Біологія ЗНО 2019. Довідник + тести. Повний повторювальний курс, підготовка до ЗНО. Авт: Соболь В. Вид-во: Абетка. купити

Артикул: 9786176860273
129 грн
Характеристики
Видавництво
«Абетка»
Формат
176x250мм (В5)
Кількість сторінок
796
Обкладинка
м'яка
Рік видання
2019
Автор
Соболь В. І.
 • Матеріал довідника викладено згідно з програмою зовнішнього незалежного оцінювання з біології, створеної на основі чинної програми з біології для 7-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Теоретичний матеріал розподілено на 5 тематичних розділів «Загальна характеристика живої природи*, «Молекулярний рівень організації життя*, «Клітинний рівень організації життя», «Організмений рівень організації життя», «Надорганізмені рівні життя», які в свою чергу розподілено за темами. Теми супроводжуються ілюстраціями і тесто¬вими завданнями для перевірки знань. Довідник також містить практичні роботи для формування умінь розв’язування задач з біології.
  Довідник пропонується учням випускних класів, які готуються до вступу у вищі навчальні заклади, учням, які мають бажання поглибити знання з біології, студентам першокурсникам для повторення матеріалу.

  Біологічні знання є необхідним елементом культури, важливою скдадовою системи наукових знань, які після засвоєння стають основою світогляду сучасної освіченої людини. Знання закономірностей життєвих явищ, принципів побудови і функціонування живих систем, причин і наслідків біологічної різноманітності допомагають людині зрозуміти природу і побудувати гармонійні співвідносини з нею, забезпечити розуміння власного організму і формування здорового способу життя, здійснити правильний вибір професії і забезпечити майбутнє професійне зростання. Біологічні знання впливають на формування поглядів людини на природу, ставлення до праці та 
  інших людей, на її поведінку, інтереси, смаки, життєві ціності і прагнення.
  Біологія як наука займає нині одне із чільних місць серед інших наук, оскільки відіграє провідну роль у вирішенні актуальних проблем сучасності та суттєво впливає на розвиток суспільства. Досягнення біології стосуються майже всіх сфер наукової і
  практичної діяльності людини.
  Вивчення біології є нелегкою справою, що зумовлено складністю й різноманітністю проявів життя. Довідник з біології, який пропонується до вашої уваги, створювався з метою полегшення організації процесу вивчення, поглиблення та повторення біології при підготовці до ЗНО, в класах із поглибленим вивченням біології основної школи, профільних класах старшої школи та на 1-му курсі вищих навчальних закладів. У довіднику більшість матеріалу викладено на академічному рівні згідно із змістом й основними вимогами Програми зовнішнього незалежного оцінювання з біології. З метою розширення функціонального призначення довідника внесено та розширено зміст окремих тем, які пропонуються новими програмами для загальноосвітніх закладів, для закладів із поглибленим вивченням біології 8-9 класів та закладів з класами біолого-хімічного профілю.
  Довідник містить такі розділи: «Загальна характеристика живої природи» (Тема 1-2), «Молекулярний рівень життя» (Тема 2-9), «Клітинний рівень організації життя» (Тема 10-19), «Організменний рівень життя» (Тема 20-76), «Надорганізмові Рівні життя» (Тема 77-81). Для зручності користування розділи поділені на теми, кожна з яких містить такі елементи: назва теми, основні питання, структурований матеріал, міжпредметний матеріал для зацікавлення з рубрикою «Біологія+», тестові завдання для самоконтролю знань. Окремі теми, крім названих елементів, включають и практикум, який містить алгоритм або перелік необхідних знань для розв’язування, зразок розв’язування задачі та задачі для самостійного розв’язування. При написанні довідника було використано нові підручники для учнів й студентів, довідники з біології, українські та зарубіжні посібники, періодичну літературу з біології.

