Українська мова 100 тем. Експрес-допомога. Довідник: Квартник Т. Асса. купити

Артикул: zn-18973
33 грн
Характеристики
Видавництво
«Асса»
Формат
148x210мм (А5)
Кількість сторінок
192
Обкладинка
м'яка
Рік видання
2019
Автор
Квартник Т.
 • Довідник містить матеріал усього шкільного курсу, відібраний у 100 найбільш важливих тем. Інформація представлена в наочній  формі чітко на одну сторінку, що дозволяє швидко знайти і запам'ятати необхідну тему. Посібник відповідає чинній програмі МОН України . Надає можливість самостійно систематизувати знання, зосередити увагу на основних поняттях, термінах, визначеннях .
  Рекомендований для бдіц-підготовки до уроків і контрольних робіт, а також до ДПА і ЗНО.

 • Мова і мовознавство. Орфографія
  1. Роль мови . Літературна мова . ....... . .. . . .. ·.. 10
  2. КуЛьтура мови і мовлення ... ... ......... .. . . · 13
  3. Український мовленнєвий етикет .... . . . ... ... 15
  4. ЗвертЦння в українській мов!і . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
  5. Висловлювання подяки в україНській мов! . . . . . 18
  6. Словники й довідкова· література ... .. , . . . . . . . 19
  7. Типові помилки у слововживанні . . . . . . . . . . . . . 22 .
  8. Мовознавство як наука . Орфографія . Сполучення букв ЙО. Буквосполучення ЬО . . . . . . . 24
  9. Літера Г . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
  10. Основні правила переносу. Абревіація' .  . . . . . . 27
  11. Правопис м'якого знака .. . . .... , .. .. . . .... . . 29
  12. Вживання апострофа . ..... : ... . . . . .... .. . · .. 31
  13. Подвоєння приголосних . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . 33
  14 . . Зміни ·приголосних . при словотворенні. Чергування ... .....  . . . . . . . . 35
  15. Спрощення у групах приголосних . . . . . . . . . . . . 36
  16. Основні правила чергування прийменників і часток .... . ... . . . . . 38
  17. Букви И - І у словах іншомовного походження . Правило «дев'ятки» . .... .. . . ... · .... 40
  18. Правопис префіксів ........ . .. . ... . ........ · 42
  19. Правопис слів із частинами НАПІВ- і ПІВ - ... : · 44
  20. Вживання велиісої літери . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
  21. Творення Чоловічих і жіночих імен по батькові . . 46
  22. Написання прізвищ прикметникової форми . . . 47
  23. Закінчення родового відмінка іменників . . . . . . 49
  24. Правопис суфіксів іменників ~ . . . . . . . . . . . . . . . 51
  25. Правопис складних слів (іменників та прикметників) через дефіс . . ... .... . ..... : . . . 52 ·
  26. Правопис складних слів разом . ...... ..... .. . 56
  Морфологія
  27. Морфологія як наука про частини мови . . . . . . . 58
  28. Іменник. Складні випадки визначення назв істот у іменників . . . . . . . . . . . . . . 59
  29. Незмінювані Іменники · .... ...... . . ·. .. 60
  30. Відміни і відмінки іменнИЕів . . . . . . . . . . . . . . . . 62 ·
  31. Кличний відмінок . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . 64
  32. Словотвір . Способи творення іменників . . . . . . . 67
  33. Прикметник. Розряди прикметників. Повна і коротка форма якісних · прикметників . . . . . 69
  34. Відносні та присвійні щ:іикметющи . . . . . . . . . . 70
  35. Ступені порівняння Якіснй:х прикметників· ... : 71
  36. Прикметники твердої та м'якої групи. ! . . . .. . : 73
  37 . . Числївюш і його _ розряди . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
  38. У живання числівників з іменниками ..
  Відмінювання . складних і дробових числівників . . . 75
  39. Правопис складних числівників : ... . .. : . . . . . 77
  40. Займенник і його розряди . . .. : .. :. . . .. . . . ... 78
  41. Дієс.Лово як . частина мови. Перехідність . . ..... · 79
  42. Ви,rіи дієслова .... : < . . . .. . . ~ . ... .. : . . . . . . . . 80
  43. Способи Дієслів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
  44. Дієвідміни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
  45. Уживання одних граматичних форм
  у значеню ~нших . ... . ... ... . " . . .. . .. .... . • .. . " 84
  46. Дієприкметник як особлива форма дієслова . . . 87
  47. Правопис дієприкметників ." .. .. . . . . ... . .... 88
  · 48 . . Дієприслівник Я:К особлива форма дієслова.
  Правопис дієприслівюшів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
