Українська мова ЗНО 2020: Збірник тестових завдань ( Новосьолова, Шелехова ). Весна

Артикул: zn-19767
70 грн
Характеристики
Видавництво
«Весна»
Формат
210x297мм (А4)
Кількість сторінок
176
Обкладинка
м'яка
Рік видання
2019
Автор
Новосьолова В., Шелехова Г.
 • Пропонований посібник укладений відповідно до чинної навчальної програми з української мови й програми зовнішнього незалежного оцінювання з української мови 2020 року.
  Завдання посібника - актуалізувати й систематизувати звання старшокласників із курсу української мови, допомогти випускникам закладів загальної середньої освіти самостійно підготуватися до
  ЗНО й ДПА з української мови .
  Посібник складається з двох частин. Перша частина збірника зорієнтована на тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів 9-11 класів і підготовку до ЗНО й ДПА з української мови. За
  змістом охоплює теоретичний і практичний матеріал розділів шкільного курсу сучасної української літературної мови: фонетики, графіки, орфоепії, орфографії, будови слова, словотвору , лексикології,
  фразеології, морфології, синтаксису , пунктуації, стилістики, розвитку мовлення. Завдання подано відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів за 12-бальною шкалою .
  Друга. частина містить п'ять варіантів узагальнених за змістом тестових завдань з української мови, побудованих у форматі зовнішнього незалежного оцінювання.
  Призначення тестових завдань для тематичного контролю - забезпечити поетапну різнобічну й об 'єктивну оцінку рівнів сформованості у випускників предметної компетентності в процесі засвоєння
  ними курсу української мови в закладі загальної середньої освіти.
  До кожної визначеної чинною програмою теми систематичного курсу української мови розроблено по два варіанти контрольних тестових завдань. Кожен із варіантів містить 12 завдань таких типів:
  завдання з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох чи п'яти варіантів , завдання з вибором правильної відповіді (на основі тексту), завдання на встановлення відповідності.
  Завдання з вибором однієї правильної відповіді передбачає певне твердження й запропоновані чотири чи п' ять варіантів відповідей, з-поміж яких лише одна правильна відповідь.
  Завдання з вибором правильної відповіді (на основі тексту) складається з тексту й завдань, що його стосуються . Потрібно прочитати текст, виконати подані після нього завдання, вибравши одну
  правильну відповідь.
  Завдання на встановлення відповідності складається з двох колонок, у яких характеристики мовного явища позначено цифрами (зліва) , а приклади цих явищ - буквами (справа). Треба співвіднести
  цей матеріал і до кожного рядка, позначеного цифрою, дібрати відповідник, позначений буквою.
  Правильність виконання кожного із завдань оцінюють одним балом, унаслідок чого максимальна кількість балів, які набирає учень, дорівнює 12-ти. Відкрите творче завдання передбачає самостійне власне висловлення (відповідно до формату ЗНО). Завдання сформульовано у вигляді проблеми з коментарем, що спрямовує учня висловити своє міркування щодо порушеної проблеми.
  Це завдання перевіряє здатність учнів критично мислити, добирати аргументи, логічно вибудовувати висловлення, бути переконливим у власних судженнях, уміти використовувати лексичне й граматичне
  багатство української мови.
  Таке висловлення оцінюється відповідно до чинних норм за 12-бальною шкалою.

