Англійська мова 100 тем. Експрес-допомога до ЗНО. Довідник. Носова Г. Асса.

Артикул: zn-18968
33 грн
Характеристики
Видавництво
«Асса»
Формат
148x210мм (А5)
Кількість сторінок
192
Обкладинка
м'яка
Рік видання
2018
Автор
Носова Г.
 • Довідник містить матеріал усього шкільного курсу, відібраний у 100 найбільш важливих тем. Інформація представлена в наочній
  формі чітко на  одну сторінку, що дозволяє швидко знайти і запам'ятати необхідну тему.
  Посібник відповідає чинній програмі. МОН України. Надає, можливість самостійно систематизувати знання , зосередити увагу на основних поняттях , термінах, визначеннях. Рекомендований для бліц-підготовки до уроків і контрольних робіт, а також до ДПА і ЗНО.
  Кожен, хто вивчає іноземну мову, рано чи пізно задумується, як краще запам'ятати матеріал, а головне,
  як вибрати те, що потрібно вчити насамперед . Одні теми сприймаються легко, інші  ж на певному етапі
  вимагають особливої уваги й більшіого поглиблення. Посібник «100 найважливіших тем» допоможе систематизувати
  ваші знання у сфері граматики й заповнити деякі прогалини. 
  Довідник містить такі розділи.
  Розділ «Grammar» («Граматика») відображає основні теми морфології й синтаксису, які дозволять зрозуміти
  різницю між будовою української й англійської мов.
  Розділ < Speaking» («Говоріння») дає основу для подальшого розвитку розмовної мови, пропонує тексти
  з найважливіших тем . До кожного тексту подається короткий словник, який дозволить повторити деякі
  слова й вивчити нові. Завдання після текстів допоможуть перевірити мовну компетенцію .
  Розділ «Useful words and expressions>  («Корисні слова й вирази») містить вислови, рекомендовані для
  використання в письмовій і розмовній формах мови .
  Розділ «Writing» («Письмо») Знайомить із правилами написання приватних і ділових листів. У посібнику
   зібрані приклади повідомлень і оголошень, характерних для різних побутових і робочих ситуацій, розміщені
  зразки написання резюме, основні вимоги та критерії написання цих жанрових різновидів.
  Словник наприкінці книги містить понад 400 слів з основного лексичного мінімуму шкільного курсу.
  Сподіваємося, що ця книга допоможе вам у засвоєнні найважливіших тем з англійської мови.

 • Граматика (Grammar), Морфологія (Morphology)
  1. Порядок слів у реченні (Word order) ..... .. .... .... ·10
  2. Типи запитань (Types of questions) ... " . ....... ... ; 11
  3. l!Іfенник (The Noun) . . ... . .. : .... : .... ... ... . . " .. 12
  4. Вирази з неозначеним артиклем (Expressions
  with the indefinite article) . . . .... .. .. . . . ..... .. . . ... . 15
  5. · ВиразИ з означеним артиклем (Expressions with
  the definite article) ... .. .. ~ · .. . '. .... .. . .. ... . . ... : . .. 16
  6. Вирази без артикля (Expressions without
  any article) ... . .... ...... .. . . .... . ... .. . .. ....... . . 17
  7. Присвійний відмінок іменників (Possessive Case) .... 18
  8. Форми множини іменнИків (Plural forms) ..... .. . : . 20
  9. ВіД:мінков~ .узгодження зi;i. допомогою прийменників · ·
  (Case expression with the help of prepositions) . .. ....... 22
  10. Віддієслівний іменник (The Verbal Noun) ... . . .. .. . 24
  11. Займенники' ; Їх типи і вживання (Pronouns.
  Their types and usage) . ... .... .... .. . . . . .. . . .... : . ; . 25
  12. Прикметник (The Adjective) . . .... ..... ... . . . .. ... 28
  13. Ступені порівн~я прикметників (Comparative ·
  degrees of adjectives) . ......... . .. .... .... ... ... . ... 30 ·
  14. Суфікси іменників і прикметників (Noun and
  . adjective suffixes) • . . . ; ... ... . .... ... . . ... .... . . .. .. 32
  · 15. ЧислівниК (The Numeral) .. . . .. ..... .. . . ... . ..... 34
  16. Типи прислівників і їх використання (Types ·
  of adverbs and their use) .... .. · .... . . . . ... .. . .. . . .... 37
  1 7. Порівняльні структури і прис.тіівники ступеня .
