Українська мова та література ЗНО 2020. Довідник + тести : Куриліна О. Абетка. купити

Артикул: 9786175390832
150 грн
135 грн
Характеристики
Видавництво
«Абетка»
Формат
176x250мм (В5)
Кількість сторінок
580
Обкладинка
м'яка
Рік видання
2019
Автор
Куриліна О.В., Земляна Г.І.
 • Матеріал довідника укладено відповідно до чинних програм для загальноосвітніх навчальних закладів з української мови та літератури, затверджених Міністерством освіти і науки України.
  Повний повторювальний курс складається з двох частин, які містять теоретичні відомості з усього шкільного курсу української мови та літератури. У кінці кожного тематичного розділу запропоновано завдання у тестовій формі різного рівня складності.
  Матеріал посібника може бути використано для проведення тематичного оцінювання знань та підготовки до зовнішнього оцінювання та державної підсумкової атестації.
  Для учнів шкіл, ліцеїв, гімназій, абітурієнтів, студентів вищих навчальних закладів, учителів, викладачів.

  Посібник, який ви тримаєте в руках, містить теоретичні відомості, ілюстративний матеріал та детально сплановану систему контролю знань. Матеріал укладено відповідно до чинних програм з української мови та літератури.
  Повний повторювальний курс, який складається з 2-х частин, укладено відповідно до переліку тем, які увійшли до програми зовнішнього оцінювання з української мови та літератури.
  I частина — «Українська мова».
  Матеріал першої частини посібника складається з таких розділів: «Фонетика. Графіка», «Лексикологія. Фразеологія», «Будова слова. Словотвір», «Морфологія», «Синтаксис. Пунктуація», «Стилістика», «Офроепія», «Орфографія», «Розвиток мовлення». У кожному із зазначених розділів поєднуються теоретичні відомості, ілюстративний матеріал, а також завдання в тестовій формі з вибором однієї правильної відповіді, завдання на встановлення відповідності та зразки власних висловлень.
  II частина — «Українська література».
  Матеріал другої частини посібника складається з таких розділів: «Усна народна творчість», «Давня українська література», «Література кінця XVIII - початку XX століття», «Література XX століття», «Твори українських письменників-емігрантів» та «Сучасний літературний процес». Кожний із зазначених розділів поєднує відомості про основні віхи життя письменника, короткий зміст, тему, ідею твору, літературознавчі терміни, а також завдання в тестовій формі з вибором однієї правильної відповіді та завдання на встановлення відповідності.
  Автори посібника акцентують увагу саме на системі перевірки знань, що дозволить об’єктивно оцінити їх рівень, установити недоліки в підготовці та спланувати роботу з їх усунення. Систему контрольних завдань побудовано за принципом поступового ускладнення. Для самоконтролю подано алгоритм правильних відповідей.
  Посібник дає можливість виробити та закріпити навички виконання завдань різного рівня складності.

 • Передмова З
  Частина І УКРАЇНСЬКА МОВА
  ФОНЕТИКА. ГРАФІКА 
  Голосні і приголосні звуки 5
  Алфавіт. Співвідношення звуків і букв.
  Звукове значення букв я, ю, є, ї, щ 5
  Особливості української графіки 6
  Склад слова 7
  Складоподіл 7
  Тестовий контроль знань та умінь 8
  ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ 
  Лексичне значення слова 12
  Омоніми 12
  Синоніми 13
  Антоніми 13
  Пароніми 13
  Лексика української мови за походженням: власне українські та запозичені слова 14
  Загальновживані та стилістично забарвлені слова. Професійна, діалектна, розмовна
  лексика 14
  Застарілі слова 15
  Неологізми 15
  Стійкі словосполучення 16
  Тестовий контроль знань та умінь 17
  БУДОВА СЛОВА. СЛОВОТВІР 
  Словотворчі засоби 31
  Тестовий контроль знань та умінь 33
  МОРФОЛОПЯ 
  Іменник 42
  Категорія роду 42
  Категорія числа 43
  Категорія відмінка 44
  Закінчення -а (-я), -у (-ю) в родовому відмінку однини іменників II відміни
  чоловічого роду з нульовим закінченням 46
  Особливості відмінювання іменників, що мають тільки форму множини 48
  Написання і відмінювання чоловічих і жіночих прізвищ та імен по батькові 48
  Творення чоловічих імен по батькові 49
  Творення жіночих імен по батькові 50