  49. Прислівник і його розряди ..... . . .. . .. · . ... :. . 91
  50. С.тупені порμшяннЯ прислівників . . : . . . . . . . . . 92
  51 . . Правопис прислівни~ів . . . . .. . . . .. . ......... 93
  Службові частини мови
  52. hри:Й~~нник як частина мови,
  Прав опис прийменників . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 ·
  53. Сполучник як частина мови . Правопис
  . сполучників .. ... . ..... . · .. . ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
  54. Правопис часток .НЕ/НІ : · ... .. . . . . . ... '. ... . 100
  Синтаксис· і пунктуація .
  Словосполучення і речення
  · 55. Стилістика речення . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
  56. Словосполучення і речення ЯІ( синтаксичні
  одиниці · . . . . " ..... : . , ..... .. .. . .. .. ·. . . . . . . . . . 106
  57. Види словосполучень . . ... . .. . . . ; . . . . . . . . . . 108
  58. Речення та його види . . . . .. . .. ... . ~ ... . .. . . 109
  -59. Просте речення та його види .. · .. . . . . . . . . . .. 111
  60: Головні чfrени речення. Підмет .. . .. . ·. .. ... . . 112
  61. Головні члени речення . Присудок .. . . . : . . . : . 114
  62. Другорядні чЛени речення . . . . . .. . ... . : . . . . 116
  63. Прикладка ЯК різновид означення . . . . . . . . . . 118
  64. Однорідні члени речення .. .. ... . . . ·... .. .. . 119
  65. Односкладне речення . . .. ... . .. : . .. . .. : . . . 121
  66. У сн:ладнене речення . . . . ' . . . . . ·. . . . . . . . . . . . . 124
  · 67. Складне речення .. .. _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
  68. Складносурядне р ечення . .. .. . .. .. . : . . . . . . 127
  69, Складнопідрядне речення з Підрядним
  озна:чаЛьЦим і з'ясувальним . .. . . . . " .. .. . : . . .. . 129
  70.· Складнопідрядні речення з підрядНИ!\1И
  .обставинними . . . . . . . . . . ..... . .. ; . . . . . . . . . . . . . 131
  71. Складне речення із різними
  типами зв'язку . . . ~ . .. .' .. : . '. .. . . . .. : . . · . . . . . : . .. 134 "
  Р о зді.іюві знаки
  72 .. Кома при однорідних членах речення . . . . . . . 138
  73. Кома при зв ертаннях . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
  7 4. :Кома при вставних словах . . . . . ... . : . . . . , . . -1 42
  · 75. Кома при відокремлщшх означеннях . . . . . . . . 143
  76. Кома при відокремлени:х прикладках . . . . .... · 145
  77. Кома при відокремленій обставині . . . . . . . . . . 147
  78. Кома при порівняльному звороті . . . . . . . . . . . . 149 .
  79. · Кома перед спо.і:r)тчником ЯК ..... . ... . ..... 150
  80. Кома у складних синтаксичних
  конструкціях . . . . . . . . . . .. . . . . . . ... . ... . . . . . : . . 152
  81. Двокрапка при однорідних членах
  речення .· . . . . " .... . . " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
  82. Двокрапка у складному реченні . . . . . . . . . . . . 156
  83. Тире при . однорідних членах р ечення .. . . .. .. . 157
  84. Тире при в~о1~ремлених уточнюю~:rих .
  членах р ечення . . : . . .. . . . .. . , . : ... . . . .. . ... ... · 158
  85. Тире між підметом і присудком: . . . . . . . . . . . . . 159
  86. Тире у безсполучниковому реченні .. : . . . . . . . . 161
  87. Тире в неповному_ реченні . .... . .. .' .. ,: . .. . . 162
  88. Іlряма мов а . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
  89. Непряма мов а . . . . ... . .. .... . ·: . . . . . . . . . . . . 165
  90. Діалог. Цитата ... . . .. .... . ..... . . .. ... .. '. 166
  · Стилістика
  91. Мова і мов.Лення .... ~ .. : . . . · . . . .. . . ....... : .
  92. Типи мовле:Ння . . " : . . ..... . .. .. . . .... : .· ... ;
  93·. Стилі мовлення .. · .. ..... . ... .. . . .. . ... . · .. .
  94. Офіційно~діЛовий стиjrь . ... . , . . . .. .. . ... . ,
  95. Науков~ стиль .· . . . . ; . . ...... . .. . ... '. . : ..
  96. Художнш стиль .... . ... .. . . .. .. ... . ...... .
  97. Розмовщ1й Стиль .. : . . .. .. ..... . . . . . . . . ... .
  98 . п у б mц. истичнии- СТ. ИЛЬ ....... .. ....\ ...... ·. .
  99. Конфесійний стиль ....................... .
  100. ЕпістолЯрн:И:й Стиль . ....... .. ..... . ... . . .
  Літ~ратурне слововживання . . . ... . . : .. .... : . . 185
  ПредметFJиЙ покажчик 188

Відгуки покупців
Поки немає жодного відгуку. Станьте першим!
Тільки авторизовані користувачі можуть залишати відгуки Вхід