ЗНО 2020 Хімія. Довідник школяра : Березан О. Підручники і посібники. купити

Артикул: 9789660726635
70 грн
Характеристики
Видавництво
«Підручники і посібники»
Формат
148x210мм (А5)
Кількість сторінок
640
Обкладинка
м'яка
Рік видання
2019
Автор
Березан О.
 • Довідкове видання охоплює матеріал загальної, неорганічної та органічної хімії в рамках шкільної програми і програми ЗНО.
  У розділі I «Загальна хімія» подано загально-теоретичні основи хімії: основні поняття і закони, будова атома, хімічний зв’язок, хімічна реакція, Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, електролітична дисоціація, окисно-відновні реакції.
  У розділі II «Неорганічна хімія» розглянуто основні класи неорганічних хімічних сполук, подано відомості про найважливіші металічні та неметалічні елементи, їх сполуки (описано хімічні властивості, лабораторні та промислові способи добування, застосування).
  Розділ III «Органічна хімія» містить дані про будову, склад, номенклатуру, властивості основних класів органічних сполук, розглянуто синтетичні високомолекулярні речовини і полімерні матеріали на їх основі, показано генетичні зв’язки між класами органічних сполук.
  Назви хімічних елементів, простих речовин та сполук подано за номенклатурою IUPAC .
  Збірник задач є корисним не лише для учнів загальноосвітніх навчальних закладів, але й для абітурієнтів, які готуються до ЗНО з хімії.

 • ПЕРЕДМОВА 3
  РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ 4
  1. ОСНОВНІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ. РЕЧОВИНА 4
  1.1. Предмет хімії 4
  1.2. Речовина. Хімічний елемент 5
  1.3. Хімічні символи і формули 5
  1.4. Назви речовин. Хімічна номенклатура 6
  1.5 Формульна одиниця 9
  1.6. Валентність 10
  1.7. Прості та складні речовини. Алотропія 12
  1.8. Відносна атомна маса, відносна молекулярна маса, відносна формульна маса 14
  1.9. Кількість речовини, молярна маса 15
  1.10. Закон Авогадро. Молярний об’єм газу. Об’ємні співвідношення газів у реакціях 17
  Приклади розв’язування типових задач 20
  А. Розрахунки за формулами для обчислення кількості речовини 20
  Б. Обчислення масової частки елемента в сполуці 24
  В. Обчислення відносної густини газу 25
  Г. Визначення масової та об’ємної часток компонента в суміші 26
  Д. Визначення середньої молярної маси суміші газів 29
  Е. Виведення формули сполуки 31
  2. БУДОВА АТОМА 36
  2.1. Модель атома Е. Резерфорда. Склад атома. Нуклон, протонне 
  число, нуклонне число. Нукліди, ізобари 36
  2.2. Радіоактивний розпад хімічних елементів 38
  2.2.1. Радіоактивність і період напіврозпаду. Ізотопи 38
  2.2.2. Ядерні реакції 39
  2.2.3. Біологічна дія іонізуючого випромінювання (радіації) 40
  2.3. Електрон. Електронні шари 44
  2.3.1. Послідовність заповнення орбіталей електронами 48
  2.3.2. Збуджений стан атома 50
  3. ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН І ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА 
  ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА 51
  3.1. Життя і діяльність Д. І. Менделєєва 51
  3.2. Історичні відомості про способи класифікації хімічних елементів 53
  3.3. Основні закономірності зміни властивостей елементів 64
  4. ХІМІЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК 65
  4.1. Поняття про електронегативність елемента 65
  4.2. Атомний радіус 67
  4.3. Ковалентний зв’язок 67
  4.4. Гібридизація електронних орбіталей 70
  4.5. Сигма- і пі-зв’язок 72
  4.6. Найважливіші характеристики ковалентного зв’язку 75
  4.7. Йонний, металічний і водневий зв’язки 77
  4.7.1. Йонний зв’язок 77
  4.7.2. Металічний зв’язок 78
  4.7.3. Водневий зв’язок 79
  4.8. Кристалічні та аморфні речовини 80
  4.9. Ступінь окиснення 84
  Приклади розв’язування типових задач 92
