Історія України 7-11 класи . Серія «Довідник у таблицях» : Конобевська О. УЛА. купити

Артикул: zn-18915
25 грн
Характеристики
Видавництво
«УЛА»
Формат
176x250мм (В5)
Кількість сторінок
32
Обкладинка
м'яка
Рік видання
2018
Автор
Конобевська О. О.
 • Серія «Довідник у таблицях» допоможе учням 7–11 класів систематизувати й поглибити знання з біології, фізики, хімії, алгебри, геометрії, історії України, а також англійської та української мов. Усі відомості з відповідних шкільних дисциплін подані в доступній, стислій і наочній формі — у вигляді зручних таблиць. Видання містять правила й визначення, що супроводжуються  зрозумілими прикладами. Довідники дозволять швидко та якісно підготуватися до самостійних і контрольних робіт, ДПА та ЗНО.

 • Стародавня історія України . 2
  Трипільська культура 4
  Кочові племена на українських землях . 4
  Основн і под ії і стор ії ск іфі в 5
  Основ ні под ії і стор ії са р маті в 5
  Античні міста-колонії Північного Причорномор'я 6
  Велике слов'янське розселення V-VII ст 6
  Східноспов 'янські племена 7
  Держав н і об'єдна ння схі д них слов'ян 8
  Українські земпі в добу Київської Русі 8
  Пер і од и зація і сто р и ч н ого роз в ит ку К иїв сь кої Русі 8
  Політи ка к ня з я Володими ра Вел ико го 8
  Політика кня зя Яро слав а Мудро го 9
  Пер і оди з ац ія істор и чно го роз в ит ку Га л и ць ко - Воли н с ь кої де ржа в и ..9
  Українські землі в складі Великого князівства Литовського 10
  Виникнення українського козацтва та Запорозької Січі 10
  Пр ичи н и та переду мо в и ви н икн ен ня україн сь кого коз ацтв а .. . 10
  Кле й ноди Ві й ськ а З апо р озь ког о 10
  Запорозька Січ у XV-XVI II ст . 11
  Ге роїчні по ход и українсь ко го коз ацт в а .11
  Національно-визвольна війна українського народу проти Речі Посполитої (1648-1657 рр .) . 12
  Основ ні в оєн ні под ії 12
  Пол ітика гетьмана І Мазеп и 13
  Українські землі в другій половині XVIII стЛіквідація Росі й ською імперією української державності ..14
  Га й дамацький рух 14
  Лі квідаці я Геть ма нщи ни . 14
  Ре форм и 6 0-70-х рр Х ІХ ст .. 15
  Діяльність громадівців 16
  Пер і оди з ація гро ма д і вського руху . 16
  Течії суспільно-політичного руху на зах ідноукраїнських землях у другі й половині ХІХ ст 16
  Утворення політичних партій на Наддніпрянській Україні 16
  Російська революція 1905-1907 рр на українських земля х 17
  Аграрна реформа ПСтолипіна (1906- 1911 рр.) 17
  Українські землі під час Першої світової ві й ни 18
  Ставл е ння о сновн их за хід н оук раїн ськ их пол ітич н их си л до в ій ни 18
  Ста влення основн и х пол ітичн и х сил Наддніпря н щ ини до ві й н и .18
  Основні под ії на українськи х з емля х 18
  Бо й ов ий шля х легі ону Ук раїнсь ких С і чов их Ст р ільці в 19
  Українська революція (1917- 1918 рр) 20
  Осно в н і поЛіти чні партії в підро сій сь кій Ук раїні . 20
  Основн і под ії почат к у ре вол ю ц ії .20
  Універсал и Це нт ральної Ради 21
  Відноси н и У ЦР з Ти м ч асовим урядо м . 24
  Гетьм а нськи й п ереворот П Скоропадсь кого 25
  Україна під час радянсько-польської війни (1920- 1921 рр.) .. 25
  Політика Воєнного комунізму . . 26
  Нова економічна політика (неп) . .. 26
  Колективізація в УРСР 26
  Голодомор 19З2-19ЗЗ рр в Україн і 27
  Україна в роки Другої світової війни (19З9-1945 рр .) 27
  У к раїнська повста нська армія ( УПА )Основні етапи д і яльно сті 29
  Україна в період післявоєнного відновлення , лібералізації суспільства та кризи радянської системи 29
  Розпад СРСР та утворення Співдружності Незалежних Держав - СНД ЗО
  Україна в умовах незапежності ЗО
  Етапи становлення н езалежної української держави .... ЗО
  Становлення грошової одиниц і України Зl
  Пре з идентські в и бори в Україні .. .Зl
  Участь України в діяльності міжнародних організацій З1

Відгуки покупців
Поки немає жодного відгуку. Станьте першим!
Тільки авторизовані користувачі можуть залишати відгуки Вхід