Біологія ЗНО 2020. Довідник + тести. Підготовка до ЗНО та ДПА. Соболь В. Абетка. купити

Артикул: 9786176860273
145 грн
Характеристики
Видавництво
«Абетка»
Формат
176x250мм (В5)
Кількість сторінок
820
Обкладинка
м'яка
Рік видання
2019
Автор
Соболь В. І.
 • Біологічні знання є необхідним елементом культури, важливою складовою системи наукових знань. які після засвоєння стають основою світогляду сучасної освіченої людини. Знання
  закономірностей життєвих явищ, принципів побудови і функціонування живих систем, причин і наслідків біологічної різноманітності допомагають людині зрозуміти природу і побудувати
  гармонійні відносини з нею, забезпечити розуміння власного організму і формування здорового способу життя, здійснити правильний вибір професії і забезпечити майбутнє професійне
  зростання . Біологічні знання впливають на формування поглядів людини на природу. ставлення до праці та інших людей, на її поведінку, інтереси, смаки, життєві цінності і прагнення.
  Біологія як наука займає нині одне із чільних місць серед інших наук. оскільки відіграє провідну роль у вирішенні актуальних проблем сучасності та суттєво впливає на розвиток суспільства.
  Досягнення біології стосуються майже вdх сфер наукової і практичної діяльності людини.
  Вивчення біології є нелегкою справою, що зумовлено складністю й різноманітністю проявів життя . Довідник з біології, який пропонується до вашої уваги. створювався з метою полегшення
  організації процесу вивчення, поглиблення та повторення біології та підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання й державної підсумкової атестації. У довіднику матеріалу
  викладено на рівні стандарту згідно із змістом й основними вимогами Навчальної програми з біології для 6-9 класів закладів загальної середньої школи, Навчальної програми з біології для
  10-11 класів закладів загальної середньої школи (рівень стандарту), нової Програми зовнішнього незалежного оцінювання з біології 2019 року. При написанні довідника було використано
  нові підручники учнів, довідники з біології, посібники, періодичну літературу з біології.
  Довідник містить такі розділи:
  Розділ 1. Вступ. Хімічний склад, структура і функціонування клітин. Реалізація спадкової інформації (Тема 1.1 -1.5).
  Розділ 2. Закономірності спадковості і мінливості (Тема 2.1 -2.4).
  Розділ 3. Клітинний рівень організації життя (Тема 3.1 -3.14).
  Розділ 4. Організм людини як біологічна система (Тема 4.1 -4.15).
  Розділ 5. Основи екології і еволюційного вчення (Тема 5.1 -5.5).
  Для зручності користування розділи поділені на теми, а теми на параграфи, кожний з яких містить такі блоки:
  ЗНАННЯ Й РОЗУМІННЯ - теоретичний матеріал для засвоєння і розуміння. Структурованість здійснюється за допомогою програмних завдань з використанням схем, таблиць, ілюстрацій.
  УМІННЯ Й НАВИЧКИ - вправи для практичного засвоєння знань формування умінь та навичок. Для формулювання завдань використовуються типові тестові завдання із зошитів
  ЗНО минулих років. Метою вправ є формування умінь: пояснювати, встановлювати зв'язки, складати схеми, отримувати інформацію з таблиць, діаграм, графіків, розпізнавати біологічні
  об'єкти, класифікувати, аналізувати, порівнювати, робити висновки, використовувати знання повсякденному житті.
  ДОСЯГНЕННЯ й ОЦІНКА - тестові завдання для контролю й корекції знань. У довіднику запропоновані тематичні тести, що містять 24 перевірочних завдання у форматі ЗНО.
  І. Завдання з вибором одного правильного варіанта відповіді з чотирьох запропонованих (кількість завдань 18, по 1 тестовому балу за правильну відповідь, кількість можливих балів - 18).
  11. Завдання на установлення відповідності інформації. позначеної цифрами й літерами кількість завдань 4, по 1 тестовому балу за одну правильну відповідь, кількість можливих балів - 1 б).
  ІІІ. Завдання 3 вибором правильної комбінації відповідей у вигляді тризначного ~(кількість завдань 2, по З тестових бали за правильну відповідь, кількість можливих балів - б).
