Фізика ЗНО 2021. Довідник + тести : Мойсеєнко І. Абетка. купити

Артикул: 9786175391051
110 грн
Характеристики
Видавництво
«Абетка»
Формат
176x250мм (В5)
Кількість сторінок
292
Обкладинка
м'яка
Рік видання
2019
Автор
Мойсеєнко І.М.
 • Повний повторювальний курс охоплює розділи шкільного курсу фізики згідно переліку тем, які увійшли до програми зовнішнього оцінювання .
  Довідник містить теоретичні відомості до всього курсу фізики та визначення і формули які виходять за межі програми школи, що забезпечує системність та наступність вивчення фізики у школі та вищому навчальному закладі. Матеріал проілюстровано достатньою кількістю прикладів. В кінці кожного тематичного розділу запропоновано тести різного рівня складності. Матеріал посібника може
  використовуватися для проведення тематичного оцінювання знань та підготовки до зовнішнього оцінювання.
  Для учнів шкіл, ліцеїв, гімназій та абітурієнтів, студентів вищих навчальних закладів, учителів, викладачів.

  Для вивчення фізики сьогодні пропонуються нові сучасні підручники. В них закладено великий обсяг навчального і дидактичного матеріалу, на вивчення якого учням треба затратити багато часу. З метою оптимізації підготовки до державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання укладено довідник з фізики. Теоретичний курс та тестові завдання якого складено у відповідності до програм з фізики для загльноосвітніх навчальних закладів та програми зовнішнього незалежного оцінювання з фізики.
  У посібнику генералізовано навчальний матеріал для загальноосвітніх навчальних закладів а також вміщено визначення і формули, які виходять за межі програми школи, що забезпечує системність та наступність вивчення фізики у школі та вищому навчальному закладі. Вони позначені символом (•).
  Довідник підводить учнів до глибокого розуміння теоретичного матеріалу вміщеного в підручниках та сприяє розвитку вміння розв’язувати розрахункові, якісні, експериментальні задачі. Довідковий матеріал проілюстровано достатньою кількістю прикладів та дає коротку, але вичерпну відповідь
  на всі теоретичні питання.
  В кінці кожного тематичного розділу запропоновано тестові завдання
  різного рівня складності, призначені для самостійної підготовки учнів до проходження зовнішнього незалежного оцінювання з фізики. Структуру тестових завдань адаптовано до технічних характеристик завдань з фізики для зовнішнього незалежного оцінювання. Матеріал посібника також може використовуватися для проведення тематичного оцінювання знань.
  До всіх завдань в кінці посібника подано відповіді.

 • ПЕРЕДМОВА 13
  МЕХАНІКА. ОПОРНІ КОНСПЕКТИ 14
  §1. Основи кінематики 14
  1. Механічний рух. Механіка та її теми 14
  2. Положення тіла в просторі. Система відліку 14
  3. Матеріальна точка. Поступальний рух 14
  4. Траєкторія. Шлях 14
  5. Переміщення. Вектор переміщення точки і її координати 14
  6. Дії над векторами і їхніми проекціями. Звязок проекції з координатами 15
  7. Прямолінійний рівномірний рух. Швидкість 15
  8. Графічні зображення прямолінійного рівномірного руху 15
  9. Відносність руху. Додавання переміщень і швидкостей 16
  10. Прямолінійний нерівномірний рух 16
  11. Рівнозмінний прямолінійний рух. Прискорення. Швидкість 17
  12. Переміщення при прямолінійному рівнозмінному русі 17
  13. Графіки рівноприскореного прямолінійного руху 17
  14. Зв’язок між проекцією переміщення і проекціями швидкостей при рівнозмінному русі 18
  15. Закони рівнозмінного прямолінійного руху 18
  16. Вільне падіння тіл 18
  17. Рух тіла, кинутого вертикально 19
  18. Криволінійний рух 19
  19. Рівномірний рух тіла по колу 19
  20. Основні фізичні величини, які характеризують рівномірний
  рух тіла по колу 20
  21. Зв’язок між фізичними величинами, які описують рівномірний
  рух тіла по колу 20
  22. Обертання твердого тіла 20
  23. Кінематичні схеми. Передаточне число 21
  Контрольний тест. Рівномірний, нерівномірний та рівнозмінний рух 22 Контрольний тест. Вільне падіння. Рух тіла по колу 27