  (Comparisons and adverbs of degree) . . . ... .......... .. 41
  18. Дієслово (The Verb). , . . ........... ... . .. ... . .. . .42
  19. Дієслово-зв'язка to Ье (The Link Verb to Ье) .... . . .44
  20. Неозначені часи (Indefinite Tenses) . .. .. ..... .. ... 46
  21. Тривалі часи (Continuous Tenses) . .. . . .. . . .. . .. . .49
  22. Доконані часи (Perfect Tenses) .. . .. ... . . .... . .... '51
  23. Доконані тривалі часи (Perfect .
  Continuous Tenses) . . . .. ..... ... . .. . ... . .. ...... .. .. 52
  24. Пасивний стан (The Passive Voice) ....... : .. .... . .. 53
  25. Фразові дієслова (Phrasal verbs) ... .. . , .... .. .. . .. 54
  26. Модальні дієслова (Мodal Verbs) . ... .... . . ...... .. 56 ·
  27. Прийменники напрямку {Prepositions .
  of direction) .... . .. .... .. . . .. .. . . . . ... . . . ~ .. " .. . . .. . 61
  28. Прийменники часу (Prepositions of time) ......... . 62
  29. Сурядні сцолучники (Coordinating Conjunctions) . ... 64
  30. Підрядні сполучники (Subordinating Conjunctions) . . . 66
  31. Службові слова (Syntactic words) : ... . , . .. .. . ... , . 69
  Граматика (Grammar). Синтаксис (Syntax)
  32. Підмет (The Subject) . .. . . . .... .. · .. . · . ..... .. .. .. . 72
  33. Присудок (The Predicate) .. . . . . . .. . .. . ...... . . . .. 74
  34. Додаток (The Object) .......... .. . ..... , .. . .. .. .. 76
  35. Означення (The Attribute) ..... ... , . .. . .. .. ... . .. 78
  36. Обставина (The A.dverbial modifie1·) .... . ........ . .. 80
  37: ІнфінітИвні звороти (Infinitive constructions) ... . ... 82
  38. Герундій (The Gerund) . . . ........ . . . . '. .. : .. ..... 84
  39. Дієцрикметник/ дієприслівник (The Participle) .. ... 89
  40 .. Узгодження часів (Sequence of Tenses) .... .. ...... 90
  41. Пряма і непр:Яма мова (Direct and Indirect
  Speech) . , . .... : ... .. : ..... . .... . .. .. ...... .. ...... 92
  42. Типи умовних підрядних реч~нь (Types
  of Conditional sentences) .. . . . .. . ........ .. .. . : .. . ... 93
  43. Спонукальні і безособові речення (The
  · Imperative and Impersonal sentences) .......... ... .... 94
  44. Таблиця . неправильних дієслів (The list ·
  . of irregular verbs) ...... . ... .. .. .. ... · ... · ........ .. , . 96
  · :Корисні слова і вирази (U seful words
  and expression) .
  45. Згода і незгода (Agreem~nt and disagreement) .. " . . 108
  46. Висловлення думки (Expressing the point
  of view} .. . ..... ..... . .. . . ... . .. . . .. . .. . ...... . .. . ... 109
  4 7. Хибні друзі перекладача (False .friends
  of interpreter) . . . ..... .. . .. ..... ..... .. . .... . .. . .. 110
  48. Стійкі вирази з дієсловом to do (Fixed phrases
  with the verb to do) .... . .. . . . ....... . ........ : .. , .111
  49. Стійкі в"ирази з дієсловом to make (Fixed
  phrases with the verb to make) ... .... .... . .. . ...... . 113
  50, Стійкі виразиз дієсJ.Іоізом to have (Fixed
  phrases with the verb to have) . . ... . .. ............. . 115 . .
  Теми для . говоріння (Topics for speaking)
  51. Про себе (About myself) . . . .. . . ......... .' .. : . . . . 118
  52. Моя сім'я (Му family) . .. .. .. . · . ... . . . · ~ . ... .. .. .. 119
  53. Зовнішніс~ь (Appearance) .. .. · . . . . ........ ...... 120
  54. Наш будинок (Our house) .. . ... . ............. : .121
  55. Вибір кар'єри (Choosing а career) .. . . . . . . . .. ... , .122
  56. Мій вихідний (Му week-end) . . ... . .. .. . .. .... . .. 123
  ·57. Чи потрібно буtи ввічливим? (Is it necessary
  to Ье polite?) ... .. . .. ..... ..... ... ........... . .. : .124
  58. Хобі (НоЬЬу) ... . .. ... .. .......... . ...... , : ... . 125
  59. РолЬ.ОСвітИ (Тhе role of education) .............. ; 126
  60. · Роль іноземних мов у спілкуванні (The role
  of foreign. languages in communication) .... . .. ...... . . 127
  61. Travelling (Подорожі) , .... ... . .... ... . ... . ...... 128
  62. Як спланувати подорож (How to plan your trip) . . .. 129
  63. Засоби масової інформаці! (Мass media) .......... 130
  64. Спорт у нашому Житті (Sportin our life) .......... 131
  65. Музика у нашому житті (Мusic in our Ше) . ....... 132
  · 66. Майбутнє інтернету (The future of the Internet) .. .. . 133
  67. Мої улюблені книГи (Му favorite books) ........... 134
  68. · Проблеми екології у світі (World problems
  of ecology) . .... ....... . ........ . .. , .. . ....... . ... . 135
  69. Забруднення навколиmньогО середовиша '
  (Environmental pollution) .. , .. . .......... . , . .... .... 136
  70. ВеЛИRобританія (Great Britain) ; .... .... .......... 137
  71. п·ам'ятки Великобританії (Sights of Great .