 • ПЕРЕДМОВА З
  РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИВОЇ ПРИРОДИ
  ТЕМА 1. БІОЛОГІЯ - НАУКА ПРО ЖИТТЯ
  біологія — комплексна наука про живу природу 15
  Організація біологічних досліджень 17
  Завдання і значення сучасної біології 19
  ТЕМА 2. СИСТЕМНА ОРГАНІЗАЦІЯ ЖИВОЇ ПРИРОДИ
  Системна організація живої природи 22
  Характеристика основних біологічних систем 23
  Рівні організації життя 26
  Основні ознаки живої природи 27
  Різноманітність живої природи 29
  РОЗДІЛ 2. МОЛЕКУЛЯРНИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ
  ТЕМА 3. ЕЛЕМЕНТНИЙ СКЛАД ОРГАНІЗМІВ
  Молекулярний рівень організації життя 32
  Класифікація хімічних елементів за їхнім вмістом в організмах 34
  Потреби організмів у хімічних елементах 38
  ТЕМА 4. НЕОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ В ОРГАНІЗМАХ
  Прості речовини та їх біологічне значення 41
  Складні речовини та їх біологічне значення 42
  Вода, її значення, властивості та особливості будови молекул 45
  ТЕМА 5. ОРГАНІЧНІ РЕЧОВИНИ. МАЛІ ОРГАНІЧНІ МОЛЕКУЛИ
  Органічні речовини та їх особливості 51
  Малі молекули, їх особливості та біологічне значення 52
  Різноманітність малих молекул 53
  ТЕМА 6. МАКРОМОЛЕКУЛИ. ЛІПІДИ. ВУГЛЕВОДИ. ПЕПТИДИ
  Макромолекули та їх особливості 59
  Ліпіди, їх особливості, різноманітність та біологічне значення 60
  Олігосахариди і полісахариди як групи вуглеводів 61
  Пептиди та їх значення для організмів 62
  ТЕМА 7. МАКРОМОЛЕКУЛИ. БІЛКИ
  Білки, їх властивості, структура 66
  Різноманітність та біологічне значення білків 69
  Ферменти, їх властивості, різноманітність та значення 71
  ТЕМА 8. МАКРОМОЛЕКУЛИ. НУКЛЕЇНОВІ КИСЛОТИ
  Загальна характеристика нуклеїнових кислот 76
  Особливості будови, структура, властивості та значення ДНК 76
  Самоподвоєння ДНК 78
  Особливості будови, структура, властивості та значення РНК 79
  ТЕМА 9. БІОЛОГІЧНО АКТИВНІ РЕЧОВИНИ
  Загальна характеристика біологічно активних речовин 84
  Фітогормони, їх особливості та значення 87
  Алкалоїди, їх різноманітність та значення 88
  РОЗДІЛ 3. КЛІТИННИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ
  ТЕМА 10. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛІТИН
  Клітинний рівень організації життя 91
  Клітина — структурно-функціональна одиниця живих організмів 92
  Вивчення клітинного рівня життя дз
  Загальні уявлення про будову клітин прокаріот та еукаріот 95

  Мембрани, їхня структура, властивості та основні функції 101
  Підмембранні комплекси та їх значення 104
  ТЕМА 12. ЦИТОПЛАЗМА. ДВОМЕМБРАННІ ОРГАНЕЛИ
  Цитоплазма та її компоненти 108
  Будова та функції мітохондрій 109
  Будова та функції пластид 111
  Автономія мітохондрій та хлоропластів у клітині 112
  ТЕМА 13. ОДНОМЕМБРАННІ ОРГАНЕЛИ
  Будова та функції ендоплазматичної сітки 115
  Комплекс Гольджі, його будова та функції 116
  Лізосоми, будова та функції 117
  Вакуолі та їх значення для клітин 118
  Єдина мембранна система клітин 118
  ТЕМА 14. НЕМЕМБРАННІ ОРГАНЕЛИ. ОРГАНЕЛИ РУХУ. ЯДРО
  Будова, хімічна організація та функції рибосом 121
  Клітинний центр та його функції 122
  Органели руху та їх різноманітність 122
  Будова та функції ядра 123
  Особливості будови, хімічного складу хромосом та їх значення 124
  Поняття про каріотип 126
  ТЕМА 15. КЛІТИННИЙ ЦИКЛ. ПОДІЛ КЛІТИН
  Загальні уявлення про поділ клітин та клітинний цикл 129
  Мітоз, його фази та біологічне значення 131
  Мейоз, його етапи й фази. Біологічне значення мейозу 132
  ТЕМА 16. ОБМІН РЕЧОВИН ТА ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ В КЛІТИНІ
  Загальні уявлення про обмін речовин та перетворення енергії в клітині 137
  Джерела енергії для організмів. Автотрофні та гетеротрофні організми 138
  Енергетичний обмін та його етапи 139
  Анаеробне та аеробне дихання 142
  ТЕМА 17. ПЛАСТИЧНИЙ ОБМІН. БІОСИНТЕЗ БІЛКІВ