  Схема морфологічного розОору іменника аи
  Прикметник 50
  Розряди прикметників за значенням 51
  Ступені порівняння якісних прикметників 51
  Поділ прикметників на групи 52
  Правопис складних прикметників 53
  Правопис Н і НН у прикметниках 53
  Правопис прикметникових суфіксів 53
  Не з прикметниками 54
  Схема морфологічного розбору прикметника 54
  Числівник 54
  Власне кількісні числівники, їх зв’язок з іменниками 55
  Відмінювання кількісних числівників, що позначають ціле число 56
  Дробові числівники 57
  Відмінювання дробових числівників 57
  Збірні числівники 58
  Порядкові числівники 59
  Відмінювання порядкових числівників 59
  Схема морфологічного розбору числівника 59
  Займенник 59
  Схема морфологічного розбору займенника 63
  Дієслово 63
  Перехідні та неперехідні дієслова 65
  Зворотні дієслова 65
  Види дієслів 65
  Способи дієслів 66
  Часи дієслів 67
  Дієвідміни дієслів 67
  Безособові дієслова 69
  Схема морфологічного розбору дієслова 69
  Дієприкметник 69
  Активні і пасивні дієприкметники 70
  Написання НЕ з дієприкметниками 70
  Перехід дієприкметників у прикметники та іменники 71
  Дієприкметниковий зворот 71
  Схема морфологічного розбору дієприкметника 71
  Дієприслівник 72
  Дієприслівниковий зворот 73
  Схема морфологічного розбору дієприслівника 73
  Прислівник 73
  Групи прислівників за значенням 74
  Ступені порівняння прислівників 74

  Прийменник 75
  Схема морфологічного розбору прийменника 76
  Сполучник 76
  Схема морфологічного розбору сполучника 77
  Частка 77
  Заперечні частки НЕ, НІ 79
  Схема морфологічного розбору частки 79
  Вигук 79
  Дефіс у вигуках 80
  Тестовий контроль знань та умінь 80
  СИНТАКСИС 
  Словосполучення 114
  Граматичні зв’язки слів у словосполученні 115
  Схема аналізу словосполучення 115
  Речення як одиниця синтаксису 115
  Просте речення 116
  Просте двоскладне речення 117
  Підмет і присудок як головні члени двоскладного речення 117
  Тире між підметом і присудком 118
  Другорядні члени речення 118
  Порівняльний зворот як різновид обставини 120
  Схема аналізу речення за його членами 120
  Односкладні речення 121
  Схема аналізу односкладного речення 121
  Неповні речення 122
  Тире в неповних реченнях 122
  Однорідні члени речення 122
  Розділові знаки при однорідних членах речення 123
  Однорідні означення і прикладки 124
  Розділові знаки при узагальнювальних словах 124
  Схема аналізу однорідних членів речення 125
  Речення з відокремленими членами 125
  Відокремлені означення 125
  Відокремлені прикладки 126
  Відокремлені обставини 126
  Відокремлені додатки 127
  Уточнюючі члени речення 127
  Схема аналізу відокремлених членів речення 127
  Слова, що стоять поза граматичним зв’язком 127
  Звертання 127
  Вставні слова, сполучення слів і речення 128

  Вставлені слова і речення 
  Слова-речення та вигуки 129
  Складне речення 130
  Складносурядне речення 130
  Розділові знаки в складносурядному реченні 131
  Схема аналізу складносурядного речення 132
  Складнопідрядне речення 132
  Підрядні означальні речення 132
  Підрядні з’ясувальні речення 133
  Підрядні обставинні речення 133
  Розділові знаки у складнопідрядному реченні 135
  Складнопідрядні речення з кількома підрядними 135
  Схема аналізу складнопідрядного речення 136
  Безсполучникове складне речення 136
  Розділові знаки в безсполучниковому реченні 136
  Схема аналізу безсполучникового речення 138
  Складні речення з різними видами зв’язку 138
  Схема аналізу складного речення з різними видами зв’язку 138
  Пряма і непряма мова. Цитата 138
  Розділові знаки при прямій мові 139
  Тестовий контроль знань та умінь 141
  СТИЛІСТИКА 
  Стилі мовлення 184
  Розмовний стиль 184
  Науковий стиль 184
  Публіцистичний стиль 185
  Офіційно-діловий стиль 185
  Художній стиль 186
  Текст. Його основні ознаки 187
  Будова тексту 188
  Типи мовлення 190
  ОРФОЕПІЯ 
  Наголос, наголошені і ненаголошені склади 197
  Іменник 197
  Прикметник 198
  Числівник 198
  Займенник 198
  Дієслово 198
  Прислівник 198
  Вимова голосних (наголошених і ненаголошених) 198
  Вимова приголосних 198
  Уподібнення приголосних за дзвінкістю і глухістю 199