  §2. Основи динаміки. Опорні конспекти 31
  1. Основна задача динаміки 31
  2. Ньютон - засновник класичної механіки 31
  3. Тіла та їхні оточення 31
  4. Перший закон Ньютона. Інерціальні системи відліку 31
  5. Принцип відносності Галілея 31
  6. Взаємодія тіл. Прискорення тіл при взаємодії 32
  7. Інертність тіл 32
  8. Маса тіл. Вимірювання маси. Центр маси 32
  9. Сила 33
  10. Вимірювання сили. Динамометри 33
  11. Додавання сил 33
  13. Третій закон Ньютона 34
  14. Висновки, які випливають із законів Ньютона 34
  15. Гравітаційні сили. Закон всесвітнього тяжіння 35
  16. Сила тяжіння. Прискорення вільного падіння. Центр тяжіння 35
  17. Рух тіла під дією сили тяжіння 35
  18. Рух штучних супутників Землі. Розрахунок першої космічної швидкості 36
  19. Вага тіла 37
  20. Вага тіла, яке рухається з прискоренням вниз. Невагомість 37
  21. Вага тіла, яке рухається з прискоренням уверх 37
  22. Сила пружності. Закон Гука 37
  23. Сила тертя. Сила тертя спокою . 38
  24. Сила тертя ковзання. Коефіцієнт тертя ковзання 38
  25. Сила опору, яка виникає під час руху тіла в рідині або газі 39
  26. Штучне тяжіння. Відцентрові механізми 39
  25. Основна задача статики 40
  27. Умова рівноваги тіла, яке не має осі обертання 40
  28. Момент сили 40
  29. Умова рівноваги тіла, яке має закріплену вісь обертання 41
  30. Правило моментів. Загальні умови рівноваги тіла 41
  31. Центр тяжіння 41
  32. Рівновага тіл на опорах 42
  33. Види рівноваги. Стійкість рівноваги тіл 42
  34. рбертальний рух твердого тіла. Кутова швидкість 43
  Контрольний тест. Сили природи 48
  Контрольний тест. Елементи статики 52
  §3. Закони збереження в механіці. Опорні конспекти 57
  1. Імпульс сили. Імпульс тіла 57
  2. Закон збереження імпульсу тіла 57
  3. Реактивний рух. Будова ракети 58
  4. Внесок вітчизняних учених у розвиток космонавтики. Досягнення і проблеми в освоєнні космічного простору 59
  5. Механічна робота. Одиниці роботи 59
  6. Потужність. Одиниці потужності 60
  7. Робота сили тяжіння. Потенціальна енергія тіла, піднятого
  над Землею 60
  8. Робота сили пружності. Потенціальна енергія
  деформованого тіла 60
  9. Теорема про кінетичну енергію 61
  10. Закон збереження енергії в механічних процесах 61
  11. Перетворення енергії і використання машин 62
  12. Коефіцієнт корисної дії машин 62
  13. Робота сили тертя 62
  14. Прості механізми 62
  15. «Золоте» правило механіки 63
  Контрольний тест. Закони збереження 64

  1. Тиск і сила тиску. Одиниці тиску 68
  2. Тиск рідин і газів 69
  3. Закон Паскаля 69
  4. Тиск у рідині і газі 69
  5. Розрахунок тиску рідини 70
  6. Манометри 70
  7. Сполучені посудини 70
  8. Насоси 71
  9. Гідравлічна машина 72
  10. Атмосферний тиск 72
  11. Вимірювання атмосферного тиску. Дослід Торрічеллі 73
  12. Барометри 73
  13. Залежність тиску атмосфери від висоти 74
  14. Виштовхувальна сила 74
  15. Закон Архімеда 75
  16. Умови плавання тіл 75
  17. Водний транспорт 76
  18. Залежність тиску рідини від швидкості її течії 76
  19. Підіймальна сила крила літака 77
  Контрольний тест. Елементи механіки рідин та газів 77
  МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА 81
  § 1. Молекулярно-кінетична теорія. Опорні конспекти 81
  1. Основні положення молекулярно-кінетичної теорії будови речовини
  та їхнє дослідне обгрунтування 81
  2. Маса, розміри та кількість молекул 81
  3. Кількість речовини, відносна атомна (молекулярна) маса 81
  4. Броунівський рух 82
  5. Сили взаємодії молекул 82
  6. Будова газів, рідин та твердих тіл 83
  7. Ідеальний газ у молекулярно-кінетичній теорії. Середня квадратична швидкість руху молекул 83
  8. Основне рівняння МКТ для ідеального газу 84
  9. Теплова рівновага. Температура та її вимірювання 84
  10. Визначення температури або енергетична шкала температур 85
  11. Абсолютна температура. Температура - міра середньої кінетичної енергії 85
  12. Вимірювання швидкостей руху молекул 85
