Історія України ЗНО 2020. Довідник + тести: Гісем О. Абетка. купити

Артикул: 9786175390498
135 грн
Характеристики
Видавництво
«Абетка»
Формат
176x250мм (В5)
Кількість сторінок
636
Обкладинка
м'яка
Рік видання
2019
Автор
Гісем О.В.
 • Матеріал довідника сформовано відповідно до програми з історії України для загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої Міністерством освіти і науки України та програми зовнішнього незалежного оцінювання з історії України.
  Пропонований посібник є інтегрованою розробкою, що поєднує теоретичні відомості з історії України від найдавніших часів до наших днів та систему тестових завдань, які охоплюють усі розділи шкільного курсу історії.
  Кожна із запропонованих тем розпочинається хронологією подій. Основний матеріал теми поділено на пункти. Завершують висвітлення кожної теми поняття і терміни та персонали.
  Посібник містить перелік пам'яток архітектури та образотворчого мистецтва обов'язкових для розпізнавання абітурієнтами та тестові завдання до цих ілюстрацій та портрети історичних персоналій.
  Для зручності користування наприкінці довідника подано алфавітний покажчик понять, термінів, персоналій, основних подій та відповіді до тестових завдань.
  Для учнів шкіл, ліцеїв, гімназій та абітурієнтів, студентів вищих навчальних закладів, учителів.

 • Тема 1. Вступ до історії України.   . .     9
  1.1. Історія України як наука. Періодизація. Джерела    . 9
  Тема 2. Стродавня історія України     .11
  2.1. Первісна доба на території України     . 11
  2.2. Племена трипільської культури. 14
  2.3. Індоєвропейці . 14
  2.4. Кіммерійці й таври     . . .     . 15
  2.5. Скіфи і сармати .:   .   .    .    17
  2.6. Античні міста-держави в Північному Причорномор'ї та Криму 20
  2.7. Походження слов'ян, розселення їх в Україні.  21
  2.8. Господарство, побут, звичаї та вірування слов'ян .    .   .   23
  Тема 3. Русь-Україна (Київська держава)   .      . . 33
  З . 1 . Виникнення Київської держави . Київське князівство за перших князів  .     33
  З.2. Походження назв Русь та Україна.  .    . .    .  . . 36
  З.З. Київська держава за правління Олега та Ігоря      .  З7
  З.4. Київська держава за правління Ольги та Святослава  .  . .  .  З9
  З.5. Володимир Великий. Запровадження християнства на Русі 41
  З.б. Київська держава за правління Ярослава Мудрого  43
  З.7. Київська держава за Ярославичів   .    45
  З.8. Відновлення могутності Київської держави
  за Володимира Мономаха та Мстислава Великого. . .       . 47
  З.9. Політична роздроблен ість Київської держави .       .  .  . 48
  3.1 О. Боротьба руських князівств із кочівниками .  .   50
  3.11 . Самостійні князівства на у~<раїнських землях . .   52
  З. 12 . Історичне значення Русі-України (Київської держави) . . . . .  .  . 53
  З . 1 З . Особливості соціально-економічного розвитку
  Київської держави (Русь-Україна)  .  . .  .  . . 54
  З. 14. Культура Ки'івської держави ІХ-ХІ ст. . .      .  .  . .  56
  З. 15. Культура Русі-України у другій половині ХІ - першій половині ХІІІ ст.  .  . 58
  Тема 4. КороnІвство Руське (Гаnицько-Воnинська держава). Монгольська наваnа . 77
  4.1. Галицьке й Волинське князівства . Утворення Галицько-Волинської держави . 77
  4.2. Галицько-Волинська держава за Данила Романовича (Галицького)  .   . 79
  4.З. Монгольська навала на українські землі, її наслідки . . .    . 80
  4.4. Галицько-Волинська держава за наступників Данила Романовича (Галицького) . 82
  4.5. Культура Галицько-Волинської держави .  . .   .     83
  Тема S. Руські удільні кня~івства у скпадІ іно~емних дер~qв
  (у другій половині XIV - першій половині XVI ст.). Кримське ханство. 93
  5.1. Польська експансія на українські землі в XIV-XV ст  .   .  . . 9З
  5.2. Українські землі у складі Великого князівства Литовського .   95
  5.3. Українські землі у складі Угорщини, Османської Імперії
  та Московської держави. Кримське ханство   .   .:. 99
  5.4. Господарське життя в Україні в XIV-XV ст. .  . .   .    101
  5.5. Соціально-політичні процеси в Україні в XIV-XV ст.  102
  5.6. Культурне і церковне життя в другій половині XIV-XV ст.  . . 104
  Тема 6. Українські ieмni у складі Реч і Посполитої (друrа половина XVI ст.)