  Загальні уявлення про пластичний обмін 147
  Генетичний код і його властивості 147
  Етапи біосинтезу білків 149
  Реакції матричного синтезу 152
  ТЕМА 18. ПЛАСТИЧНИЙ ОБМІН. ФОТОСИНТЕЗ. ХЕМОСИНТЕЗ
  Фотосинтез, його фази та значення 156
  Значення фотосинтеза для існування біосфери 159
  Поняття про хемосинтез та його значення 160
  Виведення продуктів обміну речовин 161
  ТЕМА 19. НЕКЛІТИННІ ФОРМИ ЖИТТЯ
  Віруси, їх хімічний склад, будова та відтворення 164
  Механізм проникнення вірусів в організм та клітини хазяїна 167
  Вплив вірусів на організм хазяїна 168
  Роль вірусів у природі та житті людини 169
  Синдром набутого імунодефіциту (СНІД) 169
  Грип як вірусне захворювання 171
  Інші неклітинні форми життя, або субвірусні частинки 172
  РОЗДІЛ 4. ОРГАНІЗМЕНИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ ТЕМА 20. ОРГАНІЗМ ЯК БІОЛОГІЧНА СИСТЕМА
  Організм як цілісна система 175
  Одноклітинні, колоніальні та багатоклітинні організми 176
  Регуляція життєвих функцій 178

  Загальна характеристика прокаріотів 
  Особливості будови та процесів життєдіяльності прокаріотів 183
  Взаємозв'язки прокаріотів з іншими організмами
  (мутуалізм, коменсалізм, паразитизм) 187
  Різноманітність прокаріотів 188
  Роль прокаріотів у природі та житті людини 192
  Хвороботворні бактерії та їх загальна характеристика 193
  Бактеріальні захворювання 194
  ТЕМА 22. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЦАРСТВА РОСЛИНИ
  Загальна характеристика царства Рослини 198
  Роль рослин у природі та в житті людини 201
  Принципи класифікації рослин 202
  Життєві форми рослин 203
  Принципи організації тіла рослин 204
  Тканини багатоклітинних рослин, їх будова і функції 204
  ТЕМА 23. ВЕГЕТАТИВНІ ОРГАНИ. КОРІНЬ
  Вегетативні органи 209
  Будова та функції кореня 209
  Види коренів і типи кореневих систем 210
  Зони кореня, особливості їх будови та функцій 211
  Особливості внутрішньої будови кореня 212
  Корінь як орган мінерального живлення 214
  Ґрунт, його значення для життя рослин 214
  ТЕМА 24. ВЕГЕТАТИВНІ ОРГАНИ. ПАГІН
  Пагін, особливості його будови та функції 218
  Бруньки, їх будови, різноманітність та функції 221
  Стебло, його функції та різноманітність 222
  ТЕМА 25. ЛИСТОК ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА ПАГОНА
  Листок та особливості його будови 226
  Видозміни листка 232
  ТЕМА 26. ГЕНЕРАТИВНІ ОРГАНИ. КВІТКА
  Генеративні органи 234
  Квітка, її функції, будова та різноманітність 234
  Суцвіття, їх різноманіття та біологічне значення 237
  Запилення у рослин та його основні способи 238
  Подвійне запліднення у квіткових рослин 240
  ТЕМА 27. ГЕНЕРАТИВНІ ОРГАНИ. НАСІНИНА. ПЛІД
  Насінина, її будова та утворення 243
  Умови та особливості проростання насіння 244
  Плоди, їх будова, різноманітність та значення 246
  Різноманітність плодів 247
  Поширення плодів та насіння 248
  Значення насіння та плодів у природі та житті людини 249
  ТЕМА 28. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ РОСЛИННОГО ОРГАНІЗМУ. ЖИВЛЕННЯ, ДИХАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ РЕЧОВИН, ВИДІЛЕННЯ
  Рослинний організм як цілісна інегрована біологічна система 252
  Особливості функцій рослинного організму 253
  Типи живлення у рослин 254
  Дихання рослин 256
  Транспортування речовин у рослинному організмі 257
  Відкладання рослинами речовини про запас 258
  Виділення у рослин 

  РІСТ І РОЗВИТОК РОСЛИН
  Розмноження рослин ...262
  Органи розмноження вищих спорових рослин 263
  Вегетативне розмноження рослин 264
  Способи природного і штучного вегетативного розмноження ... 265
  Типи росту рослин 267
  Періоди й етапи розвитку рослин Гї:, 267
  Регуляція росту та розвитку рослин 268
  Прості та складні життєві цикли рослин 269
  ТЕМА ЗО. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ РОСЛИННОГО ОРГАНІЗМУ.