  13. Рівняння стану ідеального газу 86
  14. Ізопроцеси в газах. Ізотермічний процес 86
  15. Ізобарний процес 87
  16. Ізохорний процес 87
  Контрольний тест. Молекулярно-кінетична теорія 87
  § 2. Термодинаміка. Опорні конспекти 92
  1. Тепловий рух 92
  2. Внутрішня енергія реального газу 92


  4. Зміна внутрішньої енергії ідеального газу 92
  5. Теплота нагрівання та охолодження. Питомі енергії нагрівання
  та охолодження 93
  7. Робота газу і її геометричне зображення 93
  8. Закон збереження енергії в теплових процесах
  (Перший закон термодинаміки) 94
  9. Застосування першого закону термодинаміки 94
  11. Необоротність теплових процесів 94
  12. Другий закон термодинаміки 95
  13. Принцип дії теплових двигунів 95
  14. Коефіцієнт корисної дії теплового двигуна 95
  15. Максимальний коефіцієнт корисної дії теплових двигунів 95
  16. Види теплових двигунів 96
  17. Роль теплових двигунів у народному господарстві 96
  18. Проблеми охорони навколишнього середовища 97
  Контрольний тест. Термодинаміка 97
  § 3. Властивості газів, рідин та твердих тіл. Опорні копспекти 101
  1. Пароутворення. Конденсація 101
  2. Теплота пароутворення та конденсації 102
  3. Насичена пара. Тиск насиченої пари 102
  4. Критичний стан речовини. Критична температура 103
  5. Вологість повітря. Абсолютна вологість 103
  6. Відносна вологість повітря 103
  7. Вимірювання відносної вологості 104
  8. Значення вологості повітря 104
  9. Плавлення і тверднення тіл 104
  10. Питома теплота плавлення і кристалізації 105
  11. Теплота згоряння палива 106
  12. Рівняння теплового балансу 106
  13. Поверхневий натяг. Коефіцієнт поверхневого натягу 106
  14. Змочування та незмочування 107
  15. Капілярні явища 107
  16. Будова та властивості кристалічних тіл 108
  17. Природне і штучне утворення кристалів 108
  18. Деформація твердого тіла. Види деформацій 109
  19. Деформація розтягу (стиску) 109
  20. Механічна напруга 109
  21. Діаграма механічного розтягу, її основні характеристики 110
  22. Закон Гука. Звязок модуля Юнга та коефіцієнта жорсткості тіла ... 110
  23. Запас міцності 110
  24. Механічні властивості твердих тіл: пруяшість, міцність, пластичність 111
  25. Використання і врахування деформацій у техніці 111
  26. Створення матеріалів із заданими властивостями 111
  Контрольний тест. Властивості газів, рідин і твердих тіл 112

  §1. Основи електростатики 117
  1. Електричний заряд. Закон збереження електричного заряду 117
  2. Подільність електричного заряду. Дослід Йоффе і Міллікена 117
  3. Зарядженість тіла. Електризація тіла тертям 118
  4. Взаємодія електричних зарядів. Закон Кулона 118
  5. Електричне поле і його властивості 119
  6. Напруженість електричного поля. Лінії напруженості 119
  7. Принцип суперпозиції електричних полів 120
  8. Провідники в електростатичному полі. Захист від впливу електростатичного поля 120
  9. Напруженість поля точкового заряду, кулі і площини 120
  10. Діелектрики в електростатичному полі. Діелектрична проникність .121
  11. Робота електричного поля щодо переміщення електричного заряду .122
  12. Енергія заряду в електричному полі 122
  13. Потенціал поля, зміна та різниця потенціалів 122
  14. Зв’язок між напруженістю та напругою. Одиниці напруженості. Еквіпотенціальні поверхні 123
  15. Вимірювання різниці потенціалів. Електрометр 123
  16. Електроємність. Одиниці електроємності 124
  17. Конденсатори. Електроємність плоского конденсатора 124
  18. З’єднання конденсаторів. їхнє використання 125
  19. Енергія електричного поля конденсатора 125
  20. Електризація в побуті і на виробництві 126
  Контрольний тест. Основи електростатики 126
  § 2. Закони постійного електричного струму. Опорні конспекти 130
  1. Електричний струм. Умови існування електричного струму 130
  2. Електричне поле всередині провідника 130
  3. Напрям струму. Дія струму 131
  4. Сила струму. Одиниця сили струму. Способи вимірювання 131
  5. Напруга на кінцях провідника. Одиниця напруги.
