Математика ЗНО 2020. Експрес-підготовка: Роганін О., Виноградова Т. Асса. купити

Артикул: zn-18979
85 грн
Характеристики
Видавництво
«Асса»
Формат
176x250мм (В5)
Кількість сторінок
144
Обкладинка
м'яка
Рік видання
2019
Автор
Роганін О., Виноградова Т.
 • Експрес-курс підготовки в таблицях і схемах — незамінний помічник випускника школи, який готується до складання зовнішнього незалежного оцінювання. Посібник містить теоретичні відомості з усіх тем, які перевіряють на ЗНО 2020 з математики.

  «Експрес-підготовка» — це можливість опрацювати величезний обсяг матеріалу протягом декількох місяців і повторити безпосередньо перед тестуванням, адже у книзі:

  • тільки необхідна теорія з прикладами;
  • 200 тренувальних тестових завдань;
  • 2 тренувальні тести у форматі ЗНО.

  Після кожного розділу наводяться тренувальні завдання різних типів із відповідями. Наочне і доступне викладення матеріалу дозволить швидко знайти потрібну інформацію, усунути прогалини в знаннях і в найкоротші терміни повторити великий обсяг інформації.
  Посібник можна використовувати як на уроках, так і для самостійної роботи вдома.

 • 1. АЛГЕБРА І ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ
  1.1. Чисnа і вирази .... .. ..... ....... " ..... .. ..... . 7
  1.1.1. Дійсні числа .. .......... . .... .. ..... .. ...... 7
  Натуральні числа ...... .•....... .. . . .... . . .. 7
  Цілі числа .. . .. . ........ ....... " . " "" .... 7
  Звичайні дроби і мішані числа ...... . . ..... .. 7
  Раціональні числа ..... . . . . . .. ........ . ... .. 7
  Десяткові дроби ... . .. . .•.... . . . ..... .. . .... 8
  Ірраціональні числа . . .. . .. . .. .. .•.... . . . .. . 8
  Дійсні числа ...... . ....... .•. . •............. 8
  Додавання чисел .. . .. ..•..... .... ....•..... 8
  Віднімання чисел ...... .. .. .. .•. . ... . ....... 9
  Множення чисел ..... .. •..•..........•..... 9
  Ділення чисел ... . .. . ... . .. ..... .. ......... . 9
  Порівняння чи сел (натуральних, цілих,
  дробових) .. . .. ... . . . ..... ..... . .......... 10
  Перетворення чисел . ........ .•......... . .. 11
  Модуль дійсного числа .. . "."" ... " ... . .. 13
  Ціла і дробова частини дійсного числа ....... 13
  Деякі підмножини ді й сних чисел ... ......... 13
  Степені ... . . .. .... . .. ... . . . ........•...... 14
  Пропорції .... ..... . ... .... . .. . .. ... . ...... 14
  Середнє арифметичне .................. ... 14
  Середнє геометричне (середнє пропорційне) ... 14
  Середнє квадратичне .. . .... ............... 14
  Відсотки .. ..... ............•. . •.. . .... .... 15
  Логарифми ..... . . .... . ... . ... . ... ........ 15
  Арифметичний квадратний корінь . . ... .. ... 16
  Арифметичні корені п-го степеня . . ... . ... 1 б
  1.1 .2. Тотожності . " . ... ... . .. .. " ... .. . ... ..... " 17
  Основні закони ал гебри . .. . . . ..... •. .•.. ... 17
  Розкладання на множники .. ............... 18
  Виділення квадрата двочлена із квадратного
  тричлена . .. . . . . . .. ... .................... 18
  1.1.3. Тригонометрія ." ......... •. . . ... •.. " ..... 19
  Радіанний вимір кутів ............. . . . ..... 19
  Означення тригонометричних функцій .. .... 19
  Знаки тригонометричних функцій ..... ...... 20
  Парність (непарність) тригонометричних
  функц і й .. ...... . ...... .. . . ... .. . . . ....... 20
  Значення тригонометричних функцій деяких
  кутів ............ . .. . ... . . ....... ...... ... 20
  Наближені значення тригонометричних
  функцій деяких кутів ........ ..... . . . . ..... 20
  Періодичність ............... ............. 21
  Співвідношення між тригонометричними
  функціями одного й того самого ар гумента .. 21
