Біологія. Довідник. Поглиблений курс. Авт: Мотузний В. Вид-во: Світ успіху

Артикул: 9789668352461
176 грн
Характеристики
Видавництво
«Світ успіху»
Формат
148x210мм (А5)
Кількість сторінок
752
Обкладинка
м'яка
Рік видання
2014
Автор
Мотузний В. О.
 • Поглиблений курс, нова програма, тестові завдання. Викладено основні положення загальної біології, ботаніки, зоології, анатомії та фізіології людини. Наведено тестові завдання з усіх розділів курсу. Для учнів 10—11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Може бути корисним учням спеціалізованих шкіл, ліцеїв, гімназій та коледжів. Посібник уже багато років є базовим при підготовці абітурієнтів до вступних іспитів.

  Формування сучасного наукового світогляду передбачає оволодіння основами знань з природничих наук. Біологія посідає серед них одне з чільних місць, оскільки відіграє провідну роль у розв’язанні таких актуальних проблем сучасності, як взаємодія людини і біосфери, раціональне використання природних ресурсів. Біологія доводить, що прискорення науково- технічного прогресу має обов’язково поєднуватися з бережливим ставленням до використання природних ресурсів, ураховувати закономірності існування живої природи.
  Досягнення біології вражають своєю глибиною і різноманіттям проникнення в проблеми існування живого. Вони стосу¬ються всіх без винятку сфер людського існування — від суто прагматичних до пізнавальних, естетичних.
  У пропонованому навчальному посібнику висвітлено основні питання сучасної біології, зокрема таких її галузей, як загаль¬на біологія, цитологія, гістологія, морфологія, фізіологія, біохімія, біофізика, систематика, географія таксонів, загальна екологія, еволюційне вчення, генетика, мікробіологія.
  Книга складається з чотирьох частин. У першій з них — «Загальна біологія» — подано основні властивості живого та біологію клітини. Наведено хімічний склад живих систем, розкрито різноманітність і будову основних груп органічних речовин, що входять до складу живого, різноманітність і властивості нуклеїнових кислот і білків, описано механізм їх синтезу та будову клітини.
  Всебічно висвітлено також питання обміну речовин і пере-творення енергії в організмі, описано механізми гліколізу, кисневого розщеплення глюкози, світлову й темнову фази фотосинтезу, основні ознаки хемосинтезу. Стосовно організму як цілісної системи розкрито поняття «тканина», «орган», «система органів». Порівнюються принципи регуляції життєдіяльності багатоклітинних рослин і тварин. Показано біологічне значення нестатевого і статевого розмноження, різноманітність форм їх прояву, етапи індивідуального розвитку організмів. Описано будову і формування гамет, процес запліднення, етапи ембріогенезу. Розкрито різноманітність постембріональних перетворень у представників різних царств та різного рівня організації. Проведено порівняння різних життєвих циклів і чергувань поколінь у них.
  Визначено основні терміни й поняття сучасної генетики, описано закономірності спадковості й мінливості організмів, основні методи генетики та її фундаментальні закони. Розкрито положення сучасної хромосомної теорії, генетики статі й спадкування, зчепленого зі статтю. Значну увагу приділено мінливості, зокрема закономірностям мутаційних процесів та їх значенню в природі й житті людини. Викладено принципи діагностики і профілактики спадкових хвороб людини, вплив на спадковий апарат шкідливих звичок.
  Висвітлено практичне застосування знань з генетики, мо-лекулярної біології та інших розділів біології у виведенні сортів, порід і штамів організмів, які приносять максимальну користь людині як джерело харчових і промислових ресурсів. Приділено увагу особливостям селекції рослин, тварин і мікроорганізмів.
  Розкрито завдання, структуру й методи досліджень сучасної екології, визначено місце людини в системі живого на планеті та перспективи її існування. Описано дію екологічних чинників, способи взаємної адаптації організмів до спільного використан¬ня ресурсів та коливань параметрів середовища. Подано струк¬туру і функціонування екосистем, їх різноманітність. Проаналізовано вплив людської діяльності на екосистеми та біосферу за¬галом, висвітлено основні форми й напрями охорони природи.
  Описано історичне становлення еволюційного вчення, роль видатних учених у його формуванні. Розкрито сутність еволюційних чинників, мікро- й макроеволюції, закономірності природного добору, описано основні етапи історичного розвитку живого на планеті.
  Другий розділ — «Ботаніка» — присвячений царству Рослини, висвітлює загальні закономірності будови й функціонування рослинного організму, його розмноження та розвитку, будови таломів нижчих рослин і органів вищих рослин. Подано характерні ознаки представників усіх сучасних таксонів, їх поширення, біологічні особливості та практичне значення.
  Щодо представників царства Гриби наведено загальну характеристику грибів на прикладі функціональних груп (дріж¬джі, цвілеві, шапкові тощо). Окремо розглянуто лишайники — симбіотичні організми, сформовані на основі вегетативного тіла гриба.
  Розділ «Зоологія» містить інформацію про тварин, яку подано в систематичному порядку; будову, різноманітність, життєдіяльність, особливості розмноження, розвитку та поширення кожного таксону описано окремо в послідовності, яка відображає еволюцію царства. Велику увагу приділено практичному значенню окремих видів тварин у житті людини, зокрема збудників і переносників збудників хвороб, отруйних, сільськогосподарських.
  У розділі «Біологія людини» описано будову тканин, органів, систем людських органів. Показано, як цілісність організму забезпечується різними функціональними системами, що утворюються на основі інтегративних нейрогуморальних механізмів регуляції та реалізують взаємозв’язок органів, тканин і фізіологічних систем. Належну увагу приділено профілактиці захворювань, пов’язаних із порушеннями роботи окремих органів і систем, ролі здорового способу життя в забезпеченні довголіття. Докладно описано закономірності вищої нервової діяльності людини.
  Текст посібника добре ілюстрований. Уміщені в ньому малюнки, схеми, таблиці полегшують сприйняття матеріалу та сприяють його запам’ятовуванню.
  За допомогою поданих навчальних тестів учні й абітурієнти зможуть перевірити рівень своїх знань з біології.