  Тема 7. Українські ieмni у складі Речі Посполитої (перша поnовина XVII ст.) . . 114
  6. 1. Люблінська унія 1569 р. та її вплив на долю українських земель  115
  6.2. Формування українського козацтва .
  Виникнення Запорозької Січі та реєстрового козацтва    11 б
  б.З. Політичний та війсь ков ий устрій Війс ька Запорозького .   119
  б .4. Коза цькі повстання 90-х років XVI ст .      ..    .  .    .      .   120
  б.5 . Реформаційні та контрреформаційні рухи на українськи х землях   .  .   122
  б.б. Берестейська церковна унія 1596 р . .        .  . . .  .    .     123
  7.1. Походи козаків проти татар і турків. Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний  124
  7.2. Козацькі рухи в Україні у 20-ЗО-ті рр. XVII ст.    .      . .    . 12б
  7.3. Церковне життя наприкінці XVI - у першій пол,овині XVII ст.  128
  7.4. Культура України в XVI - першій половині XVII ст.   :. 1З1
  Тема 8. Націонаnьно-ви~воnьна війна українського народу під проводом
  Б. Хмеnьницького середини XVII ст.   .   . 146
  8.1. Початок війни. Б. Хмельницький .   .  . .   .   .    . 14б
  8.2. Розгортання національно-визвольної війни 1648-1649 рр. Зборівський ми р . 149
  8 .З . Утворення Українсь кої козацької держави . .  .        .    . 151
  8.4. Воєнно-політичні події 1650-1653 рр. . .    .   . .   152
  8.5. Україно-московська держав на угода 1654 р . Продовження війни 1654-1657 рр . 154
  8.6. Місце України в тогочасних міжнародних віднос инах  .  . .   .  . 156
  Тема 9. Ко~ацька Україна наприкінцІ S0-80-x рр. XVII ст.  .    .  . .  164
  9.1. Україна за гетьманування І . Виговського. Гадяцький договір 1658 р .      . 165
  9.2. Гетьманство Ю. Хмел ьниць кого. Подіn українських земель на Лівобережну і
  Правобережну Україну  . . . . .   .  .   167
  9.3. Посилення впливу Московсь кої держави на ук раїнську державну політику.
  Андрусівське перемир'я 1667 р .   ..  .  . 1б8
  9.4. Правобережна та Лівобережна Гетьманщини в 60-80-х рр. XVII ст  169
  9.5. Запорозька Січ у другій половині XVII ст.