  Формули додавання .......... .. ...... .. ... 21
  Формули подвійного кута .. .. ....•...... ... 21
  Формули пони ження степеня . . . .. .. . . .. .... 21
  Формули половинного кута . .. . . .. . . . .. . ... 21
  Формули перетворення суми тригоно-
  метричних функцій на добуток . . . .. . . . .. ... 22
  Формули перетворення добутку
  тригонометричних функцій на суму . ... ..... 22
  Вираження ттригонометричних функцій через
  тангенс половинного кута ...... ..... ....... 22
  Формули потрійного кута ............... ... 23
  Формули зведення ...... . .. . .......... .. .. 23
  Обернені тригонометричні функції . . . .. . . . .. 23
  Значення обернених тригонометричних
  функцій деяких чисел ................. ..... 23
  Основні співвідношення .... ... . .... ....... 24
  Приклади тестових завдань до теми
  «Числа і вира3И» ...... . ..... ........ . ... ... .. .. 25
  1.2. Рівняння, нерівності та їх системи ......... 28
  1.2.1. Рівняння та їх системи ....... ........ .... .. 28
  Рівняння з однією змінною .. . .. ... .. . . ..... 28
  Рівносильні рівняння .... . . . . .. . ...... . .... 28
  Системи та сукупності рівнянь
  з однією змінною . . . ..... . . . ...... •..•.... . 29
  Ліні й ні рівняння .... . . ... ... •. .. ..• . .•..... 29
  Квадратн і рівняння ...... . ......... ..•. . . .. 29
  Теорема Вієта . ... .. . .. . . . ... .. . .. . . .. . . . .. ЗО
  Неповні квадратні рівняння . . . . . . ... . ... .. . ЗО
  Біквадратні рівняння ..... . . . ..... •. . •. .... ЗО
  Тричленні рівняння .. . . . ... . .. .... •.. ... . .. ЗО
  Рівняння з модулем ........ . ..•..•..•. .... Зl
  Ірраціональні рівняння . .. . ... .. . . . . .. . . . .. Зl
  nока з никові рівняння . .. . . .. ...... . . . .... .. З2
  Логариф м ічні рівнянн я .. . . . ......... ... . .. ЗЗ
  Розв 'язування найпростіших тригоно -
  метрични х рівнянь ...... . . . . . .. ........... З4
  О к ре м і випад к и розв 'язування на й простіш и х
  тригонометр и чних рівнянь ........... .. .. .. З5
  Загальні методи розв'яз ування рівнянь
  з одн іє ю змінною .. . . ................. ..... З5
  Рівняння з двома з мінн и м и . ........ . .... .. З7
  С и стеми рівнянь із двома змінн ими ... . ... . З9
  Рівнос ильні систем и рівнянь . . . . .. .. ....... З9
  Системи двох ліні й них рівнянь ...... .. . .... 40
  Розв'я зування систем двох рівн я нь
  із двома змінн и ми способом
  додавання ... . .. . . . . .. .. ... . . .. . . .. . ... ... 40
  Роз в'я зув а нн я с и стем двох рівнянь
  із двома змінни м и способом
  під с та новки .. . ... .. . . .. .. . . .. . ..•. .• ...... 40
  1.2.2. Нерівності та їх системи ........ ... . ... "" 41
  Нерівності з однією змінною . . . . ..•. .... . . .. 41
  Рівносильні нерівності .. . . . . .. . ............ 41
  Лінійні нерівності з однією змінною ......... 41
  Квадратичні нерівності ..... . .... . . . . . .... . 42
  Розв'я зування найпростіших тригономет-
  рични х нерівностей . . . .. . ... . .. . . .. . .. . . .. 42
  С и стеми нерівностей з однією змінною ...... 4З
  Подві й ні нерівності ......... . ......... ..... 43
  Дробові нерівності ....... . . . ...... .... . .. . 44
  Нерівності з модулем . .... . .. " " ... " " " . 45
  Ірраціональні нерівності .. . ......... . ... . .. 45
  Роз в'я зування раціональних нерівносте й
  м етодом інтервалів ... ... . ... . ..... . . .. ... 46
  По к азникові нерівності ..... .. •. . .... . •. .. . 46
  Логарифмічні нерівності . . . . . . . ...... . . .... 47
  Приклади тесто вих за вдань до те ми
  «Рі внянн я , нерівності та їх систе ми » .......... 48
  1.3. Функції ..... ...... .... ........... .. ......... ... 52
  1.3. 1. Функції та їх графіки ." . . ... • " . " .• " . " " 52
