Хімія. Довідник для абітурієнтів та школярів : Гриньова М. Літера. купити

Артикул: 9789662032659
195 грн
Характеристики
Видавництво
«Літера»
Формат
176x250мм (В5)
Кількість сторінок
464
Обкладинка
м'яка
Рік видання
2018
Автор
Гриньова М. В., Шиян Н. І
 • Кожен розділ містить теоретичний матеріал, який дає загальнонаукову основу для розуміння дисципліни: принципи і постулати, концепції і теорії, закономірності. Категорійно-понятійний апарат полегшує розуміння основних хімічних понять, що відбивають специфіку певного розділу (значення і зміст, логічні взаємозв’язки, історію розвитку). Практичною основою посібника є тестові завдання для самоконтролю, приклади розв’язування задач.
  Пропонований посібник-довідник ґрунтується на таких принципах дидактики:
  ♦ систематизує знання, впорядковує їх, поєднуючи об’єктивними зв’язками, що відповідає дидактичному принципу системності та послідовності;
  ♦ принцип науковості реалізується включенням у зміст науково-дослідницьких знань, які відповідають сучасному рівню досягнень науки;
  ♦ доступність досягається поєднанням фрагментів матеріалу, поступовим засвоєнням окремих положень, операцій аналізу, синтезу, індукції, дедукції, узагальнення;
  ♦ згідно з принципом наочності, ілюстративний матеріал, його специфіка і типізація спрямовані на забезпечення пізнавального процесу; при доборі ілюстративного матеріалу особлива увага приділялась рисункам, які розвивають творчі здібності учнів;
  ♦ виклад матеріалу спрямований не тільки на формування в учнів знань і навичок виконавчого характеру, а й на уміння переносити їх у нові ситуації, що є основою розвивального навчання;
  ♦ теоретичні основи посібника зорієнтовані на практику виробничої діяльності людини та її життєдіяльність загалом, що забезпечує зв’язок теорії з практикою, навчання — з життям.
  Реалізація основних дидактичних принципів дасть можливість уникнути абстрактності знань, сприятиме побудові наукової картини світу.
  Сподіваємось, що цей посібник допоможе вам сформувати індивідуальний стиль навчальної діяльності й успішно підготуватися до вступу у вищий навчальний заклад. Хай вам щастить!
  Професор М. В. Гриньова

 • Шановні старшокласники та абітурієнти! З
  Частина перша. ЗАГАЛЬНА ТА НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ
  ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ЗАКОНИ ХІМІЇ 6
  Предмет і завдання хімії 6
  Хімія і суспільний прогрес 6
  Роль хімії в охороні навколишнього середовища 7
  Атомно-молекулярне вчення 9
  Атоми, молекули 9
  Хімічний елемент 10
  Речовина, властивості речовин. Фізичні та хімічні перетворення 12
  Прості та складні речовини 16
  Відносна атомна та відносна молекулярна маса 19
  Валентність 21
  Розрахунки за хімічними формулами 24
  Кількість речовини. Моль. Стала Авогадро. Молярна маса 26
  Визначення хімічної формули 29
  Закон Авогадро. Молярний об’єм 31
  Відносна густина газу 33
  Закон збереження маси. Хімічні рівняння 34
  Складання хімічних рівнянь 35
  Класифікація хімічних реакцій 38
  Розрахунки мас реагентів і продуктів реакції за хімічним рівнянням 39
  Відношення об’ємів газів за перебігу хімічних реакцій 41
  Тестові завдання 43
  БУДОВА АТОМА. ХІМІЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК 50
  Будова атома 50
  Історичний розвиток теорії будови атома 50
  Будова електронної оболонки атома 52
  Квантові числа 53
  Складання електронно-конфігураційних формул та електронно-графічні
  зображення атомів 59
  Завдання для самоконтролю 60
  Тестові завдання 61
