Довідник Біологія 100 тем. Експрес-допомога до ЗНО. Джамєєв В. Асса. купити

Артикул: zn-18969
33 грн
Характеристики
Видавництво
«Асса»
Формат
148x210мм (А5)
Кількість сторінок
192
Обкладинка
м'яка
Рік видання
2018
Автор
Джамєєв В.
 • Довідник містить матеріал усього шкільного курсу, відібраний у 100 найбільш важливих тем. Інформація представлена в наочній формі чітко на одну сторінку, що дозволяє швидко знайти і запам'ятати необхідну тему.
  Посібник відповідає чинній програмі МОН України. Надає можливість самостійно систематизувати знання, зосередити увагу на основних поняттях, термінах, визначеннях. Рекомендований для бліц-підготовки до уроків і контрольних робіт, а також до ДПА і ЗНО.

 • Біологія як наука. Методи наукового пізнання .. · . .............. : 7
  1. Біологія · як наука .... .. .... ... _ . .. : ... ..... . ............. . .. 8
  2. · Рівні організації та еволюція. Біологічні системи. Загальні
  озна~ш біоЛогічних систем . . . ... .......... . .... · .... . .... . _. ..... ... . 9
  Клітина як біологічна система ........ . . · . ..... : . .. · .. . . ..... ... . 11
  3. Сучасна клітинна теорія. Клітинна будова організмів -
  основа єдності органічного світу ..... .. ... ·-· .... : ..... . ...... .. . 12
  4. Різноманіття клітин. Прокаріотичні та еу~tаріотичні :к.іrітини .
  Порівняль:на характеристика клітин ..... .... .......... . .......... 14
  "5. Хімічний склад клітини ..... . ... . . . . .. .. ...... . .. . . ....... . : . 16
  6. Взаємозв'язок будови та функцій органічних речовин.
  Вуглеводи та ліпіди ........... .. ....... . ....... . ... · . .. ......... 18
  7. Вза_ємозв 'язок будови -ra функцій органічних речовин. Білки
  і ну1шеїнові кислоти " ..... ... ... . ........ . ......... .. · .... : : . · ... 20
  8. Будова 1шітини. Взає~юзв'язок будови та функцій частин .
  і органел 1шітини . · .. · ... · ................. .... .... ... .... . ...... 22
  9: Обмін речовин і перетворення енергії ........ : ... . .. ...... . . . . . 24
  10. Бродіння та дихання .. . . . ......... . ...... . ." .... . .... . . . ... . 26
  11. Фотосинтез і хемосинтез . .. . : ........ '. . : .... ... ..... : . . · ..... 28
  12. Генетична інформація в Іtлітині. І;іосинтез білків
  і ну~шеїнових кислот . ...... .. .... · ...... : ... .... ... : .. .. ....... 30
  13. Клітина - генетична ОДИНИЦЯ живого. Хромосоми, їх будова
  та функції. Життєвий цикл ·клітини ......... . · . .... .. .... . .. ..... 32
  14. Мітоз - поділ соматичних клітин. Мейоз ... . . . .. .. . ... .. . .... 34
  15. · Розвиток статевих клітин у рослин .. ....... . ... ........ : .. . .. .. 36
  .16. Розвиток статевих клітин у тварин .... . ...... : . ....... ·.· . ... 38
  Організм як біологічна система · .. : . . : .. · .... .. ......... . . ..... ." 39
  17. Різноманіття організмі:В: одноклітинні і багатоклітинні;
  автотрофи, гетеротрофи. Віруси ....... . ....... · . . .. .. . ......... " . 40
  18 .. Відтворення організмів. Способи розміюження . Статеве ·
  і нестатеве розмноження · . ....... . .. ..... ..... : ....... . ... . .... . . 42
  19. Запліднення у . квіткових рослин і хребетних тварин .... · .. .. ... 44
  · 20. Онтогенез . ЕмбріональнИй та постембріональний розвиток .
  організмів . .. .. · . ...... : ...... . . : .... . ...... " ... . . ... · . .... . . . . 46
  21. Генетика, її завдання . Спадковість і мінливість .. Основні
  генетичні п9няття . . · . ... ..... . .... . . .. .. ... ... ... ..... . : ...... 48
  22. Хромосомна теорія спадковості. Сучасні уявлення про . ген і геном .. 50
  23 . Закони спадковості Г. Менделя. Закони Т. Моргана:
  зчеплене успадкування . ознак . : .. . ....... .. .. ... .... : ........... 52
  24. Генетика статі. Взаємодія генів. Генетика людини . Методи
  вивчення :Генетики людини .... .. .. . . · .. ... . ... . ... . . ...... . , ... 54
  25. Закономірності мінливості. Неспадкова . та . спадкова
  мінливість. Типи мутацій ............................ .. . .. .. ... 56
  26. Спадкові хвороби людини, їх причmnr ........ : .. .... · .... . ... 58
  27. Селекція , її Завданн я і метод'и. Зююн гомологічних рядів .. ..... 59
  28. Біотехнологія, її напрями. Клітинна та генна інженерія,
  клонування ....... " . . ...... .......... " .... : .................. 61
  Система та різноманіття органічного св іту ............ ... ... . .. 63
  29. Різноманіття організмів. Роботи К Ліннея і Ж. Б. Ламарка . ·
  СистематИчні категорії .... .. . .... ... . .. .. · .... ....... .. .. · .... .. .. 64
  30. Царство Ба:ктерії , будова , життєдіяльність, розмноження,
  роль у природі . . .. · .. ....... . .. ........ . ...... . . .. ......... ·· .... 66
  31. Царство Гриби, будова, життєдіяльність, розмноження.
