сприяють його запам’ятовуванню. Довідник допоможе швидко повторити вивчений раніше матеріал, підготуватися до державних підсумкових атестацій, предметних олімпіад, турнірів, зовнішнього незалежного оцінювання. Він стане у пригоді абітурієнтам, учителям біології, студентам-першокурсникам та всім, хто цікавиться біологією.
  Автор свідомий того, що довідник не позбавлений недоліків, а тому будь-яку доброзичливу критику буде сприйнято з вдячністю.

 • Передмова 16
  ВСТУП 17
  БІОЛОГІЯ — НАУКА ПРО ЖИВУ ПРИРОДУ 17
  Зв’язки біології з іншими науками.Структура біологічних наук 17
  Рівні організації живої природи 18
  Рівні організації структури тіла 19
  Основні методи біологічних досліджень 19
  Наукові поняття біології 19
  Проблеми пізнання суті життя 20
  Основні ознаки живого 21
  Розділ І.МОЛЕКУЛЯРНИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ 23
  ХІМІЧНИЙ СКЛАД ЖИВИХ ОРГАНІЗМІВ. БІОЛОГІЧНО ВАЖЛИВІ РЕЧОВИНИ 23
  Особливості хімічного складу живих організмів 23
  ВОДА 26
  Структура води 26
  Властивості води 27
  НЕОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ В ОРГАНІЗМАХ 29
  ОРГАНІЧНІ РЕЧОВИНИ 30
  Вуглеводи 30
  Ліпіди 33
  Амінокислоти 35
  Білки 40
  Ферменти 47
  НУКЛЕЇНОВІ КИСЛОТИ 52
  Дезоксирибонуклеїнова кислота (ДНК) 52
  Рибонуклеїнова кислота (РНК) 58
  Аденозинтрифосфатна кислота (АТФ) та її функції 60
  Розділ ІІ. КЛІТИННИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ 61
  ОРГАНІЗАЦІЯ КЛІТИНИ 61
  Клітина — основна структурно-функціональна одиниця організмів 61
  Історія цитологічних досліджень. Клітинна теорія 61
  Методи цитологічних досліджень 62
  Загальні відомості про будову прокаріотних та еукаріотних клітин 65
  НАДМЕМБРАННІ ТА ПІДМЕМБРАННІ КОМПЛЕКСИ КЛІТИН 71
  Надмембранні комплекси клітин. Будова й функції клітинних мембран 71
  Підмембранні комплекси клітин 80
  ЯДРО — СИСТЕМА ЗБЕРЕЖЕННЯ, ВІДТВОРЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ 
  СПАДКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 82
  ЦИТОПЛАЗМА 88
  ОДНОМЕМБРАННІ ОРГАНЕЛИ (ВАКУОЛЯРНА СИСТЕМА) 90
  ДВОМЕМБРАННІ ОРГАНЕЛИ 102
  Розділ ІІІ. ПОДІЛ КЛІТИНИ 118
  ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ КЛІТИН 118
  Клітинний цикл 118
  Репродукція клітин 119
  Мітоз 119
  Мейоз 121
  Амітоз 124
  Ендомітоз 125
  Розділ IV. ОБМІН РЕЧОВИН ТА ЕНЕРГІЇ 126
  ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕСІВ ОБМІНУ РЕЧОВИН ТА ЕНЕРГІЇ 126
  Взаємозв’язок між анаболізмом і катаболізмом 126
  Загальні закономірності обміну речовин 126
  ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ОБМІН 128
  ФОТОСИНТЕЗ 129
  Екологія фотосинтезу 135
  Добові та сезонні ритми фотосинтезу 138
  Бактеріальний фотосинтез 138
  ХЕМОСИНТЕЗ 139
  МАТРИЧНИЙ СИНТЕЗ БІОЛОГІЧНИХ ПОЛІМЕРІВ 140
  Біосинтез нуклеїнових кислот 140
  Біосинтез білка. Основні етапи матричного синтезу білка 143
  Взаємодія біополімерів і метаболічних процесів 144
  ОБМІН РЕЧОВИН, ЕНЕРГІЇ ТА ІНФОРМАЦІЇ У БІОЛОГІЧНИХ СИСТЕМАХ 145
  Пластичний обмін 145
  Енергетичний обмін 145
  Інформаційний обмін 146
  ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ БІОЛОГІЧНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ 147
  Механізми біологічної регуляції 147
  Хромосомна регуляція 148
  РозділV. НЕКЛІТИННІ ФОРМИ ЖИТТЯ 149
  ВІРУСИ 149
  Будова, хімічний склад і властивості вірусів 149
  Класифікація, деякі властивості та представники вірусів тварин і людини 151
  Розмноження вірусів. Основні етапи взаємодії вірусу й клітини 152
  Бактеріофаги 154
  Циркуляція вірусів у природі 154
  Походження і природа вірусів 155
  ІНШІ НЕКЛІТИННІ ФОРМИ ЖИТТЯ 159
  Пріони 159
  Віроїди 160
  Розділ VI. ОРГАНІЗМОВИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ 161
  ОСОБЛИВОСТІ ПРОКАРІОТІВ ТА ЇХ МІСЦЕ В СИСТЕМІ ЖИВИХ ІСТОТ 161
  Бактерії 161
  Ціанобактерії 165
  ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЦАРСТВА РОСЛИНИ 167
  Життєві функції рослинного організму 167
  Роль рослин у природі та у житті людини 167
  Життєві форми рослин 168
  Принципи класифікації рослин 169
  Тканини багатоклітинних рослин, їх будова та функції 170
  Твірні тканини 170
  Покривні тканини 171
  Провідні тканини 171
  Основні тканини 172
  Механічні тканини 173
  Видільні тканини 174
  Органи рослин 175
  Корінь, його будова та функції 175
  Ґрунт і його значення для рослин 180
  Пагін, особливості його будови та функції 183
  Стебло, його функції та різноманітність 190
  Листок та особливості його будови 194
  Генеративні органи рослин 204
  Квітка, її будова та функції. Різноманітність квіток 204
  Суцвіття, їх різноманіття та біологічне значення 210
  Запилення 211
  Подвійне запліднення в покритонасінних рослин 213
  Насіння 215
  Плоди 218
  Значення квіток, плодів і насіння в житті людини 221
  Відтворення та розмноження рослин 222
  Рослина — цілісний інтегрований організм. Взаємозв’язок органів рослини 225
  ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІЙ РОСЛИННОГО ОРГАНІЗМУ 226
  Живлення 226
  Дихання 226
  Транспортування речовин 226
  Рухи та подразливість рослин 226
  Ріст 228
  Розмноження 228
  Розвиток 228
  Регуляція процесів життєдіяльності рослинного організму 229
  НАДЦАРСТВО ЯДЕРНІ ОРГАНІЗМИ, АБО ЕУКАРІОТИ (EUCARIOTA) 232
  Царство РОСЛИНИ (PLANTAE) 232
  Підцарство СПРАВЖНІ ВОДОРОСТІ (PHYCOBIONTA) 232
  Відділ ЗЕЛЕНІ ВОДОРОСТІ (CHLOROPHYTA) 235
  Клас Вольвоксові (Volvocophyceae) 236
  Клас Протококові (Protococcophyceae) 237
  Клас Кон’югати (Conjugatophyceae) 237
  Клас Улотриксові (Ulotrichophyceae) 238
  Відділ ДІАТОМОВІ ВОДОРОСТІ (BACILLARIOPHYTA) 239
  Клас Пеннатні (Pennatophyceae) 241
  Відділ БУРІ ВОДОРОСТІ (PHAEOPHYTA) 241
  Клас Феозооспорові (Phaezoosporophyceae) 242
  Клас Циклоспорові (Cyclosporophyceae) 243
  Відділ ХАРОВІ ВОДОРОСТІ (CHAROPHYTA) 243
  Підцарство ЧЕРВОНІ ВОДОРОСТІ, або БАГРЯНКИ (RHODOPHYTA) 243
  Клас Бангієві (Bangiophyceae) 245
  Клас Флоридієві (Florideophyceae) 245
  ПідцарствоВИЩІ РОСЛИНИ (EMBRIOBIONTA) 247
  Відділ МОХОПОДІБНІ (BRYOPHYTA) 248
  Клас Антоцеротові (Anthoceroptopsida) 248
  Клас Печіночники (Hepaticopsida) 249
  Клас Листостеблові, або Справжні мохи (Bryopsida) 250
