Хімія 100 тем. Довідник. Експрес-допомога до ЗНО 2020 : Мєшкова О. Асса купити

Артикул: do-19726
33 грн
Характеристики
Видавництво
«Асса»
Формат
148x210мм (А5)
Кількість сторінок
192
Обкладинка
м'яка
Рік видання
2019
Автор
Мєшкова О.
 • Довідник містить матеріал усього шкільного курсу, відібраний у 100 найбільш важливих тем. Інформація представлена в наочній формі чітко на одну сторінку, що дозволяє швидко знайти і запам'ятати необхідну тему.
  Посібник відповідає чинній програмі МОН України. Надає можливість самостійно систематизувати знання, зосередити увагу на основних поняттях, термінах, визначеннях.
  Рекомендований для бліц-підготовки до уроків і контрольних робіт, а також до ДПА і ЗНО.

 • Теоретичні основи хімії .... . . " .. .. .. . . .. ..... .. . · . . ... . .... .. ... 7
  1 .. Сучасні уявлення про будову атома ...... : .. .... . · ... . : ....... . 8
  2. Електронна· конфігураЦія атома ....... . .. .. ... . · . .... ..... . . . 10
  3. Основний і збуджений стан атомів .. .. . · ......... . · . . · .. , ...... 12
  4. Періодичний закон і ПеріоДична система хіміЧних .
  елементів Д. І. МенДелєєва ....... . .. : ............... .... . ... . 13 .
  . 5 . . Закономірносrі зміни властивостей елементів та їх сполук
  за періодами ·та групами . ..... · . . ..... . . .... . ! ................ 14
  6. Загальна характеристика ·м.еталічних. елементів ІА-ІіІА Груп . .. 15
  7. Характеристика перехідних елементів (Rупруму; Цинку ,
  Хрому, .Феруму) ... . ...... -.· . ... . ... ... . . .. , . . . .... .. ... ... . ... 17
  8. Загальна характеристика ·неметалічних елементів IV AVIIA
  груп .. .. .. : ...... . . .. : ....... ." ..... : . . .. . ." .. ... .... .. . 19
  9. ХімічнИй зв'язок і будова речовини ..... ... . . : ..... . .... . ... 21
  10. Йонний зв'язок. Металічний зв'язок. ВоДневий зв'яЗок ....... 23
  11. Еле:Ктроне:ГативJ!:ість . .... . ........ . . . .... . .... ... ..... .. . 25
  12. Ступінь о~иснення та валентністЬ хімічних елементів .. .. .. · .. 26
  13. Молекулярна та немолекулярна будова реЧовин . . ....... ... . 28.
  '14. Типи кристаліЧних І'раток. Залежність властивостей
  речовин від їх складу та будови . ..... · ....... · .. . . . . . ... .. ... ... '·. 29
  15. Хімічна реакЦія : .... ... .. . . .. ~ . . · .. .. ... ... . . .. .. ·: ..... . .... 31.
  16. Тепловий ефект хімічної реакЦії. Термохімічні рівняння ...... 33
  1 7. Швидкість рещсЦії, її залежність від різних чинників " ...... " . 34
  18. Оборотні та необоротні хімічНі реакЦії. ХіміЧна рівновага .. .. . 36
  19. Зміщення хімічної рівноваги під дією різних чин:Ників ... .. .. 37
  20. ЕлектроліРІЧНа дисоЦіаЦія електролітів у водних
  розчинах . Сильні та слабкі електроліти .... : .. .. . . . .. . .. · .. .. .... 38
  21. Основні положе:Ння теорії електроЛітичної дИ:соЩації ....... . .40
  22. РеакЦії йонного обмmу . . ...... · .. ... ............ .. . · ...... . . 42
  23: Гідроліз солей. Середовище водних розчинів : кИсле , ·
  нейтральне, лужне .... . · · ... .' . .. : . . .. .... .. ... .. ." ... . · . . . ....... .43•
  24. Ькисно-відновні' реакЦії .... , .... . .. . .. . ." ... ".· . . .. . ..... .... 45
  25. Корозія металів і способи захисту від неі: .. .. .. , .... . · .. .. . .. .4 7
  26. Електроліз розплавів ~ р.озчинів ·(со.rіей, лугів, кислот) . .... ... 48
  27. ЙtJннНй (правило Марковнікова) ·і раДикальний · ·
  механізми реакЦій в t;>рганічній хімії .. .. ................. ... .. 50
  Неорганічна хімія . .. . : .. ...... .. ... . . ..... . .. . ... . . : ........ 51
  28. Класифікація неорrанічних речовин .... -.. .. . .. .... . · . ... . · .... 52
  29. Номенклатура_ неорганічних речовин ..... .... · ... .. .... ". ..... 53
  30 . . Характерні хімічні властивості простих речовин-металів ... .. . 54
  31. Характерні хімічні властивості простих ре'ч:овин -
  лужноземельних металів .. . ..... . ..... . ..... : ... . . .. .. , .... · .... . . 56
  .32. Характерні хімічні властивості простої ре';!овини алюмінію .... 58
  33. Характерні хlмічні властивості простих речовин -
  перехіднИх металів.-.... . .... ...... · .... : ........... ' .. .. . : ..• .. 60
  34. Характерні хімічні властивості простих реч~вИн металів . .