  Для перевірки виконання завдань у посібнику наявний розділ «Відповіді». Правильне розв'язання тесту дозволяє набрати 40 балів, які можна перевести в оцінку за орієнтовною 12-бальною шкалою. Для цього
  помножте набраний тестовий бал на два і за допомогою таблиці визначте свою рейтингову оцінку.

 • Передмова. . . . . . . . . . 6
  Розділ 1.
  ВСТУП. ХІМІЧНИЙ СКЛАД, СТРУКТУРА І ФУНКЦІОНУВАННЯ КЛІТИН.
  РЕАЛІЗАЦІЯ СПАДКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
  Тема 1.1. ВСТУП . . . . 8
  § 1. Вступ . . . . . . . . . .8
  Тема 1.2. ХІМІЧНИЙ СКЛАД КЛІТИНИ. . . . 16
  § 2. Хімічні елементи. Неорганічні сполуки. . . . 16
  §З. Біополімери. Вуглеводи. Ліпіди . . . 24
  § 4. Білки . . . 31
  § 5. Нуклеїнові кислоти. . . . . . 39
  Тема 1.3. СТРУКТУРА ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕУКАРІОТИЧНИХ КЛІТИН . . . . 46
  § 6. Клітина як елементарна одиниця живого . . . . 46
  § 7. Клітинна мембрана. Цитоплазма, її компоненти . . . . . . . 54
  § 8. Органели . . . . . . 61
  § 9. Ядро. Хромосоми. Каріотип . . . . 70
  Тема 1. 4. ОБМІН РЕЧОВИН І ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРПІ . 78
  § 10. Обмін речовин і перетворення енергії. Типи живлення . . . . 78
  § 11. Катаболізм . . . . . . . . . . . 86
  § 12. Анаболізм. Фотосинтез. Хемосинтез . . . . . . . . . . . 93
  Тема 1.5. ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ СПАДКОВОТ ІНФОРМАЦІЇ. . . 101
  § 13. Гени, їхня будова і функціональна роль . . . . . . . 101
  § 14. Біосинтез білків. Реплікація ДНК. Репарація ДНК . . . . . . 109
  § 1 5. Клітинний цикл . . . . . . . . 11 б
  § 1 б. Розмноження організмів . . . . . . . . . . . . . . 123
  § 17. Розвиток організмів . . . . . . . . . .130
  Розділ 2. ЗАКОНОМІРНОСТІ СПАДКОВОСТІ ТА МІНЛИВОСТІ
  Тема 2.1. ГЕНЕТИКА - НАУКА ПРО ЗАКОНОМІРНОСТІ СПАДКОВОСТІ ТА МІНЛИВОСТІ
  ОРГАНІЗМ ІВ . . . . . . . . . . .137
  § 18. Генетика я к наука . . . . . . . . . 137
  Тема 2.2. ЗАКОНОМІРНОСТІ СПАДКОВОСТІ ОРГАНІЗМІВ . . . . . 145
  § 19. Закон омірності спадковості, встановлені Г. Менделем . . . . 145
  § 20. Взаємодія генів. . . . . . . . 152
  § 21. Зчеплене успадкування . . . . . . . 1 58
  § 22. Хромосомний аналіз. Спадкові захворювання й вади людини . . 166
  Тема 2.3. ЗАКОНОМІРНОСТІ МІНЛИВОСТІ ОРГАНІЗМІВ . . . . . . 174
  § 23. Закономірності мінливості організмів . . . . . . .174
  Тема 2.4. СЕЛЕКЦІЯ ОРГАНІЗМІВ. БІОТЕХНОЛОПЯ . . . . . . . . . 183
  § 24. Селекція організмів. . . . . 1 ВЗ
  § 25. Біотехнологія . . . . . . . . . . . . 191
  Розділ 3. БІОРІЗНОМАНІТТЯ