  Відділ ПЛАУНОПОДІБНІ, або ЛІКОПОДІОФІТИ (LYCOPODIOOPHYTA) 253
  Клас Плауноподібні, або Лікоподіопсиди (Lycopodiopsida) 254
  Відділ ХВОЩЕПОДІБНІ, або ЕКВІЗЕТОФІТИ (EQUISETOPHYTA) 256
  Клас Хвощеподібні, або Еквізетопсиди (Equisetopsida) 257
  Відділ ПАПОРОТЕПОДІБНІ, або ПОЛІПОДІОФІТИ (POLYPODIOPHYTA) 259
  Клас Поліподіопсиди (Polypodiopsida) 259
  НАСІННІ РОСЛИНИ 262
  Відділ ГОЛОНАСІННІ (GYMNOSPERMATOPHYTA, або GYMNOSPERMAE) 262
  Клас Гінкгові, або Гінкгопсиди (Ginkgoopsida) 263
  Клас Саговникові, або Цикадопсиди (Cycadopsida) 263
  Клас Гнетові, або Гнетопсиди (Gnetopsida) 264
  Клас Хвойні, або Пінопсиди (Pinopsida) 265
  Відділ МАГНОЛІОФІТИ, КВІТКОВІ, або ПОКРИТОНАСІННІ 
  (MAGNOLIOPHYTA, ANTHOPHYTA, або ANGIOSPERMAE) 269
  Клас Магноліопсиди, або Дводольні (Magnoliopsida, або Dicotyledones) 271
  Клас Ліліопсиди, або Однодольні (Liliopsida, або Monocotyledones) 280
  ЦАРСТВО ГРИБИ (MYCETALIA) 285
  Відділ Гриби (Mycophyta, або Mycota) 287
  Клас Хітридіоміцети (Chytridiomycetes) 287
  Клас Ооміцети (Oomycetes) 287
  Клас Зигоміцети (Zygomucetes) 287
  Клас Аскоміцети (Ascomycetes) 288
  Клас Базидіоміцети (Basidiomycetes) 289
  Клас Дейтероміцети, або Незавершені гриби (Deyteromycetes, або Fungiimperfecti) 294
  Відділ ЛИШАЙНИКИ (LICHENOPHITA) 296
  Клас Сумчасті лишайники (Ascolichenaes) 300
  Клас Базидіальні лишайники (Basidiolichenes) 302
  ЦАРСТВО ТВАРИНИ (ANIMALIA) 303
  Подібність та відмінність тварин і рослин 303
  Зоологія — наука про тварин 303
  Загальна характеристика царства Тварини 304
  Принципи класифікації тварин. Наукові назви тварин 305
  Різноманітність тварин, особливості їх поширення 306
  Підцарство ОДНОКЛІТИННІ (PROTOZOA) 307
  Тип Саркомастигофори (Sarcomastigiphora) 309
  Підтип Саркодові (Sarcodina) 309
  Клас Корененіжки (Rhizopoda) 309
  Клас Променяки, або Радіолярії (Radiolaria) 311
  Клас Джгутиконосці (Mastigophora, або Flagellata) 312
  Клас Cпоровики (Sporozoa) 313
  Тип Інфузорії (Infusoria, або Ciliata) 314
  Клас Війчасті інфузорії (Ciliata) 314
  Підцарство БАГАТОКЛІТИННІ (METAZOA) 316
  Розділ СПРАВЖНІ БАГАТОКЛІТИННІ (EUMETAZOA) 317
  Підрозділ ПРОМЕНЕВІ (RADIATA) 317
  Тип Губки (Porifera, або Spongia) 317
  Тип Кишковопорожнинні (Coelenterata) 320
  Клас Гідроїдні (Hydrozoa) 321
  Клас Cцифоїдні медузи (Scyphozoa) 322
  Клас Коралові поліпи (Anthozoa) 323
  Підрозділ ДВОБІЧНОСИМЕТРИЧНІ (BILATERALIA) 324
  Тип Плоскі черви (Plathelmintes) 324
  Клас Війчасті черви, або Турбелярії (Turbellaria) 324
  Клас Сисуни або Трематоди (Trematoda) 325
  Клас Стьожкові черви, або Цестоди (Cestoidea) 327
  Тип Первиннопорожнинні, або Круглі черви (Nemathelmintes) 330
  Клас Нематоди, або Круглі черви (Nematoda) 331
  Тип Кільчасті черви,або Анеліди (Annelides) 333
  Клас Багатощетинкові черви, або Поліхети (Polychaeta) 334
  Клас Малощетинкові черви, або Олігохети (Oligochaeta) 336
  Клас П’явки (Hirudinea) 338
  Тип Молюски (Mollusca) 341
  Клас Двостулкові молюски (Bivalvia) 342
  Клас Черевоногі молюски (Gastropoda) 344
  Клас Головоногі молюски (Cephalopoda) 346
  Тип Членистоногі (Arthropoda) 348
