Англійська мова ЗНО 2020: Комплексне видання ( Валігура ). Підручники і посібники

Артикул: 9789660730175
150 грн
125 грн

 

Характеристики
Видавництво
«Підручники і посібники»
Формат
210x297мм (А4)
Кількість сторінок
592
Обкладинка
м'яка
Рік видання
2019
Автор
Валігура О.
 • Англійська мова. Комплексна підготовка· до зовнішнього незалежного оцінювання І О. Валіrура, Л. Давиденко. - Тернопіль Підручники і посібники, 2019. - 592 с.
  Посібник містить теоретичний матеріал, тренувальні вправи, тестові завдання та 20 варіантів · тестів у форматі , ЗНО З мултимедійним додатком . Зміст матеріалів відповідає чинній програмі з англійської мови для середньої загальноосвітньої школи та програмі ЗНО.
  Для учнів загальноосвітніх шкіл , ліцеїв; гімназій, абітурієнтів, студентів, учителів.

  Завантажуйте мультимедійний додаток до посібника

  Відомо, що іноземна мова є важливим засобом міжкультурного спілкування. Такий підхід формує у випускників загальноосвітніх навчальних закладів здатність до соціального контакту з представниками іншої лінгвокультури в
  найтиповіших ситуаціях мовленнєвої взаємодії. Досягнення належного рівня сформованості навичок та вмінь забезпечується взаємопов'язаним комунікативним, когнітивним і соціокультурним розвитком учня. В Україні створено національний екзамен з іноземної мови, метою якого є введення зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов відповідно до Програми зовнішнього незалежного оцінювання та з урахування світового досвіду в галузі незалежного тестування. Тому використання тестових завдань як ефективного засобу фронтальної перевірки знань є сьогодні особливо актуальним.
  Структура посібника грунтується на методичних засадах сучасного навчання іноземних мов , яке передбачає оволодіння учнями іншомовним спілкуванням шляхом формування та розвитку міжкультурної комунікативної компетенції та її складових: мовленнєвої, мовної, соціокультурної та стратегічної ланок .
  Посібник складається з п'яти частин: Test Your Language Competeпce (перевірка мовної компетенцїї) , Test Your Reading Comprehension (перевірка розуміння прочитаного) , Test Your Writing Competence (перевірка писемної компетенціі), Test Your Sociocultural Competence (перевірка соціокультурної компетенціі) та 20 варіантів тестів у форматі ЗНО, згідно Програми зовнішнього незалежного оцінювання.
  Перша частина посібника містить теоретично-довідковий матеріал та комплекс вправ і тестів , необхідних для вивчення та всебічного повторення англійської мови . До неї входять чотири розділи (Phonetics, Spelling, Vocabulary, Grammar), які містять вправи та тестові завдання, що перевіряють мовну компетенцію учнів , а саме рівень сформованості лексичних, граматичних, фонетико-орфографічних навичок та перекладацьких умінь.
  Особливу увагу звернено на типові помилки, яких припускаються учні, та шляхи їх усунення. У цій частині в доступній формі пояснено фонетичні , лексичні , граматичні та орфографічні особливості англійської мови, які зазвичай
  спричиняють труднощі у практичному використанні.
  Пропонований навчальний посібник містить різноманітні завдання, які дають можливість всебічно перевірити знання; з англійської мови відповідно до вимог чинної програми для закладів загальної середньої освіти, Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти, Програми зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов та технічних характеристик тестів з англійської мови.
  Тести у цьому посібнику містять завдання п'яти форм: 1) завдання на встановлення відповідності; 2) завдання з вибором однієї правильної відповіді ; З) завдання на заповнення пропусків; 4) завдання з розгорнутою відповіддю; 5)завдання на визначення правильності/неправильності твердження.

