Географія 100 тем. Експрес-допомога. Довідник. Місюра Т. Асса. купити

Артикул: zn-18980
33 грн
Характеристики
Видавництво
«Асса»
Формат
148x210мм (А5)
Кількість сторінок
192
Обкладинка
м'яка
Рік видання
2019
Автор
Місюра Т.
 • Довідник містить матеріал усього шкільного курсу, відібраний у 100 найбільш важливих тем. Інформація представлена в наочній формі чітко на одну-дві сторінки, що дозволяє швидко знайти і запам'ятати необхідну тему.
    Посібник відповідає чинній програмі МОН України. Надає можливість самостійно систематизувати знання,  зосередити увагу на основних поняттях, термінах, визначеннях .
  Рекомендований для бліц підготовки до уроків і контрольних робіт, а також до 3Н0.

 • Загальна географія
  1. Роль географії у вирішенні найважливіших
  соціальних · прОблем .. .-.. . .... . . : ............. .. .. .. . . ..... 8
  2. Епоха Великих географічндх відкрmті.в .... ...... ..... . 10
  3.Форма і рухи Землі . ........ . ....... : ............ . ... 12 ·
  4. Часові пояси ... . .. . . . ........... .... . . . .. .. . . . ........ 14
  5. Способи зображення Землі .. ..... . : . . . . ..... . . ' ..... ... 16
  6. Географічна карта . . ..... ... . ..... .. ..... : . ......... 18 .
  7.· МасІПТаб . ... . . .... . .... . · ... . .. ... .. ... , . . ... ... : .. . . 20 .-
  8. Градусна сітка .. ... .... . . ... ... . . .. .. . ... · .... . ..... ... .. 22
  9. Географічні координати .... .. .......... .. . . . ... . .. ... 24 ·
  10. Азимут. Географічні вимірювальні прилад~ . .. . . .... . . 26
  11. Будова літосфери та її рухи .. ... , ; . .. . . ; . . .. ......... 28
  12. Гіпотези походження материків і океанів . . . . .• .. . . ... . 30
  13. Внутрішні снли Землі . .. .. : . ... . . . ... .... .. ... .. . .. 32
  14. Неоднорідність зе11mої кори. Стійкі і рухоМі діл.янки
  земної кори та пов' язані з ними особливості рельєфу ..... .. . 34
  15. Основні форМи поверхні Землі . . . . . .. , ..... . ..... ; . .. 36
  16. Відмінність rip і рівнин за висотою, походженням, .,
  ·вj,ком . . ..... .. · .. .' . .. · .. . · .. .. , . .. ... .. .. .... ·. ·. . . . .. .... · ... 38
  1 7. Зміни рельєфу під впливом зовнішніх і внутрішніх
  сИл Землі .... . : ... . ...... .. ........ · . . .... . . . . . .. .. . ... 40
  18. Корисні копалини ... ... ..... . . ... ... . . _ . .. .. .. .. ... 42
  19. Гідросфера .. · ... .. .. . ... · . . . . ..... : ..... . .... . . . . .. .. . 44
  20. Світовий океан та· його скла,!(ові часТини ...... . .. " .... 46
  21. РіЧка та її частини . .. . .. .. .... . . . ; . .. . ..... ... .... ~ . 48
  22. Озера, походження улоговин ... .... .. .... . .......... . 50
  23. Льодовики .. Болота. Їх роль . у господарстві .... " .... · . .... 52
  24. Підземні води. Їх роль у господарстві . ..... . , . . . . . . ... 54 ·
  25. АтМосфер11 та її ск.Лад .. .. .•.... . . . ... . . .. . ... . . .. .. . . 56
  26. Зміни тисщт і температурн з висотою . .. · . . . . ~ . . . ....... 58
  27. Зво.Ложення повітря: абсолютне, відносне .. . ..... . " .. · .. 60 .
  28. Загальна циркуляція атмосфери Землі. Вітри . . : .. .... 62
  29. ПовіТряні маси. Типи повітряних мас і їх рух . ...... ... 64
  30 .. Клімат. КліматотЦорні фактори " .. .. ... ... . .... .. ... . 66
  31. Кліматичні пояси та області . Землі, законо~1ірності
  їх розміщення. · : .. .. ... ... . ...... ... ... . .. . . ; . ........ .. 68
  32. ЗалежніСть клімату від географічної широти, .