  Підтип Зябродишні (Branchiata) 349
  Надклас Ракоподібні (Crustacea) 349
  Клас Зяброногі ракоподібні (Branchiopoda) 352
  Підтип Хеліцерові (Chelicerata) 354
  Клас Павукоподібні, або Арахніди (Arachnida) 354
  Ряд Павуки (Aranei) 354
  Підтип Трахейні (Tracheata) 356
  Клас Комахи (Insecta, або Hexapoda) 356
  Відділ Комахи з неповним перетворенням (Hemimetabola) 360
  Ряд Тарганові (Blattodea) 360
  Ряд Прямокрилі (Orthoptera) 360
  Ряд Бабки (Odonata) 360
  Ряд Воші (Anoplura) 361
  Відділ Комахи з повним перетворенням (Holometabola) 361
  Ряд Жуки, або Твердокрилі (Coleoptera) 361
  Ряд Лускокрилі, або Метелики (Lepidoptera) 362
  Ряд Перетинчастокрилі (Hymenoptera) 363
  Ряд Двокрилі, або Мухи (Diptera) 365
  Підряд Довговусі двокрилі (Nematocera) 365
  Підряд Коротковусі двокрилі (Brachycera) 366
  Ряд Блохи (Siphonaptera) 367
  Тип Хордові (Chordata) 367
  Підтип Безчерепні (Acrania) 368
  Клас Ланцетники, або Головохордові (Amphioxi, або Cephalochordata) 368
  Підтип Хребетні, або Черепні (Vertebrata, або Craniata) 370
  Надклас риби (Pisces) 371
  Клас Хрящові риби (Chondrichthyes) 371
  Підклас Пластинчастозяброві (Elasmobranehii) 372
  Надряд Акули (Selachomrpha) 372
  Надряд Скати (Batomorpha) 373
  Клас Кісткові риби (Osteichthyes) 374
  Підклас Променепері риби (Actinopterygii) 377
  Надряд Ганоїдні (Ganoidomorpha) 377
  Надряд Костисті риби (Teleostei) 378
  Ряд Оселедцеподібні (Clupeiformes) 378
  Ряд Лососеподібні (Salmoniformes) 378
  Ряд Окунеподібні (Perciformes) 379
  Ряд Коропоподібні (Cypriniformes) 379
  Підклас Лопатепері (Sarcopterygii) 380
  Надряд Кистепері (Crossopterygii) 380
  Надряд Дводишні риби (Dipnoi, або Dipneustomorpha) 381
  Клас Земноводні, або Амфібії (Amphibia) 381
  Ряд Безхвості земноводні (Ecaudata, або Anura) 385
  Ряд Хвостаті земноводні (Urodela, або Caudata) 386
  Ряд Безногі земноводні (Apoda, або Gymnophiona) 386
  Клас Плазуни, або Рептилії (Reptilia) 387
  Ряд Лускаті (Squamata) 389
  Підряд Ящірки (Sauria) 389
  Підряд Змії (Ophidia, Serpentes) 391
  Ряд Черепахи (Testudines) 392
  Ряд Крокодили (Crocodylia) 392
  Підтип Хребетні, або Черепні (Vertebrata, або Craniata) 393
  Клас Птахи (Aves) 393
  Надряд Пінгвіни (Impennes) 401
  Ряд Пінгвіни (Sphenisciformes) 401
  Надряд Типові, або Новопіднебінні птахи (Neognathae) 402
  Ряд Страуси (Struthioniformes) 402
  Ряд Нанду (Rheiformes) 402
  Ряд Ему та Казуари (Casuariiformes) 402
  Ряд Ківі (Apterygiformes) 403
  НадрядКільогруді птахи (Carinatae, або Volantes) 403
  Ряд Дятли (Picariae) 403
  Ряд Куроподібні (Galliformes) 403
  Ряд Гусеподібні (Anseriformes) 404
  Ряд Денні хижі птахи (Accipitres, або Falconiformes) 405
  Ряд Совоподібні (Strigiformes) 406
  Ряд Лелекоподібні (Ciconiiformes) 407
  РядЖуравлеподібні (Gruiformes) 409
  Ряд Горобцеподібні (Passeriformes) 409
  Підряд Співочі (Oscines) 410
  Клас Ссавці (Mammalia) 411
  Підклас Яйцекладні, або Першозвірі (Prototheria) 420
  Ряд Однопрохідні (Monotremata) 420
  Підклас Сумчасті (Marsupialia) 421
  Підклас Плацентарні, або Справжні звірі (Eutheria) 421
  Ряд Комахоїдні (Insectivora) 421
