Фізика 100 тем. Довідник. Експрес-допомога до ЗНО : Дахова О. Асса. купити

Артикул: zn-19727
33 грн
Характеристики
Видавництво
«Асса»
Формат
148x210мм (А5)
Кількість сторінок
160
Обкладинка
м'яка
Рік видання
2019
Автор
Дахова О.
 • Довідник містить матеріал усього шкільного курсу, відібраний у 100 найбільш важливих тем. Інформація представлена в наочній формі чітко на одну-дві сторінки, що дозволяє швидко знайти і запам'ятати необхідну тему. · Посібник відповідає чинній програмі МОН України. Надає можливість самостійно систематизувати знання, зосередити увагу на основних поняттях, термінах, визначеннях. Рекомендований для бліц-підготовки до уроків і контрольних робіт, а також до ДПА і ЗНО.

 • Механіка ...... . . ... . .. . ... . . . ... .. . . . .... . , . : . . ..... ... . . . ... 7
  1'. Система відліку та відносність руху .. ... . . . . .. ... .. . .. . ..... 8
  2. Шлях , переміщенНя . : . .. . . . . -'. ...... : .. . . . . . . ... . . .. .. . . . . : 9
  3. Рівномірний прямолінійний рух .. ...... . .. . ... . .. .. . .. .. . . 10
  4. Змінний прямолінійний рух .. .. . . .. : . .' . . .. ... . .. . .. . . ... . . 11
  5. Рівноприскорений прямолінійний рух .. . ... . .. . .. . .. . ... . . . 12
  6. Вільне падіННя тіл. Рух вертикально кинутого тіла .. 14
  7. Рух тіла, ·кинутого гориаонтаЛьно .. . . .. " . . . ... " . .' .... . . .. .. 15
  8. Рух тіла, кинугого під кугом до горизонту . . " . .. . . .. . ... "" ... 16
  9. Рівномірний рух тіла ·по колу .. . ... . . . . .. .... . .. .. ... ~ . . " . . 17
  10. Доцентрове прискорення . . . . .. .. , . " . . . ... ... ... . . .. .. . .. . . 18
  11. Основні поняття . динаміки , .... . .. .. . . ... .... .. . . .. . .. . . . . . 19
  12. Закони Ньютона . . . . . ... . .. ... .. . . . , . .. . . . ....... '. .. .. . . . 20
  13. Принцип відносності Галілея : . . . . . . . . . . . .. . '. . .. . . .... . . . .. 21
  14. Сила тяжіння . Закон всесвітнього тяжіння . .. .. . .. . ... . . . . " .22
  15. · використання· законів механіки' для пояснення руху .
  небесних тіл . . . . . : . .. · . : . ... ..... , . .. ·: .. . .. : . .. . . . '. . .. . .. . .. " 23 .
  16. Вага тіла . Невагомість . Вільн~ падіння . .. .. ..... .. . , . . ..... 24
  1 7. Сила пружноСті . . '. .......... . .. .. . . , .. .. . . .. . .•. " . . .. .. .. 25
  18 . . Сила терт.я ... . ...... . ...... .. . . .. : . . . . . ... .. .. . . .. . . .. . . . 27
  J9. Імпульс . Закон збереженНя імпульсу .
  РеактнвнИй рух . . . . . . .. ... .. .. . . . . . ..... . . . ... ... . .. . ... . .. . 28
  20. Робота .. : .. .. . ..... . . ... .... .. . ... . " . . . . . . . . .. .. . .. . . .. . 29 ·
  21. Енергія . . -. .. , . .. . ..... ... . ... . ..... : . : . ... . ... . . . . .. . . .. 31
  22. Потужність . Прості механізми . . " .... . . . .. . . . . .. . . .. .. . ; .. .'32
  23.' Рівновага тіл. Момент сили .' ... ..... .' . . . .. .... . .. .. : . . .. . . 34
  24. ТИ:ск . АЩосферний тиск. Закон Паскаля . . .. .. . ..... . .. .. . . . 36
  25. За~он Архімеда . .. .... ._ ·.· .. . . ... '" .. . . . .. . . .. . . . . . . . " .. .. 38
  26. Механічні коливання . . .. .. . . . .. . . : . . .. . . ... . . " . .. . .. . .' . .. 39
  27. Гармонійні коливання ... . . · .. . .. .. : . .. . . .. . . .. ... .. . .. . .. .40
  28. Механічні хвИлі .. . ..... .. . . . . . . . .. . ... : ... .. . · . "" . ~ .. . . . .41
  49. ·звукові хвилі " . . ... .' :-. . "· . .' . . . . , . . . .. . . . . .. .. .... . .. . . " . . .42
  Молекулярна фізи~а та теплові явища . ... . . .. . . : .. . · .. . . .. .. .43
  30. МолекулярнQ·кінетична теорія . . . ...... .. . .. .. ... . ..... .. . .44
  31. Гази, рідини і тверді тіла . в МКТ. Модель ідеального газу . .. .. 45
  32. Одиниці виміру фізичних ве.Личин у молекулярній фізиці . . . .. 4 7
  33. Теплова рівновага. Температура .... . . · . . .. .... . .. : . . . '. . . ... 49
  34. Тиск . Основне рівняння молекулярно-кінетичної Теорії.