  Основні поняття . .... . ........ . . . . . . .•. .. .. 52
  Область визначення функіії ..... .. ...•... .. 52
  Область з начень фун к ції .......... . ..... . .. 5З
  nарні і непарні функції .. .. . . . ..•. . . ..• ... .. 5З
  Період и чні функції . . ..... .. . . .. .. •. .. . . . .. 5З
  Корінь (нуль) фун к ції .... . ... .. ... .. . . ..... 54
  Проміжки знакосталості .. . . ... . . ... . .... .. 54
  Монотонність (з ростання, спадання) фун кції .. 54
  Екстремуми (максимум и , мінімуми) фун к ції .. 55
  Обернена функція .... . .. .. ... .. . . ... . .... . 55
  Властивості деяки х функці й . .. . .... . .•.... . 55
  Перетворення графіків функці й . . . .. ....... . 62
  Власт и вості тригонометричн их функці й . . .. . 64
  1.3.2. Елементи математичного аналізу ......... .. 66
  Послідовності . . . ... . .. .. . . ..... . .... . ... .. 66
  Грани ця послідовності . . .............. . . . .. 66
  Теор ем и про границі послідовності . .... . . .. 66
  Арифметична прогресія ... . ....... ......... 67
  Геометрична прогресі я .. .. . . . . .. . .. .... " .. 67
  Нескінченно спадна геометрична п рогр е сія .. 67
  Деякі ч и слов і послідовності та їх суми ....... 67
  границя функції в точці ' ' ' . ' . ' ' . ' . ' .. ' . . . .. 68
  Теорем а про гра н и ці фун к ції в точці . . ... .... 68
  Неперер в ність функції .. .. . . .. . . .. ......... 68
  Оз наченн я похідної. По х ідна та її
  за стосув а ння ....... . . . .. .. . ....... .• ...... 69
  Формул и диференці ювання ... . . . ... . .. . . .. 69
  Прав ил а д и ференціюв а ння ....... .. . ....... 69
  Похідні вищих порядків " ..... . " ...... .. " 69
  Фізични й зміст похідної . . . . . .... .•. . •.... .. 70
  Геометричний зміст пох ідної .... . .. . •... ... 70
  Рі ВНЯt\НЯ ДОТИЧНОЇ ' . ' ...... .. ' . ' ... ' ' ' . ... . 70
  Монотонність (зростання, спадання) функції .. 70
  К ритич ні точ к и фун к ції ........... . . . .... . .. 70
  Екстремуми функції .. .... . . . . . .... . . . . .... 71
  1.3.3. nервісна і невизначений інтеграл ...... . .... 71
  Оз начення первісної та невизначеного
  інтеграла ... . ......... .. ...... . ..... . .. .. . 71
  Властивості первісної . . .. .. . .... ... . . . . .. .. 72
  Правила інтегрування . . .. . .. . . . . .. . .. ... .. 72
  Таблиця первісних і невизнач е них інтегра лів 72
  1.3.4. Визначени й інте грал і його застосування .. .. 7З
  Означення інтеграла ... ... .. . . . . .. ...... . .. 7З
  Властивості інтегралів ...... . . . . ......•.... 73
  Формула Ньютона - Лейбніца .. ... .... . . ... 73
  Геометричн и й зміст інтеграла . . .... . ..• .... 7З
  Обчислення площ фігур . .... ... . .. .. .. . . . .. 74
  Обчислення об'ємів тіл . . ....... . .. . . . .... .. 74
  Приклади тестових завдань до теми
  «Функції» ....................................... 75
  1.4. Елементи комбінаторики, початки теорії
  ймовірностей та елементи статистики .... . 80
  1.4.1. Основні формули комбінаторики .... . .. . .. .. 80
  Перестановки . . . . .. ..... . . .. . ... ..... . .. .. 80
  Розміщення ........•.....•..•.. . . •.. •..... 80
  Комбінації ..... . . . . . . .. .. ................. 80
  Властивості числа комбінацій без повторення .. 80
  Біном Ньютона . . .... . . . . .................. 81
  Трикутник Паскаля . . .....•..•. •..... •..... 81
  1.4.2. Теорія ймовірн осте й . . ........... •..• ...... 81
  Позначення й основні поняття ........ •... .. 81
  Класичне означення ймовірності .... .. . .... 81
  Операції над подіями ... . . . . . .. ... . .. . ..... 82
  Теореми про додавання ймовірностей . ..... 82
  Теореми про множення ймовірностей ..... .. 82
  Незалежні випробування .