  Кошовий отаман Іван Сі рко ..  .  .  . 175
  9.б. Виникнення та розвиток Сло бідської України       . 177
  Тема 1 О. Українські ieмnl наприкінці XVII - у першій nоnовинІ XVIII ст .  .  .  .  . .186
  10.1. Українс ька козацька держава за гетьманування Івана Мазепи .  .  .  .   186
  10.2. Гетьман Пилип Орлик. Конституція П. Орлика   . .  . .      189
  1 О.З. Посилення колоніальної пол ітики Російської імперії .  .   191
  Тема 11. Українські ~емпІ в другІй поnовині XVIII ст .      .        .200
  11.1. Кирило Розумовський . Лі квіда ція Гетьманщин и        .. .  . 200
  11.2. Знищення Запорозької Січі .      .      . .   . 202
  11 . З. Со ціальн~коном і чний розвиток українських земельу скл аді Російської
  імперії у другій половині XVIII ст. Приєднання Криму до Росії .   .         204
  11.4. Національно-визвольна та антикріпосницька боротьба
  в Україні в середині та в другій половині XVIII ст.   .     205
  11.5. Російсько-турецькі війни другої половини XVIII ст. та участь
  у них українських козаків .   . . . . .       . 208
  11 .б. Колонізація Півдня України    . .21 О
  11 .7. П оділи Польщі й входже н ня Правобережної Укр аїни
  до складу Російської імпер ії  .    .  .        . . ..  . .211
  11 .8. Особливості і основні здобутки розвитку україн ської культури другої половини
  XVII-XVIII ст .   . . .      .  . .       .        212
  Тема 12. Українські ~емлі у скnаді Російської імперії наприкінці XVIII -
  y перwій поnовині ХІХ ст.      .         .225
  12.1. Адміністративно-територіальний устрій та регіональний поділ укр аїнських земель
  у складі Рос і йської імпер ій           .  .      .   . . . .   225
  12.2. Війна Росії з наполеонівсь кою Францією та участь у ній українців  .    . 226
  12.3. Політични й розвиток Наддніпрянської України в 20-30 рр. Х І Х ст. . .     .227
  12.4. Декабристський рух в Україні .  .    . ~. .  .228
  12.5. Початок національного відродження в Наддні прянській Україні     230
  12.6. Кирило-Мефодіївське товариство - перша політична організація   232
  12.7. Місце Тараса Шевченка в українському національному відродженні     .   233
  Тема 13. Українські землі у складі АвстріІііської Імперії наприкінці ХVІІІ -
  у перwіІіі nоnовинІ ХІХ ст.                  240
  13.1. Адміністративно-територіальний устрій та регіональний поділ
  українських земель у складі Австрійської імпері'і'     :   .  .  . 240
  13.2. Реформи Марії-Терезії та йосифа 11 та їх вплив на розвиток
  західноукраїнських земель     .  .  .    . .              241
  1 З . З . Національне відродження і піднесення національно-визвольної
  боротьби в Галичині в 20-30 рр. ХІХ ст. Руська трійця    .      242
  13.4. Події революції 1848-1849 рр . на західноукраїнських землях.
  Головна руська рада .     .   .  .  .  . .245
  Тема 14. Культура України кінця XVIII - nepwoї поnовини ХІХ ст.   .  .251
  14.1. Особливості розвитку і здобутки української культури
  першої половини ХІХ ст. .     .      .   251
  Тема 15. Українські землі у складі РосіІііської імперії в друrіІіі половині ХІХ ст. 259
  15.1. Участь українців у Кримській війні. Оборона Севастополя .   .   . 259
  15.2. Антикріпосницький рух в Україні в 50-60 рр . ХІХ ст.
  (Київська козаччина , У Таврію за волею та ін .)    .  . .   .   260
  15.З. Здійснення реформ 60-70 років ХІХ ст. в Україні .          .261
  15.4. Громадівський рух у Наддніпрянській Україн і в 1860-1890 рр .