 • ВІД АВТОРІВ .................. . ... . ... .. . ........................... . ........... 2
  ЧАСТИНА 1. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
  РОЗДІЛ 1. ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ . . ... . ......... .. ............ 4
  РОЗДІЛ 2. ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ . . ...... . ....................... 8
  РОЗДІЛ 3. БУДОВА СЛОВА. СЛОВОТВІР .... . .. .. . . ... . ...... . ...... . .. . ... 12
  РОЗДІЛ 4. МОРФОЛОГІЯ ..... . ... . . . ...... . . . ..... ... ... .... ... 15
  · Тема 1. _Іменник . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . .... . · . . . .. 15
  Тема 2. Прикметник ..... . ....... . .. . . ; ..... . .. .. .. . ...... ... . . .. .. .... 19
  Тема 3. Числівник . . .... ... .. . ..... . . . ......... . .... .. ....... . ... .. . .. . 23
  Тема 4. Займенник .......... . ........ . .... . .. . ... . ............ ... ...... 26
  Тема 5. Дієслово. Дієприкметник і дієприслівник
  як особливі форми дієслова . .... . .. . ............... . .. . . . ........ . 30
  Тема 6. Прислівник . ...... . .............. . . . ... . ...... . ...... . . . ... . ... 34
  Тема 7. Службові частини мови: прийменник, сполучник і частка. Вигук .. .. . . . . 3 7
  РОЗДІЛ 5. СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ ........ . .... . .. . .... . ..... ... ...... 41
  Тема 1. Словосполучення. Речення ....... . .... . ... . . . ................... . 41
  Тема 2. Просте речення. Головні члени речення (підмет і присудок) . . ... . .... . . . 45
  Тема 3. Просте речення. Другорядні члени речення
  (означення, додаток, обставина) ...... .. .. : . . ....... . .. . . .. ........ 49
  Тема 4. Односкладне речення . Неповне речення . . ... . .. . · . . ................. . 53
  Тема 5. Речення з однорідними членами . . .... . .... . .. . ... . . . .... : ... . . . ... 57
  Тема 6. Речення зі звертаннями, вставними словами
  (словосполученнями, реченнями) . .. .. . ............... . . . .... . .. . .. 61
  Тема 7. Речення з відокремленими членfu'vІИ ............ .. ............. . .... 65
  Тема 8. Пряма і непряма мова. Діалог .. . . : . ... ..... . ..... . ......... . ..... . 69
  Тема9 . Складнеречення.Складносуряднеречення .............. ... .. .. ..... 74
  Тема 10. Складнопідрядне речення . . . . ..... . .. . .. . ........ . .............. 78
  Тема 11. Безсполучникове складне речення . . . . ...... . . . . ... . . .. . ~ ... .. ... . 83
  Тема 12. Складне речення з різними видами сполучникового .
  й безсполучникового зв'язку . ... . .. . . . ..... . ..... . .... . .. . ... . ... 87
  РОЗДІЛ 6. СТИЛІСТИКА . .... ...... . ... . .. . ... . ..... . ................ . ....... 93
  РОЗДІЛ 7. ОРФОГРАФІЯ . . ... . . .... . ......... .. ..... .. . . ... ......... . . . ...... 96
  Тема 1. Правопис м'якого знака , апострофа .
  Подовження, подвоєння приголосних звуків .. ... .. ........ ... . . ..... 96
  Тема2.Сумнівніголосні . . . .. . . . .... . . ... . . . . .. . . . . . .. ............ . .... 100
  Тема 3. Сумнівні приголосні . .. ... . .. . . . . . ... . ... .. . . . . ... . . . ... . .... . .. 104
  Тема 4. Правопис власних назв . Лапки у власних назвах .
  Правила переносу частин слова. Чергування [у] - [в], [і]:- [й] . . ... . . . . 108
  Тема 5. Правопис складних слів .. .... . . .. . . . ....... · ... .. .. . ....... ... ... 112
  Тема 6. Правопис слів іншомовного походження . . ... . .. . ... . ... .. ... . . . ... 116
  Тема 7. Написання не з різними частинами мови . ............ . ... . .. .. ..... 120
  175
  ЧАСТИНА 2. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ У ФОРМАТІ ЗОВНІШНЬОГО
  НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ
  І варіант ..... . ... . .. . .. .. . . ... . .... . . .. .. . . . . .. . . . ... .... .. . .. . . .. : .124
  ІІ варіан.т .. . . . . .. .... . . . .. . . . . . .. .. ... . ....... . . . . : .... . . ... . . . ... .. . 130
  ІІІ варіант . ... . . .. . .. .. . ... . .. . .. ~ . .. .. . . ..... .. ...... . . . . .. . .. .... .. 136
  IV варіант . . ... . .. . .... . .. ... .. .. : . ... ... . : ..... . . . . . : .. ... . ... .. . . . . 144
  V варіант . . . . . ·. ,, .. . ... . . . . . . . . . . .... . .. . .... .. .. .. ..... . ... . . . . . .. . . . 151
  ДОДАТКИ .. . .... . : ...... .. . .. . . . .. .. . · .. ........ .......... ...... . .... .... ........ 158
  СЛОВА З ЛІТЕРОЮ f .. . .. ..... . ..... . .... ..... ... .. .. . .. . . ... ... . .. . .... .... 158
  СПИСОК ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ І АФОРИЗМІВ . ... . ... . .. .. . . . .. . ......... . . . 158
  СПИСОК СЛІВ ІЗ НОРМАТИВНИМ НАГОЛОСОМ . ... . .. . . .. . ... . . . . .. . . . . 160
  ЗРАЗОК ЗАПОВНЕННЯ БЛАНКА ВІДПОВІДЕЙ
  ДЛЯ ЧАСТ~НИ 1 .. . . .... .. . . . .. . . ... . ........... .. .. . . .. . .. . . .. .. . ... ..... . . 162
  БЛАНК ВІДПОВІДЕЙ ДЛЯ ЧАСТИНИ 1 .... . . . . . .. .. . . .... .. ... . . . .. : ... .. 163
  ЗРА.ЗОК ЗАПОВНЕННЯ БЛАНКА ВІДПОВІДЕЙ
  ДЛЯ ЧАСТИНИ 2 .... . . .. . .. . ... .. .. . . . .. ... . ........ .. ............ .... .. . ... 164
  БЛАНК ВІДПОВІДЕЙ ДЛЯ ЧАСТИНИ 2 . . . . . . ....... .. : . . .. : ....... .... . .. 165
  ПЕРЕЛІК ПРАВИЛЬНИХ ВІДПОВІДЕЙ .. .... .... ... .. ... . . . . .......... .. .. . . 166
  ЧАСТИНА 1. Тестові завдання . .......... ...... .... . .. ..... . . . . ............ . 166
  Розділ 1. Фонетика . Графіка . Орфоепія . . . . . . . . ..... . . .... . . ... . . . ... .. ... 166
  Розділ 2. Лексикологія. Фразеологія . .. ... '. . . . . .. . . .. . .... . ...... . . . ... . . 166
  Р.озділ 3. Будова слова. Словотвір . . . .. . .......... . . ...... . .. . . .. . ... .. . . 166
  Розділ 4. Морфологія .. . .... . ....... .. . . • ... .. .... ... .... .. . ~ . . .. . . ... . . 166
  Розділ 5. Синтаксис. Пунктуація . . . .. .. . . . .. . . .. .. . ... ... .. ..... . . .. .. .. 168
  Розділ 6. Стилістика . .. .. . .. .. . .. ... . .. . .. . . ... . . .. . . .. ...... . ........ 170
  Розділ 7. Орфографія . . .... .. . . .. .. ... . · . . ..... . . . . . .. .. . .. . . .. .. . .. . ... 171
  ЧАСТИНА 2. Тестові завдання у форматі зовнішнього
  незалежного оцінювання . . .......... . . .. . .. . . . ... ...... . .. .. . 173

Відгуки покупців
Поки немає жодного відгуку. Станьте першим!
Тільки авторизовані користувачі можуть залишати відгуки Вхід