  ПОДРАЗЛИВІСТЬ ТА РЕГУЛЯЦІЯ ПРОЦЕСІВ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
  Тривалість життя рослин 272
  Подразливість рослин 273
  Рухи у рослин 273
  Регуляція процесів життєдіяльності рослин. Фітогормони 275
  Біологічні ритми рослин. Фотоперіодизм 276
  ТЕМА 31. РІЗНОМАНІТНІСТЬ РОСЛИН. ВОДОРОСТІ
  Особливості будови водоростей 280
  Особливості процесів життєдіяльності водоростей 281
  Особливості поширення водоростей 282
  Загальна характеристика відділу Зелені водорості 283
  Загальна характеристика відділу Діатомові водорості 284
  Загальна характеристика відділ Бурі водорості 285
  Загальна характеристика відділу Червоні водорості 287
  Значення водоростей у природі та житті людини 288
  ТЕМА 32. РІЗНОМАНІТНІСТЬ РОСЛИН. ВИЩІ СПОРОВІ РОСЛИНИ. МОХОПОДІБНІ
  Вищі рослини 291
  Особливості поширення, будови і процесів життєдіяльності вищих спорових рослин 293
  Загальна характеристика будови й життєдіяльності представників
  відділу Мохоподібні 294
  Різноманітність мохоподібних 295
  Значення мохоподібних у природі та житті людини 296
  ТЕМА 33. РІЗНОМАНІТНІСТЬ РОСЛИН.
  ПЛАВУНОПОДІБНІ. ХВОЩОПОДІБНІ. ПАПОРОТЕПОДІБНІ
  ВІДДІЛ ПЛАВУНОПОДІБНІ
  Характерні риси будови та розвитку плавуноподібних 299
  Особливості поширення та різноманітності плавуноподібних 299
  Значення плавуноподібних у природі та житті людини 300
  ВІДДІЛ ХВОЩЕПОДІБНІ
  Характерні риси будови та розвитку хвощеподібних 301
  Особливості поширення та різноманітність хвощеподібних 302
  Значення хвощеподібних в природі та житті людини 303
  ВІДДІЛ ПАПОРОТЕПОДІБНІ
  Характерні риси будови та розвитку папоротеподібних 303
  Особливості поширення та різноманітність папоротеподібних 304
  Значення папоротеподібних в природі та житті людини 305
  ТЕМА 34. РІЗНОМАНІТНІСТЬ РОСЛИН. ГОЛОНАСІННІ
  Вищих насінні рослини 308
  Особливості будови і розвитку голонасінних 308
  Особливості поширення та різноманітності голонасінних 309
  Особливості будови та життєдіяльності хвойних 310
  Розмноження хвойних 311

  Хвойні рослини, поширені у флорі України 
  Значення хвойних в природі та житті людини 314
  ТЕМА 35. РІЗНОМАНІТНІСТЬ РОСЛИН. ПОКРИТОНАСІННІ
  Загальна характеристика рослин відділу Покритонасінні 317
  Особливості поширення та класифікації покритонасінних і.. 318
  Клас Дводольні. Характеристка родин Капустяні, Розові, Бобові,
  Пасльонові, Айстрові 319
  Клас однодольні. Характеристика родин Лілійні, Цибулеві, Злакові 325
  НАДЦАРСТВО ЕУКАРІОТИ. ЦАРСТВО ГРИБИ
  ТЕМА 36. ГРИБИ. ЛИШАЙНИКИ
  Загальні ознаки грибів 330
  Особливості будови та процесів життєдіяльності грибів 330
  Видова різноманітність та поширення грибів 331
  Особливості, що відрізняють шапкові гриби від інших грибів 332
  Особливості грибів-паразитів 334
  Загальні ознаки цвілевих грибів 336
  Загальні ознаки лишайників 337
  НАДЦАРСТВО ЕУКАРІОТИ. ЦАРСТВО ТВАРИНИ
  ТЕМА 37. ТВАРИНИ
  Загальна характеристика царства Тварини 342
  Принципи класифікації тварин 342
  Місце тварин в екосистемах 344
  Значення тварин у природі та житті людини 345
  Основні принципи організації тіла тварин 345
  Загальні особливості будови і життєдіяльності організму тварин 346
  Значення систем органів у тварин 347
  ТЕМА 38. ПІДЦАРСТВО ОДНОКЛІТИННІ
  Загальні ознаки будови й життєдіяльності представників підцарства Одноклітинні 350
  Різноманітність підцарства Одноклітинні 352
  Роль одноклітинних тварин у природі та житті людини 357
  ТЕМА 39. ПІДЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ. ТИП ГУБКИ
  Характерні ознаки багатоклітинних тварин 362
  Загальні ознаки будови й життєдіяльності представників типу Губки 362
  Різноманітність губок 365
  Значення губок у природі та житті людини 366
  ТЕМА 40. ПІДЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ ТВАРИНИ.
