Алгебра у таблицях 7-11 клас: Нелін Є. Гімназія купить

Артикул: an-19705
68 грн
Характеристики
Видавництво
«Гімназія»
Формат
210x297мм (А4)
Кількість сторінок
128
Обкладинка
м'яка
Рік видання
2018
Автор
Нелін Є.
 • Алгебра у таблицях: навч. посіб. для учнів 7-11 кл:Є. П. Нелін. - 6-те вид.: Гімназія. - 128 с. 
  Навчальний посібник може бути використаний як учнями для повторення шкільного курсу алгебри, початків аналізу й комбінаторики, так і вчителями на уроці під час узагальнення тієї чи іншої теми незалежно від того, за якими підручниками алгебри і початків аналізу для середньої - школи вони працюють. У посібнику логічно впорядковано й систематизовано той мінімум основних і додаткових даних зі шкільного курсу алгебри, початків аналізу й комбінаторики, який дає змогу розв'язувати різноманітні задачі, які пропонують у завданнях державної
  підсумкової атестації або зовнішнього незалежного оцінювання з математики.

 • ВСТУП ...... .... ............. .... .. ...... .... .... 4
  І. ЧИСЛА Й АЛГЕБРАЇЧНІ ВИРАЗИ ·
  Множини і числа
  Таблиця 1·. МНОЖИНИ І ДЕЯКІ ОПЕРАЦІЇ НАД МНОЖИНАМИ ...... .....•......... 5
  Таблиця 2. ЧИСЛОВІ МНОЖИНИ .. ............................. " .................... ... 6
  Таблиця З . . ПОЗНАЧЕННЯ ДЕЯКИХ ЧИСЛОВИХ МНОЖИН ..... "." .... " ... " ..... 7 .
  Таблиця 4. ОСНОВНІ "ВЛАСТИВОСТІ ЧИСЛОВИ.Х РІВНОСТЕЙ
  l НЕРІВНОСТЕЙ .............................................................. 8
  Таблиця 5. ДЕЯКІ СПЕЦІАЛЬНІ -НЕРІВНОСТІ ... : .... ...... .. " .. .... " ................ 9
  Таблиця 6. МОДУЛЬ_ ЧИСЛА ТА ЙОГО В'ЇІАСТИВОСТ! .. .. " .. ....•....... ..... : .. 11
  Подільність натуральних і цілих '!исел
  Таблиця 7. ПОДІЛЬНІСТЬ ЦІЛИХ ЧИСЕЛ .... " ... ......•...... " .......... : ........ : 12
  Таблиця 8. ПРОСТІ. Й СКЛАДЕНІ ЧИСЛА. ПРОСТІ ДІЛЬНИКИ .. .. ............... 12
  Таблиця 9. ДІЛЕННЯ З ОСТАЧЕЮ ТА ОЗНАКИ ПОДІЛЬНОСТІ ...... : ......... : .. 14
  Таблиця 10. НСД І НСК ДВОХ ЧИСЕЛ . ВЗАЄМНО ПРОСТІ ЧИСЛА : ............... 14
  Відсотки і пропорціі
  Таблиця 11. ВІДСОТКИ ... .......•... ... ......... " •... ..... ..... ...... " .. .. " ......... 16
  Таблиця 12. ПРОПОРЦІЇ ·············· · ··········· ··· ·· · · · ······'· · · ···· · · ·· · ···· · ······· 17
   Алгебраїчні вирази
  Табішця 13. ОДНОЧЛЕНИ, МНОГОЧЛЕНИ І ДІЇ НАД НИМИ ................ ....... 18
  Таблиця 14. ФОРМУЛ И СКОРОЧЕНОГО МНОЖЕННЯ І РОЗКЛАДУ
  АЛГЕБРАЇЧНИХ ВИРАЗІВ НА МНОЖН ИКИ .....•............ ...... .. ... 19
  Таблиця 15. МНОГОЧЛЕН ВІД ОДНІЄЇ ЗМІННОЇ ················ · '··········· · · ·· · · ·· 21
  Таблиця 16. КОРЕНІ МНОГОЧЛЕНА ВІД ОДНІЄЇ ЗМІННОЇ.