  Ряд Рукокрилі (Chiroptera) 422
  Ряд Гризуни (Rodentia) 423
  Рід Ондатра (Ondatra) 424
  Ряд Хижі (Carnivora) 424
  Ряд Ластоногі (Pinnipedia) 426
  Ряд Китоподібні (Cetacea) 427
  Підряд Китоподібні (Balaenimorpha), Беззубі кити, або «Вусаті кити» (Mysticeti) 427
  Підряд Дельфіноподібні (Delphinimorpha), або Зубаті кити (Odontoceti) 430
  Ряд Парнокопитні (Artiodactyla) 430
  Підряд Свиноподібні, або Нежуйні (Suimorpha) 430
  Підряд Жуйні (Ruminantia) 431
  Ряд Непарнокопитні (Perissodactyla) 431
  Ряд Примати (Primates) 432
  Підряд Напівмавпи (Prosirnii) 432
  Підряд Людиноподібні, або Вищі примати (Anthropoidea) 432
  РозділVII. БІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ 435
  ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ ЯК ЦІЛІСНА БІОЛОГІЧНА СИСТЕМА 435
  Біологічні науки, що вивчають людину 435
  Поняття про здоров’я і хворобу людини 435
  Поняття про біологічні системи 436
  Органи, фізіологічні та функціональні системи органів 436
  Функціональна організація організму 438
  Тканини людини, їх класифікація та взаємозв’язки 438
  Внутрішнє середовище організму: кров, тканинна рідина, лімфа. Гомеостаз, шляхи 
  його забезпечення 444
  ОПОРА І РУХ 445
  Опорно-рухова система людини, її функції та значення 445
  Будова, склад, властивості кісток та їх ріст 445
  Форми кісток організму людини 447
  Типи з’єднання кісток (переривчасті та безперервні). Будова й типи суглобів 448
  Будова скелета людини: голови, тулуба, верхніх і нижніх кінцівок та їхніх поясів 450
  Кістки верхньої кінцівки 454
  Кістки нижньої кінцівки 456
  М’язи як частина опорно-рухової системи 458
  Втома та її фізіологічні причини. Запобігання перевтомленню м’язів. Чергування 
  навантаження та відпочинку 462
  Основні групи м’язів організму в людини: м’язи голови, шиї, тулуба, верхніх 464
  і нижніх кінцівок 464
  КРОВ І ЛІМФА 467
  Кров. Хімічний склад крові 467
  Фізико-хімічні властивості крові 467
  Функції крові 468
  Поняття про систему крові 470
  Плазма крові 470
  Формені елементи крові 471
  Система згортання крові 475
  Групи крові 479
  Імунітет. Види імунітету 480
  Алергічні реакції організму 483
  Кровотворення та його регуляція 484
  Будова серця 485
  Автоматія серця 487
  Серцевий цикл 488
  Робота серця та її регуляція 489
  Гуморальна регуляція функції серця 490
  Кровоносні судини 490
  Депо крові 492
  Велике та мале кола кровообігу 493
  Кров’яний тиск 495
  Артеріальний пульс 496
  Капілярний рух крові 496
  Рух крові у венах 497
  Регуляція кровообігу 498
  Гуморальна регуляція судинного тонусу 499
  Лімфатична система 500
  ДИХАННЯ 503
  Функції та будова органів дихання людини 504
  Газообмін у легенях і тканинах 507
  ЖИВЛЕННЯ І ТРАВЛЕННЯ 511
  Будова та функції органів травлення 511
  Травні залози (печінка, підшлункова залоза) 515
  Травлення у ротовій порожнині 518
  Функція стравоходу 520
  Травлення в шлунку 520
  Травлення у тонкій кишці 521
  Травлення у товстій кишці 524
  Всмоктування поживних речовин 524
  Регулятори споживання їжі 525
  Обмін речовин та енергії 526
  Вітаміни 531