  характеру поверхні, циркуляції атмосфери . . . .. .. ... ... ... 69
  · 33. Цшшони. Антищіклони ..... . ... . ..... . .. . . . ... . . : . . 7і
  34. Атмосферні фронти . Зміни погоди, вщсликані
  їх дією. Несприятливі погодні явища . ... . . . .... . . . . . .... : 73
  35: Погода. Характеристика її складових . . ... . . .... . . . ... 75
  36. Біосфера. Її вплив на інші оболонки Землі -·
  та взаємозв'язки з нцми ..... .. .. . ... .. ....... . . · . ....... 77
  . 37. Екологічні проблеЩІ біосфери. Природоохоронні
  об'єкти .. . ... ........ _. : ....... .... ...... : ....... ·" .... ... . 79
  · 38. Взаємозв'язки ко:МПонентів природи .... . ... . ...... . .. 81.
  ~(,,) . llриродн'~ компЛехСи Землі .. : ......... , . .... .. ... .. . ~'1
  40. Географічна оболонка. Її загальні закономірності. · . . . . . ·. 84
  41 . rрунТи ... .. ... . .. . . ; .... .... . .... : .. . · . .......... ~. "85
  Географія )Wатериків та океанів
  42 . . Світовий океан : Його будова . ...... . . 1 • •• •••• , •••• • •• 88
  43. Геологічна будова та релЬєф дна океанів . .. .. . ..... .. . 90.
  44. Рух води у Світовому океані .... ... . .. .. " . ........ .. . 92
  45. Ресурси Світовоrо океану, їх роль у житrі людства : -..... 94
  46. Африка. Географічне положення . Тектонічна
  будова, корисні копалини та рельєф Африки .. : ........... 96
  47. Природні зони Африки . . , .... . .. . . . .. . . . . . ...... · .. . 98
  48. Австралія. Особливості клімату материка.
  Унікальність органічного світу ... ...... .. .... .. .. ..... . 100
  49. _ АнТарктида . ... , .. . ........ ... ... .... . .. · . .. .. ... . . 102
  50. Південна Америка . . . .. . . . " . . .' . : . . . . . ... .. . .. " . ... 104
  51. Північна АмериКа . . . . . ...... . ...... . ....... .. . . ... 106
  52. Євразія: положення, берегова лінія, клімат . .... . .... . 108
  .53. Євразія: рельєф, природ:Ні зони . .. . ....... ... ....... llO
  54. Євразія: корисні копалини ....... .. : . . .. .... . .... .. 112
  55. Азія- .. . .... · .. .... . . . ... .. . . .. .. : ..... .. .. · ....... .. і14
  56. Населення та політична карта Євразії ... . : ... ..... . . 116
  Фізична географія України
  57. Географічне положення України .......... . . . . . . -. . .. . 120
  · 58. Мінеральні ресУ})си України, їх структура ·
  . і особливості розміщення : ... . ... . . . .. ... .. .. , .. . .' .. . : . і22
  . 59. Геологічна будова, рельєф і корисні копалини
  :України .. ...... .. .. .. ,· ... .... ·. : .. ... .... . . . : . . . .. . ... . 1.24
  60. Клімат України. Фактори, що визначають його · ·

  особзрmості .... .. .... . . .. . ... • ....... . ... .. . .......... 126
  61. Внутрішні води і водні ресурси України·. Головні
  річкові системи Yкpanm. Живлення і режИми річок ... . ... 128
  62. tрунти України. ЗемелЬні ресурси. :. .. : . ............ :1 29
  63. Природні зони України .. ... ........... .. .... ... .. . 131
  64. Прнродні ресурси Чорного та Азовського морі.В . ..... . ·. 13·3
  65. Ландшафrн і фізико-географічне районування
  'України .. .. ... . .... : . ..... · .. . .. -.. . .. . · .. .. .... ,: .... . .. 135
  66. Чисельність, розміщення насел~ння Україин · .. .... . .. 137
  67. Природний і механічний рух 1щселенНя .. ...... . . . • ~. 138
  68. Національний склад населення України . .. . . ... ..... 140
  69 . . Трудові ресурси України, їх структура . ... .. .. . . ..... · 142
  70. Українська діаспора· .. .. . ..... . .. : . . .. . . .' .... .. .... 144
  71 . Х,арактеристика екологічної c:rrryaцiї в Україні .. . .. ... 145
  72. · Природоохоронні об'єкти України ...... . . . . . ..... . . . 14 7
  73. Належність України до міжнародних організацій . ~ . .. 148
  74. Паливно-енергетичний комплекс України , його .