  Рівняння стану ідеального газу .. . .. . . .. ....... . . . ... . . " . .. . . . 51
  35. Основні понятrя термодинаміки . " .. . .. . : . . . . . . .. . . , . . · . .. .. 52
  36. ІзотермиЧний процес .. . . ..... · . . . . . . ... .. . . . . . . ." . .. . .. . .. . 53 ·
  37. Ізобаричний процес . .. . . .. . .. . . . · ..... ... . . · . : . .. . .. . . . . . .. 54
  38. Ізохоричний процес . . ..... . .... . .. . . ...... .... . ·. : ... .... . 55
  39. Адіабатичний процес . ...... . ...... . · . . ....... . .. " ......... 56
  40. Внутрішня енергія . Робота .. .. . . ..• ... . . ........ .. .... · . ... 57
  41. Кількість теплоти. Перший початок термодинаміки . .. . . ·. :. . .. 58
  42. Рідина у термодинаміці .. · .. ...... . : ...... ......... . ... . ... 59
  43. Поверхневий натяг рідин . Змочування поверхонь ............ 60
  44. Плавлення і кристалізація . Теплові властивості твердИх тіл .. .. 61
  45. Теплове розширення .......... ... .. .... .... .. . ... ... .. .. . 62 .
  46. Механічні властивості твердих тіл . .. ..... . . ...... . . . ..... . . 63
  4 7. Другий початок термодИнаміки. ТеПfова машина· ... · .. , ...... 64
  48. Цикл Карно .. . ...... . .. '. ... · ....... .... ..... . .. . ......... 66
  Електродинаміка ........... . .. . .... .... .... ... .. .. . .... . .. . . 67
  49. Електричний заряд . Закон Кулона ... .. · .. . ... . . .... ........ 68
  50. Напруженість електричного поля . . : . .. ......... . . .. .... .. . 70
  51. Енергія і Потенціал електричного ПО,7ІЯ . . . . ••. •... •..•••.... 72
  52. ПровЇ.Дники ...... . ..... .' .. . .. . ... .... ." ... .... .. ....... ·: . 73
  53. Діелектрики ............................................ . . 74
  54. Конденсатори .... '. . ......... . ........ .. ...... . ......... . . 76
  55. Постійний електричний струм . Сила струму .. Напруга: ........ 78
  56. Закони достійного струму ............... . : ... . ..... · .. ... . .. 79
  57. Послідовне і паралельне з'єднання провідників ..... · ......... 80
  58. Робота і потужність струму. Закон ДЖоулЯ - Ленца ..... . . .. . 81
  59. Електричний струм у металах . . ........ .. ... . . ... : . . ..... . 82
  60. Електричний струм в електролітах .. .. . .. . ·. : ...... . . .. .... · . . 83
  61. Електричний струм у газах, плазмі та вакуумі .... . : .... ; .. . .. 84.
  · 62. Напівпровідники ... · ......... . · . ........ . , ..... . ' .. .. .. ... . .. 86
  63. Електронно·діркqвий перехід (р-n-перехід) ....... . , . . .' . .... . 87
  64. Магнітне і:іоле. ВеКтор магнітної і~кції. Правило гвинта .. . . 88
  65. Магнітні поля найпростіших систем стру!.Іів ...... : ... . ..... ·. 90
  66. СИла Ампера .. . ...... . ..... ............ ....... .. ...... .. 91
  67. Взаємоді~ двох провідників з'і струмом . . · .. .... . . . . ..... , .. .. 92
  · 68. Си;ла Лоренца ..... . ................................... . . 93
  69. Рух заряджених частинок у магнітному полі ........ . ........ 94
  • 70. Речовина у магнітному щші .. : . .. .. . .... .. ... . ........ : .. . 95
  ·11. Досліди Фарадея. Основні поняття . ...... . . ... . .. ... : .... .. 96
  72. Правило Ленца ... . ......... . ... " . ........ .... " . ....... . . 97
  73. Закон електJ)омагнітної індукції . .. . .. . .... · .. .. · ... .. . · . .. .. . 98
  74. Самоіндукція та індуктивність .... ; .. . ... . . .............. .. 99 .