   ФОРМУЛИ ВІЄТА ... .. ............•. " ........ ... ... ......•......... ....... 22
  Таблиця 17. РАЦІОНАЛЬН І КОРЕНІ МНОГОЧЛЕНА
  З ЦІЛИМИ КОЕФІЦІЄНТ дМ.И ........ ...... .. : ... ..... .. ... ........ ....... 23
  Таблиця 18. СТЕПЕНІ ... ...... ........ ...... " ............. ..... ..... : ... ..•. .. " ........ 24
  Таблиця 19. КОРІНЬ n·ro СТЕПЕНЯ ~." .............. " ...... .... " .......... " ....... 25
  Таблиця 20. ВЛАСТИВОСТІ КОРЕНІВ n·ro СТЕП.ЕНЯ ........... .. .. ......... " ...... 26
  11. ЛОГАРИФМИ
  Таблиця 21. ЛОГАРИФМИ .... ... .. : .......... .. .. ..... .... .. ... .. ........... ..... ....... 28
  ІІІ. ПОСЛІДОВНОСТ[ І ПРОГРЕСІЇ
  Таблиця 22. ПОСЛІДОВНОСТІ . МЕТОД МАТЕМАТИЧНОЇ ІНДУКЦІЇ ..... : ......... 29
  Таблиця 23. ПРОГРЕСІЇ ... ............... .... ..... .. .... ....... ..... ...... " .•. .... " .... ЗО
  IV. ФУНКЦІЇ ТА ГРАФІКИ
  Загальні поняття
  Таблиця 24, ФУНКЦІЯ ... """""""""." .. """""" .""".""."",""" ." .. 32
  Таблиця 25: ЯК ЗНАЙТИ ОБЛАСТЬ ВИЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІЇ" .. " .. ".".""." •• 33
  Таблиця 26. ПАРНІ І НЕПАРНІ ФУНКЦІЇ """"." .. " ... ""."" .. """"""""" 33
  Таблиця 27. ЗРОСТАЮЧІ ТА СПАДНІ ФУНКЦІЇ ............ ...•..... .........•. ....... 34
  Таблиця 28. НЕПЕРЕРВНІСТЬ ФУНКЦІЇ .... ..... ......... ... ....... ........ .. ~ ........ 36
  Таблиця 29_. ПЕРІОДИЧНІ ФУНКЦІЇ .. ............. " ....................•.. , .... : .... " 37
  Таблиця 30. ОБЕРНЕНА ФУНКЦІЯ ... .......................•.......................... 38
  Таблиця 31. АСИМПТОТИ ГРАФІКА ФУНКЦІЇ .. .................... .............. .... 39
  Таблиця 32. ЕЛЕМЕНТАРІ-\І ПЕРЕТВОРЕННЯ ГРАФІКА ФУНКЦІЇ у = f(x ) ..... 41
  Графіки деяких елементарних функцій
  Таблиця 33. ЛІНІЙНА ФУНКЦІЯ ТА ЇЇ ГРАФІК .............................• ;: ........ 42
  Таблиця 34. ФУНКЦІЯ у = х (k t. О) ТА·~·І ГРАФІК ..........• ........... ......... 44
  Таблиця 35. КВАДРАТИЧНА ФУНКЦІЯ ТА ІІТРАФІК ............ ........ ........•... 46
  Таблиця 36. ФУНКЦІЯ у =~ ТА ЇЇ ГРАФІК ....... .. .. .. ...•. ..... .. ........ ..•.. 49
  Таблиця 37. СТЕПЕНЕВА ФУНКЦІЯ ........................... ... ...... ... ...... ... .... 50
  Таблиця 38. ПОКАЗНИКОВА І ЛОГАРИФМІЧНА ФУНКЦІЇ ТА ЇХ ГРАФІКИ ...... .. 52
  V. РІВНЯННЯ І НЕРІВ.НОСТІ
  Таблиця 39. РІВНЯННЯ І НЕРІВНОСТІ З ОДНІЄЮ ЗМІННОЮ ................. ...... 53
  Таблиця 40. РОЗВ' ЯЗУВАННЯ РІВНЯНЬ ТА НЕРІВНQСТЕЙ .............•...... .. .. 55
  Таблиця :#1 . СХЕМА РІВНОСИЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ Р І ВНЯ Н Ь
  І НЕРІВНОСТЕЙ ... ......... ..•. : ........................... .... : .. .... : .. · .. 55
  Таблиця 42. ЯК НЕ ВТРАТИТИ КОРЕНІ Р І ВНЯННЯ ПРИ ·ЗВУЖЕННІ ОДЗ .... .... 55
  Таблиця 43. ВИКОРИСТАННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ФУНКЦІЙ
  для розв:язУВАННЯ"РІВНЯНЬ ............•..... : .. ........... ... ... ... 56
  Таблиця 44. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ РІВНЯНЬ І НЕРІВНОСТЕЙ З МОДУЛЯМИ ... .. .. .. 57