 • Передмова 7
  Частина І
  ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ 10
  1. Структура і основні методи досліджень. Наукові поняття біології Ю
  2. Хімічний склад живих організмів. Біологічно важливі речовини 18
  3. Клітина — структурно- функціональна одиниця живих організмів. Будова
  4. Обмін речовин і перетворення енергії в організмі 
  5. Віруси 89
  6. Організм як цілісна само¬регульована біологічна
  система 94
  7. Розмноження та індиві¬дуальний розвиток
  організмів 98
  8. Спадковість і мінливість організмів 119
  9. Генетика людини 148
  10. Основи селекції і біо- технології 153
  11. Основи екології 166
  12. Людина і біосфера 190
  13. Еволюційне вчення 212
  14.Історичний розвиток
  органічного світу 236
  Частина II
  БОТАНІКА 251
  1. Ботаніка — наука про рослини 251
  2. Особливості будови рослин 255
  2.1. Будова клітини рослин 255
  2.2. Рослинні тканини 256
  2.3. Вегетативні та репродуктивні органи рослин 264
  2.3.1. Корінь, особливості його будови та функцій 265
  2.3.2. Пагін, особливості його будови та функції 278
  2.3.3. Листок — бічна частина пагона 287
  2.4. Квітка, плід, насінина 301
  2.5. Вегетативне розмноження рослин у природі та господарстві
  людини 318
  2.6. Рослина — цілісний, інтегро¬ваний організм. Взаємозв’язок її
  органів ...321
  3. Водорості 324
  3.1. Загальні ознаки, різноманіт¬ність та особливості поши¬рення 324
  3.2. Відділ Зелені водорості. Особливості будови, процесів життєдіяльності та поширення (на прикладі хламідомонади, хлорели, вольвоксу, спірогіри та улотрикса) 326
  3.3. Відділ Діатомові водорості. Особливості будови, процесів життєдіяльності та поширення ... 330
  3.4. Відділи Бурі та Червоні водо¬рості. Особливості будови, процесів життєдіяльності та поширення ... 331
  3.5. Роль водоростей у природі та житті людини 333
  4. Вищі спорові рослини 334
  4.1. Відділ Мохоподібні 335
  4.2. Відділ Плауноподібні 338
  4.3. Відділ Хвощеподібні 339
  4.4. Відділ Папоротеподібні 341
  4.5. Відділ Голонасінні 343
  4.5.1. Клас Хвойні 345
  4.6. Відділ Покритонасінні, або Квіткові рослини 349
  4.6.1. Клас Двосім’ядольні 351
  4.6.2. Клас Односім’ядольні 359
  5. Гриби 362
  6. Лишайники 374
  Частина III
  ЗООЛОГІЯ 379
  1. Зоологія — наука про
  тварин 379
  2. Підцарство Одноклітинні тварини, або Найпростіші 381
  3. Підцарство Багатоклітинні тварини 392
  4. Тип Кишковопорожнинні, або Жалкі 393
  5. Тип Плоскі черви 398
  5.1. Клас Сисуни (Трематоди) 401
  5.2. Клас Стьожкові черви (Цестоди) 403
  6. Тип Первиннопорожнинні,
  або Круглі черви 406
  7. Тип Кільчасті черви, або Кільчаки 413
  7.1. Клас Багатощетинкові
  черви 416
  7.2. Клас Малощетинкові
  черви 416
  7.3. Клас П’явки (медична
  п’явка) 417
  8. Тип Молюски, або
  М’якуни 418
  8.1. Клас Черевоногі,
  або Слимаки 419
  8.2. Клас Двостулкові 421
  8.3. Клас Головоногі 424
  9. Тип Членистоногі 425
  9.1. Клас Ракоподібні 427
  9.2. Клас Павукоподібні 431
  9.3. Клас Комахи 436
  10. Тип Хордові 452
  10.1. Клас Ланцетники 454
  10.2. Надклас Риби 457
  10.3. Клас Земноводні 473
  10.4. Клас Плазуни 481
  10.5. Клас Птахи 489
  10.6. Клас Ссавці 508
  Частина IV
  БІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ 531
  1. Біологія та структура тіла людини 531
  2. Тканини людського
  організму 532
  3. Внутрішнє середовище орга¬нізму: кров, тканинна рідина, лімфа 539
  4. Роль ендокринної системи в забезпеченні життєдіяль¬ності людини 544
  5. Основні уявлення про нерво¬ву систему, її значення в регу¬ляції та узгодженні функцій організму людини, його взає¬модії із середовищем 550
  6. Опорно-рухова система люди¬ни, її функції і значення 571
  7. Регуляція роботи м’язів. Механізми скорочення м’язо¬вих клітин 580
  8. Кров і кровообіг 588
  9. Склад, утворення і функції лімфи. Лімфатична система, лімфообіг 615
  10. Дихання 618
  11. Травлення та обмін речовин
  в організмі людини 629
  12. Виділення 658
  13. Шкіра 664
  14. Розмноження і розвиток людини 673
  15. Сенсорні системи 686
  16. Вища нервова діяльність 701
  17. Сон і стан бадьорості 714
  18. Поняття про особистість 717
  19. Людина розумна — біоло¬гічний вид 720
  Тести 727

Відгуки покупців
Поки немає жодного відгуку. Станьте першим!
Тільки авторизовані користувачі можуть залишати відгуки Вхід