  Britairi) ........... • . . .......... .. .. ...... .... ; .. ... 13.8
  72. Англійські традиції (English traditions) ...... .' · .... 139
  73. Свята у Великобританії (Holidays
  in Great Britain) . . : . .. ... : : ... ..... . ~ .. , ..... .. ... 140
  7 4. Телебачеин:Я у Великобританії (Тelevision · · ·
  in Great Britain) . ..................... ... ... , . .... 141 ·
  75. Спорт у Великобританії (Sports in Great Britain) ... 142
  76. Освіта у Великобританії (Education in Great
  Btitain}. , .... .... -. . . ....... . .... · .. . . .. .. . ...... .. 143
  . 77. Газети у Великобританії (Newspapers in Great
  Britain) .... ....... ~ .... .. : .. . . ......... . . · ...... . . 144
  78. Життя молоді у Великобританії і США
  (Life of youth in Great Britain and the USA) ....... ... 145
  79. США (Тhе USA) .................. . ......... .. . 146
  80. Свята в США (Holidays in the USA) .... : .· .. . . ... . 147
  81. Освіта в США (Education in the USA) .... ..... ... і48
  82. Газети у США (Newspapers in the USA) ...... .... 149
  83. Україн'а (Ukraine) ............. ... ... . . . ." .. , ... 150
  84. Свята в Україні (Holidays iri Ukraine) .. . .. ..... .. 151
  85. Спорт в Україні (Sports in Ukraine) .. . ... . : ...... 152
  86. Освіта в Україні (Education in Ukraine) ... ...... . 153
  87. Життя української молоді (Тhе life of Ukrainian
  youth) ....... . ................ . . ...... . ...... .... 154
  Письмо (Writjng)
  88. Приватний тіст (Personal letter) . .. .... : . ....... 156
  89. Приватний лист. Приклад (Personal letter.
  Example) .. . .... . " . . . .... .. . . . .... . . .. " · . .. .. , . . ... 159
  90. Поштщза листівка (Postcard) ... . . . ... : . . . ... ... . 160
  91. Діловий лист (Business letter) .... . ........... . .. 161
  92. Діловий лист. ПрИRлад (Business letter.
  Example) ~ .. .. . . ... ... : .. . .. .. .... . ~ ... ........ . . 163
  93. Резюме. Інструкції (Curriculum vitae . .
  Instructions) ...... .. ....... .. ... .. . . .............. 164
  94. Написання повідомлень і оголошень (Writing ·
  massages and arinouncements) . . · .. . . , . ...... .. : ..... . 165
  95. Написання короткого переказу/анотації
  (Writing а Suminary І Annotation) . . .' . ... ..... " .. .. . .. 167
  96. Резюме . Приклад (CurriCulum Vitae. Example) .. ; .. 169
  97. Есе (Essay) .. . . . .. .... ..... . ... .. . ............ . 170
  98. Приватний лист. Корисні вирази (Personal . ·
  letter. Useful phrases) . ....... .. . . . . . . . . , .. ... ..... . 171 . ·
  99. Діловий лист. Корисні вирази (Business letter:
  · Useful phrases) . . .. . .... ..... . ... · . ... ..... . ... ... . . 172
  100. Есе . Корисні в:Ираз:И (Essay. Useful phrases) . . .. . . 173
  Англо-український словник : ........ . : .. . . . : .. . . . . .. . 174
  Англ~український словник . ........ .... . . : ..... . .... 17 4
  Предметний покажчик . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . 189

Відгуки покупців
Поки немає жодного відгуку. Станьте першим!
Тільки авторизовані користувачі можуть залишати відгуки Вхід