  Уподібнення приголосних за способом творення 199
  Спрощення у групах приголосних 200
  Найпоширеніші випадки чергування голосних 200
  Основні випадки чергування приголосних 201
  Основні випадки чергування у // в, і // й 202
  Тестовий контроль знань та умінь 202
  ОРФОГРАФІЯ 
  Правопис ненаголошених голосних у коренях слів 209
  Правопис голосних Е - И, О - А в дієслівних коренях 209
  Правопис И та І в коренях слів 209
  Голосні в російських та інших слов’янських прізвищах 209
  Подвоєння літер 210
  Спрощення в групах приголосних 210
  Зміна приголосних при словозміні та словотворенні 211
  Вживання м’якого знака 211
  Сполучення літер ЙО, ЬО 212
  Апостроф (’) 212
  Правопис префіксів 212
  Правопис суфіксів 213
  Правопис власних і загальних назв 214
  Написання слів іншомовного походження 216
  Подвоєння приголосних в іншомовних словах 217
  Апостроф в іншомовних словах 217
  М’який знак в іншомовних словах 217
  Правопис складних слів 218
  Складні іменники 218
  Правопис складних прикметників 218
  Складні числівники та займенники 219
  Складні прислівники 219
  Складні службові слова 220
  Правопис частки НЕ 220
  Загальні правила переносу слів 221
  Тестовий конроль знань та умінь 221
  РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ 
  Структура власного висловлення 233

  Частина ІІ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
  УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ 
  Народна лірика 236
  Історичні пісні 240
  Думи 243
  Балади 245
  Маруся Чурай (українська Сапфо) 246
  Тестовий контроль знань та умінь 249
  ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 
  «Слово про похід Ігорів* (кінець XII століття) 257
  Тестовий контроль знань та умінь 260
  «Повість минулих літ», або «Початковий літопис» 265
  Тестовий контроль знань та умінь 268
  Григорій Сковорода 270
  Тестовий контроль знань та умінь 275

  ЛІТЕРАТУРА КІНЦЯ XVIII - ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ 
  Іван Котляревський 280
  Тестовий контроль знань та умінь 291
  Григорій Квітка-Основ’яненко 301
  Тестовий контроль знань та умінь 304
  Тарас Шевченко 308
  Тестовий контроль знань та умінь 327
  Пантелеймон Куліш 335
  Тестовий контроль знань та умінь 340
  Іван Нечуй-Левицький 347
  Тестовий контроль знань та умінь 350
  Панас Мирний 356
  Тестовий контроль знань та умінь 362
  Іван Карпенко-Карий 370
  Тестовий контроль знань та умінь 373
  Іван Франко 379
  Тестовий контроль знань та умінь 384
  ЛІТЕРАТУРА XX СТОЛІТТЯ 
  Михайло Коцюбинський 394
  Тестовий контроль знань та умінь 399
  Ольга Кобилянська 406
  Тестовий контроль знань та умінь 411
  Леся Українка 420
  Тестовий контроль знань та умінь 426
  Микола Вороний 435
  Тестовий контроль знань та умінь 437
  Олександр Олесь 438
  Тестовий контроль знань та умінь 441
  Павло Тичина 443
  Тестовий контроль знань та умінь 446
  Максим Рильський 453
  Тестовий контроль знань та умінь 454

  Микола Зеров 456
  Тестовий контроль знань та умінь 458
  Микола Хвильовий 459
  Тестовий контроль знань та умінь 462
  Юрій Яновський 466
  Тестовий контроль знань та умінь 469
  Володимир Сосюра 470
  Тестовий контроль знань та умінь 472
  Валер’ян Підмогильний 474
  Тестовий контроль знань та умінь 479
  Остап Вишня 483
  Тестовий контроль знань та умінь 487
  Микола Куліш 493
  Тестовий контроль знань та умінь 497
  Богдан Ігор-Антонич 503
  Тестовий контроль знань та умінь 504
  Олександр Довженко 505
  Тестовий контроль знань та умінь 511
  Андрій Малишко 521
  Тестовий контроль знань та умінь 524
  Василь Симоненко 526
  Тестовий контроль знань та умінь 529
  Олесь Гончар 533
  Тестовий контроль знань та умінь 535
  Григір Тютюнник 537
  Тестовий контроль знань та умінь 540
  Василь Стус  543
  Тестовий контроль знань та умінь 547
  Іван Драч 553
  Тестовий контроль знань та умінь 553
  Ліна Костенко 554
  Тестовий контроль знань та умінь 565
  ТВОРИ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ-ЕМІГРАНТІВ 
  Іван Багряний 577
  Тестовий контроль знань та умінь 580
  Євген Маланюк 584
  Тестовий контроль знань та умінь 586
  СУЧАСНИЙ ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ 589
  Тестовий контроль знань та умінь 596

Відгуки покупців
Поки немає жодного відгуку. Станьте першим!
Тільки авторизовані користувачі можуть залишати відгуки Вхід