  Схема Бернуллі . .. . . . . ... . ..... •..•..•.... . 83
  Статистична ймовірність . . ............ . .... 83
  Приклади тестових завдань до теми
  «Елементи комбінаторики, початки теорії
  ймовірностей та елементи статистики» . .. . ... 75
  2. ГЕОМЕТРІЯ
  2.1. Планіметрія .......... ................... . .... 88
  2.1 .1. Геометричні фігури та величини ....... . .... 88
  Прямі на площині ............ . . . ... .. . . ... 88
  Ознаки і властивості паралельних прямих ... 88
  Рівність фігур ... . . .... . ....... . . . .. . . . .. .. 89
  Подібність фігур . .... . . . .... . .....•.... . ... 89
  2.1.2. Многокутники і коло ........•.. •.. . ........ 90
  Трикутник ....................•........... 90
  Трикутник і описане коло .......•....... . . .. 91
  Трикутник і вписане коло ..... . ...... .. . . . .. 91
  Середня лінія трикутника .................. 92
  Медіани, бісектриси і висоти трикутника . . .. 92
  Рівнобедрений трикутник . .. . ... .. . .. . . . ... 92
  Рівносторонній (правильний) трикутник .. .. 93
  Прямокутний трикутник .... . .... .. . . ...... 93
  Довільний чотирикутник .. . .... .. . .. ... . . .. 94
  Вписаний чотирикутник ...... . .•..•.. •..... 94
  Описаний чотирикутник .....•..•..•..•..... 95
  Паралелограм . .. . . . . . .. ...... .. ........... 95
  Прямокутник . .. . . .•. .. .. . . •.. •. .• . .. . . . .. 95
  Ромб .... .. . .. .. .. ..... ..... . .•...... .. ... 96
  Квадрат ... . .•. . . .. .. . .. . . .•..•..• . . . ..... 96
  Трапеція ................•.. •.. •..• . ... . .. . 97
  Рівнобічна трапеція ...... .•. . . .. .. •.. . ... .. 97
  Прямокутна трапеція . .. . ... .. ... .•.. . ..... 97
  Правильний шестикутник ................. . 97
  Правильний многокутник (п сторін) .. . . ..... 98
  Коло, круг : . . ....................... . .. . .. . 98
  Коло, хорди і дуги .. . ..... . .. •. ....•. . . ... .. 99
  Кути і коло .. . . .. . .... . . . ...... . .. •....... . 99
  Пропорційні відрізки в колі ................ 100
  Взаємне розташування прямої та кола . . . .. 100
  Взаємне розміщення двох кіл .... . . . ...... 100
  Дотичні до кола . . . .. . . . . .. . . . .. ... .. •.... 100
  Спільні дотичні двох кіл . . . . .............. . 101
  2.1.3. Декартові координати на площині .... .... . 101
  Відстань між точками .. ...... . ........... . 101
  Ділення відрізка в заданому відношенні ... 101
  Рівняння прямої . .... ................ . . .. 102
  Взаємне розміщення двох прямих ...... . .. 102
  Взаємне розміщення прямих ....... ... .. . 102
  Рівняння прямої . . . .............. . ... . .. .. 103
  Рівняння кола ...... . . . .... ... .. .. . ..• .... 103
  2.1.3. Вектори на площині ....•....... . ..•...... 103
  Координати вектора . . ..... . ..... •..... . .. 103
  Рівні вектори ............ •.... . . .. .. ...... 103
  Довжина вектора .......•..•. .•..•....... . 104
  Сума векторів ........... .......... .. . .. .. 104
  Властивості додавання векторів ........... 104
  Віднімання векторів .... . .... . ...... ...... 104
  Множення вектора на число .. . .. .......... 104
  Властивості множення вектора на число .. . 104
  Колінеарні вектори ................. . . . .. . 105
  Скалярний добуток векторів ...... .. .. .... . 105
  Проекція вектора на вісь . .... ... .•. .... . .. 105
  Кут між векторами ................. . ..... 105
  Умова ортогональності векторів ... . .. ..... 105
  Координатні вектори (орти) .... . 105
  Приклади тестових завдань до теми
  «Планіметрія» ............ .. ........... . .. .... . 106
  2.2. Стереометрія... . . . ..... ... .. ...... ... 111
  2.2.1. Многогранники ..... . ...•... . ... . .••...... 111