  ВИДІЛЕННЯ 532
  Системи, що забезпечують виділення продуктів метаболізму (сечовидільна, дихальна, 
  травна, шкіра) 532
  Видільна функція шкіри 532
  Видільна функція печінки й травного тракту 533
  Видільна функція легень і верхніх дихальних шляхів 533
  Видільна функція нирок 533
  Будова нирок 534
  Сечоутворення 536
  Регуляція функції нирок 539
  ШКІРА 540
  Будова та функції шкіри 540
  Залози шкіри 542
  Функції шкіри 543
  Загартовування 545
  ЕНДОКРИННА РЕГУЛЯЦІЯ ФУНКЦІЙ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ 546
  Роль ендокринної системи у забезпеченні процесів життєдіяльності. Залози зовнішньої 
  секреції, внутрішньої та змішаної секреції 546
  Гормони, їхня хімічна природа та функції 547
  Види, шляхи й механізми дії гормонів 547
  Ланки синтезу й секреції гормонів 548
  Основні залози внутрішньої секреції людини та їхні функції: гіпофіз, щитоподібна 
  й підшлункова залози, наднирники, тимус (загрудинна, або вилочкова, залоза); 
  основні гормони, які вони виробляють 549
  Тканинні гормони 553
  Особливості гуморальної регуляції життєвих функцій організму людини 554
  РОЗМНОЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЛЮДИНИ 555
  Етапи онтогенезу людини. Генетичне визначення статі 555
  Формування статевих ознак 556
  Будова статевих органів 557
  Розвиток статевих клітин. Менструальний цикл 558
  Запліднення 559
  Ембріональний розвиток. Функції плаценти 560
  Вагітність 560
  Постембріональний розвиток людини 562
  НЕРВОВА РЕГУЛЯЦІЯ ФУНКЦІЙ ЛЮДСЬКОГО ОРГАНІЗМУ 563
  Нервова система, її значення в регуляції та узгодженні функцій організму людини 563
  Будова та види нейронів 564
  Нейроглія 565
  Нерви, нервові вузли та нервові центри 565
  Поняття про нервовий імпульс та механізм його передачі 566
  Рефлекторний принцип діяльності нервової системи 566
  Безумовні та умовні рефлекси 567
  Центральна та периферична нервова система людини 568
  Вегетативна (автономна) нервова система 579
  Функціональне значення вегетативної нервової системи 579
  Взаємозв’язок нервової та гуморальної регуляції в організмі людини 281
  СПРИЙНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЇ. СЕНСОРНІ СИСТЕМИ 582
  Сенсорні системи, їх значення 582
  Класифікація рецепторів 583
  Механізми рецепції 583
  Перетворення сигналів на інформацію 584
  Будова та функції органа зору 584
  Сприйняття зображення предметів 586
  Світлосприймальна система ока 588
  Сприймання простору 590
  Рухи очей 591
  Обробка зорової інформації 592
  Присінково-завитковий орган 592
  Механізм сприймання звуку 594
  Сприймання й розрізнення звуків 595
  Сприймання сили (інтенсивності звуку) 595
  Гравітаційна сенсорна система 596
  Орган нюху 597
  Орган смаку 598
  Больова рецепція 600
  Пропріорецепція 601
  Інтероцепція 601
  Взаємодія сенсорних систем 602
  ПОВЕДІНКА ТА ПСИХІКА ЛЮДИНИ 602
  Вища нервова діяльність 602
  Безумовні рефлекси. Інстинкти 603
  Умовні рефлекси 604
  Взаємодія гальмування й збудження в корі великого мозку 606
  Динамічний стереотип 606
  Пам’ять та її види 607
  МИСЛЕННЯ І СВІДОМІСТЬ 608
  Мислення і мова 608
