Українська мова ЗНО 2020. Міні-довідник : Білецька О. Підручники і посібники. купити

Артикул: 9789660725898
30 грн
Характеристики
Видавництво
«Підручники і посібники»
Формат
125x176мм (В6)
Кількість сторінок
192
Обкладинка
м'яка
Рік видання
2019
Автор
Білецька О.
 • Посібник призначений для підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів та абітурієнтів до зовнішнього незалежного оцінювання і ДПА з української мови. Він складений відповідно до чинних програми з української мови для середньої загальноосвітньої школи та програми ЗНО з української мови та літератури. У посібнику подано теоретичні відомості з української мови, які допоможуть повторити, узагальнити й систематизувати знання з української мови.

  Згідно з вимогами програми зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури, учасники зовнішнього незалежного оцінювання повинні:

  • знати зміст лінгвістичних понять і термінів;
  • розпізнавати мовні явища й закономірності;
  • групувати і класифікувати вивчені мовні явища;
  • визначати істотні ознаки мовних явищ;
  • розуміти значення й особливості функціонування мовних одиниць;
  • установлювати причинно-наслідкові зв’язки мовних явищ;
  • застосовувати знання з фонетики, лексики, фразеології, морфеміки, словотвору, морфології, синтаксису та лінгвістики тексту в практичних ситуаціях;
  • розуміти фактичний зміст, причинно-наслідкові зв’язки, тему, основну думку та виражально-зображувальні засоби прочитаного тексту;
  • оцінювати мовлення з погляду дотримання основних орфоепічних, лексичних, морфологічних, синтаксичних норм української мови;
  • оцінювати письмові висловлювання з погляду мовного оформлення й ефективності досягнення поставлених комунікативних завдань;
  • відрізняти випадки правильного використання мовних засобів від помилкових тощо.

  Теоретичний матеріал у посібнику згруповано за такими розділами: «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія», «Лексикологія. Фразеологія», «Будова слова. Словотвір», «Морфологія», «Синтаксис», «Культура мовлення», «Стилістика. Розвиток мовлення».

  Матеріал, поданий у посібнику, допоможе перевірити повноту засвоєння лінгвістичної змістової лінії навчальної програми та рівень сформованості у випускників загальноосвітніх навчальних закладів мовної компетенції.

 • ЗМІСТ
  ПЕРЕДМОВА 3
  УКРАЇНСЬКА МОВА. ТЕОРІЯ ТА ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 4
  ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ
  § 1. Фонетика*. Голосні й приголосні звуки*. Приголосні тверді і м’які, дзвінкі й глухі. Позна¬чення звуків мовлення на письмі. Алфавіт. Співвідношення звуків і букв*. Звукове значення букв я, ю, є, ї, щ*. Орфоепія 4
  § 2. Наголос 8
  § 3. Основні випадки уподібнення приголосних звуків 8
  § 4. Спрощення груп приголосних 10
  § 5. Чергування у – в, і – й 10
  § 6. Правопис літер, що позначають ненаголошені голосні [е], [и], [о], в коренях слів 12
  § 7. Сполучення ьо, йо 13
  § 8. Правила вживання м’якого знака 13
  § 9. Правила вживання апострофа 15
  § 10. Подвоєння букв на позначення подовжених м’яких приголосних і збігу однакових приголосних звуків 17
  § 11. Чергування голосних звуків 19
  § 12. Правопис префіксів 22
  § 13. Правопис суфіксів 23
  § 14. Найпоширеніші випадки чергування приголосних звуків 24
  § 15. Правопис великої літери. Лапки у власних назвах 27
  § 16. Написання слів іншомовного походження 32
  § 17. Основні правила переносу слів 35
  § 18. Написання складних слів разом і через дефіс. Правопис складноскорочених слів 37
  ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГІЯ
  § 19. Лексичне значення слова 44
  § 20. Багатозначні й однозначні слова. Пряме та переносне значення слова 45
  § 21. Омоніми. Синоніми. Антоніми. Пароніми 46
  § 22. Лексика української мови за походженням. Власне українська лексика. Лексичні запозичення з інших мов 50
  § 23. Загальновживані слова. Професійна, діалектна, розмовна лексика. Терміни 52
  § 24. Застарілі й нові слова (неологізми) 54
  § 25. Нейтральна й емоційно забарвлена лексика 55
  § 26. Поняття про фразеологізми 56
  БУДОВА СЛОВА. СЛОВОТВІР
  § 27. Будова слова. Основа слова й закінчення. Значущі частини слова: корінь, префікс, суфікс, закінчення 59
  § 28. Словотвір 61
  МОРФОЛОГІЯ
  § 29. Морфологія. Іменник 64
  § 30. Прикметник як частина мови 78
  § 31. Числівник як частина мови 84
  § 32. Займенник як частина мови 90
  § 33. Дієслово як частина мови 95
  § 34. Дієприкметник як особлива форма дієслова 105
  § 35. Дієприслівник як особлива форма дієслова 108
  § 36. Прислівник як частина мови 109
  § 37. Прийменник як службова частина мови 114
  § 38. Сполучник як службова частина мови 116
  § 39. Частка як службова частина мови 119
  § 40. Правопис службових частин мови 120
  § 41. Вигук як частина мови 124
  СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ
  § 42. Синтаксис. Словосполучення й речення як основні одиниці синтаксису. Підрядний і сурядний зв’язок між словами й частинами складного речення 126
  § 43. Речення як основна синтаксична одиниця. Граматична основа речень. Порядок слів у реченні 128
  § 44. Просте двоскладне речення. Підмет і присудок як головні члени двоскладного речення. Зв’язок підмета з присудком 132
  § 45. Тире між підметом і присудком* 139
  § 46. Другорядні члени речення 140
  § 47. Порівняльний зворот 143
  § 48. Односкладні речення. Граматична основа односкладного речення. Типи односкладних речень за способом вираження та значенням головного члена 144
  § 49. Просте ускладнене речення. Речення з однорідними членами 146
  § 50. Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами 149
  § 51. Речення зі звертанням 149
  § 52. Речення зі вставними словами, словосполученнями, реченнями, їх значення 150
  § 53. Речення з відокремленими членами 152
  § 54. Складне речення. Типи складних речень за способом зв’язку їх частин 157
  § 55. Сурядний і підрядний зв’язок між частинами складного речення. Складносурядне речення 158
  § 56. Складнопідрядне речення, його будова. Головна і підрядна частини. Підрядні сполучники й сполучні слова як засоби зв’язку в складнопідрядному реченні. Основнів види складнопідрядних речень 160
  § 57. Складнопідрядне речення з кількома підрядними, розділові знаки в них 168
  § 58. Безсполучникове складне речення 170
  § 59. Складне речення з різними типами зв’язку 172
  § 60. Способи відтворення чужого мовлення 173
  СТИЛІСТИКА. РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ
  § 61. Стилі мовлення, їх основні ознаки, функції. Спілкування та мовлення. Поняття про текст 180
  Використана література 186

Відгуки покупців
Поки немає жодного відгуку. Станьте першим!
Тільки авторизовані користувачі можуть залишати відгуки Вхід