  5. ОСНОВНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ПЕРЕБІГУ ХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ 93
  5.1. Хімічні реакції. Схеми реакцій, хімічні рівняння 93
  5.2. Атомно-молекулярне вчення. Закони збереження маси речовин, сталості складу речовин 95
  5.3. Стехіометричні співвідношення, рівняння, коефіцієнти 97
  5.4. Типи хімічних реакцій 98
  5.5. Енергетика хімічних реакцій та термохімічні розрахунки 100
  5.5.1. Тепловий ефект реакції 100
  5.5.2. Поняття про енергетичний бар’єр, активований комплекс 106
  Приклади розв’язування типових задач (розрахунки за 
  термохімічними рівняннями) 108
  5.6. Швидкість хімічної реакції. Каталізатор 110
  5.7. Окисно-відновні реакції 114
  5.7.1. Зміна ступеню окиснення 114
  5.7.2. Складання рівнянь окисно-відновних реакцій 115
  Приклади розв’язування типових завдань 116
  5.7.3. Типи окисно-відновних реакцій 117
  5.8. Поняття про ланцюгові реакції 119
  5.9. Оборотність хімічних реакцій 120
  5.10. Хімічна рівновага 121
  5.11. Поширеність елементів у природі. Оболонки Землі 126
  Приклади розв’язування типових задач 130
  А. Швидкість хімічної реакції 130
  Б. Розрахунки за рівняннями хімічних реакцій 134
  6. СУМІШІ РЕЧОВИН. РОЗЧИНИ 150
  6.1. Чисті речовини та суміші 150
  6.2. Суміші, їх типи, назви, склад, методи розділення 150
  6.3. Розчини 153
  6.3.1. Значення розчинів у природі, в житті та практичній 
  діяльності людини 153
  6.3.2. Водні розчини 154
  Приклади розв’язування типових задач 159
  6.4. Будова молекули води. Водневий зв’язок між молекулами води 174
  6.5. Сольвати, гідрати, кристалогідрати 175
  6.6. Електролітична дисоціа́ція 176
  6.6.1. Механізми електролітичної дисоціації у водному розчині 176
  6.6.2. Основні положення теорії електролітичної дисоціації 178
  6.6.3. Ступінь електролітичної дисоціації 179
  6.6.4. Константа дисоціації 180
  6.7. Властивості кислот, основ і солей з погляду теорії 
  електролітичної дисоціації 182
  6.8. Дисоціація води. Водневий показник 184
  6.9. Забарвлення індикаторів 184
  6.10. Реакції в розчинах електролітів. Складання молекулярних 
  і йонно-молекулярних рівнянь 185
  Приклади розв’язування типових завдань 187
  6.11. Гідроліз солей як окремий випадок реакцій іонного обміну у водних розчинах електролітів 190
  7. ЕЛЕКТРОХІМІЧНІ ПРОЦЕСИ 193
  7.1. Електрохімічний ряд активності металів 194
  7.2. Гальванічний елемент і його робота 195
  7.3. Електролітична комірка 196
  7.4. Закони Фарадея 197
  7.5. Електроліз 198
  7.5.1. Електроліз розплавів 198
  7.5.2. Електроліз водних розчинів електролітів (кислот, основ, солей) 200
  7.6. Значення та застосування електролізу та інших 
  електрохімічних явищ 203
  8. СПОСОБИ ДОБУВАННЯ РЕЧОВИН 204
  РОЗДІЛ ІІ. НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ 206
  9. ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК 206
  9.1. Оксиди 206
  9.1.1. Основні оксиди 208
  9.1.2. Кислотні оксиди 209
  9.1.3. Амфотерні оксиди 210
  9.2. Гідроксиди 212
  9.2.1. Основи 213
  9.2.2. Кислоти 217
  9.3. Амфотерні сполуки 221
  9.4. Солі 223
  9.5. Генетичні зв’язки між класами неорганічних речовин 227
  Приклади розв’язування типових задач 229
  10. МЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХ СПОЛУКИ. МЕТАЛИ 233
  10.1. Загальні відомості про металічні елементи та метали 233
  10.1.1. Електронна будова атомів металічних елементів 233
  10.1.2. Фізичні властивості металів 235
  10.1.3. Загальні хімічні властивості металів 237
  10.1.4. Корозія металів 240
  10.1.5. Загальні способи одержання металів 243
  10.1.6. Сплави на основі заліза (чавун, сталь) 246
  10.1.7. Екологічні проблеми, що пов’язані з металургією, 
  шляхи їх розв’язання 249
  10.2. Елементи головної підгрупи І групи 250
  10.2.1. Загальна характеристика 250
  10.2.2. Натрій і Калій 251
