Граматика української мови в таблицях та схемах : Чукіна В. Логос. купити

Артикул: 9789665090001
32 грн
Характеристики
Видавництво
«Логос»
Формат
148x210мм (А5)
Кількість сторінок
144
Обкладинка
м'яка
Рік видання
2018
Автор
Чукіна В. Ф.
 • У довіднику подано переважно у вигляді таблиць та схем стислі відомості з української мови - її звукового та лексичного складу, словотвору й граматики (морфологи та синтаксису). Подаються також схеми різних видів мовного розбору. У вступній частині стисло висвітлюються особливості історичної долі української мови та її місце серед інших мов світу.
  Ця книга стане в пригоді учням-старшокласникам, а також усім тим, хто цікавиться українською мовою.

  У поетичній книзі, присвяченій Петру Могилі (1632), Софроній Почаський серед восьми коренів вільних наук в Саду умілості коренем умілості першим назвав граматику, яка учить слів і мови, а його сучасник Лаврентій Зизаній зазначав, що граматика “ключем-бо єсть, отворяючи всім ум, к познанію в преправний разум”. Тоді і ще деякий час пізніше словом “граматика” називали опис мови взагалі. До граматики входили і словотвір, і лексикологія, і фонетика.
  Сучасне розуміння граматики* значно вужче, хоча не всі мовознавці одностайні у визначенні її предмета. На думку одних, граматика поділяється на морфологію (розділ науки про мову, який вивчає слова як частини мови) та синтаксис (досліджує поєднання слів у словосполучення та речення). Інші ж зараховують до граматики ще й морфеміку (будову слова) або морфеміку та словотвір. Останній погляд ближчий до шкільної програми, яка лягла в основу цього посібника.
  Власне граматика складає дві третини обсягу книги, крім цього, в першій третині довідника містяться стислі відомос¬ті з інших розділів науки про мову. Це зумовлено не давньою традицією, а прагненням подати цілісну картину мов¬них явищ, які так чи інакше пов’язані з граматикою.
  Частину схем і таблиць, що вже стали традиційними (“Типи мовлення”, “Мовні норми” та ін.), взято зі шкільних підручників, деякі, на погляд укладача, найбільш вдалі, - з інших джерел (наприклад, “Система дієслівних форм”, - з “Практикуму з правопису української мови” І.П. Ющука) тощо.
  Питання правопису розглядатимуться в наступній книзі цієї серії.

 • Передмова З
  Наша мова серед мов світу 4
  Функції мови 5
  Найголовніші особливості української мови 6
  Індоєвропейська родина мов 7
  Українська мова серед інших слов’янських мов 8
  З історії мови. Через роки заборон і утисків 9
  Виникнення і розвиток української літературної мови 10
  Мовні питання в законах України 12
  Мова і мовлення 13
  Мовленнєва ситуація 14
  Типи мовлення 15
  Розділи науки про мову 16
  Літературна мова і її норми 17
  Вимоги до мовлення 18
  Види помилок в усному і писемному мовленні 19
  Фонетика. Фонетичні одиниці 20
  Фонетичний запис (транскрипція) ..22
  Мовний апарат 23
  Голосні і приголосні звуки. Класифікація голосних 23
  Класифікація приголосних звуків 24
  Чергування голосних 26
  і приголосних 27
  Зміни звуків у потоці мовлення 28
  Склад. Поділ слів на склади 29
  Наголос 31
  Графіка. Алфавіт. Слова з літерою Ґ. Графічні знаки 33
  Орфографія і орфоепія 36
  Основні правила української орфоепії 37
  Слово як об’єкт вивчення. Ознаки слова 39
  Лексичне і граматичне значення слова 40
  Лексикологія. Розділи лексикології. Фразеологія 42
  Групи слів у лексиці 43
  Лексикографія. Основні типи словників 45
  Будова слова (морфеміка). Морфеми 47
  Словотвір. Способи словотворення 48
  Словотвірне гніздо. Твірна основа і словотворчі засоби 49
  Морфологія. Частини мови. Принципи поділу слів
  за частинами мови. Граматичні категорії і значення 50
  Самостійні частини мови. Іменник 53
  Число іменників 56
  Рід іменників і поділ їх на відміни.
  Рід невідмінюваних іменників ..57
  Відмінки іменників 59
  Поділ іменників 1 та 2 відміни на групи 60
  Відмінювання та особливості правопису
  відмінкових закінчень іменників 61
  Прикметник 66
  Лексико-граматичні розряди прикметників 67
  Перехід прикметників із розряду в розряд 68
  Якісні прикметники. Творення ступенів порівняння 69-71
  Присвійні прикметники 72
  Прикметники твердої і м’якої групи 72
  Відмінювання прикметників 73
  Перехід прикметників в іменники 74
  Числівник. Розряди за значенням і грамат. ознаками 75
  за будовою 76
  Відмінювання числівників 77
  Займенник 79
  Розряди займенників за значенням 80
  Відмінювання займенників 81
  Перехідні явища. Правопис займенників 83
  Дієслово 84
  Система дієслівних форм 85
  Інфінітив 86
  Дві основи дієслова. Творення дієслівних форм 86
  Морфологічні ознаки дієслова
  (перехідність/неперехідність, вид, час, спосіб) 87—90
  Дієвідміни 90
  Дієвідмінювання дієслів дійсного способу 91
  Чергування приголосних при дієвідмінюванні 92
  Дієприкметник 93
  Безособові форми на -но, -то 95
  Дієприслівник 96
  Прислівник. Способи творення прислівників 97
  Розряди прислівників за значенням 98
  Синтаксична роль 99
  Ступені порівняння 99
  Службові частини мови. Прийменник 100
  Вживання прийменників з формами відмінків 101
  Сполучник. Сурядні і підрядні сполучники 102
  Сполучники і сполучні слова 103

  Частка. Частки за значенням і вживанням у реченні 104
  Вигук. Групи вигуків за значенням 105
  Синтаксис. Словосполучення. їх класифікація 106
  Зв’язок слів у словосполученні 107
  Словосполучення і речення 108
  Граматичне значення речення і словосполучення 109
  Речення. Основні ознаки речення 109
  Просте речення. Класифікація речень
  за різними ознаками 110
  Порядок слів у реченні 111
  Види речень за метою висловлювання,
  за емоційним забарвленням 112
  Неповні речення 112
  Члени речення 113
  Типи присудків 114
  Односкладні речення 116
  Нечленовані речення 117
  Другорядні члени речення 117
  Ускладнені речення 119
  Вставні і вставлені конструкції 120
  Групи вставних слів за значенням 121
  Складне речення 122
  Класифікація складних речень 123
  Складнопідрядні речення 124
  Багатокомпонентні складні речення 125
  Складнопідрядні речення з кількома підрядними 126
  Способи передачі чужого мовлення 128
  Пряма мова 129
  Послідовність різних видів мовного розбору 131

Відгуки покупців
Поки немає жодного відгуку. Станьте першим!
Тільки авторизовані користувачі можуть залишати відгуки Вхід