  В. Антонович, М. Драгоманов .       .  . .   .  . .263
  15.5. <tбратство тарасівці в, його роль у розвитку українського
  національно-визвольного руху    .   .   266
  15.6. Становлення української нації .     .      .   267
  15.7. Національне гноблення в Україні в другій половині ХІХ ст       .  268
  15.8. Народницький рух в Україні   .   ~   .    .   269
  15.9. Економічний розвиток Наддніпрянської Україн и в 60-90-х рр. ХІХ ст .  . 270
  Тема 16. Українські землі у складі Австро-Угорщини в друrіІіі поnовинІ ХІХ ст. .   .279
  16.1. Народовці, радикали, москвофіли в суспільно-політичному житті
  західноукраїнськи х земель у другій половині ХІХ ст. .  .      279
  16.2. Заснування та діяльність Наукового товариства ім. Т. Шевченка  280
  16 .З . Виникнення політичних партій в Західній Україні наприкінці ХІХ ст   .. 281
  16.4. Соціально-економічний розвиток західноукраїнських земель
  у другій половині ХІХ ст.    .   .   .  282
  16.5. Трудова еміграція (міграція) .     .     284
  Тема 17. Культура України в друrіІіі половині ХІХ-на початку ХХ ст .  . .   .   .291
  17.1. Розвиток культури України в другій половині ХІХ ст.   291
  17 .2. Українська культура й духовне життя на початку ХХ ст  . .  . . 292
  Тема 18. Українські землі у складі РосіІііської імперії в 1900-1914 рр. .300
  18.1. Виникнення українських політичних партій в Наддніпрянській
  Україні наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст . . . .  .    . .  300
  18.2. Економічний розвиток Наддніпрянської України на початку ХХ ст  .301
  18 .З . Україна в роки першої російської революції 1905-1907 рр . .   .   303
  18.4. Діяльність українців у І та 11 Державних думах .304
  18.5. Столипінська аграрна реформа в Україні та її наслідки       305
  18.6. Національна політика самодержавства в Україн і (1907-1914 рр.) .
  Справа Бейліса     .  .   .       .  .307
  18.7. Український національний рух у 1907- 1914 рр. у Наддніпрянській Україні   31 О
  Тема 19. Українські землі у скnадІ Австро-Уrорщини в 1900-1914 pp .. ·······320
  19.1. Соціально-економічний розвиток західноукраїнських земель
  на початку ХХ ст  320
  19.2. Український рух на західноукраїнських землях на початку ХХ ст . 322
  Тема 20. Україна в Перwій світовій війні    . . . .  329
  20.1. Українські землі напередодні Першої світової війни.
  Плани воюючих держав щодо України  А    ,         329
  20.2. Бойові дії на території України в роки Першої світової війни (1914-1918 рр.) . 330
  20.3. Українські політИчні партії та організації в роки
  Першої світової війни   .  .  .  . 331
  20.4. Бойовий шлях Українських січових стрільців (УСС)   .  .    . 333
  Тема 21. Початок української ревоnюцfі     .  . ' ... '''. .  . 340
  21 .1. Передумови і причини української революції. Утворення
  Української Центрально·~: ради , її політична проrрама .  .   340
  21.2. Українізація армії. Створення Вільного козацтва .   .      .  . .   .342
  21.3. Розвиток української революції у квітні-червні 1917 р. І Універсал .   .  .    . 343
  21.4. 11 Універсал Центральної ради та його місце в історії української революції . 344
  21.5. Зростання політичної боротьби в Україні в липні-жовтні 1917 р.
  'ізд поневолених народ ів Росії у Києві  346
  21 .6. ІІІ Універсал Центральної ради і проголошення
  Української Народної Республіки   . 347
  21 .7. Соціально-економічна політика Центральної ради   . 349
  21.8. Проголошення радянської влади в Ук раїні. Війна радянської Росії проти
  УНР (кінець 1917 - початок 1918 р.). Причини пораз ок українських військ . 350
  21.9. IV Універсал Центральної ради та його історичне значення . 352
  21.1 О. Берестейський мирний договір УНР з державами німецько-
  австрійсько го блоку. Падіння радянської влади в Україні .    . 353
  21 .11 . Події 1917-1918 рр . в Криму .  .      .  . 355
  21.12. Законодавча діяльність УЦР навесні 1918 р. Конституція УНР. Загострення кризи у
  стосунках УЦР та окупаційної адміністрації  358
  Тема 22. Розrортання Української революції. боротьба за відновnення державності . 368
  22.1. Гетьманський переворот 1918 р. в Україні.