  Призма. . . . ... . .... . ..•. . ...•.... 111
  Пряма призма . .. . . . .... . .... . .. . .. . .•.... 111
  Правильна призма .. . ... •.. •......... . . .. 111
  Паралелепіпед . .. . . .... .. ... . .. . . . ..•.... 112
  Прямий паралелепіпед . . ...... . .. . .. ..... 112
  Прямокутний паралелепіпед .. . .. .. . . ..... 112
  Куб (правильний гексаедр) . .. . .. . ......... 112
  Теорема Ейлера ... . . .. . ... . .. .. . . .•. . . .. . 113
  Піраміда .......... . . . . . .. ...• ..• . .•.. .... 113
  Правильна піраміда " " " "" " " " " " " 113
  Зрізана піраміда .. . ... . .... ...... .. .. . .. . 113
  Правильна зрізана піраміда . . . . .. ... ...... 114
  Правильний тетраедр ........... . .. . ...... 114
  Правильний октаедр .. .......... . . .•. ..... 114
  Правильний додекаедр . ... •. .• ..... . ..... 115
  Правильний ікосаедр ..... .• . ........ ... .. 115
  2.2.2. Тіла обертання . ... . ..... .... .. . . .•... . .. .. 115
  Циліндр ..... . . ...... •. ... •......... . .... 115
  Конус. ... ... .. . . . .•. .... . . •... . . . .. ...... 116
  Зрізаний конус ..... . . •. .•... . .. . . . . . . . . .. 116
  Куля (сфера) ...... . ....... . . . ..... . . 11 б
  Кульовий сектор .. .. . . •. . . . . ....... •.. . .. . 116
  Кульовий сегмент . . . ....... . . . .. . .... . . .. 117
  2.2.3. Декартові координати в просторі ... . .... .. 117
  Відстань між точками . . ..... . . . . ...... . .. . 117
  Ділення відрізка в заданому відношенні ... 117
  Рівняння площини .. .. . ... . .... . ..... .. .. 117
  Рівняння сфери ...... . . . . . ... . .. ...•...... 118
  2.2.4. Вектори в просторі . . .. ... . .. .. .. . .. . .. ... 119
  Координати вектора ... .. ..... . .. .. •. ..... 119
  Рівні вектори . ...... . ... . . ....... .. .. . .. .. 119
  Протилежні вектори . . .. . . . .... . . .. •.... .. 119
  Довжина (модуль) ве ~тора . .. . . .•. . . .... .. 119
  Сума векторів ....... . . .... . .... •. .•. .... . 119
  Властивості додавання векторів .. . . .. •.... 120
  Віднімання векторів ........... ... . ..• ... . 120
  Множення вектора на число .. . .... . ... .. .. 120
  Властивості множення вектора
  на число . . ......... ... . ...... . . . .. •...... 120
  Колінеарні вектори ........ . . ..... . . . . . . .. 120
  Скалярний добуток векторів . ... . .. .•. . .... 120
  Властиво~ті скалярного добутку ....•. ... .. 120
  Проекція вектора на вісь .... . . . . . . . ... . . .. 121
  Кут між векторами ... . ......... •.. . . . . . .. 121
  Координатні вектори (орти) .......... .. 121
  Розкладання вектора ...........• . . . . .. . .. 121
  2.2.5. Комбінації тіл обертання ...... . ... ... ... .. 122
  Сфера, описана навколо циліндра .. . . .. .... 122
  Сфера, вписана в циліндр ...... .. .. . . .. . .. 122
  Сфера, описана навколо конуса . .... •.. . ... 122
  Сфера, вписана в конус. .. .. ..... . ..... . .. . 122
  Циліндр, вписаний у конус. . .. . ... .. . . .. . .. 123
  2.2.6. Комбінації кіл із многогранниками ........ 123
  Сфера, описана навколо призми . . . .. ... . .. 123
  Сфера, вписана в пряму призму .. . ..... .... 123
  Сфера, описана навколо правильної
  піраміди ............. . .... .. ...... ..... .. 123
  Сфера, вписана в правильну піраміду .... .. 124
  Прикnади тестових завдань до теми
  «Стереометрія» ........ .. ... ...... . .. .. . .... . .. 125
  Тренувальне тестове завдання № 1 . . .. ... . .. 129
  Тренувальне тестове завдання № 2 .. . . . .. . .. 135
  Відповіді " .. .. " .. .. . ....... . .. . .. . .. ... " .... 142

Відгуки покупців
Поки немає жодного відгуку. Станьте першим!
Тільки авторизовані користувачі можуть залишати відгуки Вхід