  75. Електрогенератор . Трансформатор. Електродвигун . .. " . .. : .. 100
  76. Коливалі.ний контур . Електромагні~і коливання . ....... ... . 102
  77. Електричний лан~г .змінного струму. Закон Ома . ......... 104
  78. Електромагнітні хвилі . .... . .. . ....... . .. . .. . . . . : : .. .. ... 106
  79. Основні поняття і Закони геометричної оптики ..... . -. . : . ... 107
  80. Побудова оптичних зображень. ·; ...................... '. : ... 109
  81. Лінза .. ... ........ "· ........ .. ..... ..... .. . ... : . .. • ..... 111
  82. Основні елементи лінзи . ..... .. . ............... . . . .. .. · .... 112
  83. Побудова зображень у лЩзі ...... . .. " .. : ... . : .... : ....... 114 ..
  84. Основні поняпя хвильової о~и. Інтерференція .. . ........ 116
  · 85. Дифракція світ ла . .. . . .. . ....... . . . ........... ~ . .... .. ... 11 7
  86. Дисперсія світла. Поляризація світла . . .. . ....... .. ... . : .. . 118
  Елементи теорії відносності .......... .. . .......... ..... ..... 119
  87. СпеціаЛЬна теорія відносності .. .... . -. . ...... . . '. . . · ........ 120
  88. Релятивістська динаміка ....................... . .. ... .... 122
  Квантові явища ..... ...... .. .... '. . . .... . ...... . .... . ........ 123
  89. Квантовий характер електромапrітних х11иль. Світлові .
  кванти . .. ... . ... . ... .. . . . ; . . . . . . . .. '. . .. . . . . .... . .. : .. . .. . . 124
  90. Фотоефект .. '. -. .. .. . " . . . . ... . .. " . . . " .. · . . . . . . . .•. . '. .. . .... 125
  · 91. Будова атома. Дослідн Резерфорда ... . .' . . . . .. . ... . ... . .... 126
  92. Постулати Бора . . . . . .. ·, ..... .... . . . . . . . . . .. . .. . . . .. . . . . . 127
  93. Будова· ядра ... . .. . . . ............ . . . . . .. . . ...... ' . .. . .... 128
  94'. Р~щіоактивність ... , . .. . . . . . . . .. ... " .... .. ........ .' . . . ... 129
  . 95. Ядерні реакції . Елементарні частинки . .... ... . . . . . . ...... . 131
  Фізичні сталі та одиниці виміру . .. .. ... . ........ . . . . ........ 133
  96. Фізичні постійні ... .. . .. .' ....... . ....... . . ..... " . .. . .... 134
  97. Основні одиниці Міжнародної системи (СІ) ........ .. ....... 136
  98. Похідні одиниці СІ ...... . ... . . . , .. . . . . .. . .. . ... .. . . . . ... 137
  99. Позасистемні одиннці . ..... . .. . . . .. .. ... ...... . . . .. . . . .. 140
  100. Множники і приставки для утвореннЯ краТних
  і Дольних одиниць .", .... . .. .. .................. . . .. . . . .. . . 142
  Додаток . . . ... . .... . . .. .' .. " ....... : . . ... ....... '. . . .. . . ...... 143
  1. Значення деяких фундаментальних постій:ю:rх ·
  в інших одиницях ... . .- . . . ........ " . .. . .. ... ._ ... ,· ... .. . . .... 144
  2. Шкала електромагнітних випромінювань . . ... . .. ...... . .' .. 145
  3 . .Густини де яких твердих тіл (при норм . атм . тиску, t = 20 ° С) . . 147
  4. Густини деяких рідин (μри норм. атм. ~иску, t = 20°С) . .. . " .. 148
  5. Густини деяких газов (при норм. атм. тиску, t = 20 °С) .. . . · .. -. .149
  6. Маси (~) деяких атомів і моле~ул .............. . ·. · .... . . . .. 150
  7. Швидкість звуку в різних середовищах, міс
  (п иt=20°С) ..... . . .. .. . . . ...... : . ..... .. .. . . . . .. . . . . ... .. 151
  8. Температура плавлення деяких речовин , 0 С (при норм .
  атм . тиску) .. .. ..... . . .. ... ....... .. .. . . · . .... . ..... . .. .. .. . 151 .
  9. Температура кипіння· (t,"0 ) різних речовин, 0 С (при' норм.
  атм . тиску) .. .......... . . . .. ... .. . . . : . . . ; ........ " . . ....... 152
  10. Сила звуку для основних значень шкали
  децибел . . . ... ... . .. · ........ " . . : . . . ... .. . .... . ... . ......... 153
  11. Питомий опір . (р) речовин при те1"Jnературі О ~С, .. , •.... : .. . . l54
  . 12. Умовні. позначення елементів електричного кола ...... . . . . · . . 155
  13. 'Показник заломлення (п) рідин .. . .. . .. . .. . .... . .. . . . . .... 156
  14. Характеристики радіоактивних ізотопів, що живуть
  найдовше . .... ... : . ... ......... .... . ..... . . ... . ... . ..... . :157

Відгуки покупців
Поки немає жодного відгуку. Станьте першим!
Тільки авторизовані користувачі можуть залишати відгуки Вхід