  Внутрішня і зовнішня політика П . Скоропадського  368
  22.2. Проголошення Західно-Української Народної Республіки,
  її внутрішня та зовнішня політика . 369
  22.3. Україна в період Директорії УНР . 370
  22.4. Злука УНР і ЗУНР. її історичне значення . 372
  23.5. Політика більшовиків в Україні в 1919 р. Воєнний комунізм . 374
  22.6. Україна в другій половині 1919 р .  375
  22.7. Українське питання на Паризь кій мирній конференції . 376
  22.8. Радянсько-польська війна і Україна  377
  22.9. Україна на початку 1920 р .  . 378
  22.1 О. Розгром Че рвоною армі.єю Врангеля та махновців . 379
  22.11 . Другий Зимовий похід~> . Припинення визвольних змагань  381
  22.12. Культура й духовн е життя в Україн і в 1917- 1921 рр . 381
  22.13. Історичне значення та уроки боротьби українського
  народу за незалежність у 1917-1921 рр    383
  Тема 23. Встановnення комуністичноrо тотаnітарноrо режиму в Україні   . . .  .  .  . 393
  23.1. Особливості переходу до н ової економічної політики в Україн і . 393
  23.2. Масовий голод 1921-1923 рр. в Україн і  . . 395
  24.3. Входження України до складу СРСР   .  .   . . .  396
  23.4. Перебіг і наслідки українізаціі в 1920-ті рр .      .  .   .  . .397
  23.5. Суспільно-політичне життя у роки непу   .    .399
  23.6. Утворення Молдавської АСРР у складі УСРР   .  . .     400
  23.7. Утворення Кримської АСРР у складі РСФРР .   . .401
  23.8. Розвиток літератури та мистецтва в Україні в 1920-ті рр.   402
  23.9. Політика більшовиків щодо релігії та церкви в Україні в 1920-ті рр.    .403
  Тема 24. Утвердження 6Іnьwовмцькоrо тотаnІтарного режмму в Україн/ :    414
  24.1. Стал і нська індустріалізація України та її соціальні наслідки . . . . .414
  24.2. Більшовицька політика колективізаціі та розселянювання
  України. Голодомор 1932-1933 рр., його причини та наслідки .     .    417
  24.3. Становище культури в Україні в 1930-х рр. Розстріляне відродження 419
  24.4. Сталінський терор в Україні у 1930-х рр  . . .  420
  Тема 25. Західноукраїнські Jeмnl в мІжво~ннмй період .    ..  .   431
  25.1. За хідноукраїнські землі під владою іноземних держав.
  Економічний, соціальний та політичний розвиток  .   .   .431
  25.2. Створення та діяльність ОУН .      .434
  25.З. Проголошення незалежності Карпатської України. ·
  Окупація Закарпаття угорськими військами  . .. 436
  Тема 26. Україна в рокм Другої світової війни           .  .    443
  26.1. Включення за хідноукраїнських земель до складу УРСР
  в 1939-1940 рр. Радянізація західних областей України   . .443
  26.2. Напад Німеччини та її союзників на СРСР.
  Бойові дії на території України у 1941-1942 рр. . .   .445
  26.3. Окупаційний режим в Україні 1941-1944 рр. .   447
  26.4. Внесок працівників тилу України в перемогу
  над ворогом у роки Другої світової війни .   . .   . .      449
  26.5. Рух Опору в Україні в роки Другої світової війни     .450
  26.6. Звільнення України від нацистських загарбників (1943-1944 рр.).
  Україна на завершальному етапі Друго'і світової війни  .  .  .451
  26.7. Втрати України в Другій світовій війні   453
  Тема 27. Україна в перwІ nово1нні рокм (1945-на початку 1950-х рр.)      .466
  27.1 . Адміністративно-територіальні зміни України після Другої
  світової війни. Формування сучасної території України.   . .466
  27.2. Зовнішньополітична діяльність УРСР у 1940-1950-ті рр. .. 468
  27.3. Відбудова господарства У1<раїни після Другої світової війни . . .469
  27.4. Голод 1946-1947 рр ., його причини, масштаби і наслідки.