  Завдання широкого спектру перевіряють мовленнєві уміння та навички учнів з читання, письма, говоріння , володіння структурою англійської мови на лексичному, граматичному, фонетико-орфографічному рівнях, знання соціокультурних реалій англомовних країн.
  Друга частина посібника Test Your Reading Comprehension складається з автентичних текстів , укладених відповідно до вимог зовнішнього незалежного оцінювання, спрямованих на визначення рівня сформованості вмінь учнів самостійно читати та розуміти автентичні тексти різних жанрів та стилів ; знаходити та аналізувати необхідну інформацію; робити висновки з прочитаного; аналізувати та зіставляти інформацію, розуміти логічні зв ' язки між частинами тексту. Учням запропоновані вправи для оцінки рівня розуміння прочитаного тексту, вміння тлумачити лексичні та граматичні явища, ужиті в тексті.
  Третя частина Test Your Writing Competence присвячена письму, як важливому виду мовленнєвої діяльності, а саме вмінню виконувати різноманітні творчі завдання англійською мовою. До них належать : написання твору (есе) ; статті в газету/журнал; листів (ділових чи особистих) ; автобіографії; листівок . У цьому розділі пропонуються зразки творів/статей, листів, автобіографій та листівок, а також подано перелік завдань для самостійного виконання.
  Четверта частина посібника Test Your Sociocultural Competence містить завдання лінгвокраїнознавчого змісту і зорієнтована на визначення рівня соціокультурної компетенції учнів.
  П'ятий розділ посібника містить 20 варіантів тестів з англійської мови у форматі ЗНО згідно діючої Програми зовнішнього незалежного оцінювання , затвердженої Міністерством освіти і науки України (наказ від 3.02. 2016 р. №77).
  Об'єктами контролю тестів , є розуміння на слух(аудіювання) , читання і письмо як комунікативні уміння, а також лексичний і граматичний аспекти іншомовної комунікації через використання, мови. Зміст тестових завдань подано на автентичних зразках літературного мовлення, Прийнятого у Великій Британії та відповідно до сфер і тематики ситуативного спілкування і шкільної навчальної програми. 
  Наприкінці посібника наведені ключі до усіх вправ та тестових завдань, які допоможуть перевірити правильність їх виконання та звернути увагу на навчальний матеріал, що потребує доопрацювання.
  Автори сподіваються, що завдання посібника допоможуть учителям організувати індивідуальну та самостійну роботу учнів для відновлення та систематизації знань у підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання .

