Готуємось до ЗНО Українська мова. Довідник для абітурієнтів та школярів : Дияк О. Літера. купити

Артикул: 9789661783231
195 грн
Характеристики
Видавництво
«Літера»
Формат
176x250мм (В5)
Кількість сторінок
464
Обкладинка
тверда
Рік видання
2014
Автор
Дияк О. В., Прудка О. В.
 • Упровадження нових форм навчання сприяє активізації самостійної пізнавальної діяльності школярів, абітурієнтів, студентів. Завдяки інноваційним процесам в освіті учень стає творчим здобувачем знань. Час потребує нових прийомів і методів навчання, урізноманітнення завдань з урахуванням індивідуальних особливостей усіх, хто студіює. Вимоги, які ставляться до випускників шкіл, ліцеїв, гімназій за умов модернізації освіти, досить високі, що спонукає молодь критично і творчо мислити, застосовувати набуті знання й уміння практично, виявляти найвищий ступінь самостійності на шляху до вдосконалення.
  Нині чимало навчальної та довідкової літератури спрямовано на допомогу старшокласникам та абітурієнтам у підготовці до різних форм контролю знань, зокрема до складання випускних, семестрових іспитів та ЗНО з української мови.
  Пропонована довідково-тренувальна праця дає змогу прогнозувати результати навчальної діяльності, найперше співвідносити набуті знання з кінцевою метою навчання. Рубрики, в основі яких лежать тестові технології, сприяють максимальній реалізації набутих теоретичних знань. За умови незадовільного результату можна почати все спочатку.
  Основну частину довідника, яка охоплює навчальний матеріал, передбачений програмою загальноосвітніх середніх навчальних закладів та програмою ЗНО, структуровано за розділами, які переділено на теми. Наприкінці розділів розташоване рубіжне тестування, яке допоможе виявити прогалини в базових знаннях з української мови і надолужити згаяне, опрацювавши конкретну тему. Тобто користувач може почати працювати з довідником на будь-якому етапі, з будь-якої теми, відповідно до результатів рубіжного тестування.
  Теми доповнено рубриками «Намотай на вус», «Будь уважний», «Поміркуй», «Хвилинка-цікавинка», у яких подано відомості, що потребують особливої уваги, заслуговують на виокремлення їх із потоку інформації.