  Ферум . :· ..... .. . . .. . · . . .. .. · ...... . · .. . : . ........... . .... ' ...... 62
  ·. 35. Характерні хімічні властивості · простих речовин-
  неметалів. Гідр оген ... .. . . . .. . · ..... . . . .... . . . ... · . .. . .. .. .. : .. 64
  36. Характерні хімічні властивості простих речовин - галогеНів .... 65
  37. Характерні хіМ:ічні властивості про~х речовин- ·
  неметалів. Оксиген ... . . · .. .. . . : . . .. · . ....... . . .. . .. . .. . . .. : .. . 67
  38. · :Характерні хімічні властивості простих реЧовин-
  неметалів. Сульфур .. . .. . .. .. . . ....... . . : .. . . ... . . . .. . , . . . . .. 69
  39. Сполуки Сульфуру . . . .. . . .. .. .. .. . . . .. . ...... .... ... . ... . 70
  40. Нітроген. Оксиди Нітрогену. Нітратна кислота .. . ...... .. ... 72
  41. Нітроген. АМоніак. Со.Лі амонію . . . .. . . .. . . ... .. . . . ... . . . . . . 74
  4·2. Характерні хімічні властивості простих р·ечовин-
  неметалів . Фосфор . . .... . . .. . . < ••. · . •• • . · • •• : .•• .• ••• • ••••• •. , 76
  43. Характерні хімічні властивості простих речовин- ·
  неметалів. Карбон ... ... .. . . . .... . .. . . . ..... . .. : . .. . .. . ..... 77
  44. Оксиди Карбону СО і СО" Карбонатна кислота та її солі .. . .. 79
  45. Характерні хімічні властивості пррстих речовин-
  неметалів. Силіцій · . . . .. ..... . .. ... .. ... ..... .. .. ·.: .. .. .. . . . . 81 .
  46. Характерні хімічні властивості основних оксидів . : . . . : . . . '. ... 83
  4 7. Х1:1-рактерні хімічні властивості кислотних і амфотерних
  оксидш . .. ; ' . . . ... . . . : .. . .. .. . .. .. .. .. ... . ' . .. .. .... .. .... . . 84
  48. · Характерні хімічні власtивості основ і амфотерних
  гідроксидів . . . .. ...... . ... .. .... ... ......... . . . . " . .. . .. ... ... 85
  49. Характерні хімічні властивості кислот . . . . .. . . . . . .. ... . .. " . . 87
  50. Характерні хімічні властивості солей: середніх, кислих ,
  основнИх , крмплексних .. .. . . . .. . .. . . . , . .. ·.·." : . .. " ... . · .. · ... . .... 89
  51. ВЗаємозі!'язок різних класів неорганічних речовин . . . . .. . .. .. 91
  Органічна хімія ..... ... . . . : .. . . , ...... .... .. .. .... .. . " . . . . .. . 93 .
  52. Теорія будов·и органічн.их сполук: гомологія та ізомерія .
  Взаємний вплив атомів у молекулах ......... .... ... . . ... . . .. . .... . " ., . • 94
  53. Види ізомерії ... .. .... .. .. .. . . . ... : . ... : . .. ... . . . . " .. .... 96
  54. Типи зв'язків у молекулах органічних речовин . ... . . . .... .. . 98.
  55. Гібридизація. аrомних орбіталей Карбону '. ....... . . . ... . .... 99
  56. Функціональна група. Радикал ..... · . . . . . . .. . . .. . ... .. . . .. 100
  57. Класифікація органічних речовин ... .... .. ... . .. .. . . .. " . .. 101
  58. Номенклатура органічних речовин (тривіальна ·
  та міжнародна) . . .. .. .. . . .... . . . . · . . .. . . . . . .. . . .. .. . : . .... . .-102
  59. Характерні хімічні влаСтивості вуглеводнів. Аlікани.
  ЦиRЛоал:кани .. . . .. .. . .. '. ....... · . ..... . . . ... : .............. 104
  60. Характерні хімічні властивосТі вуглеводнів . Алкени .. . . . . .. . 106
  61. Характерні хімічні властивості вуглеводнів . Ал:кадієни .... . .. 108
  62. Характерні хімічні властивості вуглеводнів. Ал:кіни . . ... . . ... НО .
  63. Характерні хімічні властивості ароматичних вуглеводнів.