  Способи вимірювання 131
  6. Закон Ома для ділянки кола. Графічне його зображення 132
  7. Опір провідників 132
  S. Електричне коло. Електрична схема 133
  9. Послідовне з’єднання провідників. Його переваги і недоліки 133
  10. Паралельне з’єднання провідників. Переваги та недоліки 133
  11. Робота та потужність електричного струму ..... 134
  12. Закон Джоуля-Ленца 134
  13. Електрорушійна сила. Дясерела електричного струму 134
  14. Закон Ома для повного кола 135
  15. З’єднання джерел електричного струму 135
  16. Правила Кірхгофа 136
  L7. Розрахунок електричних кіл 136
  L9. Коротке замикання. Запобіжники 137
  контрольний тест. Закони постійного струму 137

  § «5. Нілектричпии струм у рипил исрсдиптцал. v/itvFu« 
  1. . Електрична провідність речовин 141
  2. Електронна провідність металів 142
  3. Основні положення електронної теорії 142
  . 4. Залежність опору металів від температури. Надпровідність 143
  5. Електричний струм у розплавах і розчинах електролітів 144
  6. Закони електролізу 144
  7. Застосування електролізу 145
  8. Електричний струм у газах. Несамостійний газовий розряд 145
  9. Самостійний газовий розряд 145
  10. Види розрядів. їх використання 146
  11. Поняття про плазму. МГД-генератор 146
  12. Електричний струм у вакуумі. Умови його існування 147
  13. Двохелектродна електронна лампа - діод 148
  14. Електронний промінь. Його властивості 148
  15. Електронно-променева трубка 148
  16. Електричний струм у напівпровідниках 149
  17. Залежність електропровідності напівпровідників від
  температури та освітленості 150
  18. Власна провідність 150
  19. Домішкова провідність 150
  20. Електронно-дірковий перехід (р-п-перехід) 151
  21. Напівпровідниковий діод 151
  22. Транзистор. Робота його на прикладі із спільною базою 152
  23. Застосування напівпровідникових приладів 152
  24. Інтегральні мікросхеми 153
  Контрольний тест. Електричний струм у різних середовищах 153
  §4. Магнітне поле. Опорні конспекти 158
  1. Взаємодія провідників із струмом 158
  2. Магнітна взаємодія 158
  3. Магнітне поле. Вивчення і виявлення магнітного поля 158
  4. Магнітне поле струму 159
  5. Вектор магнітної індукції. Напрям вектора магнітної індукції 159
  6. Модуль вектора магнітної індукції. Дві формули його визначення... 159
  7. Модуль магнітної індукції прямого провідника із струмом,
  витка і соленоїда 160
  8. Знаходження вектора магнітної індукції декількох магнітних полів 160
  9. Лінії магнітної індукції. Вихрове поле 160
  10. Магнітний потік 161
  11. Сила Ампера. Напрям і модуль сили Ампера 161
  12. Використання сили Ампера 162
  13. Магнітоелектричні електровимірювальні прилади 162
  14. Гучномовець 162
  15. Сила Лоренца 163
  16. Рух заряджених частинок у магнітному полі 163
  17. Магнітні властивості речовини 164
  19. Феромагнетики і їхня намагнічуваність 164
  20. Поділ феромагнетиків та їхнє використання 165
  21. Природа феромагнетизму. Температура Кюрі 165
  22. Магнітний запис інформації 166
  23. Магнітний запис інформації в ЕОМ 166
  Контрольний тест. Магнітне поле 166
  §5.Електромагнітна індукція. Опорні конспекти 171
  1. Відкриття електромагнітної індукції 171
  2. Індукційне (вихрове) електричне поле 172
  3. Струми Фуко та їхнє використання 172
  4. Залежність вихрового електричного поля від зміни магнітного 172
  5. Закон електромагнітної індукції 173
  6. Одиниця магнітного потоку 173
  7. Виникнення ЕРС у провіднику, який рухається в магнітному полі .174