  Тема 3.1 . Систематика - наука пpo різноманітність живого . . 198
  § 26. Систематика як наука . . . . . . . . . 198
  Розділ З
  Тема З.2. ВІРУСИ. ВІРОТДИ. ПРІОНИ208
  § 27. Віруси. Віроїди. Пріони 208
  Тема З .З. ПРОКАРІОТИЧНІ ОРГАНІЗМИ . 218
  § 28. Прокаріотичні організми . . 218
  Тема З.4. ВОДОРОСТІ . . . . 2ЗО
  § 29. Водорості . . . . . . . . . 230
  Тема З.5. РОСЛИНИ. ВЕГЕТАТИВНІ ОРГАНИ ТА ЖИТТЄВІ ФУНКЦІЇ РОСЛИН . . . .240
  § ЗО. Рослини. Загальна характеристика і значення.240
  § Зl . Корінь . . . . . . . . 249
  § З2. Пагін . . . . . . . . . . . . . . . . .25б
  § ЗЗ. Листок. . . . . . . .264
  § З4. Життєві функції рослин . . . . . 272
  Тема З .б . ГЕНЕРАТИВНІ ОРГАНИ ПОКРИТОНАСІННИХ РОСЛИН 28З
  § З5. Квітка. Суцвіття. Запилення. Подвійне запліднення . 28З
  § Зб. Наdнина. Плід . . . 292
  Тема З.7 . РІЗНОМАНІТНІGЬ РОСЛИН. РОЗМНОЖЕННЯ РОСЛИН . . ЗО2
  § З7. Вищі рослини. Мохоподібні. Судинні спорові рослини . З02
  § З8. Насіннєві рослини. Голонасінні. . . . . . Зlб
  § З9. Покритонасінні. Розмноження рослин . . . . . . . . З27
  Тема З.8. ГРИБИ . . . . . . . 3З7
  §40. Гриби . . . . . . . . . . . . ЗЗ7
  Тема З.9. ЛИШАЙНИКИ . . . . 348
  §41. Лишайники . . . . З48
  Тема З.10. ОДНОКЛІТИННІ ГЕТЕРОТРОФНІ ЕУКАРІОТИЧНІ ОРГАНІЗМИ. . . З54
  § 42. Одноклітинні гетеротрофні еукаріотичні організми . . . З54
  Тема З.11. ГУБКИ. . . . . . . . . . . Зб3
  § 43. Справжні тварини. Багатоклітинні тварини. Губки . . . ЗбЗ
  Тема З . 12. СПРАВЖНІ БАГАТОКЛІТИННІ ТВАРИНИ . ЗАГАЛЬНІ ОЗНАКИ БУДОВИ І ПРОЦЕСІВ
  ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ . . . .370
  § 44. Справжні багатоклітинні тварини, ознаки будови. . . . 370
  § 45. Справжні багатоклітинні тварини, ознаки процесів життєдіяльності . . .378
  § 4б. Розмноження і розвиток тварин. . . . . . . 390
  Тема З.l З. ПОВЕДІНКА ТВАРИН . . . . . . . . . .З97
  § 47. Поведінка тварин . . . . . З97
  Тема З.14. РІЗНОМАНІТНІСТЬ, ПОШИРЕННЯ, ЗНАЧЕННЯ ТВАРИН . . . . 407
  § 48. Жалкі. . . . . . . . . . . . 407
  § 49. Плоскі черви . . . . . 415
  § 50. Нематоди, або круглі черви . . . . . 42З
  § 51 . Кільчасті черви . . . . . . . . . . 4ЗО
  § 52. Членистоноrі. Ракоподібні . . . . . 4З7
  § 53. Павукоподібні . . . . . . 445
  § 54. Комахи . . . . . . . . .451
  § 55. Молюски. . . . . . . . . . . 4б1
  § 5б. Хордові. Риби . . . . .470
  § 57. Амфібії, або земноводні . . . . . . 482
  § 58. Рептилії, або плазуни . . . . . . . . 490
  § 59. Птахи . . . 498
  § бО. Ссавці. . .5 1З
  Біорізноманіття
  Розділ 4. ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ ЯК БІОЛОГІЧНА СИСТЕМА