  ТИП КИШКОВОПОРОЖНИННІ, АБО ЖАЛКІ Загальні ознаки будови й життєдіяльності представників типу Кишковопорожнинні
  Різноманітність кишковопорожнинних 371
  Роль кишковопорожнинних у природі та житті людини 373
  ТЕМА 41. ТИП ПЛОСКІ ЧЕРВИ
  Загальна характеристика Плоских червів 376
  Різноманітність плоских червів 377
  Значення плоских червів у природі та житті людини 379
  ТЕМА 42. ТИП ПЕРВИННОПОРОЖНИННІ, АБО КРУГЛІ ЧЕРВИ Загальна характеристика Круглих червів
  Різноманітність кру/пих червів та середовища їхнього існування 384
  Роль круглих червів у природі та житті людини 387
  ТЕМА 43. ТИП КІЛЬЧАСТІ ЧЕРВИ, АБО КІЛЬЧАКИ
  Загальні ознаки Кільчастих червів здо
  Різноманітність кільчастих червів дд-]
  Значення кільчаків у природі та житті людини здд

  Загальні ознаки Молюсків 397
  Різноманітність молюсків, середовища їхнього існування та спосіб життя 399
  Значення молюсків у природі та для людини 403
  ТЕМА 45. ТИП ЧЛЕНИСТОНОГІ. РАКОПОДІБНІ
  Загальні ознаки та різноманітність типу Членистоногі 406
  Особливості внутрішньої будови та процесів життєдіяльності 406
  Клас Ракоподібні, особливості їх будови й життєдіяльності 408
  Різноманітність ракоподібних 409
  Значення ракоподібних у природі та житті людини 411
  ТЕМА 46. ТИП ЧЛЕНИСТОНОГІ. ПАВУКОПОДІБНІ
  Клас Павукоподібні, особливості їх будови та життєдіяльності 414
  Різноманітність павукоподібних 415
  Значення павукоподібних у природі та житті людини 417
  ТЕМА 47. ТИП ЧЛЕНИСТОНОГІ. КОМАХИ
  Клас Комахи, особливості їх будови та життєдіяльності 420
  Різноманітність комах 423
  Значення комах у природі та житті людини 426
  ТЕМА 48. ТИП ГОЛКОШКІРІ
  Загальні ознаки Голкошкірих 430
  Різноманітність голкошкірих 432
  Значення голкошкірих у природі й для людини 434
  ТЕМА 49. ТИП ХОРДОВІ
  Загальна характеристика, різноманітність типу Хордові 438
  Загальна характеристика класу Головохордові 440
  Підтип Хребетні, або Черепні. Загальна характеристика 442
  ТЕМА 50. НАДКЛАС РИБИ
  Загальна характеристика та класифікація риб 445
  Клас Хрящові риби, загальні ознаки, різноманітність і значення 446
  Клас Кісткові риби, загальні ознаки різноманітність і значення 448
  Значення риб у природі та житті людини 451
  ТЕМА 51. КЛАС ЗЕМНОВОДНІ, АБО АМФІБІЇ
  Загальна характеристика земноводних 455
  Різноманітність амфібій 457
  Значення земноводних у природі та житті людини 458
  ТЕМА 52. КЛАС ПЛАЗУНИ, АБО РЕПТИЛІЇ
  Загальна характеристика плазунів 461
  Різноманітність сучасних плазунів 464
  Значення плазунів у природі та житті людини 466
  ТЕМА 53. КЛАС ПТАХИ
  Загальна характеристика птахів 469
  Різноманітність птахів 472
  Значення птахів у природі та житті людини 475
  ТЕМА 54. КЛАС ССАВЦІ
  Загальна характеристика ссавців 479
  Різноманітність ссавців 482
  Значення ссавців у природі та житті людини 485
  ЛЮДИНА
  ТЕМА 55. БІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ
  Біологія людини, її складові частини 488
  Історія розвитку анатомії та фізіології людини 489
  Поняття про здоров’я і хворобу людини 490
  Місце людини в системі органічного світу 492

  Структурно-функціональна організація людського організму 495
  Молекулярний рівень організації організму людини 496
  Клітинний рівень організації організму людини 497
  Тканинний рівень організації організму людини 498
  Органи і системи людського організму 500
  Внутрішнє середовище організму людини. Поняття про гомеостаз 501
  Принципи регуляції цілісності організму людини 502
  ТЕМА 57. ОПОРА І РУХ
  Еволюційні аспекти опорно-рухової системи 505
  Будова і функції опорно-рухової системи людини 505
  Скелетні тканини 506
  Будова, хімічний склад, властивості, ріст, типи і з’єднання кісток 507
  Будова скелета людини: череп, скелет тулуба і скелет кінцівок 509
  М’язові тканини 512
  Будова, функції та різноманітність м’язів 512
  Робота і властивості м'язів. Втома м’язів 513
  Розвиток опорно-рухової системи людини 515
  ТЕМА 58. КРОВ І ЛІМФА
  Внутрішнє середовище організму: кров, лімфа і тканинна рідина 519
  Кров, її об’єм, склад, властивості та функції 519
  Плазма крові, її хімічний склад та значення основних компонетів 520
  Форменні елементи крові, їх будова та функції 521
  Групи крові. Переливання крові 523
  Імунітет та захисні можливості лейкоцитів 524
  Зсідання крові як функція тромбоцитів 526
  Склад і функції лімфи 527
  ТЕМА 59. КРОВООБІГ І ЛІМФООБІГ
  Кровообіг та його значення 530
  Еволюційні аспекти кровоносної системи 530
  Будова серця людини 531
  Будова та функції кровоносних судин 533
  Рух крові судинами 535
  Лімфообіг та його значення 536
  Перша допомога при кровотечах 537
  Серцево-судинні захворювання та їх профілактика 537
  ТЕМА 60. ДИХАННЯ
  Значення дихання для життєдіяльності організму 541
  Еволюційні аспекти дихальної системи 541
  Будова і функції органів дихання 542
  Характеристика основних етапів дихання у людини 543
  Нервова і гуморальна регуляція дихання 546
  Хвороби дихальної системи та їх профілактика 546
  Перша допомога при зупинці дихання 547
  Вплив паління на організм людини 548
  ТЕМА 61. ЖИВЛЕННЯ
  Живлення та його значення 551
  Поживні речовини 552
  Додаткові речовини 553
  Вітаміни та їхня роль в обміні речовин 554
  Водорозчинні вітаміни 554
  Жиророзчинні вітаміни 556
  Раціональне харчування 557

  ЕВОЛЮЦІЙНІ аспекти травної системи
  Система травлення у людини 
  Будова і функції органів травної системи 
  Нервово-гуморальна регуляція діяльності травної системи 
  Хвороби шлунково-кишкового тракту та заходи запобігання їм....
  ТЕМА 63. ШКІРА
  Еволюційні аспекти покривів тіла 
  Будова та функції шкіри людини 
  Роль шкіри в теплорегуляції організму людини 
  Захворювання й порушення діяльності шкіри та їх профілактика ...