  8. Будова і принцип дії електродинамічного мікрофона 174
  9. Напрям індукційного струму. Правило Ленца 174
  10. Порядок використання правила Ленца 175
  11. Залежність магнітного потоку від сили струму. Індуктивність 175
  12. Явище самоіндукції 175
  13. Одиниця індуктивності 176
  14. Енергія магнітного поля 176
  15. Густина енергії магнітного поля 176
  16. Електромагнітне поле 177
  Контрольний тест. Електромагнітна індукція 177
  КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ. ОПТИКА. ОПОРНІ КОНСПЕКТИ 182
  § 1. Механічні коливання та хвилі 182
  1. Коливальний рух. Амплітуда, період, частота коливань 182
  2. Вільні та вимушені коливання. Умови виникнення коливань 182
  3. Гармонічні коливання 182
  4. Рівняння, яке описує коливання тіла на пружині 183
  5. Рівняння, яке описує коливання математичного маятника 183
  6. Геометрична модель коливального руху. Гармонічні, коливання 183
  7. Періоди коливання тіла на пружині і математичного маятника.
  Фаза 184
  8. Графіки гармонічних коливань. Векторні діаграми 184
  9. Перетворення енергії при гармонічних коливаннях 185
  10. Вимушені коливання. Резонанс. Вібрація 185
  11. Поширення коливань у пружному середовищі. Властивості хвиль .. 186
  12. Поперечні та поздовжні хвилі 186
  13. Довжина та швидкість хвиль 187
  14. Плоскі та сферичні хвилі 187
  15. Звукові хвилі. Швидкість звуку І 188
  16. Основні характеристики звукових хвиль 188
  17. Фізичні величини, які характеризують поширення звукових хвиль 188
  18. Луна. Акустичний резонанс 
  19. Інфразвук, ультразвук і їхнє застосування 
  20. Екологічні проблеми акустики 
  Контрольний тест. Механічні коливання та хвилі 
  § 2. Електромагнітні коливання і хвилі. Опорні конспекти 
  1. Відкриття електромагнітних коливань 
  2. Коливальний контур 
  3. Рівняння, яке описує коливання в коливальному контурі .
  4. Гармонічні коливання заряду, сили струму, напруги 
  5. Власна частота і період електромагнітних коливань 
  6. Вимушені електромагнітні коливання 
  7. Автоколивна система 
  8. Генератор високої частоти на транзисторі 
  9. Змінний електричний струм і основні його характеристики
  10. Одержання змінного струму 
  11. Активний опір у колі змінного струму 
  12. Конденсатор у колі змінного струму 
  13. Котушка індуктивності в колі змінного струму 
  14. Закон Ома для кола змінного струму 
  15. Послідований резонанс 
  16. Рівність напруг при послідовному резонансі 
  17. Паралельний резонанс. Рівність струмів 
  18. Генератор змінного струму 
  19. Будова трансформатора. Холостий хід трансформатора 
  20. Робочий хід трансформатора 
  21. Основні джерела виробництва електричної енергії 
  22. Передача електричної енергії 
  23. Основні положення електродинаміки 
  24. Електромагнітне поле 
  2 5. Електромагнітні хвилі 
  26. Випромінювання електромагнітних хвиль 
  27. Фізичні характеристики електромагнітних хвиль 
  28. Швидкість електромагнітних хвиль 
  29. Винайдення радіо О. С. Поповим 
  30. Принцип сучасного радіозв’язку 
  31. Модуляція 
  32. Детектування 
  33. Властивості електромагнітних хвиль 
  34. Поширення радіохвиль 
  35. Найпростіший радіоприймач 
  36. Радіолокація 
  3 7. Понятя про телебачення 
  38. Розвиток засобів зв’язку 
  Контрольний тест. Електромагнітні коливання 
  Контрольний тест. Електромагнітні хвилі 
  §3.Геометрична та фізична оптика. Опорні конспекти 
  1. Розвиток поглядів на природу світла 
  2. Швидкість світла та її вимірювання 