 • ПЕРЕДМОВА З
  Розділ 1. МОВА В НАЦІОНАЛЬНОМУ
  ЛІНГВОКУЛЬТУРНОМУ ВИМІРІ 5
  1.1. Мова як суспільне явище 5
  1.2. Українська мова - національна мова українського народу 6
  1.3. Сучасна українська літературна мова як вища форма національної мови 14
  1.4. Українська мова як державна 22
  1.5. Норми літературної мови 24
  Розділ 2. ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ , 25
  2.1. Фонетика як розділ мовознавства 25
  2.2. Голосні та приголосні звуки 26
  2.3. Зміни приголосних у мовному потоці 29
  2.4. Склад. Складоподіл. Наголос 33
  2.5. Фонетична транскрипція . 35
  2.6. Чергування голосних звуків 36
  2.7. Чергування приголосних звуків 40
  2.8. Орфоепія 42
  2.9. Прикметні риси української літературної вимови 42
  Рубіжне тестування 49
  Розділ 3. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ 52
  3.1. Українська абетка 54
  3.2. Співвідношення між літерами і звуками 56
  3.3. Правила переносу слів з рядка в рядок 57
  3.4. Принципи української орфографії 58
  3.8. Позначення на письмі подовжених приголосних звуків 64
  3.9. Позначення на письмі змін приголосних за збігу їх 66
  3.10. Правопис префіксів 68
  3.11. Написання складних і складноскорочених слів 69
  3.12. Правопис не, ні з різними частинами мови 82
  3.13. Правопис слів іншомовного походження 84
  3.14. Уживання великої літери 88
  Рубіжне тестування 92
  Розділ 4. ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ. ЛЕКСИКОГРАФІЯ 97
  4.1. Лексикологія як учення про слово 97
  4.2. Лексичне значення слова. Багатозначність слів 97
  4.3. Омоніми 100
  4.4. Синоніми 101
  4.5. Антоніми 102
  4.6. Пароніми 103
  4.7. Лексика української мови за походженням 104
  4.8. Склад української лексики з погляду сфер уживання 105
  4.9. Українська лексика зі стилістичного погляду 106
  4.10. Активна і пасивна лексика 111
  4.11. Ознаки й типи фразеологічних одиниць 112
  4.12. Джерела фразеології 114
  4.13. Лексикографія 115
  Рубіжне тестування 118
  Розділ 5 . МОРФЕМІКА. СЛОВОТВІР 120
  5.1. Морфемна будова слова 120
  5.2. Способи словотворення 125
  Рубіжне тестування 129
  Розділ 6. МОРФОЛОГІЯ 132
  6.1. Принципи виділення частин мови 132
  6.2. Іменник як частина мови 135
  6.3. Прикметник як частина мови 150
  6.4. Числівник як частина мови 156
  6.5. Займенник як частина мови 162
  6.6. Дієслово як частина мови. Дієслівні форми 168
  6.7. Прислівник як частина мови 176
  6.8. Службові частини мови 178
  6.8.1. Прийменник 178
  6.8.2. Сполучник 180
  6.8.3. Частка 183
  6.9. Вигук 184
  Рубіжне тестування 186
  Розділ 7. СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ 189
  •7.1. Поняття синтаксису і пунктуації 189
  7.2. Словосполучення: поняття, типи, способи зв’язку
  між компонентами 190
  7.3. Речення: поняття, типи. Порядок слів у реченні 196
  7.4. Просте двоскладне речення 200
  7.4.1. Головні члени речення 201
  7.4.2. Другорядні члени речення 204
  7.4.3. Тире між підметом і присудком 206
  7.4.4. Тире на місці пропущеного члена речення 208
  7.5. Типи односкладних речень 209
  7.6. Просте ускладнене речення 210
  7.6.1. Речення з однорідними членами
  та їх пунктуаційне оформлювання 210
  7.6.2. Речення з відокремленими членами
  та їх пунктуаційне оформлювання 213
  7.6.3. Речення зі вставними і вставленими компонентами
  та їх пунктуаційне оформлювання 218
  7.6.4. Звертання: будова, позиційні можливості,
  пунктуаційне оформлювання 222
  7.7. Складне речення 223
  7.7.1. Складносурядні речення, розділові знаки в них 224
  7.7.2. Складнопідрядні речення, розділові знаки в них 226
  7.7.3. Безсполучникові речення, розділові знаки в них 234
  7.8. Складні синтаксичні конструкції 236
  7.9. Речення з чужим мовленням 237
  Рубіжне тестування 241
  Розділ 8. СТИЛІСТИКА 247
  8.1. Стилістика як наука 247
  8.2. Стилі сучасної української літературної мови 247
  8.2.1. Науковий стиль 248
  8.2.2. Офіційно-діловий стиль 248
  8.2.3. Публіцистичний стиль 250
  8.2.4. Конфесійний стиль 251
  8.2.5. Художній стиль 252
  8.2.6. Епістолярний стиль 252
  8.2.7. Розмовний стиль 254
  Рубіжне тестування 255
  Розділ 9. КУЛЬТУРА МОВИ 258
  9.1. Поняття культури мови 258
  9.2. Комунікативні ознаки мовлення 259
  9.3. Види мовленнєвої діяльності 260
  9.4. Адресат і адресант мовлення 262
  9.5. Поняття тексту 264
  9.6. Типи мовлення 267
  9.7. Власне висловлення 271
  Рубіжне тестування 286
  РЕЙТИНГОВЕ ТЕСТУВАННЯ 290
  ТЕРМІНОЛОГІЧНА СКАРБНИЧКА 299
  КЛЮЧІ-ВІДПОВІДІ ДО ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ 310
  ДОДАТКИ
  1. Орфоепічний міні-лексикон 312
  2. Актуалізований український лексикон
  (прикметні ознаки самобутності) 326
  3. Фразеологічний словник-мінімум 333
  4. Російсько-український лексикон сталих словосполучень 353
  5. Лексикон сучасних запозичень 426

Відгуки покупців
Поки немає жодного відгуку. Станьте першим!
Тільки авторизовані користувачі можуть залишати відгуки Вхід