 • CONTENTS
  Передмова  З
  Р ART 1. TEST YOUR LANGUAGE СОМРЕТЕNСЕ : . 7
  І. Phonctics (Фонет11ка) . 7
  1. Letters and Sounds (Букви і звуки) . . .  . 7
  2. Accent (І-Іаголос)  .  . .  7
  3. Reading Ru!es (Правила читання) .  .. . . 8
  4. Pronunciation Tests  . .  ..  23
  ІІ. Spelling (Орфографія) .  ······ ·· ··························· 29
  5. Тhе Rules ofUsage of а Capital Letter (Правила вживання великої літери)  29
  6. Some Rules ofUsage ofEnglish Spelling (Деякі правила англійської орфографії)  31
  7. Main Rules ofUsage ofEnglish Punctuation (Основні правила англійської пунктуаці1} 33
  8. Spelling Tests  .  . ,:· ·· ··· ······· ····  .  . . . . 35
  ІІІ. Vocabulary (Лексика)45
  9. Confusing Words (Проблемні слова) .. .  .  .  . 45
  10. Parenthetic Words and Expressions (Вставні слова та вислови)  . . .59
  11. Stock Phrases (Стереотипні вислови) . .  . ..  :..  60
  12. Test Your Vocabulary  . . 69
  13. Vocabulary Tests . .  .  .  . . . .  76
  IV. Grammar (Граматика) 99
  Morphology (Морфологія). .  . . .  99
  14. The Verb (Дієслово) .  .. .  .. .. . 99
  15. Grammar tests (Tag-Questions)  . . .. . .  102
  16. GRAММAR CATEGORIES OF ТНЕ VERВ (Граматичні категоріїї Дієслова) . . .  105
  16.1 . The Activ Voice Tense Forms (Часові форми активного стану) .  .  .  . . 105
  16.2. Grammar tests (The Active Voice Tense Forms)  .  . . :·········· . 120
  16.3. The Sequence of Tenses (Узгодження часів) . . . .  130
  16.4. Graшmar tests (Sequence ofTenses). . :  . 133
  16.5. Direct and Indirect Speech (Пряма та непряма мова)  .  . ..  135
  16.6. Grammar tests (Reported Speech) . . . .  ..  . . 138
  16.7. 1he Passive Voice Tense Forms (Часові форми пасивного стану) .  .: ..  ,  140
  16.8. Grammar Tests (The Passive Voice Tense Forms).:.: .: . .  : . . .  : 143
  16.9. Moda! Verbs and their Equivalents (Модальні дієслова та ··хні еквіваленти) : 146
  16.10. Grammar Tests (Modal Verbs) . . . ...., . 151
  16. 11 . Mood: Indicative, Imperative, Subjunctive (Способи дієслова: дій0ний, наказовий, умовний) .. .  .. ;········ ··· . .  .  . 155
  16.12. Grammar Tests (Unreal Past. Wishes).  .  _..:  .  .  . 159
  16.13. Non-fmite Forms of the Verb (Неособові форми дієслова)········ , .  164
  16.14. Grammar Tests (Non-Finite Forrns OfThe Verb) .  . ..: .. . . 175
  17. The Noнn (Іменник)  .  .  .  . . .  . 182
  18. Tl1e ArticJe (Артикль). . ,. :·· ···· · ···· · · ;-····· :, ·:·  : ·..  .,._, 186
  19. Grammar Tests (The Noun. The Article) . .  .  .: .: ,..192
  20. The Adjective (Прикметник) .. .: .  .' .'200
  21. Gramrnar Tests (The Adjective. Тhе Adverb) . .  ..... 204
  22. The Adverb (Прислівник). :. :.: .;  : .  -. . . :  :·  . 211
  23. The Numeral (Числівник)  . . .:. 215
  24. The Pronoun (Займенник) . : ..  218
  25. Gramrnar Tests (The Pronoun)  _. .' .: .  :  :  . .  .  . 227
  4
  26. Тhе Preposition (Прийменник) . :  :  . 239
  27. Grammar Tests (The Preposition) . 244
  28. Th.e Conjunction (Сполучник). . 252
  29. Grammar Tests (Епоr Coпection) . · . .  ; . · .  . . -254
  30. Grammar Tests (Translation Skills)  .  . . .  263
  Syntax (Синтаксис)····················· ··· ···· ·· · · 289
  31. Кinds and Types ofSentences (Види і типи речень) .  .. ..289
  32. Inversion (Інверсія) . . .  . 293
  33. Grammar Tests f:word Order) . 294
  34. Тhе Simple Sentence (Просте речення)  .  .  . 296
  35. The Principal Parts ofthe Sentence (Головні члени речення)  .  297
  36. The Secondary Parts ofthe Sentence (Другорядні члени речення). :  . . 302
  37. The Compound and the Complex Sentences (Складносурядне та складнопідрядне реченНя) .309
  Appendices (Додатки) .  . . . .  ; . .  ..  .. 316
  38. А List ofWords Used With Different Prepositions (Список слів, уживаних із різними
  прийменниками) ..  ..  ...  .  . 316
  39. Iпegular Verbs (Таблиця неправильних дієслів).. .321
  Р ART 2. TEST YOUR READING COМPREHENSION . ; . 323
  TEXTS FOR READING 323
  Text 1. Migration ..  ..  .  .  .. . 323
  Text 2. Gold Rush ... .  . .. . . 325
  Text 3. Last of the Airships? .. . . .  .  .  .. 326
  Text 4. On Paпots  . .. .  . .  . 329
  Text 5. А Good Morning.  . . .. 330
  Text 6. Who is Stronger? .  . . .  ..  332
  Text 7. Monday Mrning . : .  . .. . 334
  Text 8. А Strange Life of Animals  . . : .  .  . 336
  Text 9. Juan in Britain  . . .. . . .  339
  Text 10. Wiilie the Actor .  .  . . . . . . . .. . . 341
  Text 11 . The Sun's Daughters and the Frost's Daughter . .. . . . 343
  Text 12. erican Railways . ... .  .  345
  Text 13. The Ro\e ofTelevision, Computers, and Books in Our Life . . .. . .  347
  Tcxt 14. Maestro Myroslav Skoryk: 'At Timcs.it Seemed to Ме that Moses Would Ве Му Swan Song.'. 349
  Text 15. Popular Music .  .  . . . ;  ..  351
  Text 16. Command ofLanguage ,  .  : .:. 352
  Text 17. Sport in America . . . .  .  . .•.  353
  Text 18. The Intemet and Information Revolution.  . . . .  355
  Text 19. Askania-Nova Nature Reserve :  ... .. .. 357
  Text 20. Vegetarians .  . .  .. 360
  PART 3. TEST YOUR WRITING COMPETENCE 363
  TYPES OF WRIТTEN СОМРОSІТІОN. ТИПИ ПИСЬМОВИХ РОБІТ  363
  І. Essays (твори). ·Articles (статті) . 363
  Оп Friendship . .  . . . : . 365
  Samples of Essays and Articles. Приклади творів та статей··························· 365
  1. East or West - home is .Ьest  .. . 3 65
  2. All that glitters is not gold  . 365
  3. Advantages and disadvantages ofnew computer age . .  . 366