  3. Прямолінійне поширення світла 
  5. Побудова зображень у плоских (сферичних) дзеркалах 219
  6. Заломлення. Закон заломлення за Гюйгенсом 220
  7. Хід променів у тригранній призмі 220
  8. Повне відбивання і його застосування 221
  9. Лінзи. Оптична сила. Формула тонкої лінзи 221
  10. Побудова зображень у лінзах 222
  11. Оптичні прилади: проекційний апарат, фотоапарат 222
  12. Око як оптична система 223
  13. Інтерференція світла. Когерентність 223
  14. Застосування інтерференції 224
  15. Дифракція світла 224
  16. Дифракційна решітка 225
  17. Дисперсія світла 226
  18. Види спектрів. Спектральний аналіз. Спектральні апарати 226
  19. Поперечність світлових хвиль. Поляризація світла 227
  20. Розподіл енергії в спектрі. Інфрачервоні промені * 228
  21. Ультрафіолетові промені 228
  22. Рентгенівські промені 228
  23. Спектр електромагнітних хвиль 229
  24. Властивості та застосування елетромагнітних випромінювань 229
  Контрольний тест. Геометрична оптика 230
  Контрольний тест. Фізична оптика 234
  §4.Теорія відносності. Опорні конспекти 238
  1. Протиріччя між електродинамікою та класичною механікою 238
  2. Суть теорії відносності і її постулати 239
  3. Відносність проміжків часу. Релятивістський закон додавання швидкостей 239
  4. Залежність маси від швидкості 240
  5. Зв’язок між масою та енергією. Формула Ейнштейна 240
  §5.Світлові кванти. Опорні конспекти 241
  1. Зародження квантової теорії 241
  2. Фотони, їхні характеристики 241
  3. Фотоефект і його закони 242
  4. Рівняння Ейнштейна для фотоефекту 242
  5. Фотоелементи із зовнішнім фотоефектом 243
  6. Фоторезистори 243
  7. Вентильні фотоелементи 244
  8. Корпускулярно-хвильовий дуалізм. Ефект Комптона 244
  9. Тиск світла на основі квантової природи 244
  10. Тиск світла на основі хвильової природи 245
  11. Вимірювання тиску світла 245
  12. Виведення формул для визначення тиску світла 245
  13. Хімічна дія світла 246
  14. Фотосинтез 246
  15. Фотографування 246
  Контрольний тест. Теорія відносності. Світлові кванти 247

  §6. Атом та атомне ядро. Опорні конспекти 251
  1. Досліди Резерфорда. Ядерна модель атома 251
  2. Постулати Бора. Енергетичні рівні 251
  4. Випромінювання і поглинання світла атомом 252
  5. Вимушене випромінювання. Лазери 253
  6. Експериментальні дані складної будови ядра атома 253
  7. Будова атомного ядра 254
  8. Одержання радіоактивних ізотопів та їхнє використання 254
  9. Ядерні сили. Енергія зв’язку атомних ядер 254
  10. Питома енергія зв’язку та її значення 255
  11. Ядерні реакції 255
  12. Енергетичний вихід ядерних реакцій 256
  13. Поділ ядер урану 256
  14. Ланцюгова ядерна реакція. Ядерний реактор 256
  15. Термоядерні реакції 257
  16. Відкриття природної радіоактивності, а /3 у - промені 258
  17. Правило зміщення 258
  18. Закон радіоактивного розпаду 259
  19. Методи реєстрації йонізуючих випромінювань 259
  20. Поглинута доза випромінювання та її біологічна дія 260
  21. Проблеми розвитку ядерної енергетики в Україні Чорнобильська катастрофа та ліквідація наслідків 261
  22. Боротьба за ліквідацію загрози ядерної війни 261
  23. Елементарні частинки та їхні властивості 261
  24. Частинки і античастинки 262
  Контрольний тест. Атомна фізика 262
  Контрольний тест. Ядерна фізика. Елементарні частинки 266
  Відповіді на тестові завдання 270
  Додатки 282
  Використана література 292

Відгуки покупців
Поки немає жодного відгуку. Станьте першим!
Тільки авторизовані користувачі можуть залишати відгуки Вхід