  Хімічний зв’язок 62
  Властивості ковалентного зв’язку 63
  НапрямЛеність ковалентного зв’язку 65
  Теорія гібридизації 66
  sp-Гібридизація 66
  вр2-Гібридизація 67
  вр3-Гібридизація 68
  Типи ковалентних молекул 68
  Валентні можливості елементів 69
  Йонний зв’язок 70
  Водневий зв’язок 72
  Металічний зв’язок 74
  Міжмолекулярна взаємодія 75
  Завдання для самоконтролю 76
  Тестові завдання 77
  Ступінь (стан) окиснення атомів елементів 79
  Окисно-відновні реакції 80
  Ряд електрохімічних потенціалів металів 83
  Електроліз 84
  Завдання для самоконтролю 86
  Тестові завдання 86
  ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН І ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА
  ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ Д.І. МЕНДЕЛЄЄВА 88
  Історія відкриття періодичного закону 88
  Періодичний закон Д.І. Менделєєва на основі теорії будови атома 91
  Періодичність зміни хімічних і фізичних властивостей елементів 93
  Завдання для самоконтролю 94
  Тестові завдання 95
  Задачі 97
  ЗАКОНОМІРНОСТІ ПЕРЕБІГУ ХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ 99
  Хімічні процеси. Енергетика хімічних реакцій 99
  Швидкість хімічних реакцій 101
  Хімічна рівновага 105
  Тестові завдання 108
  Задачі 108
  РОЗЧИНИ. ТЕОРІЯ ЕЛЕКТРОЛІТИЧНОЇ ДИСОЦІАЦІЇ 110
  Розчини. Розчинення речовин 110
  Концентрація розчинів 111
  Розчини електролітів 113
  Завдання для самоконтролю 115
  Тестові завдання 116
  Задачі 117
  ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК 118
  Оксиди 118
  Основи 122
  Кислоти 124
  Солі 126
  Гідроліз солей 129
  Солеподібні бінарні сполуки. Металіди (інтерметаліди) 132
  Завдання для самоконтролю 134
  Тестові завдання 136
  ГІДРОГЕН. ГАЛОГЕНИ 138
  Гідроген 138
  Галогени 142
  Флуор 142
  Хлор 143
  Бром 145
  Йод 146
  Астат 148
  Тестові завдання 148
  Задачі 149
  ПІДГРУПА ОКСИГЕНУ 152
  Оксиген та його сполуки 152
  Озон 154
  Сульфур та його сполуки 155
  Сірководень, сульфіди 156
  Сульфур(IV) оксид 157
  Сульфур(УІ) оксид. Сульфатна(УІ) кислота. Сульфати 158
  Завдання для самоконтролю 161
  Тестові завдання 162
  Задачі 163
  ПІДГРУПА НІТРОГЕНУ 164
  Нітроген та його сполуки 164
  Амоніак 166
  Оксиди Нітрогену 168
  Нітратна(У) кислота. Солі нітратної(У) кислоти 170
  Фосфор та його сполуки 173
  Завдання для самоконтролю 178
  Тестові завдання 179
  Задачі 180
  ПІДГРУПА КАРБОНУ 182
  Карбон. Алотропні модифікації вуглецю 182
  Силіцій 187
  Тестові завдання 190
  Задачі 191
  ЗАГАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ МЕТАЛІВ 194
  Особливості будови атомів металів 194
  Внутрішня будова металів 194
  Класифікація металів 196
  Фізичні властивості металів 197
  Хімічні властивості металів 199
  Добування металів із руд 203
  Сплави 205
  Завдання для самоконтролю 206
  Тестові завдання 207
  Задачі 208
  МЕТАЛИ ГОЛОВНИХ ПІДГРУП 209
  Елементи головної підгрупи І групи (лужні метали) 209
  Загальна характеристика елементів головної підгрупи І групи 209
  Елементи головної підгрупи II групи (лужноземельні метали) 215
  Загальна характеристика елементів головної підгрупи II групи 215
  Твердість води та способи її усунення 220
  Елементи головної підгрупи III групи 221
  Загальна характеристика елементів головної підгрупи III групи 221
  Германій, Станум, Плюмбум як представники елементів-металів
  головної підгрупи IV групи 226
  Загальна характеристика елементів-металів головної підгрупи IV групи 226
  Завдання для самоконтролю 228