  Ви:корИстання грибів ...... . ... . .... .. ... .. ............ · . . : . . · ... 68
  32. Лишайни:ки, їх ріЗноманіття, особливості будови
  і життедіялрності ................... . ...............• .. ....... 70 .
  33. Царство Рослини . Клітини і т:канини рослин . · . .. ·. · .... : .. . . . ... 72
  34. Будова та фун:кції органів рослин. Корінь " пагін (брунь:ка,
  стебло, листо:к) .......... . ..... . . ........ .......... ." ...... .. . . 7 4
  35. Будова та . фун:кції органів рослин .. Квіт1<а, насінина, плід ... . ... 76
  36. Життєдіяльність рослинного організму ......... ... . . . ........ 78
  37. Розмноження рослинного організму (на при:кладі
  по:критонасінних. рослИн) .... ... . , . ... .. .. . . .. . ... . .. . , . . .. .. .. . 80
  38. Різ номаніття рослин . Основні відділи царства Рослини.
  Нижчі рослини . Відділи водоростей .... .... ...... . ... .. ... .. . ... 82
  39. Різноманіття рослин. Вищі спорові росJШНИ : ... ~ . ............. 84
  40. Різноманіття рослин. Вищі насінні рослини . Відділ Голонасінні ... 86
  41. Різноманітrя рослин. Відділ По:критонасінні . Роль рослин
  у природі і житті людини . ... .. ...... . ...... ..... ... . . . . ... . .. · . . 88
  42. Царство Тварини. Хара:ктеристи:ка підцарства Одно:клітинні,
  або Найпростіші ...... . ....... . . . . , .. . . .... . ....... ........ ... 90
  43:. Царство Тварини . Багато:клітинні тварини ..
  Тип КИІП:ковопорожнинні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
  44. Царство Тщ1риНи. Тип Плос:кі черви ...... . . ...... ." .. .. . . .... 94
  45. Царство Тварини. Тип Круглі черви, або Первиннопорожнинні .. 96
  46. Царство Тварини. Тип . :Кільчаст.і черви .. . ... . . . . ...... .. ...... 98
  47. Царство Тварини . Тип Молюс:ки, або М'я:котілі .· . . ... .. . ... . ... 100
  48. Царство Тварини . Тип Членистоногі. Клас Ракоподібні . . : . . ... 102
  49. Царство Тварини. Тип Членистоноrі. Клас Паву:коподібні . .... ·104
  50. Царство Тварини. Тип Членистоногі . K.riac Комахи .... : . ..... 105
  51. Тип Хордові. Основні озна:ки будови та :класифі:кація ......... 107
  52. Тип Хордові : Підтип Безчерепні . Клас Головохордові , ..... . ... 109 .
  53. Тип Хордові . Підтип Хребетні, або Черепні ... ... : . .... ...... 110
  54. Тип Хордові. Над:клас Риб.и . Клас Хрящові риби.
  Клас Кіст:кові рнби .. . ..... ... . . .. . · . . . ... .. . . ... · .. . .. . ... . . ... 111
  55. Тип Хордові . Хара:ктеристи:ка основних :класів.
  Клас Земноводні, або Амфібії . "· . . ............... , .. ." .. .. .. . ... 112
  56. Тип Хордові. Хара:ктеристи:ка :класу Плазуни , або Рептилії . ... 114
  57. Тип Хордові . Загальна хара:ктерист:и:ка :класу Птахи .. . . . . .... li6
  58. Твп Хордові . Класифllіація та різноманітНість птахів . , ....... 118
  59. Тип Хордові . Хара:ктеристи:ка основних :класів. Клас Ссавці ... . 1·19
  60. Тип Хордові . Хара:ктеристи:ка основних :класів . Кщз.сиф~ація ·
  ссавців .. . .... . . .' .... ... . ..... . ... ....... ... . . ... : ..... .. .. ·. 121
  О рганізм людини та її зд о р ов'я : .......... .. .......... . .. . ... . 123
  61. Тв.анини . .. . ........... ." . . .. .... · ... .... . ~ . . .. . ... ... .. .. 124
  62. Будова та фун:кції органів і систем органів . Травна система .... 126
  63. Будова та фун:кції органів і систем органів . Дихальна система .. 128
  64. Будова та фуішції органів і с:Истем органів . Видільна система .. 130
  65. Будова та фун:кції органів і систем органів. Опорно-рухова ·
  система. С:ке:Лет ... .................. .. ....... . ............... 132
  66. Будова та фушщії органів і систем органів . Опорно-рухова .