  Таблиця 45. ЗАМІНА ЗМІННОЇ ДЛЯ РОЗВ 'ЯЗУВАННЯ ДЕЯКИХ
  АЛГЕБРАЇЧНИХ РІВНЯНЬ ..... .... :, ....... " ...•..•... .. .. ............... 58
  Таблиця 46. ОДНОРІДНІ РІВНЯННЯ : ..•. .. ....... .. ..... .••. " •. .•. .. •.. ...•. ....•..•. 59
  Таблиця 47. ПРИЧИНИ ПОЯВИ СТОРОННІХ КОРЕНІВ ТА ВТРАТИ КОРЕНІВ
  ПРИ РОЗВ'ЯЗУВАННІ РІВНЯНЬ ..... .... : ....•...•.......... ............. 60
  Таблиця 48. ЛІНІЙНІ РІВНЯННЯ І НЕРІВНОСТІ ..... ........ ...... ............ : ... ..... 62
  Таблиця 49. КВАДРАТНІ РІВНЯННЯ ........ " ..... " ........ .......................... 62
  Таблиця 50. КВАДРАТНІ НЕРІВНОСТІ .. ...........•. .............. : ....... ... ..... .... 63
  Таблиця 51. УМОВИ РОЗМІЩЕННЯ КОРЕНІВ КВАДРАТНОГО ТРИЧЛЕНА ·
  f(x) = ах2 + Ьх + с ВІДНОСНО ДАНИХ ЧИСЕЛ А і В .... .. .... 64
  Таблиця 52. ДРОБОВІ РІВНЯННЯ І НЕРІВНОСТІ .•. " ... : ................ ............ 65
  Таблиця 51 ІРРАЦІОНАЛЬНІ РІВНЯННЯ І Н.ЕРІВНОСТІ ............................. 66
  Таблиця 54. ПОКАЗНИКОВІ РІВНЯННЯ і НЕРІВНОСТІ .... .. " : ..................... 68
  Таблиця 55. ЛОГАРИФМІЧНІ РJВНЯННЯ І НЕРІВНОСТІ .........•.... : .•.. ... ......• 72
  Таблиця 56. СИСТЕМИ РІВНЯНЬ І НЕРІВНОСТЕЙ ... " .. .. ........ .•............. : .. 74
  Таблиця 57. ГРАФІКИ РІВНЯНЬ І НЕРІВНОСJЕЙ З ДВОМА ЗМІННИМИ ... .. ..... 77
  Таблиця 58. РІВНЯННЯ І НЕРІВНОСТІ З ПАРАМЕТРАМИ ... , ... ....•....•.......... 78
  Таблиця 59. ДОСЛІДНИЦЬКі ЗАДАЧІ З ПАРАМЕТРАМИ .... " ... ........•. ...... ... 79
  VI. ТРИГОНОМЕТРІЯ .
  Таблиця 60. ТРИГОНОМЕТРІЯ. ВИМІРЮВАННЯ КУТІВ ...... " ..... ....... ......... 80
  Таблиця 61. ОЗНАЧЕННЯ ТРИГОНОМЕТРИЧНИХ ФУНКЦІЙ .
  ТА ЇХ НАЙПРОСТІШІ ВЛАСТИВОСТІ · · - ·· ·· ···· · · ············· · ··· · ·· · 81
  Таблиця 62. СПІВВІДНОШЕННЯ МІЖ ТРИГОНОМЕТРИЧНИМИ .
  ФУНКЦІЯМИ ОДНОГО АРГУМЕНТУ ............... ....... ....... ...... ... 82
  Таблиця 63. ФОРМУ JіИ ЗВЕДЕННЯ .. ...... .......... .......... .............•.......... 83
  Таблиця 64. ФОРМУЛИ ДОДАВАННЯ І НАСЛІДКИ З НИХ .... "" ...... : ........... 84
  Таблиця 65. ПЕРЕТВОРЕННЯ СУМИ (РІЗНИЦІ ) ТРИГОНОМЕТРИ ЧНИХ
  ФУНКЦІЙ НА ДОБУТОК ...... .... ... ... .... ... .. ..... ........ " ........ " 85
  Таблиця 66. ЗАСТОСУВАННЯ ФОРМУЛ , ЩО ЗВУЖУЮТЬ ОДЗ , ·
  ДО РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ТРИГОНОМЕТРИЧНИХ РІВНЯНЬ
  І НЕРІВНОСТЕЙ .... " .... : .•... " ...... ... ... ...... ....................... 86
  Таблиця 67. ФУНКЦІЇ у = sin х і у = cos х ТА ЇХ ГРАФІКИ .................. 88
  Таблиця 68. ФУНКЦІЇ у :о tg х· і у = ctg х ТА ЇХ ГРАФІКИ ... .. ... .... ... .... 89
  Таблuця 69. ОБЕРНЕНІ ТРИГОНОМЕТРИЧНі ФУНКЦІЇ ....... ....................... 91
  Таблиця 70. РОЗВ ' ЯЗУВАННЯ ТРИГОНОМЕТРИЧНИХ РІВНЯНЬ ... " .... " " ...... 93
  ТаблицЯ 71. ТРИГОНОМЕТРИЧНІ НЕРІВНОСТІ .•.. ..... " .. ...... :." ... " .. " .... " 94
  VII. ПОЧАТК'И АНАЛІЗУ
  Таблиця 72. ГРАНИЦЯ ФУНКЦІЇ ...... " .. ......... " .......... " ............... : ... .... 95
  ·таблиця 73. ГРАНИЦЯ ФУНКЦІЇ В НЕСКІНЧЕННОСТІ .... " ....................... .. 96 .