  10.2.3. Оксиди і гідроксиди Натрію та Калію 255
  10.3. Металічні елементи головної підгрупи ІІ групи 259
  10.3.1. Загальна характеристика 259
  10.3.2. Магній 260
  10.3.3. Магній оксид 261
  10.3.4. Магній гідроксид 262
  10.3.5. Кальцій 263
  10.3.6. Кальцій оксид 265
  10.3.7. Кальцій гідроксид 266
  10.3.8. Солі Кальцію 267
  10.3.9. Твердість води 268
  10.4. Алюміній 270
  10.4.1. Алюміній оксид 272
  10.4.2. Алюміній гідроксид 273
  10.4.3. Солі Алюмінію 274
  10.5. Ферум 276
  10.5.1. Сполуки Феруму (ІІ) 279
  10.5.2. Сполуки Феруму (ІІІ) 281
  11. НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХ СПОЛУКИ. НЕМЕТАЛИ 284
  11.1. Гідроген 285
  11.1.1. Водень 287
  11.1.2. Гідроген пероксид 291
  11.1.3. Вода. Колообіг води в природі 292
  11.1.4. Аномальні властивості води 295
  11.1.5. Біологічна роль води та її значення. Раціональне 
  використання водних ресурсів. Охорона вод 299
  11.1.6. Очищення стоків 303
  11.1.7. Очищення водопровідної води 306
  11.1.8. Добування дистильованої води 309
  11.2. Галогени 309
  11.2.1. Хлор 314
  11.2.2. Гідроген хлорид. Хлоридна кислота 318
  11.2.3. Хлориди 320
  11.3. Елементи головної підгрупи VІ групи 323
  11.3.1. Загальна характеристика 323
  11.3.2. Оксиген 324
  11.3.3. Кисень 326
  11.3.4. Озон. Озоновий шар. Його значення для життя 
  організмів на Землі. Руйнування озонового шару 330
  11.3.5. Сульфур 335
  11.3.6. Сірка 336
  11.3.7. Сірководень. Сірководнева кислота та її солі 339
  11.3.8. Сульфур(ІV) оксид. Сульфітна кислота та її солі 342
  11.4. Елементи головної підгрупи V групи 354
  11.4.1. Загальна характеристика 354
  11.4.2. Нітроген і азот 355
  11.4.3. Аміак 361
  11.4.4. Солі амонію 364
  11.4.5. Нітроген(ІV) оксид 366
  11.4.6. Нітратна кислота 367
  11.4.7. Нітрати 371
  11.4.8. Фосфор 374
  11.4.9. Фосфор(V) оксид 378
  11.4.10. Ортофосфатна кислота 379
  11.4.11. Солі ортофосфатної кислоти 382
  11.5. Застосування досягнень хімічної науки у сільському 
  господарстві. Альтернативи хімізації сільського господарства 383
  11.5.1. Найважливіші засоби захисту сільськогосподарських культур 384
  11.5.2. Добрива 387
  11.5.3. Забруднення ґрунтів 392
  11.5.4. Поняття про меліорацію ґрунтів 394
  11.6. Елементи головної підгрупи ІV групи 395
  11.6.1. Загальна характеристика 395
  11.6.2. Карбон 396
  11.6.3. Карбон(ІІ) оксид, карбон монооксид 403
  11.6.4. Карбон(ІV) оксид 405
  11.6.5. Карбонатна кислота 408
  11.6.6. Добування кальцинованої соди аміачно-хлоридним способом 409
  11.6.7. Колообіг Карбону в природі 410
  11.6.8. Парниковий ефект 412
  11.6.9. Зміна клімату 414
  11.6.10. Силіцій 415
  11.6.11. Силіцій(ІV) оксид 419
  11.6.12. Силікатна кислота, силікати 420
  11.6.13. Силікатні матеріали 421
  РОЗДІЛ ІІІ. ОРГАНІЧНА ХІМІЯ 425
  12. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ 425
  12.1. Найважливіші елементи-органогени, природні та синтетичні органічні сполуки 425
  12.2. Основні положення теорії хімічної будови органічних 
  сполук О. М. Бутлерова (1861 р.) 427
  12.3. Формули в органічній хімії 428
  12.4. Класифікація органічних речовин 430
  12.5. Електронна природа хімічних зв’язків у молекулах 
  органічних сполук 431
  12.6. Гомологічний ряд 432
  12.7. Функціональна група 433
  12.8. Ізомерія 434
  12.9. Типи реакцій в органічній хімії 435
  13. ВУГЛЕВОДНІ 437
  13.1. Алкани 437
  13.1.1. Циклоалкани 445
  13.1.2. Галогенопохідні алканів 448
  11.1.3. Застосування насичених вуглеводнів та їх похідних 450
  13.2. Речовини з подвійними зв’язками (алкени, алкадієни) 451
  13.2.1. Алкени (олефіни) 451
  13.2.2. Алкадієни 458
  13.2.3. Алкіни 461
  13.2.4. Етин 466
  13.3. Арени 467
  13.3.1. Бензен. Особливості будови молекули. Поняття про ароматичність 469