  ТЕМА 64. ВИДІЛЕННЯ
  Система виділення в організмі людини 
  Будова і функції органів сечовидільної системи 
  Будова нефрона 
  Утворення сечі 
  Регуляція сечоутворення і сечовиведення 
  Захворювання сечовидільної системи 
  ТЕМА 65. ГУМОРАЛЬНА РЕГУЛЯЦІЯ
  Еволюційний аспект гуморальної регуляції функцій 
  Залози секреції у людини 
  Ендокринна система та принципи її діяльності 
  Гормони, їх властивості, різноманітність та значення 
  Залози внутрішньої секреції 
  Гіпоталамо-гіпофізарна система 
  Порушення діяльності залоз внутрішньої секреції, їх профілактика
  ТЕМА 66. НЕРВОВА РЕГУЛЯЦІЯ
  Еволюційний аспект нервової регуляції функцій 
  Значення нервової регуляції функцій 
  Будова нервової системи 
  Будова і функції спинного мозку 
  Будова і функції головного мозку 
  Будова та функції периферійної нервової системи 
  Можливі порушення структури та функцій нервової системи 
  ТЕМА 67. СПРИЙНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЇ. СЕНСОРНІ СИСТЕМИ
  Зв’язок організму людини із зовнішнім середовищем 
  Сенсорні системи та їх будова 
  Сприймання людиною світла 
  Сприйняття людиною звуків 
  Сприймання людиною запахів 
  Сприймання людиною смаків 
  Сприймання гравітаційного поля 
  Сенсорні системи шкірної чутливості 
  Пропріорецепція та інтероцепція у людини 
  ТЕМА 68. ФОРМУВАННЯ ПОВЕДІНКИ І ПСИХІКИ ЛЮДИНИ
  Поведінка людини та її еволюційні аспекти 
  Роль рефлексів у формуванні поведінки людини 
  Сприйняття інформації мозком 
  Пам’ять, її структура, механізми, види та розвиток 
  Біоритми — фізіологічна основа чергування сну та активності 
  мислення І иідиі«111.10 — Ч^упгч.4м гчч^ргі іиливпиш миллу 
  Лімбічна система та її роль у вищій нервовій діяльності 635
  Емоції та мотивації 635
  Перша і друга сигнальні системи 637
  Фізіологічні основи мови 638
  Функціональна спеціалізація кори півкуль великого мозку 638
  Здібності людини. Обдарованість 639
  Індивідуальні особливості поведінки людини 639
  Особистість та її формування: виховання і самовиховання 641
  Порушення ВНД та їх вплив на організм людини 642
  ТЕМА 70. ПОХОДЖЕННЯ ЛЮДИНИ
  Антропологія як наука 645
  Місце людини в системі органічного світу 645
  Антропогенез та його рушійні сили 646
  Основні етапи історичного розвитку виду Людина розумна 647
  Людські раси, їх походження 650
  ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ОРГАНІЗМІВ
  ТЕМА 71. РОЗМНОЖЕННЯ ОРГАНІЗМІВ
  Форми розмноження організмів 654
  Способи нестатевого розмноження 654
  Клон. Клонування організмів 655
  Способи статевого розмноження 656
  Будова і функції чоловічої та жіночої статевих систем у людини 657
  ТЕМА 72. ІНДИВІДУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ОРГАНІЗМІВ
  Онтогенез, його особливості та періодизація 664
  Зародковий (ембріональний) етап та його періоди у тварин 664
  Післяембріональний період, його етапи і типи у тварин 666
  Особливості післязародкового розвитку в людини 667
  Ріст, його типи 669
  Явище регенерації та його біологічне значення 670
  Поняття про життєвий цикл 670
  ТЕМА 73. ЗАКОНОМІРНОСТІ СПАДКОВОСТІ
  Генетика як наука 675
  Основні поняття генетики 676
  Закон чистоти гамет 680
  Методи перевірки генотипу гібридних особин 682
  ТЕМА 74. ЗЧЕПЛЕНЕ УСПАДКУВАННЯ. ГЕНОТИП ЯК ЦІЛІСНА СИСТЕМА
  Зчеплене успадкування 689
  Кросинговер, його причини та біологічне значення 690
  Генетичні карти хромосом 691
  Хромосомна теорія спадковості 691
  Генетика статі 692
  Генотип як цілісна система 694
  Взаємодія неалельних генів та її типи 695
  Позаядерна спадковість та її біологічне значення 697
  Взаємодія генотипу та умов довкілля 697
  Молекулярна організація генів прокаріотів та еукаріотів 698
  Організація геному в різних груп організмів 699

Відгуки покупців
Поки немає жодного відгуку. Станьте першим!
Тільки авторизовані користувачі можуть залишати відгуки Вхід