  1. The problem of existence of zoos in today's society : . : : . 366
   5. The role ofbooks, TV and computers in our society . ,. 366
   6. The charm of folk music .  . 367
   7. Му favourite style ofpopular music  .:: :367
   8. Some general guides how to learn foreign language . . :  368
   9. Тhе role of the interactive multimedia in our life. :  : . 368
   1 О. How to keep а healthy diet?  368
   ІІ. Letters (листи) . .. . 370
   ПІ. Autobiography І Curriculum vitae. Автобіографія . . . ., .  .•..  . 375
   IV. Postcard (листівка) .  .•.376
   PART 4. TEST YOUR SOCIOCULTURAL COMPETENCE ..378
   І. Test Your Кnowledge of Great Britain .... ... ..;  . 378
   ІІ. Test Your Кnowledge of the USA.._ ,_..  . . . . .  .• 384
   ІІІ. Test Your Кnowledge of Canada  . . .  : ••..  •. 388
   IV. TEST YOUR КNOWLEDGE OF PROVERВS AND ШІОМS  .  . .• . 390
   INTERМEDIATE LEVEL .  ; . 390
   English - Ukrainian Proverbs .. 390
   Ukrainian - English Proverbs . . . 408
   English - Ukrainian Comparisons . .  .  420
   UPPER-INTERМEDIATE LEVEL  . : .. 425
   Synonymic V ariations of Proverbs  . . 425
   English - Ukrainian Idioms :  . . 437
   Р ART 5. SAМPLE TESTS FOR ENGLISH FINAL ЕХАМ.•..• 447
   TEST 1 (тест у форматі ЗНО)  ·.:  . :  :  447
   TEST 2 (тест у форматі ЗНО) . . ._. ..  . 453
   TEST 3 (тест у форматі ЗНО) .  . . . .  . 459
   TEST 4 (тест у форматі ЗНО) . . .' . : . .'. .  .  466
   TEST 5 (тест у фqрматі ЗНО).  ;···:··· ······ ··· ··· 473
   TEST 6 (тест у · форматі ЗНО) .  •  ,: 479
   TEST 7 (тест у форматі ЗНО) 484
   TEST 8 '(тест у форматі ЗНО) . :  .•.. . . . . 490
   TEST 9 (тест у форматі ЗНО) :  · . : :· 1 . •••.••.•••• 495
   TEST 10 (тест у форматі ЗНО)  :.; . . ;'. :  .. :  t.:.: 501
   TEST 11 (тест у форматі ЗНО) !  : . . . .  . . .  :: !  :.:507
   TEST 12 (тест у форматі ЗНО)  .  . .•  : . : . :,.: :  : : . :.:  512
   TEST 13 (тест у форматі ЗНО)  .' .  :  .' :  :.:  .' ::  : :  . : 517
   TEST 14 (тест у форматі ЗНО) :522
   TEST 15 (тест у форматі ЗНО) . : . : . : . 527
   TEST 16 (тест у форматі ЗНО) . :. 532 . '
   TEST 17 (тест у форматі ЗНО) :  : . : .:.  . : . ; '  .'  :.:.:  :  :.: 537
   TEST 18 (тест у форматі ЗНО) .  : - .' . : . · ' .  : . .' : . :  541
   TEST 19 (тест у форматі ЗНО) . :: . : :  .'  .; : . :  . 546
   TEST 20 (тест у форматі ЗНО) .,: . : :  .' ; . ; !  : · : . 551
   TAPESCRIPT SECTION  . : . :  . 556
   The Кеу  .  . ; 578
Відгуки покупців
Поки немає жодного відгуку. Станьте першим!
Тільки авторизовані користувачі можуть залишати відгуки Вхід