  Фізіологічні основи мовлення 609
  Свідомість 610
  Перша сигнальна система 611
  Друга сигнальна система 611
  Відчуття 611
  Сприйняття (сприймання) 611
  Увага 612
  Мотивація 612
  Емоції 613
  Особистість 614
  Типи темпераменту. Характер 614
  Обдарованість. Здібності 616
  Сон і його значення 616
  Розділ VIII. ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ОРГАНІЗМІВ 619
  РОЗМНОЖЕННЯ ОРГАНІЗМІВ 619
  Форми розмноження організмів (нестатеве, статеве) 619
  Нестатеве розмноження одноклітинних організмів 619
  Статеве розмноження 619
  Гермафродитизм 620
  Партеногенез 621
  Клон. Клонування організмів 621
  Статеве розмноження. Процес формування статевих клітин. Чоловічі статеві 
  клітини (сперматозоїди) 622
  Жіночі статеві клітини (яйцеклітини) 624
  ІНДИВІДУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ОРГАНІЗМІВ 628
  Осіменіння та запліднення 628
  Дроблення 629
  Бластула 630
  Гаструляція 630
  Нейруляція 632
  Зародкові листки та їх похідні 633
  Стовбурові клітини 634
  Явище ембріональної індукції 636
  Провізорні органи 636
  Плацента 637
  Критичні періоди розвитку 638
  Система мати — плід 638
  Постембріональний розвиток. Ріст організму 638
  Регенерація 639
  Періоди розвитку організму 640
  Прямий і непрямий розвиток 640
  Життєвий цикл. Прості та складні життєві цикли 642
  Гетерофазне чергування у рослин 642
  СПАДКОВІСТЬ І МІНЛИВІСТЬ ОРГАНІЗМІВ 643
  Генетика — наука про закономірності спадковості й мінливості організмів 643
  Етапи розвитку генетики 644
  Основні генетичгні символи і поняття 645
  Методи генетичних досліджень 646
  Особливості гібридологічного методу 647
  Закономірності спадковості, встановлені Г. Менделем 647
  Гіпотеза чистоти гамет (Г. Мендель, 1865). Закон чистоти гамет (У. Бетсон, 1902) 649
  Моногібридне схрещування при неповному домінуванні 
  (проміжному успадкуванні) ознак 649
  Аналізуюче схрещування 650
  Дигібридне схрещування. Закон незалежного спадкування неалельних генів 650
  Фенотипний радикал 652
  Полігібридне схрещування 652
  Типи взаємодії генів 652
  Комплементарна (доповнювальна) дія генів 653
  Епістаз 655
  Полімерія 655
  Некумулятивна полімерія 656
  Дія генів-модифікаторів 656
  Множинний алелізм 657
  Плейотропія 658
  Спадкування ознак, зчеплених зі статтю 658
  Пенетрантність та експресивність 660
  Зчеплене успадкування, кросинговер. Лінійне розташування генів. Генетичні карти 660
  Основні положення хромосомної теорії спадковості 663
  Генетика популяцій. Закон Харді-Вайнберга 663
  ЗАКОНОМІРНОСТІ МІНЛИВОСТІ 664
  Мутаційний процес 664
  Модифікаційна (неспадкова) мінливість, її властивості й статистичні 
  закономірності. Норма реакції.Варіаційний ряд і варіаційна крива 665
  Загальні властивості модифікацій 668
  Комбінативна мінливість 669
  Мутаційна мінливість 669
  Мутаційні фактори 671
  ГЕНЕТИКА ЛЮДИНИ 672
  Методи генетики людини 672
  Медична генетика 674
  Організація генотипу у різних груп організмів 675
  Основні закономірності організації та функціонування генів у прокаріотів 675
  Основні закономірності функціонування генів в еукаріотів 676