  Демографічна ситуація. Рівень життя та побут населення у повоєнний час .470
  27.5. Радянізація західних областе й України. Боротьба ОУН і УПА
  у другій половині 1940-х - на початку 1950-х рр.   .472
  27.6. Культурне життя в Україні в другій половині 1940-х - на початку 1950-х рр. 476
  Тема 28. Україна в умовах дестаnіні1ації   .  .  .     .  ...  . . . 486
  28.1. Хрущовська відлига та Україна    .  .  486
  28.2. Культура й духовне життя в Україні за часів хрущовської  відлиги .489
  28.3. Дисидентський рух у 1950-19~ті рр. в Україні .   490
  Тема 29. Україна у період 1агострення крмJм радянської системм       501
  29.1. Кризові явища в соц іально-економічному, політичному та культурному
  житті Ук раїн и (друга половина 1960-х - середина 1980-х рр .) .   .  501
  29.2. Зміни в демографічном у і соц іальному
  складі населення України в 1960-1980-ті рр  . . . . 502
  7
  . '
  29.3. Загострення екологічних проблем у 1970-1980-ті рр.
  Чорнобильська катастрофа та її наслідки  503
  29.4. Дисидентський рух в 1970-1980-ті рр.
  Українська Гельсінська спілка та її діяльність . 504
  Тема 30. Відродження незалежності України . .    .   513
  ЗО. 1. Перебудова й Україна .         : .  . 513
  30.2. Гласність. Повернення наприкінці 1980-х - ма початку 199.0-х рр.
  народу правди про минуле України . 514
  ЗО.З. Зростання політичної активності українського суспільства
  в другій половині 1980-х рр. Нові громадські об'єднання  515
  ЗО .4. Декларація про державний суверенітет України та її історичне значення  517
  30.5. Здобуття Україною незалежності . 518
  Тема 31. Становлення України як незалежної держави
  Тема 32. Творення нової України .  .  . 526
  31.1. Державотворчі процеси в Україні в умовах незалежності   . .527
  31.2. Становлення і розвиток багатопартійної системи в Україні       528
  31.3. Конституція України - Основний Закон держави.
  Обставини прийняття та значення Конституції України .  . 529
  Державна символіка України та її історичне походження . 531
  Автономістські та сепаратистські рухи в Україні
  на початку 1990-х рр. Кримська автономія .  .     532
  Економічний розвиток України у 1992-2005 рр .  .   535
  Релігійне та церковне життя . 541
  Українці східної та західної діаспор. Внесок української
  діаспори в становлення незалежності України . 544
  31 /32.9. Зовнішня політика незалежної України в 1991-2013 рр  546
  Політичний розвиток України (1994-1999 рр .)    548
  Політична боротьба 1999-2004 рр  549
  Вибори Президента України 2004 р. Помаранчева революція  551
  Політичний розвиток України 2005-2010 рр . :  553
  Україна в 2010-2014 рр. Революція Пдності (2013-2014 рр.) . 556
  А гресія Росії проти України  562
  Вибори Президента України й дострокові вибори Верховної Ради України
  (2014 р.). Україна на шля ху реформ . 570
  32.17. Президентські і парламентські вибори 2019 р . 573
  31 / 32.18. Характер та тенденції розвитку міжнаціональних
  відносин у сучасній Україні .   573
  31 / 32.19. Науково-технічна революція і глобальні проблеми сучасності.
  Досягнення України в космічній галузі  574
  З1 /32 .20 . Наука , освіта та культура в сучасній Україні. Розвиток спорту . 575
  Хронологічна таблиця . _.    592
  Перелік пам 'яток архітектури та образотворчого мистецтва   .       . .  . 601
  Портрети історичних персоналій для візуального розпізнавання . ..  .       625
  Відповіді до тестових за вдань . : .  . 633

Відгуки покупців
Поки немає жодного відгуку. Станьте першим!
Тільки авторизовані користувачі можуть залишати відгуки Вхід