  Таблиця 74. ПРИЙОМИ ОБЧИСЛЕННЯ ГРАНИЦІ ФУНКЦІЇ .... ........ ........... .. 98
  .Таблиця 75. ПОХІДНА ..... " ........ ... " .... " .... " ...... " ... ................... ...... 99
  Таблиця 76 .. ФОРМУЛИ І ПРАВИЛА ДИФЕРЕНЦІЮВАння " .. " .. "" ..... ... ... .. 100
  Таблиця 77. ЗАСТОСУВАННЯ ПОХІДНОЇ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІЇ ..... ..... 101
  Таб11иця 78. ДИФЕРЕНЦІАЛ .....•.... .......... " ...... : .•.............. :." ....... .. :. 104
  Таблиця 79. ДРУГА ПОХІДНА І ТОЧКИ ПЕРЕГИНУ ГРАФІКА ФУНКЦІЇ .. ... ...... 105 .
  Таблиця 80. СХЕМА ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІЇ у =f(x)
  дJія ПОБУДОВИ ЕСКІЗУ ЇЇ ГРАФІКА .. , ...• ... ... · .. : .......... .... .... 107
  Таблиця 81. ЗАСТОСУВАННЯ ПОХІДНОЇ ДО РОЗВ'ЯЗУВАННЯ Р1ВНЯНЬ
  ТА ЇХ СИСТЕМ ........ .... ..... .. .............. ............. .... .. .. ..• ... 108
  Таблиця 82. ПЕРВІСНА Й ІНТЕГРАЛ " .... " ... " .. .. "." ... " ......... " ......... ... 110
  Таблиця 83. ВИЗНАЧЕНИЙ ІНТЕГРАЛ ... " .. ..•.. ~ ....•... " ." .. "" ... " .. " .. " .. 112
  VIII. КОМБІНАТОРИКА ТА БІНОМ НЬЮТОНА
  Таблиця 84, КОМБІНАТОРИКА ... ..... ... " ... .... ..... .... ........ " ... " ............ 114
  Таблиця 85. СХЕМА РОЗВ ' ЯЗУВАННЯ КОМБІНАТОРНИХ ЗАДАЧ ... " ... ."." .. " .. 116
  Таблиця 86. ПОНЯТТЯ ЙМОВІРНОСТІ ВИПАДКОВОЇ ПОДІЇ ... " .. " ....... .. ... " 116
  Таблиця 87. ВИ~АДКОВА ВЕЛИЧИНА ..................... .........•.... " •... .. ..... 118
  Таблиця 88. СТАТИСТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЯДІВ ДАНИХ ........ ....... ... 118
  Таблиця 89. ПОНЯТТЯ ПОЛІГОНА ЧАСТОТ ... " ...... .. : ....................... .... 119
  ІХ. КОМПЛЕКСНІ ЧИСЛА
  Табл~ця 90. КОМПЛЕКСНІ ЧИСЛА ..... ....... : ... ...... " ..•. .... " " ..... .... .. :" .. 120
  Таблиця 91 . . ТРИГОНОМЕТРИЧНА ФОРМА КОМПЛЕКСНОГО ЧИСЛА .... ..... .. 122
  Таблиця 92. ДІЇ НАД КОМПЛЕКСНИМИ ЧИСЛАМИ
  У ТРИГОНОМЕТРИЧНІЙ (!ЮРМІ ............. " " ..• , .. ........ .. ....... 123
  ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК ." ......... .......•.. ............ " .• :." ......... : ........ 124

Відгуки покупців
Поки немає жодного відгуку. Станьте першим!
Тільки авторизовані користувачі можуть залишати відгуки Вхід