  Цитоплазматична спадковість 676
  Закон гомологічних рядів у спадковій мінливості 677
  СЕЛЕКЦІЯ 678
  Завдання та методи селекції 378
  Штучний добір, його форми 679
  Системи схрещувань організмів:внутрішньовидова гібридизація 
  (споріднене — інбридинг та неспоріднене — аутбридинг) 680
  Міжвидова (віддалена) гібридизація 681
  Гетерозис 681
  Особливості селекції рослин 681
  Особливості селекції тварин 682
  Основні методи селекції мікроорганізмів 684
  Поліплоїдія 685
  Центри різноманітності та походження культурних рослин 686
  Основні центри одомашнення тварин 686
  Біотехнологія 687
  Генна інженерія 687
  Клітинна інженерія 689
  Химерні організми 689
  Трансгенні організми (генетично модифіковані організми) 689
  Розділ ІХ. НАДОРГАНІЗМОВІ РІВНІ ЖИТТЯ 691
  ЕКОЛОГІЯ 691
  Визначення, предмет і завдання екології 691
  Екологічні явища, стани та процеси 691
  Надорганізмові рівні організації життя 691
  Екологічні фактори: абіотичні, біотичні, антропогенні 692
  Вплив лімітуючих факторів на організм. Закон мінімуму 692
  Принцип екологічної толерантності 693
  Екологічна валентність виду та біоіндикація 694
  Зміст екологічних законів 965
  Форми біотичних зв’язків 696
  Адаптація 998
  Адаптивні біологічні ритми організмів 699
  Фотоперіодизм 701
  Сезонні зміни у житті рослин 702
  Сезонні зміни в житті тварин 703
  Основні середовища існування організмів 704
  Вид. Ареал. Екологічна ніша. Критерії виду. Структура виду 709
  ПОПУЛЯЦІЙНО-ВИДОВИЙ ТА ЕКОСИСТЕМНИЙ РІВНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ 711
  Популяція. Характеристика популяції 711
  Екосистеми, їх склад та різноманіття 716
  Біоценоз 718
  Біогеоценоз 718
  Перетворення енергії в екосистемах 720
  Потік енергії та продуктивність у кормових мережах 720
  Типи ланцюгів живлення 721
  Піраміди в екології 722
  Розвиток екосистем. Сукцесії. Саморегуляція екосистем 722
  Агроценози 725
  БІОСФЕРНИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ 726
  Біосфера 726
  Ноосфера 727
  Жива речовина біосфери, її властивості й функції 727
  Колообіг речовин та потоки енергії в біосфері як необхідні умови її існування 729
  Колообіг води 730
  Колообіг Карбону 730
  Колообіг Нітрогену 732
  Колообіг Фосфору 733
  КолообігСульфуру 733
  Сучасні екологічні проблеми 734
  Охорона та раціональне використання природних ресурсів 735
  Природоохоронні заходи. Законодавчі акти про природно-заповідний фонд 736
  Категорії природно-заповідного фонду. Природоохоронні комплекси 740
  ОСНОВИ ЕВОЛЮЦІЙНОГО ВЧЕННЯ 742
  Еволюція 742
  Еволюційна гіпотеза Ж.-Б. Ламарка 743
  Еволюційна теорія Ч.-Р. Дарвіна 743
  Види природного добору 746
  Докази еволюції органічного світу 746
  ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ОРГАНІЧНОГО СВІТУ. СУЧАСНА СИСТЕМА
  ОРГАНІЧНОГО СВІТУ 761
  Принципи класифікації організмів. Таксономічні одиниці 761
  Основні події, що відбувались у різні геологічні періоди Землі 763

Відгуки покупців
Поки немає жодного відгуку. Станьте першим!
Тільки авторизовані користувачі можуть залишати відгуки Вхід