  стру:кТура ......... . . . . . . .. . .. ... .... .. ........ . ... . .. 150
  75. Вугільна промислові сrі. України . . . " . . .. . ..... . . . . . . 152
  76. Нафтова і газова промисловість України . Проблеми
  забезпеченНя України . . . .. .. .. . . . . . . : . .. : . ... . .. . . ;" . . 154
  77. Електроенергетика України .. .. .. . .... .... . . . ...... . 156
  78. Металургія України . . . .. . . . . . ..... . . . . ... .. '" . . . . . 158
  79. Хімічна промисловість України ..... ... .. . . . . .' : ... . . 160
  80. Лісова промисловість. Промисловість будівельних
  матеріалів . . .. ..... . .. .. . . , .. . ...... . .. .. . . . . .. .. " .. . 161
  81. Агропромисловий комплекс України, його структура . . . 162
  82. Основні види транспорту, особливості розміщення
  в Україні .... . . . . . .. ... ... . . . ... . . ... . ........ . ... ... 164'
  Соціально-економічна геогР,афія світу
  83. Міжнародні організації . .. .. : . .. ... . .. . . . . . ..... . .. і66
  84. Основні типи країн світу .. . .. .... '. . ..... . ... .. . .. . .. 167
  85. Основні типи державного ладу, державного устрою
  країн світу ............. . . '. . · . .. . . ..... . .... . . ...... . . . . 169
  86. Світові мінеральні ресурси, головні регіони
  їх поширення ....... , .. . .. .. ............ . ... . . . .. .... 1 70
  87. Чисельність та природний рух населення,
  . демографічна ситуація ..................... . . . . ... ... . 1 71
  88. Міграція населення світу. Зовніцrні і внутрішні
  міграції . .. . . . . . ............ . .. . . . . . .. .. .. . .. : . . . .... 1 72
  89 . . Світове гос:ПЬдарство, основні етапи його ·
  формування . .. .. ... . .. : . ..... .. . .. ... .. . . . .. . . . .. .. . 1 7·3
  90. Фактори і принципи розміщення виробництва
  і фінансів у сучасних умовах . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ... . . . 174
  !Н . · Міжнародний географічний поділ праці . . . .. ......... 175
  92. Машинобудівна промисловість світу, особлив ості
  розміщення найважливіших галузей .. .. . . .. . . . -. ... . ... . 176
  93. Основні рJси географії світової цаливно-
  енергетичної промисловості . .... . . .. : . .. . ... .. .... .. ... 177
  94. Характерні економіко-географічні особливості ·
  промисло~ості країн Центральної Європи ... . . .. . . . . ...... 1 79
  95. Особл:Ивості розвитку'країн Південно.-Західної Азії .... 181
  96. Особливості господарства І\раїн Африки . . ...... . . . . . . 183
  97. 'Промисловість США . .. . .. . . . .. . . . . ......... : .. . ... 185
  98. Особливості господарСтва «нових індустріальних ·
  кр.аїю> ... . .' .. . ... . . ... .. . . .. . .. .. .... . . .. . . . . . . .. . .. . 186
  99. Екологічні проблеми ЛЮД(,'ТВа, шляхи їх вирішення .. . . 187
  100. Міжнародне природоохоронне співробітництво ... . . ... 189
  Предметний покажчик . . . " .... . . . ..... . .. . .. ~ . . : . ..... і9О

Відгуки покупців
Поки немає жодного відгуку. Станьте першим!
Тільки авторизовані користувачі можуть залишати відгуки Вхід