  Тестові завдання 229
  Задачі 231
  МЕТАЛИ ПОБІЧНИХ ПІДГРУП 232
  Родина Феруму 232
  Ферум та його сполуки 233
  Сполуки Кобальту й Ніколу 238
  Доменний процес виробництва чавуну 239
  Виробництво сталі 243
  Завдання для самоконтролю 246
  Тестові завдання 247
  Задачі 248
  Частина друга. ОРГАНІЧНА ХІМІЯ
  ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ 250
  Предмет органічної хімії 250
  Класифікація органічних сполук 252
  Номенклатура органічних сполук 254
  Класифікація органічних реакцій 257
  Типи розриву хімічного зв’язку 259
  Ізомерія органічних сполук 260
  Будова і валентні стани атома Карбону 262
  Природа хімічних зв’язків 264
  Сучасні уявлення про взаємний вплив атомів у молекулі 266
  Індукційний ефект 266
  Мезомерний ефект (ефект спряження) 268
  Завдання для самоконтролю 271
  Тестові завдання 272
  ВУГЛЕВОДНІ 273
  Насичені вуглеводні 273
  Насичені ациклічні вуглеводні 273
  Насичені аліциклічні вуглеводні (циклоалкани) 277
  Ненасичені вуглеводні 279
  Етиленові вуглеводні (алкени) 279
  Дієнові вуглеводні (алкадієни) 283
  Ацетиленові вуглеводні (алкіни) 287
  Ароматичні вуглеводні (арени) 291
  Природні джерела вуглеводнів 300
  Завдання для самоконтролю 302
  Тестові завдання 304
  Задачі 305
  ОКСИГЕНОВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ 307
  Спирти 307
  Етери 315
  Феноли 315
  Завдання для самоконтролю 319
  Тестові завдання 321
  Задачі 323
  Альдегіди і кетони 324
  Альдегіди 324
  Кетони 327
  Завдання для самоконтролю 329
  Тестові завдання 330
  Задачі 331
  Карбонові кислоти 332
  Естери 338
  Жири 340
  Завдання для самоконтролю 342
  Тестові завдання 344
  Задачі 345
  Вуглеводи 346
  Глюкоза (C6H120g) 349
  Фруктоза (С6Н1206) 351
  Сахароза (С12Н22011) 351
  Крохмаль (С6Н10О5)л 352
  Целюлоза (С6Н10Об)п 354
  Завдання для самоконтролю 356
  Тестові завдання 357
  Задачі 358
  НІТРОГЕНОВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ 359
  Нітросполуки 359
  Аміни 362
  Амінокислоти 367
  Білки 370
  Нуклеїнові кислоти 372
  Завдання для самоконтролю 375
  Тестові завдання 379
  Задачі 380
  ЗРАЗКИ РОЗВ’ЯЗКІВ ТИПОВИХ РОЗРАХУНКОВИХ ЗАДАЧ 382
  Основні позначення фізичних величин та формули
  для їх визначення 382
  Обчислення за хімічною формулою 383
  Задачі на приготування розчинів 389
  Задачі на розрахунки за законом об’ємних відношень газів 394
  Задачі на обчислення за рівнянням хімічної реакції
  маси, об’єму та кількості речовини 400
  Задачі на обчислення за рівнянням хімічної реакції надлишку
  однієї з реагуючих речовин 403
  Задачі на обчислення кількості речовини, маси або об’єму продукту реакції за відомою кількістю речовини, масою чи об’ємом вихідної речовини,
  яка містить домішки 408
  Задачі на обчислення виходу продукту від теоретично можливого 411
  Розрахункові задачі за термохімічними рівняннями реакцій 416
  Задачі на обчислення за рівнянням хімічної реакції між розчином
  солі та металом 418
  Задачі на обчислення еквівалента елемента за формулою та еквівалента
  речовини за рівнянням хімічної реакції 423
  Задачі на виведення молекулярної формули речовини 425
  Задачі на обчислення швидкості хімічної реакції. Хімічна рівновага 431
  Задачі на знаходження маси, об’єму, масової чи об’ємної частки
  компонентів суміші 435
  Глосарій 442
  Відповіді на тестові завдання 449
  Відповіді до задач 451
  Предметний покажчик 453

Відгуки покупців
Поки немає жодного відгуку. Станьте першим!
Тільки авторизовані користувачі можуть залишати відгуки Вхід