  Тема 4.1. БУДОВА ТІЛА ЛЮДИНИ . 524
  § 61. Будова тіла людини . 524
  Тема 4.2. НЕРВОВА РЕГУЛЯЦ ІЯ . НЕРВОВА СИШМАЛЮДИНИ 5З2
  § 62. Нервова регуляція. Нервова система людини . 5З2
  Тема 4 .З. ГУМОРАЛ ЬНА РЕГУЛЯЦ ІЯ . ЕНДОКРИННА СИШМА людини . 545
  § 6З. Гуморальна регуляція. Ендокринна система людини 545
  Тема 4.4. ВНУТРІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ. КРОВ. ЛІМФА 554
  § 64. Внутрішнє середовище організму люди н и . Кров. Лімфа . 554
  Тема 4.5. КРОВОН ОСНА ТА ЛІМФАТИЧНА СИСТЕМИ людини . 565
  § 65. Кровоносна та лімфатична системи людини . . . 565
  Тема 4.6. І МУН ІТЕТ. ІМУН НА СИСТЕМА людини . 578
  § 66. Імунітет. Імунна система людини . 578
  Тема 4.7. ДИХАННЯ . ДИХАЛЬН А СИСТЕМА людини .-. 591
  § 67. Дихання . Дихальна система людини . 591
  Тема 4.8. ТРАВЛЕННЯ . ТРАВН А СИШМА людини 601
  § 68. Травлення . Травна система людини 601
  Тема 4.9. ОБМІН РЕЧОВИН І ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРПТ в ОРГАНІЗМІ людини 616
  § 69. Обмін речовин і перетворення енергії в організмі людини 616
  Тема 4.1 О. В ИДІЛЕННЯ . СЕЧОВИДІЛ Ь Н А СИШМА ЛЮДИНИ . 6ЗО
  § 70. Виділення. Сечовидільна система людини_ . . 6ЗО
  Тем а 4.11. ШК ІРА. ТЕРМОР ЕГУЛЯЦІЯ . ._ 6З8
  § 71. Шкіра . Терморегуляція 6З8
  Тема 4.12. ОПОРНО-РУХОВА СИСТЕМА ЛЮДИНИ . 646
  § 72. Опорно-рухова система люди н и 646
  Тема 4.1 З. СЕНСОРНІ СИСТЕМИ ЛЮДИНИ . 662
  § 7З. Сенсорні системи людини 662
  Тема 4.14. ВИЩА НЕРВОВА ДІЯЛЬН ІСТЬ ЛЮДИНИ . 674
  § 74. Вища нервова діяльність людини 674
  Тема 4.15. РЕПРОДУКЦІЯ ТА Р038УПО. ЛЮДИНИ 690
  § 75. Репродукція та розвиток людини , . 690
  Розділ 5. ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ І ЕВОЛЮЦІЙНОГО ВЧЕННЯ
  Тема 5.1. ЕКОЛОПЧНІ ЧИННИКИ. ПОПУЛЯЦІЯ . 700
  § 76. Екологічні чинники . Популяція 700
  Тема 5.l . ЕКОСИШМИ . 71З
  § 77. Екосистем ЇІЇ . . . . , . . 7 1З
  Тема 5.З. БІОСФЕРА ЯК ГЛОБАЛЬНА ЕКОСИСТЕ.о1А . . 727
  § 78. Біосфера як глобальна екосистема . . .,_ 727
  § 79. Антропогенний вплив на біосферу .' . . . , . . . 735
  § 80. Охорона довкілля . . 746
  Тема 5.4. АДАПТАЦІЯ ЯК ЗАГАЛЬНА ВЛАСТИВІСТЬ БІОСИСТЕМ. . 757
  § 81. Адаптація як загальна властивість біосистем . 757
  § 82. Середовища існування та адаптації до них організмів . - - . . _ . . ._ . 769
  Тема 5.5. ОСНОВИ ЕВОЛЮЦІ ЙНОГО ВЧЕННЯ . - . . 786
  § 8З. Основи еволюційного вчення 786
  § 84. Походження та історичний розвиток життя 801

Відгуки покупців
Поки немає жодного відгуку. Станьте першим!
Тільки авторизовані користувачі можуть залишати відгуки Вхід