  13.4. Природні джерела вуглеводнів та їх переробка 473
  13.5. Детонаційна стійкість бензину 476
  13.6. Добування рідкого пального з вугілля та інших 
  альтернативних джерел 477
  14. ОКСИГЕНОВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ 479
  14.1. Спирти 479
  14.1.1. Насичені одноатомні спирти 479
  14.1.2. Згубна дія алкоголю 486
  14.1.3. Багатоатомні спирти 487
  14.2. Феноли 489
  14.2.1. Фенол 490
  14.3. Альдегіди 494
  14.4. Карбонові кислоти 499
  14.4.1. Насичені монокарбонові кислоти 500
  14.5. Естери. Жири 506
  14.5.1. Естери 506
  14.5.2. Жири 508
  14.5.3. Мила і синтетичні мийні засоби 513
  14.6. Вуглеводи 515
  14.6.1. Моноcахариди 517
  14.6.2. Дисахариди. Сахароза 521
  14.6.3. Полісахариди. Крохмаль і целюлоза 522
  15. НІТРОГЕНОВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ 526
  15.1. Нітросполуки 526
  15.2. Аміни 527
  15.2.1. Аліфатичні аміни 527
  15.2.2. Ароматичні аміни. Анілін 529
  15.3. Амінокислоти 532
  15.4. Білки 538
  16. СИНТЕТИЧНІ ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНІ РЕЧОВИНИ 
  І ПОЛІМЕРНІ МАТЕРІАЛИ НА ЇХ ОСНОВІ 542
  16.1. Основні поняття хімії високомолекулярних сполук 542
  16.2. Класифікація високомолекулярних сполук 542
  16.3. Способи синтезу високомолекулярних речовин 544
  16.4. Властивості полімерів 546
  16.5. Значення полімерів у суспільному господарстві та побуті. 
  Поняття про синтетичні волокна 547
  16.5.1. Пластичні маси 547
  16.5.2. Каучуки і гуми 550
  16.5.3. Волокна 551
  16.5.4. Лаки і фарби 553
  16.5.5. Клеї 553
  16.5.6. Іонообмінні смоли 554
  16.5.7. Композиційні матеріали 555
  16.5.8. Біополімери 555
  17. ПРОДУКЦІЯ ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ. ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИРОБНИЦТВА, ЗБЕРІГАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ 557
  ДОДАТКИ 567
  Додаток 1. Правила техніки безпеки під час роботи в кабінеті хімії 
  та перша допомога під час нещасного випадку 567
  Додаток 2. Множники та їх найменування для позначення кратних і часткових фізичних величин 571
  Додаток 3. Основні поняття і фізико-хімічні величини, 
  взаємозв’язки між ними 572
  Додаток 4. Основні природничі закони, які використовують у хімії 577
  Додаток 5. Склад і назви найважливіших кристалогідратів 578
  Додаток 6. Числові префікси, які використовують у назвах кристалогідратів 579
  Додаток 7. Ряд електроактивності металів 579
  Додаток 8. Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва Помилка! Закладку не визначено.
  Додаток 9. Електронегативність елементів (за Полінгом, 1932) 581
  Додаток 10. Таблиця розчинності кислот, основ та солей у воді Помилка! Закладку не визначено.
  Додаток 11. Відносні формульні маси деяких неорганічеих речовин Помилка! Закладку не визначено.
  Додаток 12. Назви та склад найпоширеніших неорганічних речовин, мінералів та деяких сумішей 584
  Додаток 13. Газоподібні продукти взаємодії металів з кислотами 589
  Додаток 14. Реакції термічного розкладу деяких солей 590
  Додаток 15. Взаємодія кислот з неметалами 591
  Додаток 16. Склад і застосування найпоширеніших сплавів 591
  Додаток 17. Лабораторні та промислові способи добування деяких неорганічних речовин 594
  Додаток 18. Якісне виявлення деяких іонів 596
  Додаток 19. Якісні реакції на органічні сполуки 598
  Додаток 20. Найпоширеніші назви та склад деяких органічних 
  речовин та їх сумішей 603
  Додаток 21. Відносні молекулярні маси деяких органічних речовин 605
  Додаток 22. Взаємодія вуглеводнів з деякими реактивами 607
  Додаток 23. Взаємодія деяких оксигено- та нітрогеновмісних 
  сполук з реактивами 608
  ІМЕННИЙ ВКАЗІВНИК 609
  ПРЕДМЕТНИЙ ВКАЗІВНИК 610

Відгуки покупців
Поки немає жодного відгуку. Станьте першим!
Тільки авторизовані користувачі можуть залишати відгуки Вхід