  Бензен і толуен . .. ... .. . . . .. . . ... .. .. : .... .. · . . .. .... .... . .. 112
  64. Характерні хімічні властивості насичених 9дноатомних
  і багатоатомних спиртів . .... . .... . .... . , . .... .. . ..... . . . ... . 114
  65. Хара.ктерні хімічні властивосТі. ароматичних сполук. Фенол . .. 116
  66. Характерні хімічні властивості альдегідів . ... .... . . . .. ... . . 11 7
  67" Характерні .хімічні властивості насичених карбонових кислот . . "119
  ,68. Характерні хімічні властивості,.естерів . :· . . . ...... ... . ... : . .. 121
  69. Характерні хімічні властивості нітрогеновмісних
  органічних спо.лук. Аміни . .. .. . . .... . .. . . . .. . · . ........ ... . .... 122
  10. Характерні хімічні властивості.нітрогеновмісних
  органічних сподук. Амі.Нокислоти . .. . ............ . ....... : . . , 123
  71. Біологічно· важливі речовини . Жщ~и . Біrіки . ·.· . .. . . . " .. . .... 125
  72. Біологічно важливі речовини . Моносахариди .. . .. '" ........ 127
  73. Біологічно важливі речовИ:ни. Дисахариди . Полісахариди . . .. 129
  74. Взаємозв 'язок органічних сполук .. . : ..... : ....... . . . .... :131
  Методи пізнання в хімії; ~мія та життя .. " .. '. ...... " .. .' ..... 133
  75. Експериментальні основи хімії . Правила роботи
  в лабораторії .. . ·.· . . ... :· ...... . .. . · . . . . ... . " ... ... . . . .. . .. . . 134
  76. Правила безпеки при роботі' з небезпечними речовинами,
  · засобами побутової хімії ................. .. .... . . .. · . . : .... . . . 135 .
  77. Наукові методи дослідження хіміЧЩІХ речовин і п'ер6орень . .. 136
  78. Методи розділення сумішей: та очищення речовин ....... : ... 137
  79. Визначення характеру середовища: водних . роз.Чині.В .
  речовин . Індикатори . . · . ..... · . . . .. . ...... . . ... ...... . ... . .. .. 139 ·
  80. Якісні' реакції на неорганічні речовини та йони .. ..... · ...... 140
  .81. Якісні реакції органічних сполук . ... .. . .......... .. ...... 143
  82. Основні способи Добування (в лабораторіl') конкретних .
  неорганічнИх сполук : ... " ....... , .............. , ....... : . ... . 145 .
  83. · Основні способи добувііння 11углеводнів (в лабораторіі') ...... 14 7
  84. Основні способи дqбування оксиг.еновмісних сполук
  (у лабораторіі) ... .. ............ . .... . ................. . .... 148
  85 . . Поняття про метаЛургі:Ю : загальні. способи добування
  металів ... .. .. .. . : .. .. . .... : . "·\ ·· .' . . .. ... . . · . .. : .. . . ........ . 149 ·
  · 86. Промислове Добу'вання амоніаку, сульфатної кислоти,
  метано.і~у. ХімічНе забруднення навколишнього середовища ...... 150
  87. Природні джерела . вуглеводнів, їХ переробка . . . . ... · ...... . . 152
  · 88. Високомолекулярні сполуки . Реакції' пщrімеризації ·
  та поліконденсації. Цолімери .. · . .. . ." . . .. · ....... .. .... .. . ·, . .. • .154
  89. Пластмаси;. Волокна. Каучуки. · ..... ........ ... ... .. .... . :156
  .90. Розрахунки за хімічннми формулами та рівняннями ·
  реакцій. Фізичні величини ......... . ....... : .. . . . ...... : .... 157
  91. Стехіометричні закони хімії ....... ." ................... . .. 159
  92. Qб~сле~я маси розчиненої речовини, яка місТ~ся .
  в певнш мас~ розчину " . ". · ...... " . ............ . · . .. ...... .. . .. ·.161
  93. Розрахунки оо:Ємних· відношень газів при хімічних реакціях .. . 162
  94. РозрЮсунки маси реЧовини або об'єму газу за відомою
  кількістю речовини, , масою або об'ємом .... . .... . ..... . . . .. .. . . 163
  . 95. Розрах)'J!ки теплового ефекту реакції . . · .. · . .. . .. . . . ... : . : . . 164
  96. Розрахунки масИ (об'єму) продуктів реакції, якщо одна
  з речовин перебуває в надлишку (має ·домі.ш:кИ) .. . ... : ...... . . · .166
  97. Розрахунки маси (об'єму; кількості .речовини) продукту
  реакції, якІцо одна з речовин перебуває у вигляді розчину
  з певною масовою часткою розчиненої речовини . ... ........ ... . 168
  ~8 : Знаходження молекулярної формули речовини .. ... ,.- .. · . . ; .. 170
  99. Розрахунки масової або об'ємної частки виходУ продукту .
  реакції від теоретично можливого .... .- . ..... . " ... . ..... . .. .... 1 72 _
  100: ~d~рах:Унки масової частіси (маси) хіМічної речовини .
  в сумlПІl . : ... . " ..... '. .......... . , .- .... . . . . ... . .. . . . " . " . . .. 173
  Предметний покажчик , ... . .. .. . .. . . .. . .. . .. .. . .. . . . . . . ... . 174.

Відгуки покупців
Поки немає жодного відгуку. Станьте першим!
Тільки авторизовані користувачі можуть залишати відгуки Вхід