  система . М'язи .... ... . ... . · .. . .. . . ............ : · . ........ . . . . . . 134
  67. Будова та фун:кції органів. і систем органів . По:кривна система . ... !.36
  68. Будова та фун:кції органів і систем органів . Система :кровообігу . . . 137
  69. Будова та функції органів і систем органів. Лі]\іфатична
  система .. . .. . . ... · ...... .. ........... , ........... .. . .... . .... 139
  70. РозмножеІіня та розвиток людини .......... . ................ 140
  71. ВнутріШнє середовище організму ліодини. Групи крові . . .. ... .. 142
  72. Імунітет ....... . ..... .. . .. .................. . . ........... 144
  7~. О?мін речовин . і перетворення енергії в організмі людини.
  В1там~ни . .. ......... ..... . .. ....... . ...... . .... ......... . . .. 145
  74. Нервова система .... · ... : .. ........ · ... , .. . ......... . ...... 146
  75. Ендокринна система. Нейрогуморальне регулювання .
  процесів житrєдіяльності .... ... .... ...... .. : ........ · ......... . 148
  76. АНалізатори. Органи чутrів, їх роль в організмі: Будова
  ·і функції . Орган зору .. ... . . .... ..... . .... . .... ." . . .. . . ... . ·., . .. 150
  77. Ана.rіізатори. Органи чутrів, їх роль в організмі. Органи
  слуху, нюху, смаку та дотику · ........ .. . ...... . · . .... . . . .. . -.. ... 152
  78: Вища нервова діяльність ....... ..... · .... . .. . .. · . ... · . ....... 154
  79. Сон , його значення. Свідомість, пам'ять , · емоції, мова,
  мислення ....... . : .. · . . . ..... : ... . · ... .... . . : ... . ....... . . . . . . 156
  80. Особиста та суспільна гігієна, здоровий спосіб житrя ....... : .. 158
  · Еволюція живої црироди ..... ...... . ..... . ..... : . ". ... . . . , .... 159 ·
  81. Вид, його критерії. Поuуляція .- структурна .одиниця виду.
  Мікроеволюція ...... . . ..... _ .......... .... . .. ........... . . .. . 160
  82. Розвиток еволюційних ідей .. Еволюційна теорія Ч. Дарвіна .
  Рушійні сили еволюції . . .......... .... · ........ .. .. , .. . ... . . .. . : : 162
  83. Форми природного добору .. . .. .. . . .... .. . .. · . . . . . . .. ...... .. 163
  84. Види боротьби За існування ... .. ... · . .... ................... і64
  85. Синтетична теорія еволЮції. Елементарні фактори еволюції ... 165
  86. Докази , еволюції живої природи. Пристосування організму
  до середовища існування ... .. . ................ ... ....... : .. . : . 167
  87. Макроеволюція . Напрямк10t та шляхи ево:Люції
  (0. М. Северцов, І. І. Шмальгаузен) ... . ..... . ... . .. .... ... . , ... 169
  88. Гіrіотези ·виникнення житrя на Землі . . ..... : . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 70
  89. Походження' людини. Людина Як вид, її місце в системі
  органічного світу .. .. : .. · .. : . : ....... ... .. . .... . . .. ......... . . 172
  · 90. Гіпотези походЖення . людини .... .. · .. · ..... . .. .. .. ........ . .. 173
  91. Рушійні сили й ет.апн еволюції людини . .... , : . ... .. .. .... . . 174
  92. Людські раси, їх генетична споріднені~ : ..... . .... ......... 176
  Екосистеми та властиві їм закономірності ... ... .. ..... .. : . .... 177
  ~3 .. Середовища існуванні~ організмі.В . Екологічні фактори, ·
  ІХ значення .. . .. .. . ... . ........ ......... , .. .. . ....... ... . ... 178
  94. Екологічні факто и: абіотичні; біотичні, їх значення.
  Антропогенні фактори .... · ........ · .. ... ................. · .. . ... 179
  95. Екосистема (біогеоценоз), її компоненти : Продуценти,
  консумщ~:ти, редуценти, їх ролр ... .... ... ............. . .-....... 181
  · 96. СтрукТура екосистеми. Трофічні рівні . Ланцюги . та харчові
  . мережі. Правила екологічної піраміди ... .. . . .. . ..... ... . . . . .. ... 182
  97. Різноманітність екосистем (біогеоценозі~;~) . Саморозвиток. .
  і зміна екосистем . . . . ........ .. . . . .. .... ...... ........ ....... 184
  98. Біосфера-,- глобальна екосисТема : Вчеm:~:я
  В. І . Вернадського про біосферу ..... ..... .. .. ..... .... ........ . 186
  · 99. Жива · речовина, її функції ............... : : ...... . . . .... ... 187
  100. Біологічний кругообіг і перетворення енергії в біосфері .
  Еволюція біосфери .... . ... ................ . ...... .. .. .. .... : . 188
  Предметний покажчик . .. . .... , ....... : .. .. . ....... . . . . . . . .. : 190

Відгуки покупців
Поки немає жодного відгуку. Станьте першим!
Тільки авторизовані користувачі можуть залишати відгуки Вхід